20110303 TRC BCTC kiem toan nam 2010 (PDF)
File information


This PDF 1.6 document has been generated by Smart Touch 1.4 / Eastman Kodak Company, and has been sent on pdf-archive.com on 14/03/2011 at 08:31, from IP address 113.161.x.x. The current document download page has been viewed 2019 times.
File size: 5.32 MB (35 pages).
Privacy: public file
File preview


f I

••
tl-

M\JC L\JC
Trang

BM>eaocila Ban Giam d&
Bao do cua Kiohn loan vifn

Bao cao (.ii chinh d! dUQ'l:l<;~mloan
Bang dn dbi k810an

Baa cao K~ qui hO$1~ng kinh dnanh
lilioclo luu chuy~nti~n~
Thuy~t minh Bao cao t!i chlnh

2 -,
S
6-34
6- •
9

"

11-34

••,
,

.,

"•,
,

,

\~


BAo cAn eVA BAN ClAM DOC
Ban Giim d6c Cong ty do phARCso su Tiy Ninh, ten gillO dich qu& l~ TAy Ninh Rubber Joint Stock
Company (san day go; tAt lA'C6ng ty') Trinh bay Bao cao nay vi Sao caD ti; chinh eua Cimg ty cho nAm
ti; chlnh k.h thile nglly ) 1112120IO.

CONGTY

COng ty cA ph!n Cao su THy Ninh 14C6ng ty con tryc thuQe Tt.p doan C6ng nghi~p Cao ••• Viet Nam
(C6ng ty dtrq<: chuy~n dbi tir Coog ty TNHH mQl thanh.
Cao su Tly Ninh. thoo Quyb dinh s6
3912006/QD-lTg nglly 1510212006 eua Thil to""g Cllinb ph';
pile duyet 0.\ an sip rip, dbi rnOi 116ng
tnn'mg qu6c doanh tryc thuQc rAng cOng Iy Cao su vitt Narn, Quyit <finh .b 3549!QO-BNN-DMON
nglly 2111112006 cu. So NN & PINT vlv Chuy~n C6ng ty TNHII rnQt thanh vien Cao sn TAy Ninh thanh

"ien

"I"

Clmg 1)' cl, ph!n).
COOg ly Cd phin Cao SU Tay Ninh hot! If.)ng lheo giAy ding ky kinh doanh "" 4503000058 ogay
21111212006do PhOng dAng kY kinh doanb thuQe so K~ hO\tChva DAu tu Tlnh Tay Ninh cip, hO\ll dQng
chlnll cUa COng ty boo g6m: DAn 1l11n3ng, chlm s6c, khai thSc. ch~ bi~n cao SIInguyen lifu ~a tieu th~
sin phim (0113-251); Cong nghifp hOa chit, phin b6n va cao SII(241); Thwng nghifp bml bu6n (5190),
I:.inhdoanh tAng I>c;lp(519O), kinh doanh nha.fit; Mua bin, v~ chuy6l: Xing, diu, nMt (5141), sin xuAt
thung phuy sit (3699); Khai hoang va son. chita x&ydvng du dlWng; Xay lip cOng trinh dmg nghifp dan
dl'ng (4520), thi cOng cOng mnh tMy lo;ri(7110); Cua xe gli caD so, d6ng panet va d6 dung gia dl'ng
(2029); Xay xlit hang nong san (1520), dich ~\lln u6ng; KhAo s8t, thi~ k! cSc c6ng mnh xiy dvng giac
thong (1110); Thi c6ng xiy lAp cae c6ng trlnh giao th6ng, c8c cOOgtrinh th~ thao, cAp tholIt m1<'><:,
xU Ij
nuc.e thai, m~ng l.roi difn d~n 35 KV, &alllip 111ftbing (4510 _ 4530 - 4540); T6 chlie ban diu gia tAi
san, djch VI' nia xc, mua ban cae m~l hang lou nicm .
C6ng ty c6 tn,! sO'chinh d~t tai xl Hi~ Thanh - HuYCnG6 Diu. Tinh TAy Ninh

Ie

vbn di~u Clla ClIng ty theo giAy chUng nh~n dling kj I:.inhdoanh III 300.000.000.000
ph!n la 30.000.000 d pllAn, mfnh gia 10.000 d6ngiOi d phAn.

K£TQuA


HOAT DONG KINH DOANII VA c6

dAng, t6ng sA c.\

roc

lQi nh~
sau th~ thu nhJp doanh nghifp pllai n(lp NIla muJc cho nlnl tAi chinh I:.I!tthlic ngay
31112120Hl I•. 274.606.324.485
dAng (cho nAm tii chinh I:.~l thlic ngay 31f12l2009 I•.
153.289.869.498 dong) .

,The<>Nghj quy~ D~i hQi d6ng cl> dOOg thltl'mg nien nlnl 2010 sA 277INQ-OCD ngAy 09/412010
quy~ dinh mlie chia c6 tUc nAm 2010 cho ci\c c6 dOOg tdi thi~u l.i 20% vbn di~u I~ (twng dwng
60.000.000.000 dAng).The<>Nghi quy~l sA 933INQ - Hf>QTCSTN ngay 2911212010 Clla lI<}id6ng quan ttl COOgty c6 phAn
CaD su Tay Ninh (111 thil 712(10) !Mng nhAt mlie chia cl>llie bing li~ m~t cho C6 dOng nlnl 2010
IA30% (tlnh trin mfnh gia), IrOng d61fJll chia cl>nrc IAn I hi 15%. NgAy chbt danh si\ch chia ell tlie
tom ling Iln Iia ngAy 14/0 112011, ngay thanh lo8n cl>nrc IAngay 28/01120 II .Ngoai thong tin neu trin dn thlri di.!m 31/1212010 vAIhlri dibn phllt hinh BAo cao I:.ibn lolIn v~ BaD
cAo tAi chinh nlim 2010, Cong ty chua cO bil I:.yIhong lin lilhl quan I:.hac d~n viCe chi. cl> tUc nAm
2010 cho ci\c cl>d6ng .

,

-

"
,;

.

,

,
,

",

,

-

I~
••
cAe SVKltN SAU NGAY KH6A S6K~ roAN L~PBAocAo

TAl CHiNH

Chung to; thiy lMng pilat sinh bAt ky S\f ki~ n!o cO ilnh hltl'mg db. cae thong lin ell dll\7Cmoh bay
trong Bao cOOui "Moll cfing nhllcO
cO th~ tal.:d<}ngdang k~ d~n hOll! ~g clia COng Iy.

"'*

flOl OONG QUAN TRl

Cae IMob ~ien H.;.i dbng quaD tri va.. ngay Ijp b30 cDo nay nhlt sau:
Ong

Trinh VAn¥loh

ChiJ tjell

Ong

Hli3 Ng<;><.:
Hi~p

Uy VieD

Ong

Trill VAn ~nh

Oy vitn

(mg

UBaThQ

Oy ViCD

Ong

U VAn ChAnh

Dr vien

BAN KltM

SOAT

Cic thanh VieD ella Ban kiim sOOlvan ogay Ij;p Modo

Ong

Nguy~n Vln M.!t

Tnrongban

Ong

H6 Ngo;>c
TUng

Uyvien

Ong

Nguyfn Vln sie

Oy vie"

nay nb" sau;

BANGIAMDOc

Cae thanh vien 81111Giam d6c VDOogay lj;p b30 tAo nay nh" $.!IU:
Ong

Trinh Vln Vinh

Tbng Giam d6c

Ong

U Vin ChAnh

PM T6ng Giam d6c

Ong

Tnrong Vln Minh

PM T6ng Giam d6c

Ong

TrAnYin ~h

PhoT6ngGiam d&

KltM roAN VIEN

Bao clio tAi "hioh clio nlm tli "hloh "8 thne "gay 31112!2010 clia COng ty duqc ki~m loan bOi COng ty
WHH Tit "jn K.! IOl\n va Ki.!m loan Vitt Nam (AVA) .
Kibn toaD VieDkilong co b.it ky quan h6 kinh t<\ h$ quy~n lqi kinh I.! Dhll gop vtm cf:, phin, cOOvay
ho~c vay vf:,ntil Cong ty, Ii cJ, dOng chi ph6i cita Cong ty ~c ky ket hqp df:,ng gia cOng djch VII,<4i Iy
tieu th" Mng hOa...
m6NG TIN KHAc

ThlfC hi6n Quyh "jnh s6 59OJQD-KTNN ngay J IfJ12010 c•.•••Tbng K~m toan Nha nllUc v~ ki~m loan
ngan sach, t;~n va tAi san NM nllUc nAm 2009 cua tinh Tay Ninh. Tf, ki~m loan sA 2, thuQ<:Dolin Kic!m
toan Nha nux Ifi tiDh Tay Ninh .I! tien hinh kic!m to8n tjIi Cong ty hi ngay 11/5!2010 dln ngay
19/512010 vi .I! cO Bien ban kic!m lol\n Bao cao llIi chiDh nAm 2009 cita COng ty cf, pHn Cao su Tay
Ninh dllQC l~p ngay 19/512010. Theo dO, C6ng ty .I! di~u chinll Ihco Bien ban cua Kic!m lol\n Nhil nllUc,
cac tBi li6u c6lien qu,," vao Bao clotAi chinh nAm 2010 va!hlfC hi6n phan ph8i cae qu)' gAm: Qu)' dAu tll
phil lri~n, Qu)' 01 ••• ph6ng tAi chinb, Qu)' khen tIIm'mg pMc lqi tli lqi nhuf-n sau thu.! tIIu nhip doanh
ng/li6p phat .inh tAng them 19.203.940.291 d6ng!hoo tY 16% ctill phlfl,JDgan pMn pM! 1(1inhuf.n n!ln
2009 di dllQCD~j ~i dAng cJ, dong pM duy61.

,

I

••
••
C6NG BO TRACH NHII;M COA BAN GlAM DOc 001 VOl BAo cAo TAl CHINH

Ban Gram dbe C6ng ty chin rich nhi~m v~ vi~ I.p Bao cao Ill; chiob ph/m ilnh Imng th"", vi "w lYlinb
hinh hoot d()ng, k~l qua kinh doanh va linh hloh hm thuy.!n ti~n 1~ cila Coog ty Irong DAm.Trong qwl.
trinh IW Baociotai ehinh nay, Ban Giam If&:COOgty cam k.!t dlluan th':' cae)in dn Soan:


Lila chQOcae chioh Slich k.! loan thfch hqp va ap dllng cae thiob 5A<;h nay mQf clch nh!t qwin;ThIfC hi~n cae dauh gia va utrc Huh m{ll each hqp lyva thj.n tn;mg;Niu ro cie chufu. mvc H IOIInap dung cho COng ty c1:J do.rqctuan thil hay khOng va ~l c.i.nhilng sa;
lQch t~g y.!u so vm nhllng chuin rnlfC nay di dU'Q'(:trinh bty va gill; chich trong cae b.io cao tii
ehlob;Ljp de baa cOOtili thloh trio c" sf! nguyen tic hOf-1dOng liln lIlc, tIir tnn'mg hqp lr.h6ng the tho ring
Cling ty ~ li.!p I\IC hOft do)ng .

Ban Giiun d&: cam k~ ring canS ty d! twin thli nhltng yeu dn nen tren trong vie<: I,p cae bao cAo tii
cbinh .
Ban Giam d&: chin !rich nhi~m 4iIm baa vi6c cae sf>k6 I0Il0 Ihfch "w
duQ'CJ\fUgiO do! ph'" inh Iinh
hinh til chinh Clla Coog!y, mile do) lrung thlfC, hqp I)' IlII ~l eu thOi dlo!m ml.ova dam bao rAng cae sA lo!
tolin IUin Ihu V01 ~ Ihbng lo! loan d4 duqc d!ng l)'. Ran GIAm d6c cUng chiu IrlIch nhl~ Irong vl~ bao
dam an to8n iii san cua Cong Iy vII thlfC hl~n cae b~ pMp thieh hqp do!ngAn eh~. pMI hl~ cae hIlnh vi
gian 1~ va cae vi ph~ lhlic.
Ban Glam d6c C6ng Iy cam lo!t ring Blio cao Iii chinh d! phlin inh lrung thlfC va h<,'1pI)' linh hinh til
chlnh eua ang ty llIi Ih6'1dllm ngay 31f1212010, ko!lquillinh doanh vllllnh hlnh luu chuy8n II.!n Ie eho
nAm til chinh l,& (hoc cung ngay 31/1212010, phu hqp V01 chuin ml,l'C,chi! do) l~ loan Viet Nam valuin
Ihu cae quy dinh hlen hilnh e611en quan .
CAM KI'iT KHAc
Ban Gillm dA.; cam lft ring, Coog Iy lhOng vi ph~m ngllia v~ cling b6lhOng tin Iheo quy djnh \lI.1lMng
IIr sf, 09!20HVIT - BTC ngay 15/1)112010 cua BQ Til chinh v/v HuUng dIn cling bdlh6ng lin IJin Thi
IrWng chUng lh08n .
Thay m~1va d,i di~n cho Ban Olilm ~

TRlNH VAN vlsil
TAnt: Gillm dtc
T<'iy Ni"h. Virf Nam
Ngay 16/Mrrg 01 Mm 10//,,

.

,

",,

,

• ----• •••••


••

••
.3~:~'"
•• <i~
••

••••

.....',

,:.>

••

CONG TV Til VAN KE TOAN VA KIEM lOAN VIET NAM

@

VIet N"m Auditing .ond Accounling

Con,,"ulrancy Co. LId lAVAl

CHUY~N NGANH KI~M loAN, K~ loAN, TUVAN vA THAM El!NHGIA

""""U""""L Sf.lMCn

S6: 973/RCKTlfC/NV6

IJAocAo eUA KltM TOA.NYlF.N

v~ Baa do Ill; chfnh Min 2010 cUllC<'ingty cA phln Cao su Tay Ninl!

II<};dling quan trj, Ban I&rn ..,lit, han (;jam dbc •..• cic eli d6ng

Kin" 2m:

Cong ty

eli phlio Cao.o Tay Ninl!

Chung ti'li <fathllC hi~n ki~m loan B,io cio tai chinh nAm 2010 eM Cong ty eli pMn eao su Tay Ninh
glim: Bang can dbi k~ loan ~iDgay 31112/2010, Bao cio k~t qua ~l d9n8 kinh dOllnh, IMo cao hili
chu)'~n ,iblte va Thuyb minh hao clo tili chinh cho nAm tAi ch.nh k~t thue e.mg ngay 3111212010 dlf\JC
I~p ugAy 16/0212011 til trang (l6 d~n trang 34 kern theo. Vi~ ~p va trloh bay Bao cia rai chinh nAm2010
Ihu3c: trach nhitm cua Ban Giam d3c COng ty eli phln Gao su Tay Ninh. Tnkh nhitm clia chUng to; I.•
dlfll ra y ki~n v8 cae Bao cao nay cAn cu tren kb qua ki6 loon cua chung roi.

