1&4 (LAST) after copy3 (PDF)
File information


Author: Admin

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 11/06/2011 at 13:00, from IP address 65.49.x.x. The current document download page has been viewed 904 times.
File size: 875.56 KB (1 page).
Privacy: public file
Document preview - 1&4 (LAST) after copy3.pdf - Page 1/1

File preview


‫نشریه سیاسی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی‬

‫راُپیوــــــبیـی ‪ ۲۲‬خرداد‬

‫ضتـــــْى آزاد‬
‫ؽِش‪ ،‬آؿؾتَ ثَ خْى‬
‫پٌزشٍ ‪ ،‬سّ ثَ کـــْیش‬
‫دلـــن آکــــــٌذٍ ص ًْس‬
‫دیذٍ ام ‪ًْ ،‬س اهـــــیذ‬

‫سّص‪ ،‬آؽــــلتَ ثَ ؽت‬
‫خبًَ دس عـــــــیل ثال‬
‫عیٌَ ام ؽْم صعْس‬
‫هلون ‪ ،‬تیـــــــــؾ هعب‬
‫شیخ صفی الذیي‬

‫ػصـش ثْد ّ ساٍ هی سكـــــــــتین‪،‬‬
‫دس صیبغ کْچک پبییض‪ ،‬دس صًذاى‪،‬‬
‫چٌذ تي صًذاًی ثب ُن‪ّ ،‬لی تٌــــــِب‬
‫آى چٌـــــبى ثب گلت ّ گْ عـشگشم؛‬
‫ای چٌیــــــــــــي ثب ؽبتـوی خٌذاى!‬
‫شبتقی‪ -‬زًذاًی دختر عوْ طبّّش‬
‫ًغشیي عتْدٍ دس صًزیش‪ُ ،‬بلَ عضبثی دس کلي‬
‫صکْهت دس اّد‪! ...‬؟‬
‫هرداش‬
‫ؽِش هي خبلی ًیغــــــــت‬
‫هي ُوَ ثـط یک كشیبدم‬
‫تب عضش هی ثــــــــــــــبسم‬

‫دعت هي تٌِب ًیغت‬
‫کَ ثـــب ُن آّاصی تْ‬
‫هی خـــــــــــــــــْاًن‬
‫گرگیي‪ُ ،‬یص‬

‫خونم را بریز و وتنم را زخم بزن‪ ،‬اما بدان که به روحم آسیبی نمی رسانی‬
‫و آن را نابود نمی سازی‪ .‬دستها و پاهایم را با غل و زنجیر ببند و به‬
‫سیاهچالم بیفکن؛ با وجود این نمی توانی افکارم را زندانی کنی‪ ،‬زیرا افکار‬
‫من همچون نسیم ازاد است و از فضای بی زمانی و بی کرانی عبور می‬
‫کند‪.‬‬
‫شکص‬

‫من آزادم‪ ،‬در همان لحظه که تصمیم گرفتم آزد باشم‪.‬‬
‫چَ‬
‫ًوی تْاى رلْی صویوت سا گشكت‪ُ ،‬یچ کظ ًویتْاًذ‪.‬‬
‫آرتویس‬
‫ًجبیذ خؾن یک ًغل سا عبًغْس کشد ثبیذ اصایي خؾن ًْؽت ّ ایي صغی کَ‬
‫هوکي اعت ثَ یک کٌؼ عیبعی ارتوبػی ُن ثذل ؽْد سا دس ُویي عیبَُ ُب‬
‫ؽٌبخت‪ً .‬وی ؽْد ثبسُب ّ ثَ کشات ثَ ثِبًَ ی ًوذ خؾًْت‪ ،‬تٌِب دس ًکُْؼ‬
‫ًغلی ًْؽت کَ صکْهت‪ ،‬توبم گضیٌَ ُبی ثخؾؼ ّ صلش سا یکی پظ اص‬
‫دیگشی دس ثشاثش چؾوبًؼ خػ صدٍ اعت‪.‬‬
‫هردّک‬

