PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactbrd .pdf


Original filename: brd.pdf
Title: brd.pdf
Author: szulczew

This PDF 1.3 document has been generated by PDFCreator Version 0.9.0 / AFPL Ghostscript 8.53, and has been sent on pdf-archive.com on 08/04/2011 at 14:01, from IP address 64.208.x.x. The current document download page has been viewed 1604 times.
File size: 584 KB (5 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


BYDGOSZCZ
2008
RAPORT
O STANIE BRD

KATEDRA BUDOWNICTWA DROGOWEGO
UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
W BYDGOSZCZY

- 54 -

9.

B
BEZPIECZ
ZE STWO
O ROWERZ
ZYSTÓW

Liiczba zdarze drogowych z udzia%em row
werzystów spadd%a w ostatnim
m roku w Byddgoszczy ok. 7% w
stosunku do roku 20077 - rys. 9.1, osi"gaj"c wartoo!& 80
zdarze .
Naajwi#cej zdarzze drogowycch z udzia%em rowerzystów wyst"pi%o w maju (14,66%) i w kw
wietniu
(13,4%) – rys. 9.1. Niew"tpliwie poowodem du$eej liczby zdarzee drogowychh w tym okreesie jest wzm
mo$ona
aktywno!!& ruchowa rowerzystów, wynikaj"ca
w
ze sprzyjaj"cych warunków attmosferycznycch. Potwierdzzeniem
j
z kolei niewielka
n
liczzba zdarze drogod
tej tezy jest
wych z udzia%em rowerzystów w miiesi"cach zimoowych
(w lutym 2,0% w styczzniu i w grudnniu 4,1% - rys. 9.1).
Naajwi#ksza liczzba zdarze drogowych
d
z rowerzystami wyst"pi%a w pi"tki (18,7%
%), a najmniejjsza w
niedziele (9,3%).
W ci"gu doby najcz#!ciej do zdarze drogod
wych z udzia%em roweerzystów dochhodzi%o w godzzinach
pomi#dzyy 15.00-17.000, a wi#c w poorach najwi#kkszych
nat#$e ruchu
r
samochoodowego i duu$ych nat#$e ruchu
roweroweego.
Zddarzenia droggowe z rowerrzystami konccentrowa%y si# g%ównie
g
na skkrzy$owaniachh (59,8%) - ryys. 9.2.
Na odcinnkach mi#dzyw
w#z%owych wyst"pi%o
w
ich 36,6%.
3
Najwi#ceej zdarze z roowerzystami wyst"pi%o na p%aszczyznachh kolizji na skkrzy$owaniacch (22,0%) orraz na
odcinkachh mi#dzyw#z%owych mi#dzzy punktami kolizji
k
(17,9%).
d
Spprawcami 52,88% omawianyych zdarze drogowych bylli kierowcy – rys. 9.3. Najcz#stszymi b%%#dami
spowodow
wanymi przezz rowerzystów
w by%o nieprzeestrzeganie pieerwsze stwa (54,0%) i niepprawid%owe prrzeje$-

nie lub przekkraczanie jezddni (13,7%) oraz
o
nieprad$an
wid
d%owe omijannie, mijanie, zmiana pasa
p
ruchu
(12,,4%). Natomiiast najcz#!cieej pope%niany
ymi b%#dami
przeez kierowców
w by%o przede wszystkim: nieprzestrzen
gan
nie pierwsze stwa
s
(69,8%).

Fot. ród!o [64]

W tablicyy 9.1 przedstaawiono list# rankingow"
najb
bardziej niebeezpiecznych m
miejsc na siecci drogowej
miaasta pod wzgll#dem bezpieecze stwa rucchu roweroweg
go. Znajduje si# na niej nna szcz#!cie tylko jedno
miej
ejsce i jest nim
m skrzy$owannie ul. Gda sk
kiej, 'wi#toja skiej
s
i Al. Micckiewicza. N
Natomiast wyb
brane skrzy$ow
wania oraz odcinki
o
mi#dzyw#z%owe, na których
wysst"pi%o najwi##cej zdarze drogowych z udzia%em
row
werzystów w Bydgoszczy pprzedstawiono
o w tablicy
9.2 i 9.3. Podane w tych tabliccach warto!ci WOR dotycz" w tym przypaadku ca%ego sskrzy$owania lub odcinka
.
mi##dzyw#z%oweggo (nie segmeentu)
Tablica
T
9.1

LISTA NAJBARDZIE
N
EJ NIEBEZPIECZNYCH MIEJSC
M
NA SIECI
S
DROGO
OWEJ MIAST
TA POD WZG
GL*DEM
ZE(STWA RU
UCHU ROWEROWEGO (2006-2008)
(
BEZPIECZ
Lp.