Bao cao tili chinh nAm 2009 cu. Cong ty d~
ki~m IoU ooi Coog ty lNHH T" vin K~ loan vi Kibn
lOAnVi~tNam (AV A), Kibn loU vien dAd••••.•. Yki~n chip nhi.n I""n phAn v~ Bao cao llIi \:h.nh nay .
Cu JIT j

,ii"

Chung 10; dAIhl/C hi~n v;te kibn lOOnlIloo cae ehuLt ml,l'Ckitm tOOnVi~t Nam. Cae ehuAn ml,l'Cnay yeu
looll I~p k~ h"",h vi thl,l'Chi~n & 00 s" dam !lao hqp ly ring cae Blio cae. tili chinh
khOng con chUa d\rtlg cae sai s6t trvng )iu. ChUng 10; di th\«' hi~n viQc ki~m Ira!heo phu""g phap ch,;,"
mlu vi ap dung cae !hir nghi~m dn !hih, cae bing ehimg de minh nhung thOng tin trong Boo cao tili
ehinh; danh giA vi~ luan Ihil cae chuAn m\«' va ch~ d;) klloan hi~n Mnh, cAe ng~n tic vi phlWng phlip
k~ lOOnduO'Clip d\lng, cae uUc tlnh va XCIdoan quan trQng l'i1AGiam d&: eung nhu dch trinh My t6ng
quat cae Bao clio tili ehinh. ChUng loi cho ring cOOgvie<:kibn lOAncua chUng to; dd dua •.•.cae 00 sO bqp
ly d~ lam cAn cu eho y ki~n cua chung 10;.

du cOng vi(!c ki~m

Theo y ki~n chung to' xtt llin eliI' khfa C\llIhtn;mg y~u, Bao cao tili \:h.nh dA phan inh trung Ih\IC va ho;>p
ly Ilnh hinh llIi chlnh clia Cong ty c6 pMn Cao su Tay Ninh ~i ngay ) 111212010, dIng nhu ko!tqua h"",
d.;.ng kinh doanh vi cae I~ng lUll chuy~n ,i~n ~ coo nAm tili eh.nh k.h thue cimg ngiy ) 1/12120 10, phu
. cae chuAn ml,l'C,eh~ d9 k~ tOOnVi~t Nam hi~n hanh va eae quy dinh phap ly c6liCn quan .

.\~A

1-,;,

•• , •

~

'

'U~~
~~t"MT

. ,,\lIEf"
'•.,,-.....:..
NGti

BAOTRUXG

MAl QUANG IIIf-P
Ki~m tOl'" vien

"', .
Ph Gilimdk

ChUng ehi ki~m loan vien sA OJ7JIKTV
Thy ~

Chimg chi kibn lOOnvien sl. IJ201KTV

••••J(I; dif" cho

diNG TYTNHII TlfVAN K£ ToAN
VA KltM

ToAN VIE;T NAM (AVA)

He. "pi, Ngay 23 thang 02 ndm 2011
T", ~, '60 I'I>JOng U64 - Thanh x,*, • Hlo IfO' • If'" l<Iom
T"-(ll4'13a68956l1.:lIl6l!9S6e
• fox.(SHI386862'S
email: ••••~
•. co-n.1.lI •
•. <am.'"

,

v.., ph(Ing """ "'" ""'" TMIg
SIlll Mai Ilk Di . TP. VWI- Ng/'>tAn
T,,: (801-381
)(loll 006' fox: (80-38) 3501 006

I~

~


.

CAD

C6NG TYC()pHAN

su rAY

NINH

uo

B,,<>
Iii thiah
Clio 114mrai ehlnh k~ th~ nglly 3111212010

Huyt" Go DAn - Tinh Tay Ninh

BANG CAN 001 Kt TOAN
T,i ngay 31 thang 12 nlm 2010
Oem vi tinh: VND

M'
,
100
110
III
112
120

~ euGi lllim

sA du ll/im

A. TAl SAN N~.AN ~_~N

5?8,169.J91.J.H

304.843.681.371

_I,J'i~n,'ii c,;£._kh~~~lUlIng dlro'D"nin

441.206.515.269
------ ...._--

145.240.326.263

12.299.118.869

10.484.066.459

I"
158
lOO
llO

P..Q..

minh

1.Ti~

V.OI

2. Cae khoan llro11.&
dU<Jnntib!

428.907.3%.400

II. Clie kholin du tlF l"-i chillb Dg~_D
lI.f"

W~J. l. DAntu" n~
120
130
131
112
13S
139
I"
1'1
I"
ISO
ISl

Thuyll

rAI SAN

w

,.

h@

V.02

~g giam gia "'-~.~
Ilr n~

h n

2. Tn\
ban
.. tnr<Jc
- coo ngum
--.
S. CiI: khoan pbai thu ~

2. Thu~ GTGT d

V,OJ

!!f.':' kh6 d6i •

II~

V."10.025.378.109

22.291.610.941

3.564.390.982

3.291.168.161

3.210.358.43&

10.215.467.602

3.250.623.680

0

85.5l14.8J9.922

J8.863.100.8-4 I

85.5S4.B39.922

38.863.10ll.841

6.246.034.598
V.05

V.,.

0
1.418.llt.5.~1!.

0

454.449.338

4.781.036.478

0

1.464.998.120

963.935,680

476.779.029.081

486.oo3.9.50.l.!i7

0

vm

III
III
.N&~gia
llJ
• GiB:.!':i~_m6n lufJ<~ •
221 3. Tai.an et. dinh vo hinh
l30 4. Chl~~.Y d_\I!)g00 ban d6' dan\!
"0 II~. B~~~.q~g.~.n ~Au IIf
lSO IV. Cic khQllI!.~.~_U!lt
til ch.h~.~.!!-i!.~'u
2S1 I. DAutit vao cOnlllV ""II
lS2 2. vAu tit vao ~n.&.~..l.i,:n~~ lic'!..!!?anh
lS8 3. oAu tv dai h~" khac
lSO 4. Dr giam gia diu tit tli chinh dti hJn (OJ
260 V. HI ain dili h,o kbac
l6l I. chi'~hi ri'~"';-d,;i
l68 3. Tai.an d!i han khac
"0

0

34.682.903.182

khiu trir

"'" kh~

£Q..NG TAl

9.296.491.150

0

B. TAIS~.NDA.~
~-Ci..~.~Qllo_phil thu d# h,,!
II.
aio cAdjnb
.. Tal
.._--_..
_. ..I. Tai.an ~d;nh Mu hinh

TOSG

10.449.098.250

1.115.343.422

3. Thu~
~ai thu Nhi 1I1Wc
-. va
._cW;khoan
....
4. Ui ~

9.296.491.1Sll

0

~_~_~_"
J1.!'.~tbl\.!"gAu__
b.f"
1. PM; thu khlich hang

~hOO:~i.~.ii~
hlin.&_tPn
k!!o
V. Til.io 0 '0 hfO
kUc
. , ......
_-

10.449.098.25ll!!.~'
9;"

~~niLP:hlii
mu ngin
IV.llau.G. t~o kho
I. Han.! tAnkho

234.756.259.804

0

!.!.

33.5.411.014.66.5

3;l.6_06.4JJ,~

257.738,265.842

259.820.490.677

443.924.263.629

434.411.279.221

1186.185.997.78

174.590.788.544

.ll

0
V.08

77.672.748.823

0
63.735.942.542

0

0
129.410.249.179

_~.~2~~,~994

0

v.m

10.500.000.000

V.IO

128.358.644.500

V.U

SAN

10.500.009,~
119.468.953.550

(572.055.506)

558.704.371

3.081.425.422

?2.987 .267.7.59

V.12

3.060.725,422

32.987.267.759

V.13

20.700,000
1.0.54.948.420.41)20

0
790.847.631.529

.~
,~

1;,ot~""

,l) v.i~

,. ~IE

'.V'ET

.<.,:

i

I

I' •

••

CONG TY

co pHAN

CAO SUTA.VNINH

BJio do tili chiDb
Cho nim Ill.;chinh ktt thile ngAy 31/1212010

Murin GO mu - Tlnh TAy Ninh

BA.."iGCAN 001 Kt TOA."i

(titp)

T,i ngay 31 thang 12 nim 2010
Dt:nI ~I
ti"h: VND

M',

Thu}':.
minh

NGUONV6N

'0

300
310
3ll
31'

~ .•~_QJ:'HA_I.:r.~.

m

3.N~i m~lri.li<\n.~

314
31'
31'
317
319

4. Thu'! vi.~

287.5411.022.$56
f-l~.S-'9.970.207
---- --------263.788.196.79<1
141.547.323.470

I. N'l_lIg~l!JI,n
I. Yayvan!l!'~ h~
2. Phii tn\ ngoM ban

V.14

15.044.412.792
3.515.299.9611

khoan p~i ~I' Nha nl!l'1c

V.IS

~llnlo nlioM 100 dQIlR

6. Chi Dhi pha; Ira

V.16

ri nOl t;6.

,. Phi;

sti du oan,

~(uAinAm

V.J7

16..336.858.912

14.022.461.645

21.009.013.139

161.225.5 16.074

64.765.530.417

417.488.188
5.635.594.665

m

5. Thu~ thu nhw hoin ~

336
137
400
410
411

6.

V.19

4.046.083.403

V.1Q..

#_~.~
cu~ £~.li w- hitu

I. V~~..

'"

2. NuuAn kinh

0
0
0
0

0
6.144399.448

tAi chinh

2.745.801.098

257.210.616.145

165.426.726.565

36.265.824.914

22.701.S27.480

v6n chil sO hilu

0
i

204.006.672.067

0
1\5.423.606.179

0
0
0
0

II. NI!!,~II kill_~_p_~1
vm_H.~_'_c
I. N&~

300.000.000.000

(23.938.315.832

bAi do8i

kinb phi
I d~ binh thanh TSCD

TONG CONG NGUONVON

1.054.948.420.402

,

0
0
0
0
790.847.631.529

.,

• ";':1
, Tl

,.,

• 10,

o

c-o

0
0

d!u Ilf xiy dll'!!S.¥' blin

m

0
606.297.~~~

300.000.000.000

7. Q!I£ d!u Ilf p~1 lri~n

II. ~~

0

606.297.66lJ22

......J.~7.400J97.846

_'8.dlf vAn ~ rhln

10.L 'nhl$l~uthdchuaphin

34.7S8.155.\ 55
3.4l:l9.491.582

767.400J97.846

-.

.~

3.8)5.000.000

0

I. vA •• ~hii.., hQ-1I

uL khAc th,*

0

0

413 3. v6n khAc clla cbli so-hi!U
41' 4. cA nIli~u 9.11 •
415 $. Chenb I~b __#nhgii !fLtlI; ~n

<40

19.713.742.363

tri

7. Dlf nhOnll.~i tri dW """
B. VON CHi! sO Hcru

9.

4~,OO2.64_C!,
~~

0
0

V.U

0
21.911.480.729

23.759.825.766

ng IrQ'tip mil vi~ lam

t.Q.~dHnona

0
4.923.332.087

40.243.493.475

331 I. PhAi tIi dIIi h~ nJi:.~ b.in
133 3. P~~!.~~i h~ ~
))4 4. Vav va n" dlIi """

417
418
'19
4)0
431
430

237.662.537

0

323 t-!L~~en
th«<ms,j':hUc lqi
))0 I!. N'l d>\i ~,-n

'"

1.769.653.251

23.623.928.933

~-~.Q.}Q:..QIl:'p'~O~Kphii Ira "gin h~

6. Ch~!!h.lE..liBia

732..39&

0

9. Cae klloan pltii tJ:.~;,-phain9p kh~

m 2.

lI.5U

II ~

••

C6NGTY

co

PII..lN CAO

su rAY

NINH

Ban cao tal cbioh

Huy~n Go DAu - Tluh Tar Ninh

Cho nlim Iii; chioh

cAe CHI Tltu

NGOAI BANG d.N IX)(

ka thile ng3.y 31/12120 I0

Id: ToAN

T,I ngay 31 thang 12 Dam 2010

,

Thuyct
minh

Chi lieu

I. Hi
san th~ n1\.oai
-----....

2. v~~ Ilr, hang h6a_!!-I$_g~!U'£!_'*,'!..gi.OOng
J. HAnShOa n~ baJ)
nhfil liS':'.i...!i ClrQC

950.630.94&

'*

4.N kMdOidhirl'

958.269.119

1.519.655.163

1.519.655.163

9.812.214.'18

5.414.876.93

5.NI!~i!t~",,--.!OII-j
- DJng 40 l(!,....
6.

tOOnchi s n

Ng,"", l,p bl~u

Trin

Ngo;>( AD
Tay Ninh, Viet Nam
Ngay 16 thang 02 nlim 20 II

an Irlning
Vln1llg

HI Ranllr40g Glam dok

Trinh Vin VTDh

••


C6NG TY c6 PHAN CAO SU TAY NINll

Ban do tal throh

Hurtn GOD!u - noh Tiy Ninh

Cho nAm tii chinh k~t Ihlie ngAy 31/121201 I)

BAD CAO KtT QUA KlNH DOANH
NAm 2010

l><mvllif,},:

:\u

~

Chi t~u

(I)

-'--

Thuyl!
minb

Nlm ""'Y

(J)

(4)

(2)
J;l.!';l'
II~ .!hu},.a.D.!liiIIg_~~EU_D
g.£i P.d it b._1'Y

VND

NilrntrM
(')

7.57.981.620.063
-----

~1l.J~,17~:~l!

0

0

2

C~ kholI.rJ.ji_~~
lni' ~~u

10

VL11
p(>lln~_lhu__
!••
uj,,! blin _••~n&_l'_'~nl:_~jp_~i,,-~

757.981.620.063
--------

,!~.JSJ-,I7I.~!L

II

Gill. "All hii,!g ban

432.480.777.118

289.794.982.821

J25.sll0.842.945

150.558.18l!,~

-~~

21
22

13

_lA[l_II""'~ J:9P

VL22

-!t••~~ a.Dg!~

_C.IIn

&_~,~_~jc_b "

Doanh thu hofX d(loll tai chioh
~h.Lphr ~ichinh

ChiDh'~_~

2S

Chi

JO

!1ri. nb Uf.'!..!.h.uA"lif b.lJ.ftM,~.&k111.~...!!!':'."_~

JI

Th.u nhf.p_~.~.~

J2

Chi IIhl We

"
"

~_~bll''!-kb.a.e
TAn!! M nbuin k~ toan lnrm: tbn~

51

Chi phI th~ thu nt'.fp doanb nJ:!.l!..i5P
hien hanh

52

Chi phi th~ thu nh,p doaEh n&l!.i~ holo Iti

"

!-9j..!! ~

61

_~.l!~~~.!!'

N~.roit;p bi:u


Tnn

14.428.416.194

VL14

3.045.580.835

2.449.593.558

2.674.4-#7.888

1.J77.89O.118

7.454.532.989

4.219.060.243

57.139.432.335

21.104.706.426

290.895.76.2.675

137.213.244.163

VI.25Nll.'i'CAn
Tiy Ninh, V~ Narn

------

36.439.259.&55

9.911.391.9&9

11.142.278.769

14.097.19~.7D9
._----

25.296.981.086
162..510.225.249

30.386.632.&99

9.220.355.751

0

_-_

27~.606.J24.48S
-..
...~_.