‫اهیش اسروٌذ‪ ،‬هؾبّس هیشصغیي هْعْی خجش اص ثشگضاسی «ساُپیوبیی عکْت» دس سّص ‪ ۲۲‬خشداد داد ّ ػٌْاى کشد صلع ؽْس‬
‫ّ ُیزبى رٌجؼ عجض سا دس ایي ساُپیوبیی هی ثیٌذ‪ .‬هیداًذ‪ .‬اّ دسثبسٍ چشایی اػالم ساُپیوبیی دس «عکْت هطلن» هیگْیذ‪:‬‬
‫«ساُپیوبیی ثؼذی خشدادهبٍ‪ ،‬ساُپیوبیی عکْت ًخْاٌُذ ثْد‪».‬‬
‫روؼی اص صًذاًیبى سربیی ؽِش دس ثیبًیَ ای اص هشدم خْاعتَاًذ کَ سُجشاى عجض سا تٌِب ًگزاؽتَ ّ دس سّص ‪ ۲۲‬خشداد صوبعَای‬
‫دیگش ثیبكشیٌٌذ‪ .‬هِذی هضوْدیبى‪ ،‬سعْل ثذاؿی‪ ،‬ػیغی عضشخیض ّ کیْاى صویوی اص رولَ ایي صًذاًیبى عیبعی ُغتٌذ کَ ایي‬
‫ثیبًیَ سا اهعب کشدٍاًذ‪.‬‬
‫ؽْسای ُوبٌُگی ساٍعجض اهیذ‪ ،‬عَؽٌجَ ‪ ۸۱‬خشداد ‪ ،۸۸۲۱‬ثب اًتؾبس "كشاخْاى ساُپیوبیی عکْت ‪ ۲۲‬خشداد" اص ؽِشًّذاى‬
‫خْاعتَ اعت‪ ،‬ظِش ‪ ۲۲‬خشداد اص عبػت ‪ ۶‬تب ‪ ۱‬دس پیبدٍ سُّبی هیذاى ّلیؼصش‪ ،‬صذ كبصل هیذاى ّلیؼصش تب هیذاى ًّک دس‬
‫عکْت هطلن ساُپیوبیی کٌٌذ‪.‬‬

‫بیبًیَ داًشجْیبى ضبس داًشگبٍ علْم ّتحقیقبت تِراى‪،‬‬
‫‪ .‬بَ هٌبضبت ضبلرّز کْدتبی ‪ ۲۲‬خرداد‬
‫«ثَ ًبم آصادی»‬
‫ؽبیذ ثشای ُوَ ی ُن ًغل ُبیوبى‪ ,‬خشداد ‪ ۹۹‬یبدآّسعشکْة‪ ،‬دسّؽ ّ هِوتشاص ُوَ ًوط ثٌیبدی تشیي ّ اعبعی تشیي صن‬
‫ُش اًغبى یؼٌی آصادی ثبؽذ‪ .‬صوی کَ دس عی عبل اخیش تبسیخ ایشاى ثَ لطق ّرْد یک صکْهت دیٌی یؼٌی روِْسی اعالهی‬
‫دعت ًیبكتٌی تش ّ دس ػیي صبل ًضدیک تش اص ُویؾَ اصغبط هی ؽْد‪.‬‬
‫اًتخبثبت دّ عبل پیؼ كوػ ّ كوػ اعن «اًتخبثبت هشدهی» سا یذک هی کؾیذ ّ ًتیزَ ی آى اص هجل هؾخص گشدیذٍ ثْد ّ اکٌْى‬
‫پظ اص گزؽت دّ عبل ّ ثَ خبک ّ خْى کؾیذٍ ؽذى رْاًبى هؼتشض ّ ػالهَ هٌذ ثَ ثِجْد عشًْؽت هولکت‪ ،‬اًذٍّ ػظیوی‬
‫ثبهی هبًذٍ اعت کَ هبًٌذ اثشی تیشٍ ثَ سّس ّ سّاى هلت عبیَ اكکٌذٍ اعت‪ .‬اًتخبثبت ّ صْادث پظ اص آى ؽشّع رشیبًی ػلٌی‬
‫ثش ظذ صکْهت دیکتبتْسی صبکن ثش کؾْس ثْد‪ .‬رشیبًی آصادی خْاٍ کَ هتؾکل اعت اص ُش ایشاًی کَ ثشای آصادی خْد ّ‬
‫آصادی ّغي خْد اُویت هبئل ثْدٍ ّ ُغت‪.‬‬
‫آًچَ ثیؼ اص پیؼ ثبػج توْیت ایي رشیبى هی ؽْد‪ ،‬صظ آصادی خْاُی اعت کَ پظ اص اًتخبثبت ّ کؾتَ ؽذى ثغیبسی اص‬
‫ؽِشًّذاى ثیگٌبٍ کؾْسهبى‪ ،‬دس سّس رْاًبًی کَ ؽبُذ ؽِبدت دّعتبى ّ ُن هیٌِبى خْد ثْدًذ ثَ ّرْد آهذٍ اعت‪ .‬رْاًبًی‬
‫کَ ثب داؽتي تزشثَ گزؽتگبى خْد دس هجبسصات عیبعی ّ ارتوبػی صذ عبل اخیش‪ ،‬تٌِب ساٍ ثَ دعت آّسدى خْاعتَ ی خْد سا‬
‫دس اعتوشاس هجبسصٍ ّ اصشاس ّ پبیوشدی ثش آهبل ّ آسصُّبی خْد هی ثیٌٌذ‪ .‬رشیبى آصادی خْاٍ ثَ ساٍ خْد اداهَ خْاُذ داد تب‬
‫ؽبُذ عشًگًْی صکْهت دیکتبتْس ّ ثشهشاسی دهْکشاعی صویوی هجتٌی ثش اسصػ ُبی اًغبًی ثبؽذ‪ .‬صکْهتی دهْکشاتیک کَ‬
‫دس عبیَ آى ُش ؽِشًّذ ثب ُش گشایؼ هزُجی ّ ثیٌؼ عیبعی اص صوْم اًغبًی ّ یکغبى خْد ثشخْسداس ثبؽذ‪.‬‬
‫در پی فراخْاى دعْت بَ راُپیوبیی ضکْت در عصر رّز ‪ ۲۲‬خرداد‪ ،‬هب گرُّی از داًشجْیبى «داًشگبٍ علْم ّ تحقیقبت‬
‫تِراى» بَ ًوبیٌذگی از توبهی داًشجْیبى ضبس ایي داًشگبٍ در تریبًْی کَ «ًشریَ هطتقل فریبد» فراُن آّردٍ اضت‪،‬‬
‫داًشجْیبى ضبس اًذیش ّ هِر گطتر هیٌِوبى ّ آحبد هلت ضبس ایراى زهیي را بَ شرکت در ایي برًبهَ اعتراضی دعْت هی‬
‫ًوبیین‪.‬‬
‫ُفذُن خرداد ُسار ّ ضیصذ ّ ًْد‬
‫داًشجْیبى ضبس علْم ّ تحقیقبت تِراى‬

