PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactprosklisi 2011 Gatzias .pdf


Original filename: prosklisi_2011_Gatzias.pdf

This PDF 1.3 document has been sent on pdf-archive.com on 02/03/2011 at 00:27, from IP address 91.138.x.x. The current document download page has been viewed 864 times.
File size: 1 MB (1 page).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


¶ÚfiÛÎÏËÛË
∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ‰È¿ÏÂÍË Ì ı¤Ì·:

I·ÙÚÈ΋ ·ÔÂ·ÁÁÂÏÌ·ÙÔÔ›ËÛË Û‹ÌÂÚ· ¢˘Ó·ÌÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ Û˘ÓÂÙÒÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ

£EMATIKH ENOTHTA:

I·ÙÚÈ΋ - T¯ÓÔÏÔÁ›· - OÈÎÔÓÔÌ›·

¶EPIO¢O™ Y§O¶OIH™H™:

TÂÙ¿ÚÙË 2 M·ÚÙ›Ô˘ 2011

TO¶O™ ¢IE•A°ø°H™:

A›ıÔ˘Û· ™˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ I·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ºıÈÒÙȉ·˜
¶Ï. §·Ô‡ 1, T.K. 35100 §·Ì›·

EI™H°HTH™:

øƒ∞:

/

20:00

TËÏ & Fax: 22310-22001

°Î·Ù˙È¿˜ K. Aı·Ó¿ÛÈÔ˜
K·ıËÁËÙ‹˜ EÊ·ÚÌÔÁÒÓ T.E.I. §·Ì›·˜
EÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ AÈÁ·›Ô˘

EI™H°H™H
™ÎÔfi˜ Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÂÈÛ‹ÁËÛ˘, Â›Ó·È Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ Î·ıÔÚÈÛÙÈο, ÛÙËÓ ‰È·ÌfiÚʈÛË ÚÔ¸Ôı¤ÛˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë È·ÙÚÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Î·È Ù· ̤ÏË Ù˘ Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ·ÓÙ·ÂͤÚıÔ˘Ó Ì ÂÈÙ˘¯›· ÛÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ - ÎÚ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Î·È Ù˘ ÁÓÒÛ˘.

£EMATO§O°IA ¢IA§E•H™
1. MÂÙ·‚·ÏÏfiÌÂÓË º‡ÛË ÙÔ˘ I·ÙÚÈÎÔ‡ E·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ / §ÂÈÙÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜
2. P‡ıÌÈÛË Î·È A˘ÙÔÚ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ I·ÙÚÈÎÔ‡ E·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ / §ÂÈÙÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜
3. I·ÙÚÈ΋ Î·È N¤Â˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜
4. KÚ›ÛÂȘ - ¶ÚÔÎÚ›ÛÂȘ ÛÙËÓ N¤· EÔ¯‹
5. EÚˆÙ‹ÛÂȘ ™˘˙‹ÙËÛË


Document preview prosklisi_2011_Gatzias.pdf - page 1/1

Related documents


prosklisi 2011 gatzias
appendix o   russian propaganda troll sites for monitoring
szanowni pa stwo
klaudia aukcja
historia
programma


Related keywords