.l!.!,.bj~oa_n.~_pl:~if
P
VL26

0
ISJ.289.869.~98

9.243

K~I••.•••
truimg

TAng Giam ott..:

Vlf<)1Ig Thj Rang

Trinh VAn \'lnh

Ngay 16thing02nAm2011• V
<

24.008.5&6.69&

304.992.957.384

LAi COban tr&1 cA Mi~u

o
dU

33.034.465.889

hi qlJ!l...!!..!)'
doanh n~~

",!'

o

VL23

Trong <10;Chi Eh! lili var

24

.• ,

5.110

)

••


C6NG TV copHAN

CAO SU TAY NINH

11110du till chi nh
Cho DAmIii (hinh k~t thlic

HUYfR G6 DAu - Tinh Tliy Ninh
BAO CAO LUll CIIUVtN

ngAy 31112120]0

TlEN TE: NA..\t 2010

Theo phl101lg phap tn,rc tio!p

.

f)mr vl,h,":

VND

Chi liiu

",

Nlm nay

Nlm tr..vc

(\)

(2)

(l)

(')

01

762.806.189.840

4$1.579.917.580

02

106.553.696.833

79.016.342.450

3. Tien chi tra cho ngum lao ~£J.l
4. Ti~nchi
... ... trilli .

03

234.869.818.227

04

2.551.708.837

5. Tien chi n9p tIlU~thu nil*" doonh nst!1r
6. Tiin thu kItac lis h t d" .Kki,,~~h

05

w

..i.d"!1!".ud••
:,y~~.!!~~
fir bll'_~.o1~lIg SX !<inh _~oan~

I. Ti~n Ihu ban MnB;cung~

DV v, dO!':'Jhthu kIW;

2. Ti~n chi tri cho nall6i cun~'p

han hoa d' h

_ __

200.939.316522
2.306.811.515

24.909.85UI3

2.100.000.000

06

23.95J.807.S3\

07

68.055.321.938

62.552.531.528

.~!!'!cb~):~.~
..I;!~.,?-tbll~!!.!is
b!'f~.ng SX.:.J{I)

10

349.819.585.723

123.221.968.783

II. LU'II ch!'.Jlnti~nfirb~t d,yngd~!'..!U'
I.Tienehimuasim,x.iydO[!l
TSCD

21

57.860.161.164

29.969.732.820

cho h~~'y_"g
sin xuAtki!lh ~

7. Tii" c"~i~

18.556.993.218

2. Tib. thu ~!!Ji,.~.!!2!:1.1! ban TSCD
3. T;en chi cho v~.rJ2!!~ clc cOn c
cUB.dan v.
4. Tien thll h3i c~~~.r ban I,i cae cOn c

22

5. Ti~nchi #lItU' l:l~_n

"

9.744.090.950

27

18.404.805.041

23
24

vao ~(JIIvi k_~

6. Tien th~3i dAII~.I!~p v&nv~ d<Jnv. khac
7. T~ thu Iii tho VIII, oJ, tire vilqi
chin

1Ib,*,"

t!!"I!.!.~.l:'.~.'!..!~.
~"l!.!.yn ~!!A~..!~

L lf1l cb l!):~ II

19.602.813.702
30.000.000.000

11.125.000.000

9.647.392.900

7.792.508.850
27.550.000.000

26

3D

32.461.1 00.050

100.000.000

0

$.383.721.205

(~9.94~,2_40,_~!1 21.907.402.715
-----

~:JM~~'~'~Y~~I~~;Jtirh~O~!~~~LC~I~~
32
3. T;en VI " . h

dii

n nh' dU'

33

.i. Ti~ncbi lri.!!2.l!Acva
6. C3t'

. nh~

"
"
"

dA tricho cbli w-bOu

J6

LInI cbUY~1Ilien tbliin til' b~U!2.,?-1tii c~!!'.b
Lu'U ellVYtN
TltN THUAN TRONG KY
.._-----------_._---_
..

TltN TOS DAu
-_ KY
..

60

Anh hU'{mclil!hl .rei !i.gia Mi ~08i !l~1
dbi J.l&~!.!~
TltN TON eVQI KY

61

"

~

~

NI:U'1rIlfP bi:••


TnnNIl9CA •

lolin Ir....ml:
V\fO'IIgTbj Rang

Tiy Ninb, V* NlIlII
Ngiy 16 than.!!02 n~m 2011

'"

.1, ~

T;';nl: Glam d&

Trjnb Vin VTnh


••
CONGTYCOPliAN

Hurt" G6 Diu - Tinh

Nl~H

CAOSUTAY

Bliodo tal thinh

Tiy Ninh

Clio nAm Iii chlnh k~ thiK: ngay J1/lUlOlO

THuvtT

MII'\II BAO cAo TAl cHiNH

Clio n!rn til thfnh kb lillie "gay 31/1212010
I. O",C DltM HOc'oTD()NG

eVA

c6~GTY

COng ty d phAn Cao SUTay Ninh Iii m{\t ebng ty d. phin "uvc thimh. I~p ~iVi~t Narn tltn 00 sO chuy~n
d&i COng ty TNHH
tbanh vito Cao su TAr Ninh • doanb ngh~p NM nu6c tn,rc thuQc Tfp of""" COng
nghi~p Cao So Vi~ Nam lhanh C60S ty cl. pllin .

Me.t

11<'fIl J(Jng

COOg ty cA phAn C80 SII Tar Ninh ho\Il ".}rIg thoo GrAy dang ky kinh doanb 56 4503000058
2&11212006do PhOng dAng ky kinb doaoh tll,* so- Kt hO{lChvi Diu IIlTinh Tar Ninh dp.

ngay

", ,;

"; 1(

:.M
Ho~t "Qng chinh cu.a Cong Iy baa 86m: D.\.utll"trAng, chAm sOc, lhai fMc, chi! bii!n cao su nguyen li~u va
lieu th\l san phAm (011)-251); CQng nghi~p Il6a chit, pMn b6n vi tao SU(241); Thl,f(JJlgnghiq, bm huOn
(S 190), kinh doaob t8ng biJP (S 190), Idoh doanh ohll d,jt; MUll MD, v'" chny;!n: Xing, diu, nh6t (S 141). s8n
xuAt thung phuy sit (3699); Khai hoang vi sUa eheta xiy dlffig clu duUng; Xiy lip cOng trinh cling nghiep
din dlU'g (4520), thi cling cOng trinh thuy lQi (7110); ClflI xe g~ eao su, d6ng pallet vi d6 dung gia dung
(2029); Xay :cil h!mg noog san (1520), dich '1' An utmg; KhAo sat, thii!t k~ cae cong I1lnh oy dl"'g gillO
lMng (7110); Thi cOng xiy lip cae cling trlnh giao IMng, cae cling l1inh th~ thao, clp thoat n..we, xir Iy
nlJ6<:thii, m~ng IlI'6i dien d~n 35 KV, san lApm3t nang (45 I0 ~ 4530 - 4540); T6 chirc ban dAu gi' tii san,
dieh vu rira xe, mlla oon cae m3t hlng IlllJ niem .
Cong ty 00 t'"l' sa dlfVC4t ~i : Xl Hi~ ~h
Dien thofj: 0663 853 606

Fax:

- Huyen GO Dh

_Tlnh

Tay Ninh .

0663 853 608

Mi sf, thut: 3900242776
Email: e1y-esln@hcm.vnn.vn

Websile: hupllwww,taniruco.oom

Ngo.n'ril4i dien theo pMp luit : Ong Trinh Vln Vinh Chillich H()i d3ng quan lri kiem TAng Giim d&: COng
ty (sinh ngay 07/4/1951; Dan l()c Kinh, QuAe lich Viet Nam; ChUng minh nhin din sf:,290882858 do Coog
an tinh Tay Ninh cAp ngiy 211412003; Dja chllhui:mg trU ~i Ap &!n Dlnh, XI Th",h Dire, Huyen GO DAu,
Tlnh Tiy Ninh) .

vbn di&.le ban dAu lheo GiAy chUng nh~n dang ky kinh doanh:

IT

Ctld6ng

01

TW doan

02

C6l16ng ben ngoai

C&g nghiep Cao su Vi~ Nam

300.000.000.000 dbng, troIlg db:

18.000.000

qnl!

"

Tj If "
60%

12.000.000

40%

JO.lK)().lHIQ

100%

"

"
C6NG TV ell PHAN CAO su rAY NINH

DiIOdo hi thlnh
Coo nAm tal chinh ~I thile ngAy 31/12l2QIO

Hurl" G<'IDIu. Tin" Til)' Ninh

Bpi tMng quan tri
Cae thAnh vien 11<};dbng qulin trj vao ngay I", bOOcoo nay nhlt sau:

1m,

Trinh VlIn Vinh

Chilljch

Ong

Hila Ngve H~p

Ur vien

1m,

rnl.n VAn Iq.nh

Ur vien

6",

U Ali ThQ

Oy vien

1m,

U VAnChanh

0)' vien

Ban Him soot

:.
.;,

Nguy~nVln M~l

Tnn'mgban

6ng

Hli Ngve Tilng

Ong

Nguy~n Yin BAc

Ur vien
Ur vien

/

Ban Gitimdk
Cae thanh vien Ban Giam db.: vao ng;l.y l,p bAo clo nily nhu sail:

1m,

Trinh Yin Vioh

TAng Olam <lAc

Ong

U VAnellanh

PM Ttlng Gillm dbc

6",
6",

Tru(Jf1g Viii Minh

PhO TAng Glam dtk

rrin Vln Rfnh

Pho TAng Glam <fA.:

C6ng ty 00 11'\1,..; chinh d~t 41; xll Hiep ~h,
cae dim vi lIV<:thuQc, nhu sau:

Huyen GO Diu, Tlnh Tiy Ninh. Coog Iy dbng th<'>icOng cO

TiD

l>ja chi

I. Vln phong Cong ty

Hurln GO Diu. Tinh Tay Ninh

2. Xl nghiep Co' kill ell.! bi~n

Ilurln Go Diu - Tinh Tiy Ninh

3. N6ng tnKmg GO Diu

Huyen GO DIu. Tinh TAy Ninh

4. Nong IrvOng ch

Khc'ri

.•",

, ":A

Cli<:thinh vien cua Ban kiim SOlitvao ngay Ijp bOOdo nay nhu sau:
6ng

"

Huyen Ducrng Minh Ch'u.

Tinh Tay Ninh

S. Nong tnKmg B~n Cui

Huyen Du<mg Minh Ch'u.

Tinh TAy Ninh

6, Khu kinh doanh ><!ngdiu va dj~h '1l tAng hQ'P

Huyen GO Diu. Tinh Tay Ninh

7. Trung lim Y to!

Huyen GO Diu - Tlnh Tiy Ninh


CAO SU TAY NI/llrI
HUYfD Go Diu - Troll Uy Ninh
C6NG TV C()PHA.N

Bao dlo til; chloh
Cho lIAmtAlchloh ltt Ihilc ngAy JlI12l2010

Con, ty Con
Dhl tlKri diJm ngay 31/1212010, Coog ly chU'llcO IJI ky cling ly con mlo.
II. KY Kt ToAN, I)(JI'i VI TltN TE:slY DI,INGTRONG Kt ToAN

I. Ny kl lmi" n<lm

Ky l~ toan nlm fila COng ly bit <tiu Ii< ngay 01/(11 va ktt thile vao "gay 311121li1ng nAm dU{fflgIjch .
1. Dun vi Ii)"

'iSITtilIng trong

ki'tHin

Dan vi t~n ~ sir dung trong gil; chi-p k~ toan I•. d~ng (¥ND) .
Ill. CIlUA!Ij MVC vA C1lt I~ Kt ToAN Ap DI,ING

I. Chlit{! kl ttHin tip """Il
Bao do tai chloh ciJa Cong ly duvc trlnh bay bing &l.ng Vi~ Nam va phil ho;rp vm Ch~ doS ~ loan OOanh
nghiep ap dung cho doanb nghiw dUVCquy <fjnb If.i Quytt <fjub sf:, iSI2006/QD-BTC "gay 201)12006 eila
aoSIrmmg Bq Till chlob vA sua dbr hi. sung the<.>Thiing IU sf:, 244m - BTC ogay 31/1212009 ciJa Bq Hi

chinh .
1. Tuyin

M vJ vi;e (Uo.Iffhil

ChuD" m~ O'd nl4{i 1'/ '''an

B'"

clo llI.ichlob cua COng ly dlfQCInuh bay bing d6ng Vi~ Nam vii phil hQ'Pvo; clc ChuAn ml/C k~ loan
Vitt Nam do BQ ni chinh ban Mnh, CllIht:


Quych djnh sA 149/20011QD.
loan VitI Nam (~ I);

BTC ngay l] th8.ng 12 nllm 2001 vt vi~ ban hiinh btln ChuAn ml/C KtQuy~t djnh sA 165/2002/00
loan Viti: Nam (d<,1t2);

- BTC ngay II thang 12 n~m 2002 vo! vi~ ban Mnh sau ChuL. ml,lCKtQuych djnh sA 234/2oollQD
tOOnViti: Nam (d<,1tl);

- BTC ngay lO th8.ng 12 nAm 200l v! vi~ ban Mnh sau chuAn ml/C K~Quych djnh sA 12/2005IQD - BTC ngay 15 thang 02 nllm 2005 v~ vi~ ban bAnh sau Ch.cln ml/C KI loan

Vitt Nam (d<,1t4);


Quych djnh sA lOOI20051Ql>. BTC ngay 28 thang 12 nAm 2005 v! vi~ ban Mnh sau ChuAn ml/C KI
loan Viti: Nam (cf<,1t
5);

J. m,,1t tltUrcsf; 1J tod" dp dft"K
C6ng Iy ap dllng hinh Ihoic sf, k~ loan ch.mg Ilr gIli st..
IV. c;'cCHINH

SACH Kt ToAN ;'P Dl,JNG

Tib. vi clc khoan Itrong dtrong li!n bl>(> gAm li!n mi" Ifi qu5', titn glii ngan hang, litn dang chuy!n va cae
khoan dAu lit ngin h;m cO th<'1ih;m g6c khOng q..a ba thang. co linh thanh kho!n coo, co khll. nAng chuyb.
dbi dol;dang lhanh cae luvng ti~n xli<,:djnh va khOng c6 nhi~u nii ro lrong qua ttinh chu~
dbi thanh li~n .

"

)


••


••
••

L

CONGTY

COPHAN

CAOSUTAY NI1'Il-I

lIuy~n00 Diu - Tinh Tiy Ninh

Bao rio Iii dinh
Clio nlm tai chinh kb:

til"'" "glly J Ifl212010

Ie

Tnn'mg hqp co ng"l'i ~ nh.,.p qu9 lib. m3-1hof,c giri via ngin IIlmg dlJVl.'quy dbi llgot;
ra 00n8 Vi~ Nam
the<>tY gill hA; dOlI; ~ingAy 8iAOdjth h$: tY gia bloh quail licn llgin hang do Ngin hang Nil•. nlf6<: Vi~
Nam C<'>ng
b6 tfi lhOi di~m phil sinh d~ gIIi ~ k~ loan .

Ie

Tnn'mg hqp mlla ng(lfi
vf nhfp qu9 li~n mJt, gUi vall Ng.in hang ho~ thantl toaD COngDQ'ngot; ~ bAng
D6ng Vi~ Nam thl dU'<;7C
quy "Ai nsOll; ra dbog Vi~ Nam theo IS'gia mua 11* tY gill.thanh toano

Ie

Nh6m tA; san vAn bing liAn co nghi"p vI' kinh t~pM! sinh bAng "M; Ie duO)Cquy dbi ra DAng Viet Nam,
dbng th<'ritheo d3i chi tift ns",,; Ie the<>limg nguyen Ie vA dlfqC phin 'nh treo tlti kOOin ngoa; bang .
sf, du cubi nAm cUa de tii khoan vAn bing tihl cO g&: ngoo; Ie dllQl: daub gia I~i the<! tY gia 8iM djth bioh
quail lie" ng.in hang do Ngiin hang NM 1I..rocVi{! Nam cling M If,i thai diem lip Mn clio tAl chlnh. nlm .

1. Nguyen tde 11M"h{in cae Ahoan 4/;" Iw la; ehinh ngdn hi'n

\

I

Cae khoim c1AulUlai chinh ngin h~ baa g6m Ddu tu cMng khoi.n ngin h,n (cl. pbi~u, Wi ph~u, tin phi~u
. .. ) cO thlli hlin thu hA, kh6ng '1ua mQ( nam ~
mua va." h~c ban ra chimg khoan dt kitm 1m; C'c khOOn
c1Aut\r ngin h,n khac baa gAm cAe khOlin cOOvay rnAthlli "'" thu h6i khllng qua mQ( nim ...
Trong trul'mg hqp c1Autu bAng litn ~
hi~n V,I (Hi san cJ djnh, nguyen li~u, himg h6a ... ) thi gia trj khOlin
ddu tu ~
Hnh Iheo gia thoo Ihu,n cUa cae beln tham gia c1AuIII dbi vcr; cae tAi san d••• di ddu III. PlJn
chenh I~h (Btu cO) giib. gia trj ghi sf. klroan cua COog ty vo; gii Irj lai san dllQ'Cdanh gii I,i dllQ'Cphan
inh va.. thu nh;.p ho(lc chi phi trong nam tAichinh,

Clic klK>.inddu 111du~ Ihoo d~i chi Iii!! cho timg khOOnddu IU, timg hqp d6ng vay .

