brd .pdf

File information


Original filename: brd.pdf
Title: brd.pdf
Author: szulczew

This PDF 1.3 document has been generated by PDFCreator Version 0.9.0 / AFPL Ghostscript 8.53, and has been sent on pdf-archive.com on 08/04/2011 at 14:01, from IP address 64.208.x.x. The current document download page has been viewed 1652 times.
File size: 584 KB (5 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


brd.pdf (PDF, 584 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


BYDGOSZCZ
2008
RAPORT
O STANIE BRD

KATEDRA BUDOWNICTWA DROGOWEGO
UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
W BYDGOSZCZY

- 54 -

9.

B
BEZPIECZ
ZE STWO
O ROWERZ
ZYSTÓW

Liiczba zdarze drogowych z udzia%em row
werzystów spadd%a w ostatnim
m roku w Byddgoszczy ok. 7% w
stosunku do roku 20077 - rys. 9.1, osi"gaj"c wartoo!& 80
zdarze .
Naajwi#cej zdarzze drogowycch z udzia%em rowerzystów wyst"pi%o w maju (14,66%) i w kw
wietniu
(13,4%) – rys. 9.1. Niew"tpliwie poowodem du$eej liczby zdarzee drogowychh w tym okreesie jest wzm
mo$ona
aktywno!!& ruchowa rowerzystów, wynikaj"ca
w
ze sprzyjaj"cych warunków attmosferycznycch. Potwierdzzeniem
j
z kolei niewielka
n
liczzba zdarze drogod
tej tezy jest
wych z udzia%em rowerzystów w miiesi"cach zimoowych
(w lutym 2,0% w styczzniu i w grudnniu 4,1% - rys. 9.1).
Naajwi#ksza liczzba zdarze drogowych
d
z rowerzystami wyst"pi%a w pi"tki (18,7%
%), a najmniejjsza w
niedziele (9,3%).
W ci"gu doby najcz#!ciej do zdarze drogod
wych z udzia%em roweerzystów dochhodzi%o w godzzinach
pomi#dzyy 15.00-17.000, a wi#c w poorach najwi#kkszych
nat#$e ruchu
r
samochoodowego i duu$ych nat#$e ruchu
roweroweego.
Zddarzenia droggowe z rowerrzystami konccentrowa%y si# g%ównie
g
na skkrzy$owaniachh (59,8%) - ryys. 9.2.
Na odcinnkach mi#dzyw
w#z%owych wyst"pi%o
w
ich 36,6%.
3
Najwi#ceej zdarze z roowerzystami wyst"pi%o na p%aszczyznachh kolizji na skkrzy$owaniacch (22,0%) orraz na
odcinkachh mi#dzyw#z%owych mi#dzzy punktami kolizji
k
(17,9%).
d
Spprawcami 52,88% omawianyych zdarze drogowych bylli kierowcy – rys. 9.3. Najcz#stszymi b%%#dami
spowodow
wanymi przezz rowerzystów
w by%o nieprzeestrzeganie pieerwsze stwa (54,0%) i niepprawid%owe prrzeje$-

nie lub przekkraczanie jezddni (13,7%) oraz
o
nieprad$an
wid
d%owe omijannie, mijanie, zmiana pasa
p
ruchu
(12,,4%). Natomiiast najcz#!cieej pope%niany
ymi b%#dami
przeez kierowców
w by%o przede wszystkim: nieprzestrzen
gan
nie pierwsze stwa
s
(69,8%).

Fot. ród!o [64]

W tablicyy 9.1 przedstaawiono list# rankingow"
najb
bardziej niebeezpiecznych m
miejsc na siecci drogowej
miaasta pod wzgll#dem bezpieecze stwa rucchu roweroweg
go. Znajduje si# na niej nna szcz#!cie tylko jedno
miej
ejsce i jest nim
m skrzy$owannie ul. Gda sk
kiej, 'wi#toja skiej
s
i Al. Micckiewicza. N
Natomiast wyb
brane skrzy$ow
wania oraz odcinki
o
mi#dzyw#z%owe, na których
wysst"pi%o najwi##cej zdarze drogowych z udzia%em
row
werzystów w Bydgoszczy pprzedstawiono
o w tablicy
9.2 i 9.3. Podane w tych tabliccach warto!ci WOR dotycz" w tym przypaadku ca%ego sskrzy$owania lub odcinka
.
mi##dzyw#z%oweggo (nie segmeentu)
Tablica
T
9.1

LISTA NAJBARDZIE
N
EJ NIEBEZPIECZNYCH MIEJSC
M
NA SIECI
S
DROGO
OWEJ MIAST
TA POD WZG
GL*DEM
ZE(STWA RU
UCHU ROWEROWEGO (2006-2008)
(
BEZPIECZ
Lp.