‫روزشمـــــــــــــــــــــــــــــــــا ر‬
‫ روز جمعه ‪ ۷‬خرداد ‪ ،۹۸‬عفو بین الملل با انتشار گزارش سادنه خود ایران را در صدر ناقضین حکوق بشر با بیش از پنج هزار‬‫زندانی سیاسی‪ ،‬هشتاد دادگاه نمایشی و شانزده اعدام در کارنامه معرفی کرد‪.‬‬
‫ واگذاری پروژه نفتی به ارزش ده میلیارد ددر به سپاه در چهارم خرداد ‪۹۸‬‬‫ جریان تغییر اساسنامه دانشگاه آزاد‪ ،‬به دفتر هیآت امنای این دانشگاه حمله شد واسناد‪ ،‬مدارک و کامپیوتر های دفتر ضبر گردید‪.‬‬‫هدف اصلی از این کار بدست آوردن گزارشهایی از تکلب در مدرک آقای مرتضوی‪ ،‬آقای رحیمی و پسران آقای احمدی نژاد و‬
‫همینرور گزارش حمل ٔه وحشیان ٔه سال ‪ ۹۹‬نیروهای امنیتی در مشهد بوده‪ ،‬که در آن دفتر نگهداری می شده است‪.‬‬
‫ هفتم خرداد‪ ،‬دیدار روسری سفیدها‪ ،‬دختران مدافع حضور بانوان در استادیوم ها‪ ،‬با جعفر پناهی کارگردان فیلم «آفساید» که در آن‬‫زمان هنوز در بند نبود در منزل ایشان‪.‬‬
‫ اعتصاب غذای مجید توکلی‪ ،‬حسن رونکی ملکی‪ ،‬کوهیار گودرزی دانشجوی اخراجی دانشگاه صنعتی شریف و گزارشگر حکوق‬‫بشر و حبیب گل پری پور ُکرد محکوم به اعدام (خرداد ‪)۹۸‬‬
‫ اثبات گفته هایی در خرداد ‪ ۹۸‬حاکی از حضور‪،‬آموزش و پرداخت حکوق به اعضای حرب هللا حاضر در پادگان های ایران و‬‫شرکت آنان در سرکوب ها در کنار نیروهای سرکوب گر حکومت رو در روی مردم ایران‪.‬‬
‫ اعتراض دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر به حکم هفت سال زندان میالد اسدی و ادامه بازداشت علی پرویز و سهیل محمدی یک‬‫شنبه ‪ ۸‬خرداد ‪.۹۸‬‬
‫ انتشار ویدئویی از آقای کروبی در‪ ۴۱‬خرداد ‪ ۹۸‬و تکیه ایشان بر سه نکته اساسی؛ قانون گرایی‪ ،‬اهمیت مرجعیت و اصالت نکش‬‫مردم‪.‬‬
‫ تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در روز چهارشنبه دوازده خرداد ‪ ،۹۸‬به یاد شهید دانشگاه علم و صنعت‬‫کیانوش آسا که سال ‪ ۹۹‬در ‪ ۵۲‬خرداد‪ ،‬در راهپیمایی میلیونی مردم ایران شهید شد‪.‬‬
‫ کاهش ‪ ۱۶‬درصدی سرمایه گذاری خارجی به گزارش بانک مرکزی مورخ ‪ ۴۵‬خرداد ‪.۹۸‬‬‫ قرع مکرر سخنان سید حسن خمینی و سر دادن شعار توسر حاضرین که ررفداران آقای خامنه ای بودند در ‪ ۴۱‬خرداد ‪،۹۸‬‬‫مراسم سالگرد رحلت‪.‬‬
‫‪ -‬تظاهرات دانشجویان در دانشگاه شریف و همراهی مردم با آنان از خیابان‪ ۵۵-‬خرداد ‪.۹۸‬‬