Vi~ !rich 16pva hoan nhf.p dl' phOng gilim gili diu tu ngin hlin duqo:;thl'C hi~n (] Ihm dio!m kll6a sl. ko!toan
dt l,p bAouo tAi chinh nlm,

Mlic trich 169dll phOng giim gia ddu III ngin h(lll dllQ'Cxae djnh bing chenh I~h giita gia trj thudn C<'itilt
thllc hi~n dtn;l'Cvii giA gk ghi IJin sf. k! wan. Chenh ~h lAng hofc giAm gill'a st. dll phong phii trich I,p
vm sf, <U.trich I,p duqc ditu chinh vao chi phi hO.1Id.;.ng Iii chinh trong n4m .
3. Ng"yen ttk ghi nh{in cae I<hoonphallh"
cac khoan phAi thu dtn;l'Ctrinh bily IJin ban clio tii chinh theo gia trj ghi sA g6m cae khoi.n ph8.i thu t(r khAch
hang, tn\. tnn'fc cho ngUlii Mn, cae khOlin ph.ii Ihu khAc cung v6i dl' phOng dtn;l'CI,p cho "'" khOlin pMi thu
kho dOL
Dy phong phai Ihu kho doi tho!hi~n phln gia trj dll kito hi t6n thAt do cAe khoi.n ph8.i Ihu kh&lg duqc khach
Mng thanh tOlin ph8.1sinh dbi vCri sf, d•.•."'" khoi.n phai Ihu toli ngay k~t thile ky lo! toim nam. nng ~
giam sf, dUlai khoan dl' phOng d\IQChllCh10lin vao chi phi '1uan I)' doanh nghi~p Irong nim .
4. NII")'in tde gltl nlt{in hang tJ" Aho
liang t6n kho cUa Cllng Iy 1;1nhilng tAi .an dtn;l'Cgill' do! ban Irong ky san ltuAt, kinh doanh blnh thuOng;
Dang lrong 'lui Ir1nh san ltuAl, kinh doanh do dang; nguyen li~u, v,1 ri~u, ding Cll, dl'ng Cl' (gQi chung 1;1vii
tu) do!sU'dl'ng lrong qua trinh san ltuAl linh doonh .
C6NG TY c6 PHAN CAD SU YAY NINH

Oao do Ill' chlnh

Huyt" GO DAu - Tinh Tir Ninh

Clio ntm tii chinh k~llhlic ngAy J 1I12!20 10

Hang ttln kilo 4lt{"(: tinh theo giA g&:. Trvt'mg hqp gia Ui thoAn 00 th~ !hI"' hi~n dlfQC lhip!lon sii gbe thl
ph.ii tinh the<,!gia trj thufu, 00 Ibe Ih\ll: h~ duvc. Gii gk hang Ibn kilo bao g6m chi phi mua, chi phi clJ
bien ~icae chi pili lien quan Ir\re tiep kchile phat sinh
c6 dl1l,JChang tAn kho" dia diem vi t,..nJ! Ihii hien

de

llIi .

Gia tri hang Ibn kho dllQC Xlic dinh theo phU'mlg phip binh quirt gia quytn .
Hang Ibn kho dUQ<:hllCh tOOntheo pb\fUllg phap ki khai thltlmg xuyen .
Do,rpMog 8iam gia hang Ibn kho dllq\: IW vao thOi di6n cubi "Am Ii st; chenh I~h gilla gia g&: CUDhang
tbn kho I6'n IKm gia trj thoAn cO 1M th\I'Chi~ dUI,JCcUa chUng.

TAi sin ngAn h~n khic cua aJng ty dlfqC philo anll boo 86m chi phltri trtJUc, chi phi cho.'Jkh chu~n, th~
GTGT diu van dllQl.' khAn lrir, cae khoan Ih~ nQp!hila cho Nhi DllUc, cae khOOnlflll Ung cho can b(>cOOl!
nhan VieD vi cae khoan kY CUQC, ky quY ngin h,o.
6. NglSJ'rn Ilk glli n"jin fai san

,

"J <Ii"h

."~
TAi san c6 dinh dUVCth~ hi~n lhco Nguyen gia tru di gia tri hao mOn luy k~.

,~

'.~I

.

'cT

Nguyen gia tai san cA dinh bao gAm gia mua vi nhilng chi phi c6llen quan IIVc ti~p d~n vi~ dUlltai san vao
hOJI d(lng nhu dll' kib.. Ok chi phi mua sam, ning dp va dA; m6i tai san c6 djnh dll"" v6n h6a va chi phi
bao tri, sU1IchUll duvc ILjIchroan vao kb qua h~ d(lng kinh doanh tJi!hOi ditm pMt sinh chi phi h,* phin
b6 vao chi phi lItoo quy dinh. Khi tai san dllqC ban hay thanh Iy, ngu~n gia va gi •. tri hoo mon lClyk~ dllQl:
~6a sf, va hi, ky dc khollrt I~i 13Rio phil sinh do tharth Iy ti; san &!u duq<: hJch tolln vao kb qua h",,1 d~g
kinh doanh •
Tii san cA dinh hilu hlnh, llIi san c1Jdirth vi>hinh dllqC ghi nhan thoo gia gAc. Trong qua tr.nh su- d~ng, llIi
san c1Jdinh hlhl hinh, tai san cA dinh vII hinh dllqC ghi rth$n thoo nguyen gia, hoo moo IuS'k~ vi. gil. tri cOn
IJi .
TIli san c1Jdinh thliC tii chirth dUQl"ghi nl$! nguyen gia thoo gia tri hQP Iy h,* fia tri hi~n If; cw. khoin
thanh toan tichl thue tAi lIti~u (khOOg bso g6m th~ GTGT) va cae chi phllJVc liep pMt sirth ban dAu lien
quan d~n TSCD thue tai chinh. Trong qua trinh su d~rtg, llIi sin cA dinh thue ta; chinh dllqC ghi nhin theo
nguyen gii, hoo mOrt IuS'k~ va gia trj cOn lai.
1.Nx"J';"

1& X"i ""(i" ""4,,

hao /til

sa" c6 di""

Kh'u hao TSCD CUllCOng ty dll"" thl/C h;en theo phlf(Jllg pMp k1J.u hao dlll'mg thing: ThOi gian khAu hlt(l
dUQl"xAc djnh phil hQP v6i ThOng IU sf, 20312009/TT - BTC ngay 2011012009 CUllB<>TIli chinh vfv Hu&ng
d~n c~ d(l quan Iy, su- d~ng va trlch khAu han tai san cf:, dinh; Quy~ dinh sf, 234IIQD-BTC ngay
1611112009 cw. B<>Tii chinh vfv Dlrth chinh ph~ I\IC sf, 02 - Thllng tu s6 20312009/TT _ BTC ngay
2011012009 clla B(I TAi chinh .

Rieng kh'u han tai san cf:,dinh d6i v6i vlll'm cay uo su dllqC thl/C hi~n thea COOg vAn sf, 1937IBTC.TCDN
ngay 09/0212010 CM CllC Tii chinh dOllIlh nghi~p _ BQ rai chlrth vfv Trich khlu hoo vlll'm ely can su va
Quy~ dinh sf, 2211QD - CSVN ng.i.y 27/412010 CUllTip !foiln COng nghi~p e"" su Vi~ Nam vfv Ban Mnh
l)ll~ trlch kh.lu hoo vu<m cay can su thoo chu ky khai dtJ,c 20 nlm; Cl' ~ nhu sau:

"

••

II

••

••


CONG TY

co ),IIAN

CAO SV TAY JIo"INH

Ban fllo tii (hiab

Huyfn GO Diu. Tinh T1iyNinh

Coo Dim tlii chinh k& tb(jc ngay 31/1212010

Nifm klllu flllk

Tj If "ltOu Ioao thnJ"

NAill mil 1

2,50

NAm !hu2

2,80

NAm lin! 3

3,50

NAm tbit 4

4,40

NAm thil 5

4,80

NArn thu 6

5,40

NAm Ihli 7

5,40

NAm thii'll

5,10

Nlm thir9

S,l (I

NAmib" 10

5,00

N!rn Ihli' II

7,00

NAm tM 12

6,00

NAm thir

iJ

6)0

Nimthir

14

5,'"

~

Nlm thir 16

5,40

,
"
,";',f

Nimthir

17

5.00

~0

Nlm tllli 18

5,50

NAm!hit 19

5,20

NAm thii' 15

MIiI: kh!u hao cho

5,50

Dam cul.i elmg (DAmthir 20) dU'I,YI:
llc djnh Mng gia Irj cOli l,i cua wlm ciiy fila nam

khat IMc cubi cOOg.
Nguyen gia vuim cay cao SUsan khi <fjnhgia gia Iii doanh nghi~p.u c/, phiin hOa bao gbm: Nguyen gia dang
gil; nbi" trin s<lsach k.~tolill c{>ng(+) vm h~n gia. thanh I)' wOn ciy cao suo TrOllg <16,gia Irj phil khAn hao
vlfim cay l!l6ng baa gAm chi phi thann IS' wUn cay coo su IlOc lInh trong tucmg lai (hi~n gia thanh ly wUn
cay fao su), khi li~n hanh thanh 19 mm h""h loan kb chuyiin loaD b{>gia Irj Clin l,i ella VlWn c!y ehU'llkh!u
hao hb (gia iii hi~n gia thanh ly VlWnc!y ClIOsu va giA iii VlWnc!y ClIOsu chU'llWu hao ha _ n~u C<I)V80
chi phi khi tJn Mnh thanb ly VlWn ely ClIOsu .
8. T" ••~ Iii; ~ii
••
cac l<boan ti~n !hu~ (n~u 00) thw b\Jp d6ng!hue h"l't d(ing dlfV(: ••••cb t<>.invao bAo cao ~t qui boll! d(ing
kinh doanh mg Irong ky theo phU<Jl1gphap dmmg tiling Irong!hlri "'" thue cua hqp dbng; M~ khac gill. iii
tAi san tbue dlfV(:theo d<,,>i
IJtn chlti~ tli san !hue ngoAi IJtn bi~u cic chi tieu ngoa; bang cin df,i k~ to.On
tboo dung quy djnb hi~ I\;lnb.

Tap hQjl va theo Mi cae khoAn cbi phf tbo,rchi~n dv'" diu ll.rMy d\lflg 00 oon (bao gbm chi phf mua sAm
mai tAi san cA dinh, My d\lflg m6i bote sUa chita, cAi ~, mg rQng hay trang bi flli ky lhuf-t cling Irlnb) vll
tinh hinh qu~ tooIncling trinh .

Chi phi Xliyd\lflg 00 ban d<'rdang dlfV(:!hw d<">i
chi ti~l cho timg cling trinh, bll"g m\lC cOOg Irlnh va timg
khoan mvc chi pbi cv tht .

"

• TC

i1.
••
CONGTY cc)PHAN CAOSU TAY NlNH

Ih\o do till "blDb
Cho nlm tii cbinh k& thUe ogiy 31/1212010

Hurt" GODiu - linb Tiy Ninh
10. Ngl#}'in tlk gM "h~" JAu

fir

vao Clll/g IJ' fUn *11 till clie lilJoa"

.rJu III" tal din" Id"k

Khoan dAn tv ~io cong ty lien doanh duvc k~ 108.0thro phorong phap gill g6c. Khoan v6n g6p lien doanh
kh3ng of;;!u"hlob thea thay dAi cUa phA" w hl"tucUa cling ty trong tai san thuAn cu. cOns ty lien d08nb. a""
cio K& qua 110ft dong klnh doanh cUa COOg ty ph!D IInh khoan tho ntlfp dUVCchia Iii 1Q'inho4n IhuAn luy kl
cua Cling ty lien d",mh ph't sinh san kIli gop v6n lien doanh .
Ho~t dQng lien doanh the<>bloh lhlie HOIlld{>ngkioh doanh d6ng kibn suat vii Hi san dAng k~m soat dUQC
Cong ty 6p dllng nguyen lie k;! loan chung nhll vm clc h"'ll dong kinh doanb thOOgthllimg !<hac. Trong d6:
Cong ty thro dill rleng ck kholm thu nh~p, chi phi lien quan db, boiIl dQng lien doanh vi. thll'C hi~ phau b6

cho cae ben trong lien doanh Iheo hQJIdAng lien doanh;
Cong ty theo d3i T;eng til san g6p v6n. lien doanh, phfut vbn g6p vao tai san d6ng ki~m soat vi cae khoan
cong II(>'chung, cOng nq rieng phit sinh tir ho{lt d{lng lien doanh.
J 1. NK"yi"

Itk Klti ,,/o~n d", p/oiJng gitim gia 4& •• tv

D\I pMng giam gli diu til duqc It-p vao tllm dibn cu6i nlm Ii sf, chenh I~h giita gii sAc cUa cae khoon dAu
til dUVCh<u:htOOnbin sf, k~ tOOn16"11
ron giilli thi tnn'mg cua chung Ifi thm di~m lip d\l ph6ng. DI' pltOng
giam gia cae khOOndAu til duqc If.p riengcho timg khoan diu tllcua doanh nghi~p .
11. Ngllyi" Itk R/oi ,,/o~n vd pita" b,j cac UtOan cM pM tra IrWc diil "1'''

cae khoan

chi pili trli tnn'JI::dii hfIl d"QI: ghi nhan cae khoan chi phi thl/C Ii pMt sinh nhung c6 lien quan
dbt ket ql.U\ho{lt do;.ngsan xu.ll kinh doanh cua nhi~u nien do;.ko!loan (tren mQt nlim Iii chlnh). v~ tlnh vi
phin b6 chi pili iii tnn'JI::dIli han va.;, chi phi san xu.lt kinh doanh timg nien do;.ko!toin duqc cilinC11vio tlnh
chit, mm: dQ timg 1000ichi phi rna l\1a cl\l;>nphuong philp va tieu thm: hqp Iy. C1\c khoan chi phf nay dUQI:
thea d3i chi litt coo timg khoan chi phI.
Gii trj lqi tho! kinh doanh duvc dc dinh khi djnh gill gii iii doanh nghi~p M d. phfut hOa duvc phin b6 dAn
vio chi phi san xuAt kinh doanh voJi phuong pluIp binh quan gia quyo!n trong LOnlim, Ihea d6 .roc Ilob chi
phi gii tri Iqi ~ kinh doanh so'!phin b6 vio trong nlm Ii 3.793.928.787 d6ng. Nilim 2010, do thay dbi quy
dinh Ifi ThOng til sf, 20312009m. BTC ngay 2011012009cua W Tai chlnh vlv Hu6"ng dln cho!dQ qu.an Iy,
sir d\!ng vi !rich Wu hao tai san cA dinh, COOgly d! ket chuy~n toan bQ gii tri lqi tho!kinh doanh chua phin
b6 vao chi phi san xoA. kinh doanh trang nlim Ii 26.551.501.512 dllng,
IJ. Ngl#}'bl tdc g/ol n/o#n cae Jr./ominp/o;,; Ir•• vd c/oipM trle/o Irwe
Cic khoan chi phi phai trli vi chi phlllich lnWc dUVCghi nh", cho sf, tio!n phii tra trong tuong lai lien quan
do!n hang hOOva dich VII dili nhfn dUVCkhOng ph\! thu(ic vio vi~ cong ty dili nh,n dUVChOa d<m cUa nhi
cung dp hay chua .
Cae khoan chi phllhl/C to!chlla phllt sinh nhung dUVC!rfch tru<rc vao chi phf san xoAt, kinh doanh ky nay do!
dam bio khi chi phi ph'" sinh thl/C to!kh6ng giy d<}tbio!ncho chi phI sin xuit kinh doanh tren 00 sO'dam Mo
nguyen tic phu hqp giita doanh thu va chi phf. Khi cae chi phI d6 pilat sinh, nk c6 chbh L~ va; sf, dili
trich, ko!toan tik Mnh ghi bA sung ho~ ghi giam chi pill tu<mg irng vm phfut chenh l~h .