Nazwa miejscca

Warrto!& wska,nikaa WOR

1.

Gda ska- 'wi##toja ska- Al. Mickiewicza
M
odd Aleje Mickiew
wicza-20 Stycznnia

1.33

Tablica
T
9.2
LISTA SKRZY
Y+OWA( O DU+EJ
D
LICZB
BIE
YCH Z ROWE
ERZYSTAMI (2006-2008)
ZDARZE( DROGOWY
Lp.

Nazwa miejscca

Warrto!& wska,nikaa WOR

1.
2.
3.
4.
5.
6.

R
Rondo
Kujawskkie
Gda ska – 'w
wi#toja ska - Alleje Mickiewiczza
R
Rondo
Jagiellonnów
Wojskka Polskiego -K
Kombatantów- Aleje
A
Planu 6 Letniego
L
Roondo Bernardy skie
Aleje Kardynna%a Wyszy skiiego-Kamiennaa

2.33
2.00
1.33
1.00
1.00
1.00

Tablica
T
9.3
ODCIN
NEK MI*DZY
YW*Z)OWY
Y O DU+EJ LICZBIE
ZDARZE( DROGOWY
YCH Z ROWE
ERZYSTAMI (2006-2008)
Lp.

Nazwa miejscca

Warrto!& wska,nikaa WOR

1.
2.

)#czycka (Skk%odowskiej – Curie
C
- Oliwska))
G ska- 'wi##toja ska- Al. Mickiewicza
Gda
M
od Aleje Mickiew
wicza- 20 Stycznnia

1.00
1.33

Raport o stanie brd w Bydgoszczy 2008

- 55 -

RYS. 9.1.. CHARAKTE
ERYSTYKA ZMIAN W CZASIE ZDAR
RZE( DROG
GOWYCH
)EM ROWER
RZYSTÓW
Z UDZIA)

140

118
Liczba zdarze

120

109

105

94
100

98

99

83

80

86

8
80

80
60

Wzgl#dna liczba zdarze [%]

Wzgll"dna liczba zdarze!
z
w pooszczególnych
h miesi#cach (wgg danych z lat 2006 – 2008)

Licczba zdarze!
! w poszczegóólnych latach

13.4

15.0

14.6
12.6
8
11.8
10.2
8.9

10.0

6.9

6.5

4.9

4.1
2.0

5.0

4.1

0.0

40

I

1998 1999 2000 2001
2
2002 2003 20
004 2006 2007 20008

II

III IV

V

VI VII VIII IX

X

XI XII

W
Wzgl"dna
liczb
ba zdarze! w poszczególn
nych dniach ty
ygodnia (wg danych z lat 2006 – 2008)

Wzgl#dna liczba zdarze [%]

20.0

18.7
16.7

18.0
16.0

15.0

14.6
13.4

14.0

12.2

12.0

9.3

10.0
8.0
Poniedzia%ek

Wtorek

'rroda

Czwarteek

Piatek

Sobota

N
Niedziela

W
Wzgl"dna
liczzba zdarze! w poszczególnych godzina
ach doby (wgg danych z latt 2006 – 2008))

15
Wzgl#dna liczba zdarze [%]

12.2
12

8.5
7.7 8.1

9

6

4.99 4.5
2.8 3.3

3

0.8 0.4
0 0.0 0.0 0.0
0

Raport o stanie brd w Bydgoszczy 2008

1.6

8.1 7.7

6.9

5..7

5.3
3.7
2.4
1.6 2.0 1.6
6

- 56 -

RY
YS. 9.2. STRU
UKTURA MIE
EJSC KONCE
ENTRACJI ZDARZE( DR
ROGOWYCH
H Z UDZIA)E
EM
ROW
WERZYSTÓ
ÓW (wg danychh z lat 2006 – 20008)
Charaakterystyka ogólna
o
Parking/obiekt
7
3.7

