makro sciaga (PDF)
File information


Author: Pawel Bednorz

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Office Word 2007, and has been sent on pdf-archive.com on 20/01/2011 at 02:47, from IP address 79.110.x.x. The current document download page has been viewed 4391 times.
File size: 850.73 KB (3 pages).
Privacy: public file
File preview


AD-AS
Ceny zmienne
Każdy punkt na krzywej AD reprezentuje na rynku dóbr i usług oraz na rynku pieniężnym reprezentuje równowagę z modelu IS-LM.
Stagflacja – ceny surowców bezrobocie ceny ogólnie produkcja

Krzywa AD
Ujemne nachylenie AD
o Jeśli spadają ceny przy danej nominalnej podaży pieniądza, realna podaż pieniądza
rośnie. Wpływa to na spadek stóp procentowych. Rosną inwestycje, a więc i
zagregowane wydatki czyli wzrasta Y.
Krzywa AD pokazuje kombinacje poziomu cen (P) i produkcji (Y) dla których zachowana jest
równowaga na rynku dóbr i usług oraz pieniężnym.
Zmiana poziomu cen P przesuwa równolegle krzywą LM
o Uzyskujemy nowy punkt równowagi w IS-LM (wzrost cen prowadzi do nowego
punktu równowagi o wyższym dochodzie i niższych stopach procentowych).
o W modelu AD-AS obserwujemy to jako przesuwanie się wzdłuż ujemnie nachylonej
krzywej zagregowanego popytu AD (wyższy dochód przy niższych cenach) .
AD jest tym bardziej płaska, gdy:
o mniejsza wrażliwośd popytu na pieniądz (L) na zmiany stopy procentowej
o większa wrażliwośd popytu inwestycyjnego na stopę procentową
o większy mnożnik
o mniejsza wrażliwośd dochodowa popytu na pieniądz (L)
W skrajnym przypadku klasycznym, w którym LM jest pionowa, zmiany poziomu cen mają
duży wpływ na poziom dochodu i wydatków. Krzywa AD jest wtedy bardzo płaska.
Odwrotnie w przypadku pułapki płynności (LM pozioma).

Krzywa AS
o

Krzywa AS to krzywa zagregowanej podaży. Jej nachylenie zależy od analizowanego okresu.
• W długim okresie krzywa AS jest pionowa (LAS) – AS klasyczna
• W krótkim okresie jest dodatnio nachylona (SAS)
• W „bardzo” krótkim okresie jest pozioma

Przesunięcia krzywych
AD
Ekspansywna polityka fiskalna i monetarna przesuwają AD w prawo.
Restrykcyjna polityka fiskalna i monetarna przesuwają AD w lewo.
Wzrost (spadek) wydatków autonomicznych przesuwa AD w prawo (w lewo).

Wzrost kosztów produkcji przesunie krzywą SAS do góry.
Wzrost płac nominalnych w przedsiębiorstwach przesunie SAS do góry.
Postęp technologiczny, zwiększenie zasobów czynników produkcji itp. przesuną LAS
w prawo.

AS

o
o

Wszystkie czynniki powodujące przesunięcie LRAS przesuwają SRAS
LRAS w lewo gdy ceny rosną

Model IS-LM


Elastycznośd inwestycji wpływa na nachylenie IS
Model zakłada, że gospodarka jest w recesji i istnieją niewykorzystane czynniki produkcji
Wydatki i podatki przesuwają krzywą IS równolegle
Stopy procentowa i podaż pieniądza przesuwają krzywą LM równolegle
Na zmianę nachylenia wpływają:
 LS:
G
m
b
n
 LM:
k/h
(Y)

PKB

Nie uwzględnia środowiska
Wykup obligacji zwiększa podaż pieniądza
Podniesienie stóp procentowych powoduje spadek inwestycji
Podniesienie stóp procentowych podnosi opłacalnośd depozytów i powoduje zatrzymanie
gotówki w kraju
Popyt transakcyjny na walutę powoduje spadek stóp procentowych
Popyt spekulacyjny rośnie gdy wzrasta cena (stopy procentowe wzrastają)
Umocnienie się waluty powoduje spadek bilansu handlowego
Postęp technologiczny powoduje spadek cen
Spadek inflacji nie powoduje spadku bezrobocia
PKB realny – ceny stałe
PKB potencjalny – poziom PKB przy optymalnym poziomie produkcji
CIT i PIT – podatki bezpośrednie
VAT – podatek pośredni
PKB liczymy sumująd (każde jako osobna metoda):
 Wydatki
 Dochody czynników produkcji
 Wartośd dóbr finalnych
Wzór na PKB – C + I + G + NX (konsumpcja, inwestycje, wydatki rządowe, export netto)

Różne
Niewidzialna ręka istnieje tylko w ekonomii Adama Smith-a
Ekonomia klasyczna zakłada elastycznośd cen

Zawartość
AD-AS .................................................................................................................................................1
Krzywa AD.......................................................................................................................................1
Krzywa AS .......................................................................................................................................1
Przesunięcia krzywych.....................................................................................................................1
AD ...............................................................................................................................................1
AS ...............................................................................................................................................1
Model IS-LM .......................................................................................................................................2
PKB .....................................................................................................................................................2
Różne .................................................................................................................................................2


Download makro-sciagamakro-sciaga.pdf (PDF, 850.73 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file makro-sciaga.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000027954.
Report illicit content