Nazwa miejscca

Warrto!& wska,nikaa WOR

1.

Gda ska- 'wi##toja ska- Al. Mickiewicza
M
odd Aleje Mickiew
wicza-20 Stycznnia

1.33

Tablica
T
9.2
LISTA SKRZY
Y+OWA( O DU+EJ
D
LICZB
BIE
YCH Z ROWE
ERZYSTAMI (2006-2008)
ZDARZE( DROGOWY
Lp.

Nazwa miejscca

Warrto!& wska,nikaa WOR

1.
2.
3.
4.
5.
6.

R
Rondo
Kujawskkie
Gda ska – 'w
wi#toja ska - Alleje Mickiewiczza
R
Rondo
Jagiellonnów
Wojskka Polskiego -K
Kombatantów- Aleje
A
Planu 6 Letniego
L
Roondo Bernardy skie
Aleje Kardynna%a Wyszy skiiego-Kamiennaa

2.33
2.00
1.33
1.00
1.00
1.00

Tablica
T
9.3
ODCIN
NEK MI*DZY
YW*Z)OWY
Y O DU+EJ LICZBIE
ZDARZE( DROGOWY
YCH Z ROWE
ERZYSTAMI (2006-2008)
Lp.

Nazwa miejscca

Warrto!& wska,nikaa WOR

1.
2.

)#czycka (Skk%odowskiej – Curie
C
- Oliwska))
G ska- 'wi##toja ska- Al. Mickiewicza
Gda
M
od Aleje Mickiew
wicza- 20 Stycznnia

1.00
1.33

Raport o stanie brd w Bydgoszczy 2008

- 55 -

RYS. 9.1.. CHARAKTE
ERYSTYKA ZMIAN W CZASIE ZDAR
RZE( DROG
GOWYCH
)EM ROWER
RZYSTÓW
Z UDZIA)

140

118
Liczba zdarze

120

109

105

94
100

98

99

83

80

86

8
80

80
60

Wzgl#dna liczba zdarze [%]

Wzgll"dna liczba zdarze!
z
w pooszczególnych
h miesi#cach (wgg danych z lat 2006 – 2008)

Licczba zdarze!
! w poszczegóólnych latach

13.4

15.0

14.6
12.6
8
11.8
10.2
8.9

10.0

6.9

6.5

4.9

4.1
2.0

5.0

4.1

0.0

40

I

1998 1999 2000 2001
2
2002 2003 20
004 2006 2007 20008

II

III IV

V

VI VII VIII IX

X

XI XII

W
Wzgl"dna
liczb
ba zdarze! w poszczególn
nych dniach ty
ygodnia (wg danych z lat 2006 – 2008)

Wzgl#dna liczba zdarze [%]

20.0

18.7
16.7

18.0
16.0

15.0

14.6
13.4

14.0

12.2

12.0

9.3

10.0
8.0
Poniedzia%ek

Wtorek

'rroda

Czwarteek

Piatek

Sobota

N
Niedziela

W
Wzgl"dna
liczzba zdarze! w poszczególnych godzina
ach doby (wgg danych z latt 2006 – 2008))

15
Wzgl#dna liczba zdarze [%]

12.2
12

8.5
7.7 8.1

9

6

4.99 4.5
2.8 3.3

3

0.8 0.4
0 0.0 0.0 0.0
0

Raport o stanie brd w Bydgoszczy 2008

1.6

8.1 7.7

6.9

5..7

5.3
3.7
2.4
1.6 2.0 1.6
6

- 56 -

RY
YS. 9.2. STRU
UKTURA MIE
EJSC KONCE
ENTRACJI ZDARZE( DR
ROGOWYCH
H Z UDZIA)E
EM
ROW
WERZYSTÓ
ÓW (wg danychh z lat 2006 – 20008)
Charaakterystyka ogólna
o
Parking/obiekt
7
3.7

