zycie i smierc calosc II wyd (PDF)
File information


Title: zycie i smierc_calosc II wyd..pdf
Author: Leszek

This PDF 1.4 document has been generated by PDFCreator Version 0.9.8 / GPL Ghostscript 8.64, and has been sent on pdf-archive.com on 13/03/2011 at 00:51, from IP address 178.235.x.x. The current document download page has been viewed 1119 times.
File size: 44.29 KB (2 pages).
Privacy: public file


File preview


Kwestia kobieca,
„Nowy £ad. Dwutygodnik narodowo-radykalny”,
nr 4, 20 lipca 1933 r., s. 1.

¯yjemy w czasie barwnym w ci¹g³e zmiany i przemiany ¿ycia

spo³ecznego, gospodarczego i kulturalnego. Nie wszyscy zdaj¹
sobie dobrze sprawê z tego, ¿e ta nerwowa gor¹czka zmian i, jak
siê popularnie mówi, ró¿nych reorganizacji ci¹¿y nie tylko na naszym ¿yciu spo³ecznym, ale w mniejszym lub wiêkszym stopniu
ogarnê³a prawie wszystkie kraje œwiata i jest widoczn¹ oznak¹,
i cech¹ okresu przejœciowego w historii.
Okresu przejœciowego w tym sensie, ¿e stare i przebrzmia³e
pojêcia i wierzenia maj¹ jeszcze wp³yw i ci¹¿¹ mechanicznie na
ca³okszta³cie naszego ¿ycia spo³ecznego, a nowe pojêcia, bardziej
przystosowane do zmienionych warunków bytowania spo³ecznego, dopiero drog¹ walki toruj¹ sobie drogê do unormowania ¿ycia
spo³ecznego w przysz³oœci na nowych zasadach.
Ka¿dy odcinek staje siê terenem walki pogl¹dów starych
i nowych. Nie mog³o to omin¹æ i zagadnienia tak wa¿nego, jak tzw.
kwestia kobieca, na której uformowanie w przesz³oœci mia³y decyduj¹cy wp³yw zamierzenia masonerii, popieranej gor¹co przez
¯ydów, a stawiaj¹cej sobie œwiadomie od XVIII wieku za cel rozk³ad ustrojów spo³ecznych polegaj¹cy na burzeniu w spo³eczeñstwach wszelkich tradycji, wzajemnych obowi¹zków i wiêzów. Atak
masonerii rozpocz¹³ siê od równouprawnienia politycznego, a koñcowym jego etapem staje siê równouprawnienie p³ci. Na czym ma
ono polegaæ? Na oderwaniu kobiety od ¿ycia rodzinnego, natomiast
na daniu jej pewnych praw, a nawet przywilejów, dziêki którym
bêdzie ona mog³a zaj¹æ ka¿de samodzielne stanowisko w ¿yciu spo³ecznym. Absurdalnoœæ tak postawionej kwestii rzuca siê ka¿demu
rozs¹dnemu cz³owiekowi w oczy. Przecie¿ kobieta, dziêki swym w³aœciwoœciom fizycznym i umys³owym, nie nadaje siê ca³kowicie do
pracy zarobkowej w wielu dziedzinach ¿ycia gospodarczego,
331

a w wielu innych mê¿czyzny nigdy nie zast¹pi. Forsowanie jej samodzielnoœci w pracy jest wybitnie sztuczne i staje siê wtedy dopiero zrozumia³e, gdy uwzglêdni siê zamierzenia masonerii, jej d¹¿enia do rozk³adu ustroju spo³ecznego, naj³atwiej daj¹ce siê osi¹gn¹æ
przez rozbicie podstawowej komórki spo³ecznej– rodziny. A do rozbicia rodziny wystarczy tylko odejœcie kobiety przez narzucenie jej
z³udnego zreszt¹ obrazu samodzielnej egzystencji w przysz³oœci.
Narodowy ruch robotniczy musi ustosunkowaæ siê jasno do tego
zagadnienia. Po pierwsze dlatego, ¿e jest on wspó³odpowiedzialny
za tworzenie nowych zasad ustroju spo³ecznego i w zwi¹zku z tym
obchodzi go œciœle ka¿da kwestia, wchodz¹ca w zakres przysz³ej budowy spo³ecznej. Tym bardziej kwestia kobieca, od pozytywnego
rozwi¹zania której zale¿y przysz³oœæ ca³ego spo³eczeñstwa.
Poza tym dla ruchu zawodowego jest jeszcze wa¿ne to, ¿e samodzielna praca kobiet w wielu ga³êziach przemys³u czy handlu
wprowadza dezorganizacjê w ogólnych warunkach pracy i p³acy.
Kobiety, maj¹c ca³kowite, a chocia¿by tylko czêœciowe, utrzymanie w domu, gotowe s¹ podj¹æ siê ka¿dej pracy na warunkach
o wiele gorszych od mê¿czyzn. To nic, ¿e pracuj¹ gorzej, ale za to
o wiele taniej. Korzystaj¹ z tego zjawiska szczególnie przedsiêbiorcy ¯ydzi, wyzyskuj¹c w niemo¿liwy sposób pracê kobiet.
Nadszed³ wreszcie okres kryzysu i wielkiego bezrobocia. Spotêgowana dziêki udzia³owi kobiet poda¿ na rynku pracy przybra³a takie rozmiary, ¿e zarobki spad³y poni¿ej jakiegokolwiek minimum egzystencji.
W wyniku tego równouprawnienia kobiet, nieliczni dziœ tylko
pracownicy mog¹ myœleæ o za³o¿eniu w³asnej rodziny. Przewa¿nie je¿eli siê ¿eni¹, to i ¿ona musi pracowaæ, bowiem zarobek mê¿a
nie wystarcza. O dzieciach nie ma mowy, najwy¿ej jedno, symbolem prawie staje siê bezdzietne ma³¿eñstwo.
Równouprawnienie przynios³o kobietom tylko z³udzenia, bo
jak dawniej, tak i teraz musz¹ pe³niæ obowi¹zki ¿on i matek,
a dochodzi coraz czêœciej do tego obowi¹zek zarobkowania i ³o¿enia na utrzymanie rodziny. Natomiast dziêki temu zjawisku roœnie dezorganizacja ¿ycia spo³ecznego.
Ten stan rzeczy musi ulec zmianie. W interesie spo³ecznym le¿y
praca kobiet, ale tylko w domu, gdzie zajêcia ich nosz¹ najw³aœciwszy i najbardziej odpowiadaj¹cy ich zdolnoœciom charakter.
332


Download zycie i smierc calosc II wydzycie i smierc_calosc II wyd.pdf (PDF, 44.29 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file zycie i smierc_calosc II wyd.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000029094.
Report illicit content