U. Nguyin Itk g/oi n/o@nc<k"K"iipvI'bJ"K"K"fIili
Clic nghi~p V\lkinh to!phat sinh bing ng~i t~ duqc quy dbi ra Vi~ nam dbng the<>IS'gii lfi!hOi diem ph",
sinh nghi~p V\I.Tai Ihlli dilm cuAi nlm cae khoan ml/C tiblt~ c6 gt..: ngO<liI~ dUVCquy dbi thea IS'gia blnh
qulin lien ngin hang do Nglin Mng Nhi n.roc Vi~t Nam wng b6 vao ngay ko!!tMc nien do;.ko!toano

"

,

':1
••


••
••
CONG TV CO !'HAN CAO SU TAo.Y )1;):"111

Ban do tii cbinh
Cho nlm tir chinh "~I lillie ngAy J 1/121'2010

Huyt" GODiu - Tinh Tar Ninh

Chenh l.;.elltY gia thl/C t.! pIlal sinh trong nlm dlf\JCkof!chuytn do doanh thu Ilotc chi phi Iii chlnh frollS

ky

kt roan .
Chenh I.;.:h tY gill lien <juan d~n ho\Il ".;ing dAu Ill" dlf\JC hitCh roan vi. luy kof &!n thlri di.fm d\l An chinh IIn1<:
di vito hO~1~g

~ dUVCphin bl; van doanh thu II<$: chi phi theo quy djnh hi~n lIanli.

15. NK"yin Ide ghl nh{in ""..tn

fwd cue Uotin d.iphf IIi ••••
y

Chi phi eli vay dlfVC ghi nil," vao chi phi san xllAI, "fnll doanh trong nim khi pMl sinh, trir chi phi di ••.sy
lien quan tn,rc li.fp db. vi';': dAu hr oy dl"'8 II<$: san .\u~t.ai san do dang du<;JCtfllll vito gii trj c••••.til; .an
d6 (dll~ ••.3n hoa) kill 00 dU clc dillS ki~n 'lilY djnh trong ChuAr. mile Kl loan Viti Nam 56 16 "Chi phi di
vay~. Chi phI tar vay dlrQ<:vim ho.i.1•• 1.525.231.703 oSbng,chi';m J 7,4 1 % chi phi Iii vay phi' tIi trollg nAm.

"'*

Chi ph! di vay lien <juan tn,rc trip d';n \li~ diu III Xli)'d\lflg
sin xwl. til san d<1dang dllQ<:linh vao gill
lrj eua Iii san d6 (dllQ<:v6n boa), boo g6m cae u.oan Iii tien vay, phin btl cae kholln ehi~ khAu hl$' ph~
lrQi khi phil! Mnh Irlli phiS •••elie kholln chi phi php pIllll sinh lien quan t<'riqua mnh 111mIhu!\IC vay .

16. fl,'g"yi" Idc wi pllll'd1lg

p"tip gil;

""!i" cdc A"oan

d", p"ong

plltiJ tNi

Gill lrj dUVCghi nhioncUa m{>tkholln d\l"pIlong pHi tni la gill lrj dUVCucrc tinh hqp I)' nhil v! kholln li~ sO!
phai chi de Ihanh loon nghia vp nlJ hi~n ~i~i nglly ko!!!huc ky k~ loon nAm hote Ifi ngay k~ Ihuc ky ke
loan ,ilb. ni;,;ndo}.

1

Chi nhlblg kIloi\n chi phi lien quan dSn khQl\n d\l"phoog pHi tni dA I~p ban diu mai du".: biJ dip bing kho1n
d\l"pMng phii tri d6 .

a

Kholln cMnh I~h gifra,J, d\l"phOng phlli tr1idll~p
ky kS toan tM'II; chua sir dpng ha I6'n h<m,J, d\l"phOng
phlli tni I", <1kY ban cAo duvc ~
nh~p ghi giim chi phi san xuAt, kinh doanh lrong ky tni' kholln chenh
l~h 16'11hem eua khoan dll pMng phlli Ira vS ban Mnh cOng Irinh xay lip duqc hQl\n nhip v••.•thu nh~p klulc
lrong nam.
17. Ngufi"

,de gill

"liP"

....:
'.'

wl" ell ••stt !til-u
~

V6n d.;\uIUeua ehu so-hihJ duvc ghi nh~ thco,J, v6n!h"" gop cn.. eM so-hihl •
V6n klW: cua chu sO'hihJ duql: ghi thoo gill lrj cOn Ifi giihl gia IIi hqp IS' cn.. cae Iii san Ill! doanh nghi~p
du".: cae tA chire, cl nhin khok tJng, biSu sau khi tni' (-) cac khoon Ihue ph,;i u9P (nell cO) lim quan d~n clc
Iii san duqc ~ng, bieu nay; v, kboAn b6 sung Iii ki!t qua ho<ild9ng kinh doanh .
Ch;!nh I~h lY g" h6i dOOiphan tnh Iren bilng can d6! ke toan IIIchenh ~h lY gia hAi doai phii! sinh hoIIe
danh giii If,i cubi nAm cUa ciic khoan mllC cO g6c n/lOti Ie eua hOilId(ing dAu ru xIly dlll1g ca ban
danh
giii l,i clc u.oan mvc cO g6c n/lOti te cn.. vAn bing lib, h($: cong nq ngin h~n.
Lqi nhl$! sau !hue chua phan phAi li,J, lo;rinhu4n Iii c!ic hOilt d(ing cua doanh nghi~p!l8.u khi tni' (_) cae
kholln diau chlnh do ap d~ng hAi 16 thay <16ichinh sach ke loan va diau chinh hAi ttl sai sOt trong yeu eua c&c
n1m In,rOo;•

"'*

18. Phll'd1lg pllap xae di,,11 11<
•••,,11III"

Doanh thu duql: xiic dinh !hco gia IIi hqp I)' cUa c!ic khoon dI Ihu h,*
duqc ghi nh.n khi dAng!hIri!h"" miln cae diau ki~ sau:

"

s! Ihu duqc. Doanh !hu ban hIIng

.•

: U' v


••


••
••


C6NG TY c6 PHAN CAO SUTAY NINH

BJliodo tili chinb

Hurta GO Diu. Tlnh T.iy Ninll

Cho nim ti, chinh"~

thlic ngay 31/1212010Phln k'm rili ro vi J<;ri!eh gin lib! v6i quy~ 00 hllu san phAm hof,c hang h6a dl d<rq<::chu~n
ngltOi mua;

giao choCOng ty khoog oon nJim gi('t quy~n quan Iy Mng h6a nh•.•.ngum sO'hltu hang h6a hote quy~n ki&n scal
hing h6a;Doanh thu dlf\lC xac <fjnhtu(JIIg d6i chlic chin;Coog ty dl thu duqc hoJc sC!thu duqc lo;riich kinb to!tif Siao djeh ban hiing;X:ic dinh du<;JCchi phi lien quan d&, giao djeh ban Mng

Doonh thu cung cAp djeh '1l d<n;JCgil; nhfn khi ko!t qua ella giao dich d6 duqc xac djnh mQt each dang lin
",y. TNl'mg Iwp vi~ cung clp djeh Vu liin quan dbl nhio!u ky thi doanh thu dlfV(:gil; nhfn Irong ky the<>k~
qui phin cong vi~ <fl hoan thanh va" ngily lip Bing Cin dAi ko!loan cua ky d6. Ka qua ella giao djeh cung

cip dich VIIduqc xac "jnh khi thOa mAncae dio!uki~n sau:


Doonh thu drn;n; cic dinh luon& db; chic chin;C6 kM ning Ibn dUVClo;rifeb kjnb to!tir giao djeh cungXlIc <finhdllQCpldn cOng vi~ d! hoan thanh vao ngay I~p Bang c.in dbi kt toan;Xae dinh dlJQCchi phi phit .inh cho giao dich va chi pM de hoan thanh giao dich cung dp dich VIIdo

dp djeh

VIId6;

LAi ngin hang va de khOOncho vay dUVCghi nh$n trong ball cao ~t qui h""t dQng kinh doanh trin 00 sa
dbn tich .
19. Nguyi"

14c v.i pllU'01tg phtip gill "h~n chi ph( ,,;,;cltinlt

Clic khodn chi phi dlJQCghi nh~ vAo chi phi llIi chinh gAm:
Chi phi ~
cae khoon I~ lien quan Mn cae ho;t dQng dAu til tl\i chinh; Chi phi coo vay vi di vay v6n; Cic
khoan l(!ido thay dbi tY gill h6i doi.i cila cae nghi~p VIIphit sinh lien quaD den ng""i t~; Dv phOng giam gia
dAu til chimg khoan.
Cae khoan trin duvc ghi nh~ theo timg sA phit sinh trong kyo khiing hU tn"r voi doanh tIlu h""t d9ng llIi
chinh.

,"G 1

.•
~~

.-

",~f

. -'M 11

]0. Nguyin 14c va pltU'ffflg pltap ghi nh~n chi phi lltuilltu
Iltu nltliP d,•••nh nghi;p hodn Illi

nhlip dtwnh nglli;p hlin hilllll, clli pili Ihul

"'.' J

Thul hifn hi",h
Tai .an th.J vi th.J phai nQp cho nim hi~n hanh dUVCx&c dinh bin~ sA ti~n dl' kien pMi n(ip cho (~
dUVCtim hAil 00 quan tIlue, d\fll
cae mire thue suil vi clk Iuf.t thue c6 h~u I.....,den ngay ket thiJc ky ke
!OlIn nllm .

em.

Thull"u nht,ip hoiin ",Ii
ThUl! tIlu nh~p hoAn l~i dUVCtic dinh cho cAe khoan chenh I~ch lflll thOi ~ ngay kAt thilc ky ke lOOnnim
giua 00 W tinh thue thu nh$p c•.••cic llIi .an vi nv pha; tri vi gill tri ghi sA cua chilng cho m\lC dich lfp bi\o
cio tai chinh .
Thue thu nh,p doanh nghi~p hoAn I,i phlli dUVCghi nhfli cho tAtcl cae khoon cMnh I~h lflll thm chiu thue,
ng""i w:


Thue thu nhfp hoAn I~i phai trli phat sinh til ghi nhfn ban dAu cila mQt llIi.an hay It<;Jphai bi til mQt giao
dich ma gioWdich nay khiing c6 anh hlJ\'mg <ltn Iqi nhUf" ke toan h<* IVi nh"", tinh thue thu nh~p
(~~
tfnh thue) If-ithm diem phat sinh giao dieh;

"

\

••
••
CONGTYCOPHAN

CAO SUTAY NTNII

Huyin G6 mu. Tinh Til)' Ninh


Coo n1m Iii chfnh"~

Ban do lAJ"brob
thiK: ngay 31/1212010

Cae khoan et,enh I~h t;m tIK'richiu thu~ gin lifo v6i cae "hoaR dAu III vao cOng Iy con, chi nllanh, c6ng
ty lien k~ vi de khoim v6n g6p lib! dOOM khi cO kII! nlng ki~m sOOttIlm gian hoM nMp khoM cMoh
~h t~m tIK'rivA chic chin UmBo chenh le<;h t~m Ihm si! kMng dU'<;JChoan nhip troIlg tWllg rai cO th~

dv delan .
Hi .an thuf thu nh6.p hoin l~i cAn dl/QC glli nh", coo IAIcO cae "henh IQch "'" th<'riduv<: kh!u lriJ, giii trj
du<;!'\:khAu tni' chuyfn sang cae 111msau ella cae khoin rJ tioh thu'! va cae khooin \1UdAi th~ chUll sir dung.
khi chk chin trollg luong Jai si! c6lqi nhu~n tlnh lh~
sird\lng nhllng chtnh IQch~m cMi duqc lhAu trir,
cae khoim fAI,nh thu~ va cae \1Udli Ihlll dura sir dung nay, ng<lfi trir:

deHi ••.
n thu<!hoAn fa; phllt sinh til gil; nh", ban dIu cUa m~ tai san hotc"'1 phi; bi. Iii' "* gi..., djch mil
gi..., djch nay khong dl anh hll<'mgden lQi IIhu,"
loan h* lqi nhufn trnh thut thu uhaP
161100
Illue) ~ithm ditm phat sinh gillO dich;Tit do cac khoan chenh I~h If,m thm dlfllC ilio triI phal sinh tir cae khoan dAo til' rio ~ng ty con, chi
nMnb, cong ty licn kh vii. cae khoin v& gop licn doanh khi chf.c chin Ii chenh I~h If,m lhbi ~ dlfllC
hoin nhjp trong tl/Ullg lai co tM d" doon dll<)Cvi colo;ri nhl$l chio tho~ d~ IU d~ng dlfllC khoin chtnh
16<;ht,m Ihm do.

ke

coo.c

Gli tri gIli sA cua til san thof tho nh,p doanh nghlep holin I,i phai duqc xem xCII,i vao ngay ~ thuc ky k~
loin nlm va phii giam gli tri gIli sA cUa tii sin thu~ thu nh,p hOOn1,1 d<'n mlie baa dim chf.c chin cO do lo;ri
nhl$llho~ cho phep lo;riJeh clia mOt phAn hojc loin Ill) til sin thof tho nhf-p hOOnI,i dll<)Csir d~ng. cae tii
san thoo!thu nhfp doanh nglliep hoan l,i ch ••••gIli nh", tru6<; day dll<)Cxem XCIvao ngay k~t tMc ky k~ tooin
ndm vi duQ'Cglti nh", klti chic chin co do lo;rinhoJn Hnh thof.u cO lh~ so dung de tili sin th~ tho nit$!'
hoan ~i chua gIli nMn nay .
Tii sin th~ tho nhf-p hoin Illi vi th~ tho nh,p bOOnI,i phAi trli dlJQ'Cxac dinh thro Iltuo!soAl d" tlnh ip
d~ng cl>o nlm tii san duqc tho hAl hlY nq phiai tnl dlJQ'Cthanh toM, d,," tron de mlie tho~.oAt villuj.t thuo!
cO hito lo,rcvin ngay k~1thile ky ki IOIInnlm .
Th~ tho nhfp hoin lal dlJQ'CgIli nhtn vin ket q••.•bolIl dQng kinh doanh ngOlli tn"rtrrn'mg hqp th~ Iltu nh,p
phil sinh lien quan.un m.;;t khoin muc dlJQ'Cghi thing vin vt", cltil w hitu, trong tnrUng Itqp niy, Ihoe Iho
nh,p ho6n Illi ding duQ'CgIli nit••• trvc tl~p vAo v6n cltu w Ititu.
Doanh nglti~ chi bil triI cae ti, sin lltoo!thu nhfp hoAn Illi va Iltoe tlto nlt,p hoin lfi phii tri khi doanlt
nglli~p cO qoybt Itqp phip duqc bil triI giitll tii sin tltoo!tlto nh.p hj~n Mnlt vo-i tho~ thu nhip hitn Mnb pMI
n.;;pvi cae ti, sin tho~ thll nhfp hoin I,i vi th~ tho nlt'v hOOnI" pltii tnilien quan I6i tho~ tho nhap doanh
nghiep dll<)Cqoan l)i hOi cling mot co qoan Ihoo!d6i vm cung mOt don vi cltio thoo! vi doanh nghiep d" dinh
Iltanh toM lho~ tho nhW hiCn hinb phii tni va tii san thu~ thu nltJp hien Mnh tn!n co sa thuAn.

2/. PM", pltM/jIi "ltu(iI, ..a'riclt f(lp clk ,uy

Pltin pMi lo;rinltu", SIIulhu~ thll nhJp doanh nglli~ dlJQ'Ctho,rcItien thco dieo Ie cUa COOg ty vi k~ I>of.ch
pltin pMi lo;rinho.n do 4i hQi dAng c6 dong Quyh djnlt hang nlm. Trong nlm Cong ty dl !rich I,p qo9 dAu
III pltAl tri~n tit IQ"inltu", dlJQ'CI1Udli thu~ tho nhfp doanlt nglli~p pltAi nop, So/, qu9 dlt"pMng tii chlnh va
I So/, quf khen Ihm'mg phuc IQ"itit k;rinhl$! SIlotho~ .
Lqi nltotn cOn Illi cltua phan pltAi ~ dllQl.'!rich ij.p Qu)' dAo IU pMt !ri~n sao klti cO qoyh dinlt chlnh thlie v~
v~ thanlt roan d; tlie clto de d; dong nlm 2010 dll<)CDlIi h.;;idAngd; dong phe choAn.