Skrzy$owannie
(%"cznie)
59.8

Odcinek (%"cznie)
36.6

Charakterystyka szczzegó&owa

22.0

P%aszczyzna kolizji na skrzy$owaniu
u

9
17.9

Odcinek mi##dzy p-ktami kolizji

15.4

u
Wjazdy i wyjazdy z obiektu

15.4

Wlot na skrzy$owaniee

13.4

Wlot - prrzej!cie dla pieszych
h

4.9

Wylot - prrzej!cie dla pieszych
h

3.7

Parking/Obiek
kt

3
3.3

Odcinek - prrzej!cie dla pieszych
h

2.8

ylot ze skrzy$owaniaa
Wy

1.2

P%aaszczyzna akumulacji na skrzy$owaniu
u

0.0

P%aszczyzna zawracaniaa

0.0

5.0

1
10.0

15.0

20
0.0

25.0

Zm
mienno$% stru
uktury w lata
ach 1998– 20008
70.0
60.0

61.7

57.8
53.1

44.8

36.2
2

39.0

61.3
3

61.3

61.6
48.0

58.5

50.0
40.0

59.0

5
55.2

42.9

40.4

38.6

41.9

46.7
36.4

30.0

57.0

32.5

35.0

20.0
10.0

2.1

2.5

0.0
1998

1999

2.4

0
0.0
200
00

Skrzy$o
owanie

Raport o stanie brd w Bydgoszczy 2008

2001

4.1
2002

2003
3

5.3

2.0

1.8
2004

Odcinek mi#dzzyw#z%owy

2005

6.3
2006

Parking/ob
biekt

1.2
2007

3.8
3
2
2008

- 57 -

TRUKTURA PRZYCZYN
N ZDARZE( DROGOWYC
D
CH Z ROWER
RZYSTAMI
RYS. 9.3. ST
(wg dannych z lat 2006 – 2008)

Prrzyczyny ogóllne

Rowerzy!ci
47.2
Kierowcy
52.8

Przzyczyny szczeegó&owe – B&""dy spowodow
wane przez roowerzystów [[%]

54.0

Nieprzesstrzeganie pierwsze stwa

13.7

Nieprawidlo
owe przekraczanie jezdni

12.4

Nieprawid%owe omijanie, mijjanie, zmiana pasa ruchu
r

6.7
6

Niezachowanie bezpiecznej odleg
g%o!ci mi#dzy pojazzdami

4.8

Nieprawiid%owe skr#canie lu
ub w%"cznaie si# do ruchu
r

3.8

Inne

2.9

Jazd
da (przechodzenie) przy czerwonym !w
wietle

1.9

Prrzekroczenie bezp.ppredk.

0.0

Nieprawid%o
owe zachowanie passa$era

0.0

20.0

40.0

60.0

Przyczyny szczegó&owe – B&"dy spow
wodowane przez innych u''ytkowników
w drogi [%]

69.8

Nieprzesttrzeganie pierwsze stwa

8
7.8

Niezachowaniee bezpiecznej odleg
g%o!ci mi#dzy pojazddami
Inne

5.4

Niepraawid%owe wyprzedzzanie

4.7

Nieprawid
d%owe omijanie, mijanie, zmiana pasa ruuchu

4.4

Jazd
da (przechodzenie) przy
p
czerwonym !w
wietle

3.6

Nieprawid
d%owe skr#canie lub
b w%"cznaie si# do ruuchu

1.6

Przzekroczenie bezp.prredk.

1.3

we przekraczanie jeezdni
Nieprawidlow

0.8

prawid%owe cofanie, zatrzymanie lub poostoj
Niep

0.8
0.0

Raport o stanie brd w Bydgoszczy 2008

20.0

4
40.0

60.0
0

80.0


Related documents


brd
tramwaj do dworca pkp
lexus gs200t cennik wyposazenie 2016
lexus gs300h cennik wyposazenie 2016
lexus gs450h cennik wyposazenie 2016
historiapojazdu honda 20151020 223018


Related keywords
Copy tag