praca1.pdf


Preview of PDF document praca1.pdf

Page 1...15 16 1718 19

Text preview


AutoCAD
Wynik
Błąd

GeoMet 1.0
Wynik
Błąd

33,3

33,287

0,04%

31,988

3,94%

Momenet bezwładności
względem osi 1 [cm4]

2461,833

2488,633

1,09%

2385,673

3,09%

Momenet bezwładności
względem osi 2 [cm4]

206,241

206,487

0,12%

204,615

0,79%

Momenet dewiacji [cm4]

-171,338

-174,962

2,12%

-171,579

0,14%

Teoria
Pole [cm2]

Tab. 5 Porównanie wyników pochodzących z różnych źródeł.
Przekrój narysowany w AutoCAD zawierał wszystkie zaokrąglenia tak jak jest to
pokazane na rys. 8, natomiast przekrój zdefiniowany w programie GeoMet 1.0 nie posiadał
zaokrągleń. Dodatkowo wartości wzięte do obliczeń pochodzą z [3], nie są one każdorazowo
przeliczane dla przekrojów wykreślonych w programie. Niemniej jednak błąd względny nie
przekroczył wartości 4% w stosunku do wartości otrzymanych za pomocą wzorów
teoretycznych. Dla lepszej oceny skuteczności programu GeoMet 1.0, obliczono i porównano
wartości charakterystyk dla przekroju bez zaokrągleń. Wyniki zebrane zostały w tabeli
poniżej:

Pole [cm2]
Momenet bezwładności
względem osi 1 [cm4]
Momenet bezwładności
względem osi 2 [cm4]
Momenet dewiacji [cm4]

Teoria

AutoCAD
Wynik
Błąd

GeoMet 1.0
Wynik
Błąd

31,998

31,998

0,00%

31,998

0,00%

2385,674

2385,674

0,00%

2385,673

0,00%

204,615

204,615

0,00%

204,615

0,00%

-171,578

-171,578

0,00%

-171,579

0,00%

Tab. 6 Porównanie wyników po usunięciu zaokrągleń.
Z powyższego porównania możemy wnioskować poprawność metody wyliczania
charakterystyk geometrycznych użytej przy tworzeniu programu GeoMet 1.0, a opisanej
w tej pracy.

17