Αντίγραφο του ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ1 .pdf

File information


Original filename: Αντίγραφο του ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ1.pdf
Title: <C1EDF4DFE3F1E1F6EF20F4EFF520D3D4C1D4C9D3D4C9CAC120CAC1D4C1CDC1CBD9D3C7D320C5CDC5D1C3C5C9C1D3312E786C73>
Author: Microsoft Corporation

This PDF 1.4 document has been generated by Acrobat PDFMaker 7.0 for Excel / Acrobat Elements 7.0 (Windows), and has been sent on pdf-archive.com on 11/01/2011 at 23:57, from IP address 89.210.x.x. The current document download page has been viewed 865 times.
File size: 96 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Αντίγραφο του ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ1.pdf (PDF, 96 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦ ΣΤΕΡΕΑΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΝΟΜΟ)
Επεξεργασία στοιχείων:

Ε
Τ
Ο
Σ
2
0
0
9

2
0
0
8

2
0
0
7

2
0
0
6

2
0
0
5

2
0
0
4

2
0
0
3
2
0
0
2

Στέφανος Σταμέλλος

http//:www.-ecology.gr

Περιφέρεια και
Περιφ Ενότητα
(Νομός)

Σύνολο

Οικιακή
χρήση

Εμπορική
χρήση

Βιομηχανική
χρήση(1)

Γεωργική
χρήση

Δημόσιες &amp;
Φωτισμός
Δημοτικές
οδών
Αρχές

Στερεά Ελλάς
Βοιωτίας
Εύβοιας
Ευρυτανίας

6.546.909
3.302.948
1.649.278
48.162

883.231
158.702
401.174
22.894

784.042
202.712
330.132
18.109

4.354.306
2.768.007
761.869
684

364.595
151.371
99.018
985

96.459
11.386
36.223
3.812

64.274
10.770
20.862
1.678

Φθιώτιδας

1.414.131

244.337 194.675

810.288

105.694

33.391

25.745

Φωκίδας
Στερεά Ελλάς
Βοιωτίας
Εύβοιας
Ευρυτανίας

132.389
7.897.230
3.871.430
1.919.733
45.807

56.124
872.108
157.999
395.490
22.261

38.414
812.527
234.294
333.675
15.961

13.458
5.605.944
3.270.886
1.027.486
874

7.526
446.299
186.262
105.496
1.244

11.648
97.371
11.095
37.242
3.798

5.219
62.981
10.895
20.342
1.668

Φθιώτιδας

1.927.487

241.803 191.206

1.293.843

141.947

33.607

25.080

Φωκίδας
Στερεά Ελλάς
Βοιωτίας
Εύβοιας
Ευρυτανίας

132.774
7.841.608
3.866.048
1.885.911
…….

54.555
868.814
175.772
393.159
…….

37.391
688.710
191.305
290.653
…….

12.855
5.723.646
3.293.651
1.039.412
…….

11.349
407.277
181.629
104.807
…….

11.629
92.372
12.333
37.384
…….

4.996
60.789
11.358
20.496
…….

Φθιώτιδας

1.962.258

246.695 171.962

1.377.527

110.774

31.288

24.012

Φωκίδας
Στερεά Ελλάς
Βοιωτίας
Εύβοιας
Ευρυτανίας

127.391
7.707.025
3.830.311
1.879.218
…….

53.188
843.915
170.506
381.689
…….

34.790
643.698
178.463
269.531
…….

13.056
5.691.706
3.283.996
1.068.704
…….

10.067
382.444
174.119
103.305
…….

11.367
85.366
12.532
35.664
…….

4.923
59.896
10.695
20.325
…….

Φθιώτιδας

1.874.260

238.714 162.538

1.325.343

96.918

26.636

24.111

Φωκίδας
Στερεά Ελλάς
Βοιωτίας
Εύβοιας
Ευρυτανίας

123.236
6.990.864
3.429.529
1.504.906
…….

53.006
801.440
163.941
361.543
…….

33.166
597.826
158.559
256.181
…….

13.663
5.032.072
2.891.541
724.291
…….

8.102
425.662
193.176
110.572
…….

10.534
76.727
11.782
32.493
…….

4.765
57.137
10.530
19.826
…….

Φθιώτιδας

1.940.378

225.914 152.575

Φωκίδας
Στερεά Ελλάς
Βοιωτίας
Εύβοιας
Ευρυτανίας

Φθιώτιδας
Φωκίδας
Στερεά Ελλάς
Βοιωτίας
Εύβοιας
Ευρυτανίας

Φθιώτιδας
Φωκίδας
Στερεά Ελλάς
Βοιωτίας
Εύβοιας
Ευρυτανίας

Φθιώτιδας

116.051
7.139.174
3.531.400
1.624.174
…….