":~

"

~<'~

";;

••

C6NG TYc6

PIIAN CAOSUTAY Nl:"lH

B.<>dot.l~hinb

lIuy~n 06 DAn' Tinh Tiy Ninh

Cho n!m tii chiob k~t thlic ngay )1I1:Y2010

V. TH6NG TIN 06 SUNG CliO cAe KIIOAN Mt,JC TRINH BAY TRONG BANG CAN DOl

Kt ToAN

(Dun

vi li"h.' YND)
DAu

01. Tl~n

ellA. Dim

Tibl m~l

524.142.033

448.328,810

11.774.976.836

10.035.737,649

Tib. gil'i ngaD himg
Tib! dang chu~

0
12.299.118.869

qug

02. nAn hI' ug,in h,n

10.449.098.250

ngin h(ll1
10.449.098.250

03, Cae lob"". phil tbu khac

2.915.257.366
0
100.000.000

dJ phi~u

d; tm: va

DA•• lIim

13.976.956
100,000,000

0

vt thu~ thu nh~p ca nhim

Phii "'u ve

0

1.437.766.941

trai.ln\i pl1i~u

Clio yay tir quy pMc 1(1i

Phai thu

9.296.491.150

9.2%.491.150

ellA. Dim

Phii mu v! Iii ti~n giri, ti~n cho vay

PMi thu CUDcOns llluin titn yay mua

0

0

qug

vt IAimua ding

DA •• Dim

0

Diu til' ngin h(ll1kluk
D\I' phOng giam gill dAu nr

0
10.484.066.459

ellA. aim

ChUng kho.in d.i ••II: ngin h,n

Phil mu

dIU

0

5.646.848.075

0

I<;ri nh~n dlf\JCchi.•.

0

PMi thu kluic

0

1.553.362.161

1.698,884.783

10.115.467.601

3.150.618.680

04. lUng tAa kho

CIIA; nim

oAII aim

lUng mu.•.dang di d.rong

31.048.480

C9ng

Nguy~n lifu, v$t lifu

0

15.507.266.209

10.362.289.590

cOnS c~, d~ng c~

1.787,651,419

1.687.526.543

Chi phI san xuit kinh dOllnh d6' dang

2.564.365.652

7.170.398.810

64.982.187.037

18.834.884.509

712.321.125

808,001.389

Thanh ph!m
Hang hoa
Hang SUidi ban

0

0

Hang boa kho baa thll<!

0

0

Hang boa Mt d9ng san

0

0

qag

g;' Ill..: haag tAD kho

85.58-1.8.39.911

"

.3l1.86J.IOO.8-11

\)
C6NGTY c6 PIIAN CAO SU TAYNINH

"IIYin GO oil ••- Tlnh Tar Ninh

os. Thu:

BaDdo tal (bloh
eho nim t!1 chioh k~!hilc ngllr 3111212010

CoAl Dim

va de khoin phil tho Nbio"""",

0111 Dim
0

4.781.036.478

Th~ sirdpng dlltnOngnghi~
ThUl!m6n bIIi

0

0

Thue! lim nh~p doanh nghi~

0

0

06. Til

0

4.781.036.478

Cqng

""0

DI::inb~n khat

eliAi DJim

Di.1l aim

0

0

Cic khoAn kYCllVC,kj quy ngin han

963.935.680

1.464.998.120

T,m ling
Tli san lhi~u ehOxu

Ii

0
1.464.998.120

qlng

0
963.935.680

07. Tili Slin ~ dinh hll'u biob (Chi ti& xem Phil lut sf:,0 1 kern theo)

ellA, dm

08. Chi phi ~iy dynE cl1 ban dirdaDg

Pi.llplm

Vrn'm ciy k~n thi~t 00' ban

61.921,962.225

43.753.420.590

Cong trinh XI nghi~p san xu!l thilng phi

13.037.1I08.91O

12.887.808.910

0

7.144.713.042

Nhi may mil kem

PhOng quAn IS'chAt llfqllg

902.727.273

0

Chi phi quy!n sir dung d!l

1.760.250.415

0

77.672.7411.813

Cqng

09. ni.u

II. vim

Cong Iy u.~nk~t

ellA; nJim

63.78~1.'M2.542

Oiulllirn

Cong ty cA phdn Ch~ b~n g6 Tiy Ninh

10.500,000.000

10.500.000.000

qlng

10.500.000.000

10.300.000.000

Cut.i nAm

10.llAu til diii b," kh'c

0

DAu tu' tlli-iphi&.
DAu tu <Iii h," khAt

ll,lp "Am

554,400.000

128.358.644.500

118.914.553.550

60.000.000.000

60.000.000.000

10.000.000.000

10.000.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

TronKd6:
COng tyC6pMn

Coo ~u Vlfl Lao

COng tyC6 pMn TMDV.,J Do
COng ty

C6 pMn

lien Coo

Nur7r:khOOng Ninh min

Cong ty THlIlI EJ6u ru lI(J IJng-

C6 phJ" JX1, IIl/'hJt
COng tyC6 phJ" Coo ~u DJi,
Cong ty

COng ryC6 phdn
qlng

~u

16.814.5.H550

VRG

".jin Cao ~u Nghf An

7.440.000.000

Lao Cai

2.904.090.950

ning.

/'001 Min khu CNCaasu

rift Nam

19.700.000.000

128JS8.644.500

26.814.55),550
600.000.000
0
20.000.000.000

119.468.953.554)

••I•

C6NG TYCO PIIAN CAO SUTAY NINII
HUY5"G6 Diu. nub Tiy Ninh

Hao do l.il.ithiob
Clio n!m till ehloh k~t thUc ngAy 31/1212010

CgA; Dlm

11. Oil' phon!: giam gi' d~u hI' till; ehinh diii b,"

Cang ty cb phAn N"'1<: khOilng Ninh Dlto

(572.055.506)

(5S8.704.J11)

C9ng

(S72.055.5U6)

(558.704.371)

Gia Irl trich l~p d•••.phOng giam gii dAu t\r du"",,,XJic dioh d\18 llin t5
C6 phln NU<'J<:kholing Ninh Di~n .

12. Chi phil'"

Ir""",

da;

Ie vb"

g6p va sf, 13 lu9 k~ lJi

b,"

Coog ty

D~u
Dim

o

26.557.501.512

1.687.965.1114

2.666.096.788

Gi,i trj 1"; th~ kinh doanh (0)
Chi phi cOng C\I, d\lng ell

o

o

Chi phi ngllien ciro co gia trj I6n

Chi phi sUa ch(\'a IOn

1.372.159.608

cqng

3.060.725.422

3.763.669.459
32.98U67,759

(0) Gii tri lqi th~ linh doanh de djnh lobi di pruin 00a doanh nghiep Nha mrOc Ihimh COng ty do pilAr.cO 8ia
tri IS 37.939.287.873 dbng d~
phin b6 dAn
chi phltheo phlrol1g pMp
thing Irong thbi gian 10
nAIll.Kill ltp Blio cao tii chloh n3m 2010, Glii uj lQi th~ kinh doanh dll<;lCphin b6 toiln ~ vi<) chi phi thro
quy djnh loliTh60g til' sA 203!2OO9nT. BTC ngily 2011012009 CUI BQ Hi chfnh vlv flu6ng dAn ch~ do)quan
Iy, su dung vi trlch khAn hao tii san c6 djnh .

va.,

d.rong

13. Chi phi tri lru(n, dill!h'D

Clla; RAm

Ky cuqc, ky quy dloi11'0

20.700.000

qlng

20.700.000

14. Vay va 1111oglin b'D

CuAi dm

Vay ngin ""-0

0

o
o
DAudm

1.506.930.393

NI" dloih~ dto h~ Ira

15.044.412.792

10.086.802.005

Co)ng

15.044.412.792

11.S'J3.732.398

Chi I~ sAdu Il\1d!li IIJo dt'o hl\f1trii If.i thlri d~m ngay 3111212010 xem Phu luc sA02 kern l!leo .
15. Tbu~ va de kho ••n phlli D<}p/Io'h•• oW<:
Th>J giii tri gia tlng
Thua lieu thu 4c biet
Th~ Ihu nhj.p doanh nghi~p
Thua Ihu nhj.p ca nhAn
Th~ nhlt dl11vii li~n Ihu~ dill
Cae khoin phi, 1~phi vi cae khoin phlti no)pkllac
qlng

CuAi Rim
1.089.035.536

88.277.286

o

o
12.141.429.909

6.359.719.228

791.997.200

563.513.500

o
o
14.022.462.645

IJ.997.563.125

o
21.009.073.139
••
t•

C6NG TYC6

PHAN CAO SU TAY NINA

Ban rao til chlnb
CIK>nlm tii chinh Ullhilc ngAy ) 111212(110

HlJ}'fDGo mu • Tinh TAy Ninh
TIl,,1 GU Ir; gi••lanK

C6ng ty lip dllng l~t thu~ gii tri gia t!J1g v6i phl1011gphap tinh thu~ 1. phlWng phap khAlItnl .
ThuJ thu Ilhlil' dtHmh nghifp hi/If Mmh
Tht><!Ihn n~p doanh nghi~p hj~n hinl! phii lni duvc xiiI' dinh do,rallin lhll nh~p chill thue! ella nAm h~n t~i
.
Thll nhip \:hju thu8 lhAc vOi thu ohff! (fUVCbOOcio Irong Baa caD let qua hOll! d9ng kinh doanh vi mil
nh"p chiu Ih~ khong baa 8bm cae khoan m\IC thu n~p chill tht><!hay chi phI d<rqc khh trir cho m\IC dieh
linh thu'! lrong cae Mm "hk va rolng kMng bao gbm cae "1lOOnmil': "hOng phii chill tllU~ hay kMog dlfllC
Wulrir cho mile dieh tinh th~ .
COng ty dang thvc hi~n uu dill thu~ TNDN l!leo COOgvAn 53 1661frcr - CS ngay 2S141200S cUa 16ng C\IC
thui! vCrinQi dung Cong ty d phAn Cao su Tay Ninh Ii Cong ty thanh I~p til eA phl, h6a doanh nghi~ Nbi
nu6\: du\1C dp giAy chlmg nhin D3ng Jr.y kinh doanh ngay 23/1212006; COOg ty hOll! dQng Irtn dia ban
Huy~n GO mu - Tlnh Uy Ninh thuQc dia ban c6 aiA.! ki~n kinh t~ _ xl h.;.; kh6 khAn d<r<;JC
ItU lUi &u lit,
d6ng Ihm J, lao d.;.ng thu'Ung xuyen sit dl'ng troog khoang tic 500 di!n 5000 lao d{>ng;COng ty dltql: ItU aAi
v~ thu~ TNDN c\llh~ nhu S3u: Ap dl,lllg mire thu~ suA!thu~ TNDN 15% Irong 12 nAm k~ tir khi bAt dau ai
vao hoItt d.;.ng kinh doanh; Mii!n th~ thu n~p <loanh ngh;~p OJ nAm, k~ lit khi c6 thu nhj.p chi" th~ va
giam 50% sa lhul! phai n.;.p eho 01 nlim t~p thw. Cong ty bit dA" dAng kj IJUaAi v~ thu~ thu nhip <loanh
nghi~p tit nAm 2001 .
OOi vm hO\l! dQng sin x"it kinh doanh khic, Cong ty khong
v,y lip d\'ng mire th~ suit 25% •
Thul

SIl'

dl'ltg dJlltong

allQC

IJtIdili v~ thul! Ihu nhfp <loanh nghi~ do

nghirp

Cong ty thll'C hi~n theo cae quy dinh e\LaNghi iJinh J, 142120051Nf) - CP ngay 14/1112005 cila Chinh phil
Th6ng tu J, 12012oo5nT - BTC ngay 3011212005 eua BQ Tii chinh v/v
Hu'Ung din Nghj djnh sA 142120051Nf) _ CP ngay 1411]/2005 C\LaChillh phil v~ thue li~n thue dit, thue m6t
nu&c; Thong lit sA 14112001nl - BTC ngAy 30/1112001 e\LaBQ Hi ehinh v/v HuiYttgdAn stia dAi, bA sung
Thong tu sb l201200srrr _ BTC ngay 30/1212005 cua Bq Tii chinh hu'Ung din thll'C hi~ Nghi dinh J,
14212oo51Nf) - CP ngAy 14/1112005 C\LaChinh phu vl! thu li~n sir d\'ng dlt. Thoo 06, Cling ty milt dit sir
dl'ng dit vao m\IC dich san xuit nong nghiep (!ding c.iy liu n.lm) Iheo dll an dllQC dp c6 thAm qu~n phe
duyet Ihl thlri gian xioy dlJTlg co bl'm wan c.iy ap d\lttg dJi vm tirng 10ai ciy, thll'C hi~n lhe<:>quy trlnh ky
Ihuj.! trOng vll. chAm s6c ciy lau nAm do Bq NN & PTNT quy dinh dltql: mii!n, giam theo quy dinh hi~
Mnh •
•. O! thu ti~n Ihue dit, m~t mroc;

Cdc IUfOItl"J

AIIdc

Cong ty lip dl'ng cae 10\l; sk !h~ khac nhu Ih"'! m3n Mi, thu~ thu nh,p eli nhan .. thoo quy dinh hi~n hanh .
Cic bl\o cAoth~ cUa COng ty ~ chi" Sll ki~m Ira cila co quan thul!. Do vi~ lip d\'ng lu,t vi cae quy dinh v~
!hu~ d6i vm cae
nghiep v\' khic nhau cO tho!dltql: giii Ihieh lhoo nhi;;" eich khic nhau, 56 th~ dltql:
Innh bay liin cae bl\o cao lJIichinh cO tho!sl! hi thay d6i theo quy& dinh cuJi cung cila coquan thut

"'-i

C"Ai DJira

16. Chi pb! phlil tri

122,139.051

Chi phil!i vay phai Ira

D~ullira

90,334.508

45.000.000

Chi phi kii!m tolm

0

Chi phi phii tri khic

249.149.131

141,328.029

Olng

411.488.188

2J1.662.~1

"

-

,<


••
c61'iG TY co

pnA.N CAO SU TAY NIJ\l-I

Huyfn Gil o.\u - Tinh Tay Ninh
17. CAe khrniu ph ••; lri phil no)p khac

Bao do till ~bjnb
Cho nAm tA; ~hinh lo!llhUc ng.iy 31112120 I 0
p'&u nim

Cu61 aAm

Kinh phI cOns doan

3.576.515.111

1.567.075.1W8

Phi ban h;lm xu~1 kh:iu

1.507.403.954

315.585.362

41.675.000

41.175.000

410.000.000

2.915.417.034

Ph;!i tri v~cA tole
NMn 1<9CIIQ'C 1<9quy ngin hfJI thll'C hito hQ'P d6ng
Phii ITa v~c6 ph~

0

Mil

C1ic kho8.n phlli tr8. khAe

qn~
18. Pbi; tni dili hf" khac

18.000.000

100,000.000

65.478.883

5.635.594.665

4.923..331.087

cuM nim

D~u nAm

0

3.835.000.000

0

3.835.000.000

PM; Ira <SalhfJI khat \f.i tbc'ridi~m 0110112010 Ii cae khoan g6p v6n CUll cae d nhin cung ~ng ty <18d:lu
vao COng ty cb ptJ.n Khu cOng nghi~p Cao su Vj~ Nllm.

lit

"

'C
19. Yay vi
II_

"'l da;

,,"'1
h\lD

Vay dii h,"

- Vay ngin hang

Cub; aAm

Diu Dim

19.713.742.363

34.758.155.155

19.713.742.363

34.758.155.155

- Vay d6i Ilrqng khac

0

0

b - No;r <iii h",

0

0

qnJ:

34. 7sa.l SS.I5S

19'.7lJ.742.36J

Ohi ehi!: Chi tih khoan vay <iii hfJIl\ti tlKri dibn 31/1212010 xem Ph~ l~e.J, 03 kern the<:>
.