Skrzy$owannie
(%"cznie)
59.8

Odcinek (%"cznie)
36.6

Charakterystyka szczzegó&owa

22.0

P%aszczyzna kolizji na skrzy$owaniu
u

9
17.9

Odcinek mi##dzy p-ktami kolizji

15.4

u
Wjazdy i wyjazdy z obiektu

15.4

Wlot na skrzy$owaniee

13.4

Wlot - prrzej!cie dla pieszych
h

4.9

Wylot - prrzej!cie dla pieszych
h

3.7

Parking/Obiek
kt

3
3.3

Odcinek - prrzej!cie dla pieszych
h

2.8

ylot ze skrzy$owaniaa
Wy

1.2

P%aaszczyzna akumulacji na skrzy$owaniu
u

0.0

P%aszczyzna zawracaniaa

0.0

5.0

1
10.0

15.0

20
0.0

25.0

Zm
mienno$% stru
uktury w lata
ach 1998– 20008
70.0
60.0

61.7

57.8
53.1

44.8

36.2
2

39.0

61.3
3

61.3

61.6
48.0

58.5

50.0
40.0

59.0

5
55.2

42.9

40.4

38.6

41.9

46.7
36.4

30.0

57.0

32.5

35.0

20.0
10.0

2.1

2.5

0.0
1998

1999

2.4

0
0.0
200
00

Skrzy$o
owanie

Raport o stanie brd w Bydgoszczy 2008

2001

4.1
2002

2003
3

5.3

2.0

1.8
2004

Odcinek mi#dzzyw#z%owy

2005

6.3
2006

Parking/ob
biekt

1.2
2007

3.8
3
2
2008

- 57 -

TRUKTURA PRZYCZYN
N ZDARZE( DROGOWYC
D
CH Z ROWER
RZYSTAMI
RYS. 9.3. ST
(wg dannych z lat 2006 – 2008)

Prrzyczyny ogóllne

Rowerzy!ci
47.2
Kierowcy
52.8

Przzyczyny szczeegó&owe – B&""dy spowodow
wane przez roowerzystów [[%]

54.0

Nieprzesstrzeganie pierwsze stwa

13.7

Nieprawidlo
owe przekraczanie jezdni

12.4

Nieprawid%owe omijanie, mijjanie, zmiana pasa ruchu
r

6.7
6

Niezachowanie bezpiecznej odleg
g%o!ci mi#dzy pojazzdami

4.8

Nieprawiid%owe skr#canie lu
ub w%"cznaie si# do ruchu
r

3.8

Inne

2.9

Jazd
da (przechodzenie) przy czerwonym !w
wietle

1.9

Prrzekroczenie bezp.ppredk.

0.0

Nieprawid%o
owe zachowanie passa$era

0.0

20.0

40.0

60.0

Przyczyny szczegó&owe – B&"dy spow
wodowane przez innych u''ytkowników
w drogi [%]

69.8

Nieprzesttrzeganie pierwsze stwa

8
7.8

Niezachowaniee bezpiecznej odleg
g%o!ci mi#dzy pojazddami
Inne

5.4

Niepraawid%owe wyprzedzzanie

4.7

Nieprawid
d%owe omijanie, mijanie, zmiana pasa ruuchu

4.4

Jazd
da (przechodzenie) przy
p
czerwonym !w
wietle

3.6

Nieprawid
d%owe skr#canie lub
b w%"cznaie si# do ruuchu

1.6

Przzekroczenie bezp.prredk.

1.3

we przekraczanie jeezdni
Nieprawidlow

0.8

prawid%owe cofanie, zatrzymanie lub poostoj
Niep

0.8
0.0

Raport o stanie brd w Bydgoszczy 2008

20.0

4
40.0

60.0
0

80.0


Document preview brd.pdf - page 1/5

Document preview brd.pdf - page 2/5
Document preview brd.pdf - page 3/5
Document preview brd.pdf - page 4/5
Document preview brd.pdf - page 5/5

Related documents


brd
tramwaj do dworca pkp
lexus gs200t cennik wyposazenie 2016
lexus gs300h cennik wyposazenie 2016
lexus gs450h cennik wyposazenie 2016
historiapojazdu honda 20151020 223018

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file brd.pdf