1.870.679
112.921
7.307.258
3.576.398
1.774.182
…….

1.845.023
111.655
7.289.204
3.611.804
1.724.051
…….

1.850.896

1.403.277

113.683

22.747

22.182

30.511
571.234
154.397
237.727
…….

12.963
5.231.760
3.005.645
864.213
…….

8.231
417.951
186.486
114.171
…….

9.705
70.556
11.620
32.450
…….

4.599
55.354
10.752
20.011
…….

225.114 149.228

50.042
792.319
162.500
355.602
…….

1.349.511

109.828

17.266

19.732

29.882
547.283
148.490
224.072
…….

12.391
5.474.051
3.069.263
1.040.699
…….

7.466
393.829
179.380
112.637
…….

9.220
68.733
11.010
31.981
…….

4.859
52.390
10.046
18.898
…….

218.714 145.840

49.103
770.972
158.209
345.895
…….

1.349.900

94.549

17.004

19.016

28.881
588.971
187.249
237.637
…….

14.189
5.509.279
3.095.003
1.013.305
…….

7.263
340.531
156.637
95.583
…….

8.738
61.530
9.958
29.131
…….

4.430
49.173
9.949
17.897
…….

211.599 137.113

1.387.620

81.884

15.289

17.391

48.154
739.720
153.008
330.498
…….

2
0
0
1
2
0
0
0

1
9
9
9

Φωκίδας
Στερεά Ελλάς
Βοιωτίας
Εύβοιας
Ευρυτανίας

Φθιώτιδας
Φωκίδας
Στερεά Ελλάς
Βοιωτίας
Εύβοιας
Ευρυτανίας

Φθιώτιδας
Φωκίδας
Στερεά Ελλάς
Βοιωτίας
Εύβοιας
Ευρυτανίας

Φθιώτιδας
Φωκίδας

102.453
7.273.734
3.719.763
1.723.665
…….

1.734.121
96.185
7.027.440
3.568.262
1.669.453
…….

1.695.333
94.392
6.497.781
3.168.083
1.705.156
…….

1.540.792
83.750

ΠΕ

ΕΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Φ
Θ
Ι

Τ
Ι
Δ
Α
Σ

2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999

1.414.131
1.927.487
1.962.258
1.874.260
1.940.378
1.870.679
1.845.023
1.850.896
1.734.121
1.695.333
1.540.792

44.615
680.527
141.843
306.500
…….

26.972
572.158
174.024
241.163
…….

13.351
5.496.984
3.174.691
1.033.844
…….

6.427
413.921
208.742
93.158
…….

7.152
63.333
10.925
31.325
…….

3.936
46.811
9.538
17.675
…….

191.877 132.010

1.276.023

103.644

14.592

15.975

24.961
452.181
114.565
195.420
…….

12.426
5.414.070
3.088.378
1.054.122
…….

8.377
402.027
205.248
75.362
…….

6.491
61.156
11.378
31.268
…….

3.623
44.672
9.257
16.582
…….

176.258 116.811

40.307
653.334
139.436
296.699
…….

1.259.743

114.354

13.005

15.162

25.385
429.572
102.874
189.184
…….

11.827
5.038.924
2.755.415
1.131.403
…….

7.063
321.856
161.866
69.743
…….

5.505
48.771
8.436
24.327
…….

3.671
38.900
8.430
16.354
…….

177.637 115.526

1.140.843

84.685

11.188

10.913

11.263

5.562

4.820

3.203

40.941
619.758
131.062
274.145
…….
36.914

21.988

ΟΙΚΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ

244.337
241.803
246.695
238.714
225.914
225.114
218.714
211.599
191.877
176.258
177.637

194.675
191.206
171.962
162.538
152.575
149.228
145.840
137.113
132.010
116.811
115.526

810.288
1.293.843
1.377.527
1.325.343
1.403.277
1.349.511
1.349.900
1.387.620
1.276.023
1.259.743
1.140.843

105.694
141.947
110.774
96.918
113.683
109.828
94.549
81.884
103.644
114.354
84.685

ΔΗΜΟΣΙΟ

ΔΡΟΜΟΙ

33.391
33.607
31.288
26.636
22.747
17.266
17.004
15.289
14.592
13.005
11.188

25.745
25.080
24.012
24.111
22.182
19.732
19.016
17.391
15.975
15.162
10.913


Document preview Αντίγραφο του ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ1.pdf - page 1/2

Document preview Αντίγραφο του ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ1.pdf - page 2/2

Related documents


untitled pdf document
2
1
document 1
sponsorship plan head and neck
unnamed pdf file

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Αντίγραφο του ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ1.pdf


Related keywords