17. vAn dul sO hII'll

4.

Bang,wi .-1.11•• Min (/fng CUll ...l••.-1I1;Sd lti1"u (Chi tih xem Ph~ I~e s6 04 ktm theo)

b. Clli ti~t •..lin d,\,,, t"cila cbil ••••him
V6n c•.••NM ntriJc
ell phi~u quS'

Cu6; nAm
180.000.000.000

180.000.000.000

o

4.000.000.000

V6n cita cae d6i tlri"'g khic

116.000.000.000

120.000.000.000

qng

300.000.000.000

300.000.000.000

Cong ty khOng pMt sinh cae nghitp W kinh t~ phil chuyba d6i gia tri trii phi~u thimh cJ, phi~u, trong nAm
COng ty dl mua l~i 400.000 cJ, pbi& dl phal banh I.im dJ phi~u ql!S'.
••
••


••
C6NG TYc6

PH'\N CAO SU TAY NTNII

Huy~n Gil mu - HilI! Tay Ninh

Ban ".I." til "hink
Cho nam tlii chinh ~ thoc ngay )1/1212010

c. Colegla/) dich oJ vJ" d"i Sd hihl Wi cdc dul stl' hil'u va phiin phJII'li ,,1I"li"
Nim

Day

NAm truUr

• vAn dAu tv eila eM sO hil'u
300,000,000.000

Vim g6p dAu nAm

300.000.000,000

Vlm gOp lang trong nim

0

0

VAn g6p giam trong IIAm

0

0

300,000,000,000

300,000.000.000

- cA lire, Iqi nhl$! dAchia

60.000.000.000

75.000.000.000

•. Nilm

60.000.000.000

7J.OOO,OOO.()()()

vbn gOp cubi nAm

I'llIX

0

0

•. Ni'fm nllY

d. CApllii"

CuAI dm

Diu aim

S6 luqng cJ phi.!u dAng ky pMt hanh

30,000.000

30.000.000

sA IU\1I1/!cA phi~u dAban ra cong chung

30,000.000

)0.000,000

•. cJphilupMIMnj{

JO.OOO.OOO

)0,000.000

•. C& phiiu

""

am

"{"::

"

',01

0

'.'1

0

s6ll1\Y11l! di phi~u dlfQC rnua I,i

400.000

0

+ eli phil" pM IhOng

400.000

0

+ cd phil" "" tim

0

0

sA luqng cb phitu dang ImI h/mh

29.600.000

30.000.000

+ cd pilij"phJ tMng

29.600.000

30.000,000

•.cJ phil" lnI 4di

0

0

• M~nh gill.cl. phi.!u dang l<ruMIlh Ii 10.000 dAng V~ Nam/Ol cA phi~u

VI. THONG TIN 0() SUNG CHO cAc
oQ:>iGKINII OOANII

KIIOAN M\JC TRI~1I BAV TIWNG BAo cAo

KtT QUA 1I0","T

Don ~jIlnh: VND
21. [)(I.nb tku Ibuln bin hang boa va CUDI:rip djcb v~

Nim aay

Nim trum:

Doanh thu Ihul1n ban bing hoa

14.455.656.513

10.057.407.994

Doanh thu thuAn bIin sin ph.im

73}.526.489.140

421.068.274.098

9.999.474.410

9.041.617562

Doanh thu thuAn djch ~~

o

Doanh lku thuAn hQ'pd3ng Jdly dl,mg
qlng

757.981.620.063

18S.87l.l6}
440.353.171.017

:,
,)

P

••••

C6NG TV c6

J>HAN CAO SU TAY Jlil:"o.l-I

Baa f';'O tal thinb
Cho nlrn tii chinh k~1thUengily J 1/12120I0

HUYf" GO OOu - Tinb Tliy Ninh
22. Gill ~An hanll ban

Gii ~6n cUaMllg hoa (1!ban
Gill ~6ncUathanh phim d! ban
Gill ~6nfila dich "" Oil.cung cAp
Gi'

NAm lIay

NimtrM

14.335.054.266

9.868.582.978

408.463.566.075

27Ulll.894.672

9.682.156.777

,

~6neila cOngtrinh ""Y d\ll1g

432.480.777.118

qnl

:"lim nay

23. l>oanh thu h"'1 d<}1I1lI;'; chinb

LAi lib! giri, lifo cho ••..
ay
Lli diu IIIIrai phi~u, ky phi~u, tin phi~u

cA tire, lqi nhu.n dlrqCchi,.

8.73&.536.376
175.968.795
289.794.982.821
NAmlnnn:

20.381.808.282

5.148.306.155

33.701.444

51.514.156
1.673.131.991

938.254.125

LA; c~nh l~htYgia da thlll: hi~n

11.618.326.938

7.517.169.492

Doanh mu h",,1de>ngtii thloh khk

62.375.100

38.184.400

33.034.465.889

14.428.416.194

Nllm Day

Nim lr...r.:

Cqnll

H. Chi phi hoI" d<}ngtil chlnh

,

l!i libl vay
L3 ehenh ~h tYgi! eh"" thlle hi~n
DIIpMng giam gi! de khoan d~u tu

,
,

2.674.447.888

2.377.890.128

13.351.135

71.703.430

357.781.812

Chi phllili ehlnh kh3.e

3.045.Sll0.8J5

qng
25. Chi (lhi thu~ thu nh~p doanh ngh~p hif" hilnh
lqi nhuin k~ toan (Ua hOfilSQngsim xu" kinh doanh ehlnh

Nim aay

260.906.877,621
399.581.061

C!c khoan di~ \:hinh !lng(thU lao HDQT & BKS)

261.306.458.682

Lvi nhuin tinh 11m!e••••.h""t d{lngSXKD ehlnh

2.449.593.5Sll
Ghl (hli
(I)

(2)
(3)-(1)+(2)

Th~ thu nMp deanh nghiCpphil; n{lp(15%)

39.195.968.802

(4)-(3)x

Th~ thu nh~p deanh nghi~p dlll;JCmi~n giam

19.597.984.401

(5)-(4)x50%

Tb~ thu nMp deanh nghiCpron phS; n{lp

19597.984.401

(6)-(4)_(5)

Lvi nhu~n M to6n elin hOII-I
d{lngkhae

44.086.079.763

en

(971.955.569)

(8)

Cae kho!n di~u ebinh giam

40.469.798

Ci\c kho!n di~u ehlnh !lng

150/.

(9)

LQi ohu~ tlnll thu! e••••.h""t o:I{Ing
khi\c

43.15-4593.992

(10)-(7)+(8)+(9)

Th~ thu nh'" doanh nghi~p ph!i n{lp(25%)

10.788.648.498

(l1)-(10)x25%

Tlin!: lhu1 thu ohip doaah nghlfp phi; D~Plrong nim

30.386.632.899

Thu! thu nh'" doanh nghi~p phai n{\p.tiu n~m
Th~ thu nh'" doanh nghi~p phai n{\pbb sung nim lTU6c
Th~ thu nh,p doanh nghi~p d~ D6p Irong nlm

6.359.719.228

(b)

304.937.595

(0)

(24.909.859.813)

(d)

12.141.429.909

Thu~ thu 0"'(1 donnll nghi~p con phii o{lpcubi Dim

"

(.) - (6) + (Il)

(e)9n)+(b)+(e)+(d)

.)
;,;
.'

,

"
~
••


C6NG TYC()PHAN CAO SUTAY NINII
HuYfnGODiu. Tinh Tar Ninh
26. Ui

8ao d.n till chlob

Cho RAm tl\l chloh kilt thlie ngay ) 1/12120 I0

e••b.iio••in ",~i
(A phil •.•

LAi CO"ban tren m~i cb phil •••dllQl: Iloh nang each chi" Iii sau thuS cUa cb d6ng cUa C6ng ty cho 56 htqng cA
phiau pM th6ng bloh quAn gia 'luy~n dang hili Moh trong n3m. Cho nAm till chloh kilt !hlic ngiy
31/1212010, s61uqng cb ph;~u bloh quAn gill. quyb, dang l\f\l hanh lil29.710.689, d<rq<:xA<;djnh nhu sau:
Ngoy

OIIOIr.!OIO

Giaod;ch

Diu nAm
..Ting Irons. nim
Giam tronS n!m

2$/0812010
25/0812010
2510812010
25/0812010
21/0812010
30/0812010
3110812010
3110812010
0110912010
0110912010
0110912010
0110912010
0610912010
0610912010
0710912010
07/0912010
0310912010
08/0912010
0910912010
0910912010
10/0912010
13/0912010
1310912010
14/0912010
14/0912010
1510912010
1610912010
1610912010
20/0912010
20/0912010
2110912010
2210912010
28/1012010
15/1112010
1611112010

Mua IQie6pMIu q

sJ1uvngCP

30.000.000
0
400.0Ql!L
.0150

Mfnhg;Q

SO CP Binh

Gia lrj

CP
IO.Q!?Q ...l9:0.000.ooo.000

"'"

0
4.OQQ.OOO.OOOl.!/0.000

-

4.500.000

30.000.000
192.874
96.437
fJ,J40

if;;;"(li ;J-~h;l~~~

10.000

M~-l2i cd ph!b!JLuf.
Mua I(lic6 phi~,! 'l.uJ.

1.2J.!LJ

5.0$0

JO.OOO _.(JjJ)()O.OOO)
-"(JO,SOO.OOO
/0.000

3.000

10.000

30.000,000

1.()44

3.000

10.000

JO.Q!IO,OOOl

..R",X»

10.000

-i?!! 000 OOQ

JJ,ooo

10.000

JJO.ooo.OOO

1.500-.L
13.9901

10.000

15.000.000

10.000

39.900.000

1.510

-~~
.000

10.000
10.000

,

1.000

10.000

.'00

10.000

5,000.000

11.404)'

10.000

1.700.000

.9J!l

10.000

.300.000

.1#'
.511

M;;"'~i,;r;;h;J~!i.

MUd1 i c6 phil" qui
MUdI"i cd !!!!~"i.
MUd(;i J":,hi/"
MUdIllic6 phi!If:.,q.
MUd I,,; c&n-"iI~';;~
MUd I"i cJ i/" ~:::;
MUd "'i c6 phil" a"O-MUdI i c6 hil" !l,'!Y.
MUdI"i cd ~.i/~:~_
Mil« I"i .;&-;'h;l"
M~ 1(,Iicdphil" '1.
MUdI"i
cJ phil" -qu,
...
MUd.Jg,.i
cd phil" '1."
Mua I"i cd phil" quJ.

~:::!-

MI/Ql(,Iicd
Mua lei cd p'hil" q
Mil« I"i ';&-nhil" uJ.
Mua I"i co: nhi/~
Mua f"i cd philu '1.
Mua 1,,'- ~~!!!.'l"i':
Mual icJ iluq
Mua I"i cd '1".quiMua l'li cJ .P!!!!.".q"i'.
.MI/Qlei cd p'hil--;..:t:L
Mua l(li J,-:'hil"
M~ l(li c6 f!!!!.1"q
Mua l(,Iicd
Mua f(li cd ilu ::::;;-

';;h;~'iS.'iL..

Muo I i cJ nhil" a~
,
Mua I"i c6

'"

.000
--;;.500

;;;;

~170

JO

10,000

~.000.000

10.000
10.000

11/j6,400.ooo

/0.000

10.000

100,000.000

H80
5.020
f20.000

~.OQQ!
17.000

1.334
'1.614

18.640

10.000

(501)

0,000.000

1J0,OOO,OOO

10.000

flO.OJO

,359

~
qJ/j1

'OS

1.360

10.000

J.785

/5,100.000

~
l1.000

.970

"

0.000.000

110.000.000
JJ.600.QOO

~,700,OOO
-(100,300,000

J2J

3.822
3,096
(J 005
.023
I.4li7

(1.499

10,000

~0.200.oooJ
OO.QQO.OOO

10,000

qo.ooo.ooo

Hili

"

170.000.ooOJ

14.984

10.000

61.700,000

1.141

13.830

10.000

/J8.300,OOO

3,903

1 J.OOO

10.000

~O,OOO,OOO)

14.191

no.ooo
11.110

-(J~
50

10.000
10.000

5.534
IJ~:~:::

"

m

10,000

f6,170

,

3.781

49,800.000

10.000
10,000

:,'

1.978

10,000

1J13.400.000

1.589

10,000

1,500.000

J2

..

r•c6SG TYCO PHA.N CAOSUTAY

NISH

B~otao tal (hlnh

Huyfn GQ oAu. Tinh Tiy Ninh

G;aodid. (/ilp)

""gay
1611112010
16/1112010
..
.
17/1112010
1311112010
1311112010
-_.1&11112010
19/1l12010
19/1112010
22/1112010
2211112010
2211112010
23/1112010

__

23/11f2010

24/1112010

Cho nlim tlIi chlnh kilt thill: ngay 31/1212010
s6luvngCP

/lR"h gia

Gia tri

CP

JMoo

JO.2!!!J

(l34, ()()(J. ()()(J

6,350

/0.000

6}.500.000

0000

10.000

OO.OOO.OQO

.050

/0,000

O.500.()()(}

¥.!!" I,!!' c6 R.hi/II

12.090

10,000

cd hil"

.860
MJO
16.990
1.$00
4,050

/0.000

120.900.000
8,600, (}()()

~ua [(,Ii eJ.phiJ'!.fluJ..
M.l!O 'II; e6 P!!!f!'-.fl.
Mua I i ctf hiJu
i <:6p.!J.!b!.~

Mw
Mila I

j

MUD Ill; cd R!!!.ill quJ.
MUd I i c6 hii"

AI"" 'til cd philu q'!P.
/lfuo ''ill cdl?!!!lu q~
M_I

;eel

.,

,

'"
Mila I.'l.ic6 p'~!i"qui
Mual ;e6 hi/Ui,
Muol ic6 hil"

T6n

,',

10.000

JO.1OO.()()()

10.000

169,900.000

CP Binh

"'"1.689
00
.466

"

1.457

"

JSS

.001

JO'()(){)

1J. ()()(J. 000

164

10,000

40.500.000

4.450

10,000

.100
12.900
/0.050
29.600.000

10,000

4000.000
J,OOO,Q()()

10.000

129.000.()()(J

'"
'"
"

1,378

/0.000

/00.500,000

/,0-16

296.000.000.000

29.710.689

sa llgay IlfUhJmh lrong nAm<fuqc linh theo llgay Ih\'C I~ lrong coo n!m Iii chinh ki!t !huc ngay 31/1212010 .

Lii C<JMn lren

cA

phi~uLqi nhufn sau th.J!hu

sA cA

nhip doanh IIghi~p

pbi~u binh quAn IlfUhAnh trong

ky

'..'

..'....
,

"

,

Lii C<Jbin lJin

cl. phi.!u274.606.324.485
29.710.6899.243

VII. CAC TH6NG TIN KJlAC
01. Gl~o dj(h ,,(ri ca( Mn (0 li~1Iquail
01.1 Thll lao lI~i <fAngq lI;,n Irj. Ran kl#m ooil

sA
sA

NAm nu

NJim IruUc

cOn phii tri <fAuIIAm

155.232.480

0

ph,;i tri Irong IIAm

454.7111.283

sa <fatri lrong IIAm
sA

<:<inphii tri cuoi IIAm

01.2 Thll nhip cu. Dan Glam dok. K# loan IrVl'rng
Chi phi ti~ IltO'IIg
Chi phi Baa hio!m ~A h(li, Bit> hio!m Y t<!,Bit> hibn Ih't
nghi~p

",",

(357.140.345)
2.!i2.810.418
NJim .llaY

347.097.600
(191,865.120)
155.232.480
NJiml~

1.945.687.635

1.210.159.466

77.477.934

58.659.200

2.023.165.569

1.268.818.666


••
••

L.

c6:O;G TY c6 PIIANCAOSUTAY

NlNH

Bao do tai "hiob

!lUBD Go Diu - Tinh TAx Ninh

Clio nlm til chioh IdllhUc ngAy 3111212010

02. Thong tin khac

IT

l{1i nhUiPJ lru&c Ihui

I

H~1 ~~~g
SX!CDc~inh

2
l

H"lt

29.988.885.054

Co

14.091.194,709
304.992.957.384

Nifm 1010

Nom 1009

So s<inh nOm 10/0
de niJm ]009
S Iii"

"2og tii "bioh
H;";'d~~khac

2611.906.877.621

125.234.421,527
11.978.822.636
25.296.981.0&6
16l.510.125.149

Tjff%

135.672.456.094
18.0 I0.062.418
11.199.7116.377

108,33
150,35
44,21

142.482.732.135

lQi nhu~n tnn'ic Ihu~ thn nhop doanh nghifp nAm 2010 tAng so va; nlm 2009 III 142.482.732.135 d&.g,
tlf{Jllg.mg 37,68 %, Nguyen Dhan eM y~u ohlt sau:


Lqi nhufn til /lofJ dQng san "uAt k.inh doanh cbloh nim 2010 ting so viii nAm 20091" 135.672.456.094
d6ug, tuong ling 108,33 %, Nguyen oluin eM y~u do gil bIIn bloh quin tAng cao va lrong nim Cong ty
duvc giim ti~n thue etll nong nghitp .Lqi nhufn tir hOllld(\ng tii "hlnh nAm 2010 tAng SOv6'i nAm 2009 III 18,0 I0.062.4 I8 dAng, tU'lm.8;mg
150,35 %; Nguyen nhAn eM y.!u do (n;mg nAmeic khoon thu ~~ Iii tifn ~Il eMnh I~eh tY gia tAng.Lqi nhufn u:r!loft dong khac nAm 2010 8iam SOv<rinArn2009 III 11,19'1.786.377 d&g, tU'lm.g;mg 44,27
%; Nguyen nMn cho y.!u do thu n~p ti<b#n thanh 19cay C80 su giam .

OJ.

sA

lifu 110""nh

st.li~u so sanh Ia sfJ I;~u trin Ban cao tai cMnll nlm 2009 cua C6ng ty cli phAu Can.u TIiy Ninll d1 duqc
k;~m roan b6i C&lg ty rnHH TU"vin Ko!toan va K;o!mtoan Viti: Nam (A VA). Mot sfJ chi tieu duqc trinh
bay 18;clio pM ho;tpvm sfJ li~u so s8.nh Clla nAm nay .
VIII. Pllt: [)UY~T PilAT HANH BAo cAo TAl CHiNH

Ban cao tIIi chlnh cho nAm tal chlnll k~ tIIuc ngiy 31/1212010 Clla Coog ty
Ban Giam dbe pM duy~l do!ban lIanll ~ao ngay 1610212011.

NgW11ip bi~u

Tri.1I

Ng'."' An

TIIy Ninll, v;~
Nam
Ngily 16lhang 02 nim 201 I

K.! toa

...mg

VlI'01Ig Thl Rang

cA phAu Cau

su TIIy Ninll dllQC

T~ng Gilim

otbe

Trinh Vln VI"h

,
",;"

",

•••••••••••••••••••••••••••••••.. -.
-

C6NG TY

co

PII..lN CAU SU TA Y NINH

Rao do

Huyin GODiu. Tinh Tiy Ninh

tal chloh

Cho Dlim tili"hioh ko!t thilc ogay31/121201I)
Phy lye i 01

TANG, GIAM TAl sAN C() DIN" HiJu III~H
Don
Kht;Jt;i" mllC

NguY~1lIt;a
s6 d" diu nim

,

59.1&6.306.431

MWltron,g~

mu tI1 XOCB hoan Ih8nh
T'"
"'"'
Ch" en san

2.735.615.233

BDS diu III

Gi"" khk
sb d" cubi nim

50.341.279.593

,

24.230.906.141
7.450.919.117

1l.367.n7.831

0
0
0
0

Thanh!Y. nhlfOt\ll.ban

Phuvng lif" v~
fU; rruyJ" dJn

Mdym<ic
IhiJl bi

Nhi"".
v~tii" tnlc

,

296.518.310.769

346.332.000

0
0
0
0
0

0
1.314.360.105

0

Vurincdy
ki"h doanh

4.134.476.287

,

0
0
249.658.000

Thill hi dl/1lg
"IIqua" Ij

0

v; finh:

VND

C,",

,

4.510.994.419

434.411.219.221

8,297.2S 1.111
20.614.337.543

0
0
17.834.586.147

0
0
19.398.604.252

0

61.921.921.664

63.459.349.424

30.367.465.153

4.981).8011.2117

213.194.719.1 I)I

443.924.263.629

26.]l)4.780.656

23.052.112.128

12.981.677.148

2.52IU04.093

109.924.114.519

174.590.7&&.544

3.572.769.554

4.233.816.744

2.867.120.649

Gi" lri han moo Iii" kl
sb du dl" n.1m
KMu baa Iron nlm
Tinl[kMc
J:!!_anh Ii, nh~g

0
0
0

~

Giam khic

0
249.658.000

351.978.574

0
1.266.103.727

0

0

,

10.426.882.202

21.452.567.723

0
0
0

8.341.596.753

9.857.358.4&0

._-_

0

0

0

56 du- eul>inlm

29.677.550.210

27.036.270.&72

14.582.694.070

2.&&0.0&2.667
...._.

112.009.399.96&

186.1&5.997.787

~~~.!.rj_~~~_I'i,
T,i nRav dAu nllm

33.081.525.775

27.289.167.465

11.249.228.993

1.606.372.194

1&6.594.196.250

259.820.490.677

Tina

32.244.371.454

36.423.078.552

15.784.771.083

2.100.725.620

171.1 &5.319.133

257.73&.265.842

euAinlm

::.::

.~

"

--

--- ---

•••••••••••••••••••••••••••••••••••
C6NG TV C(')PHAN CAO SU TAV NINH
Hurln Go Diu. Tinh Tay Ninh

Bao do til thinh
Cho nAmtai chinh k~t!hoc ngay 3 1/121'2010
Phu I\lc ~ 02

THUYtT MIl'\i'}-fCHI TltT NQ DAIII~
DEN II~
T~i thOidi~m ngay 31/1212010
IT

Ben chovoy

HWJJ"g

1

COOgty TAichrnh TNHH
MTV C~u Vi_~Nam

08-2006/HDH ngay
26J091'2006

9%lNlm

,

Ngan hang TMCP sai gonlli.N"i(SHBl

020.ooo2031/1IDTDlTD
H-DNISHB.HCMngay
3011212009

N~~~~g ~CP
HaN i SHB

020.ooo1500IHE>IDfID
H-DNISIIB ngay
06I07f2009

l

."'-'.! .

Sili gon-

,

Ngan hang NN&PTNT Chi
nhinh"
Sili Gon
.--. -----.

1600-LAV-200900719
na_i1~
15/06/2009

,

Ngan hilng NN&PTNT Chi
nhanh
" Sii Gon
---------

~=ILAV_200600554
n
03/111'2006

6

Ng.in hang NN&P1NT Chi
nhAnh- Sili GOo

~~LAV.200600632
n
0611212006

Thi1i gian \'Q)'
(Ihang)

La; Sudl

TRA

s.Jdu

~'-"

1l,8o/.tNlm

rr

1.396.000.000

1l,8%/Nim
Ui suit
huydQng
12 thang trio

60

702.960.000

3,45%

-'"60

2.639.000.000

60

2.600.000.000

Cho vay kh6ng 00 dim bio bing Iii sin,
m~c dlch oMtrbng cham sOCcay Cao su
KTCB flAm2009; mna 01 mAyphlit di~;05
.~)SlgU :-:~.¥.!';I},.~!!_,!!!!,
__ •
Cho vay kh6ng co dam b.io Mng tii san
Chuy&. IIi v6n nhi ntn'Jc Thea QD
871VQD-eSYN ngay 29/081'2006 CUllT6ng
c6na Iv Cao su Vi~tNam

60 5.000.000.000

Coo ~ay kh6ng c6 dam bao bing tii san
Dliu t<rXOCB 2006 thea QD l 01OIQD-CS.
YN cUaTfuuzc6nll tv ClIOso YN

~,.

10,20"10

1020%

"
'"

Bio Iinh ~ay ~ 23421CSYN-TCKTngay
04/1012010CUllChil *h HOOT T6ng COOg
ty CliOsu Viet Nam, mve dich vay hoan ~6n
thea QD/1855rrBlCSVN cila T&ngCOOgty
Cao ~uViet Nam
Dam bao bang tAisAnhlnh !hanh Iii von ~ay
day ch~n
ch~ bi~n mil hronJ dllUJlg
13.208.856.000 dbng, m\IC dlch U III d\l
in rOO.vng day chuy~n ch~ bi~n mil Iy timNbil mli~C~ bi~n Tron" \Jim
Dam bac> bing Iii san hinh IMnh til d\l an
dliu hI xiy d\lf1gNha mAySiln "nit !himg
phi thep TlIUJIg dllUJlg 32.887.838.000
dbng, m~c dfch ~ay d~ diu t<rdy d\lf1gNhil
~y San "..At thiJ::Sphi ~£

2.706.452.792

15.044.412.792

,

\'Q)'

112

GinI!'

.-.

Phutmg Ihlk dcim boo khOOn
va mpc dich \'Q)'

•••••••••••••••••••••••••••••••• •.•
---- --- ----

~

C6NG TV C6PIIANcAO SUTAYNlNH
Hurt" GO DiY. Tinh HyNinh

Baodo tili(hiob
Coo "lim til (hinh 1<~I!hUeogay 31/1212010

Ph, lye~OJ
TlluvtT

MINH CHI Tltr

NQ DAI U""N

T,; thiri di~mngay ) Ifl2!201 0

LiJi sudt

IT

Bin cho

I'<l)'

sJ h<;Jpdbng

",,-g

ThUi ht;Jn

sJ

G<kvay

""
(thang)

ncr "gay

3/112/2010

Phurmg rhUe biw <tam 4hoWl Wly
>0 "'lK' <1ich 4hoiu1 \!O)'

5.710.980.656

Bao Ilnh vay v6n 2342/CSVN-TCKT
0411012010 e••••. Ch,; !jeh IlOQT T g
C6ng ty Can su Viti Nam, rnlJC <lich vay
boaD v6n ,heo QDl13SSfIBICSVN
c••••.
TAng COnI! Iy Cao SU Viti Nam

5.589.062.000

Pam b!o
tai san hioh thllnh tir vbn
vay day chn n eM bi~n rnu tlWng do.rcmg
13.208.856.000 d6ng, m\lC <lich dAn tu dl'
an roO $g
day chu~
cht bi~n mil Iy
tAm. Nha may eM b~n Trung tim

1.&16.199.707

Dam bOObAng tili san hiob Ih.inb tir dl' an
dAu tu xiy dvng NM mlly SIIn xuAt thung
phi thep TlWTlg dlWTlg 32.&&7.&3&.000
c!bng, m\IC c!lch vay c!~ ~u tv xiy dlffig
N~!~~1J.8Jl~.u~
tb~il'hi
~

6.597.500.000

Coo vay khOng 00 dam bin bAng !Ai san,
m\ICdich tr8ng dllrn s6<.:ciy Cao su KTCB
nlm 2009 ; mul 01 may phllt c!i~n;05 xe
ISUZU van chw~n mol

dll

"""

I

,
J

4

C6ng Iy Tii chloh INAD
MTV Cao su Vi~~m

08-2006!HDH
nga11610912OO6

Ngin hang TMep sa,
GOn -It!
(SHB'

020.0002031/IID
TDffDHDNISHB.HCM
np}'3OJI2!2009

Ngin hang TMCP S8;
.96n - Ha N{)i (SHBl

020.0001S00IHD
TDm)H.
DNfSHB ngiy
06107f2009

Ngin Mng NN&PTNT
Chi nMnh Sai GOO

I600-LAV.
200900719 ngiy
15/Q612009

No.

9"/.tNim

113%lNlm

11.8'/oIN!~
Lii sUit
huyoS{)ng
12 tbang iii

~"'
345%

"!:y

112

20.000.000.000

72

6.985.062.000

2.812.059.707

60

60

10.559.385.017
40.356.~.

C •

"
•. ,':"- ••.k/.i

724

19.713.742.363

hi;!.

I•

....•.•.............••••••••••-.-.-•.•
-

C6~G TY ~() PI.IAN~A~
SU TAY NlI'<m
Huy\'1lGODiu - Tlnh Tar Nmh

Bao do qi chiDb
Coo n!m tlli "hinh k~llhUc
3111212010

"gay

rhy lye: 04

BAl'iG 001 elllEV BIEN D()XG V6N DAU nf CilA CIIU sO HOlJ
D<m ~i
I!"h: VND

vJn dJu",

C6 phil"

cUa chri sO-him
~lI'tll.. dmtrllll'c
T
tron rulrn.tnWI:

-""'"'

Gla", do PP I -nit"""
st. d•• c"Ai Dim lr."n,
st\ dlfdiu 111m•••

Tdn do4<inh ili/(Ji

T"" """
...Q!~
trong

rWn ~

J:....¥n

I flTPT
-.H.'!E 1(JiC6 E!!!~
..!!-icJt IqP..i!:~DTPTNT
Giam do 4Enh g_~k.>,i
PP L<;1i nhw,in ndm
Giam4Mc
Tro cd flirniim InI&c
sA du tuAI.lm

,,
,

0
0
0
0
0
0
0

nhw,in NT

..

0

,

;..
ii~'
Pluin

,
,

300.000.000.000
300.000.000.000

IV

pltal t1'ii"

,,,
,,

300.000.000.000

l.<1iIT~",!,!! ~
.I.~g
J:!rOe
Giam
ul. Mm_

Quj!4J"

quy

0
0
0
0

9.l.447.S8~.165
71.979.141.400
7/.979.UUOO

,,

0

0
165.426.726.565
165.426.726.565
91.733.889.530
19.597.984,40/
55.42J.606.179

0
16.76].]99.000

23.933.315.332

0
J.938.JI5.8J2

QuY~p/tOng

Chinh Itch

lui chink

tj gia h6i JOOi

l.!i.911.903.S37

6.789.623.893
6,789.623.893
0

,

4ri

,

2.745.801.098

,
0
0

22.101.$27.480
22.701.527.480
13.564.297.434
12,750.417.004

1.745.llOI,098
2.745.801.098
124.331.205

0
0

,

107.348.013.079

81J.880.4JO

0
0
0

9.014.531.751

,014.5Jl.751

0
0

0

19.]OJ.940.291
20S.227.193.888

0
0

0
0
55.42J.606./79

0

0

0

0

0
0

0

0
0

0
0

300.000.000.000

0

I

'2J.938.J15.SJ2

~ .>/
~

2.51.210.616.14.5

36.265.824.914

,

~.599,M1.4/80
--:] 9.20J 940.l?!L
61).(){)(),
()()().()()()
0
'6.144.399.448

478.841.23Il.SI2
234.804.43S.889 I
111.058.634.791
1.745.801.098
101.348.01).079

0
/07,)4/1.0/3079
115.413.606.179
115.423.606.179
293.310.264.776
274.606.J2085

/14.JJ1.205

0
0
0

C,",

69.481.749.760
153.289.869.498
/53.189,869.498

2.745.80UJ98

0
0

0
0

"h..,p,

.au ,hui

204.006.671.067

0
107.J4B.OIJ,079
606.297.661.322
606.291.661.321
399.282.732.995
J06,95025.89Q
55,42J.606.179
114.JJ/.105
J6,780.119.71/
238.180.046.471

0
J.9J8.J15.8J2

=im.60<5J79

OU5J/.751
0,599.651.4/8
/9,20J.940.]9/

(j(), ()()(),()()().()()()

767.400.397.846

"

.


Download 20110303-TRC-BCTC kiem toan nam 201020110303-TRC-BCTC kiem toan nam 2010.pdf (PDF, 5.32 MB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file 20110303-TRC-BCTC kiem toan nam 2010.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000029124.
Report illicit content