‫صبحب اهتیبز‪ُ :‬وَ داًؾزْیبى عجض ایشاى‬
‫هذیر اجرایی ّ ضردبیر‪ :‬ؽیخ صلی‬
‫ُیئت تحریریَ‪ :‬ؽکظ‪ ،‬آستویض‪ ،‬هشدّک ّ ؽبتوی‬

‫هذیر هطــئْل‪ :‬چَ‬
‫ضرّیص خبری ّ بخش ایٌترًت‪ :‬هشداط‬
‫تیراژ‪٠١١١ :‬‬
‫ُوکبراى ایي شوبرٍ‪ :‬گشگیي‪ ،‬خَجج‪ُ ،‬یظ‪ً ،‬زیت صادٍ‪ ،‬پیشهشد دسیب ّ توبم کغبًی کَ هب سا دس ایي ؽوبسٍ یبسی ًوْدًذ‪.‬‬
‫‪E-mail: faryad.nashrieh@gmail.com‬‬
‫‪Facebook: Like www.facebook.com/faryad.nashrieh‬‬
‫‪Add www.facebook.com/faryad.nashrieh.admin‬‬

‫ًؾشیَ هغتول داًؾزْیبى داًؾگبٍ ػلْم ّ تضویوبت تِشاى‬
‫آیت هللا خمینی‪ " :‬بشر در اظهار نظر خودش آزاد است‪".‬‬
‫شماره دوم‬

‫سه شنبه ‪ ۷۱‬خرداد ماه ‪۷٩٣١‬‬

‫ضرهقبلَ‬
‫عالم دّعتبى‬
‫ّهتی ثَ كکش ًْؽتي هتٌی ثشای ؽوبسٍ ی دّم گبٌُبهَ اكتبدم‪،‬‬
‫هْظْػبت هختللی ثَ رٌُن سعیذ کَ ُش کذام هزبل ثضخی‬
‫رذاگبًَ سا هی غلجیذ ّ ؽبیذ عتْى هتلبّتی ثشای ُش یک الصم‬
‫ثْد‪.‬‬
‫اهب چیضی کَ ثیؼ اص ُوَ رٌُن سا هؾـْل کشد‪ ،‬لضظَ ای اعت‬
‫کَ اکٌْى دس آى هشاس داسین؛ «خشداد هبٍ» کَ ُویؾَ ّ اص عبلیبى‬
‫دّس آثغتي صْادث هِن ّ هتلبّتی ثشای کؾْسهبى ثْدٍ اعت‪.‬‬
‫پبًضدٍ خشداد چِل ّ دّ کَ سّص کؾتبس سّصبًیْى هذسعَ ی‬
‫كیعیَ ثْد ّ تأحیش هِن ّ ثغضایی دس خیضػ هشدم داؽت‪ ،‬صشکت‬
‫ُبی ثؼذ اص آى ثش ظذ صکْهت ؽبٍ کَ ثَ حوش سعیذى اًوالة‬
‫عبل پٌزبٍ ّ ُلت سا دس پی داؽت‪ ،‬چِبسدٍ خشداد ؽصت ّ‬
‫ُؾت‪ ،‬سّص دسگزؽت آیت هللا خویٌی کَ خیلی ُب اّ سا‬
‫سُجش(ثخْاًیذ ّاسث) اًوالة پٌزبٍ ّ ُلت هی داًٌذ‪ ،‬هتشادف‬
‫ثْدى آى ثب تـییش سُجشی صکْهت ّ تـییشات ثغیبسی دس ًگشػ‬
‫هشداى ثبالًؾیي ًظبم صکْهت‪.‬دهیوتش کَ هی ؽْین‪ ،‬عْم خشداد‬
‫ؽصت ّ یک سا ثَ یبد هی آّسین‪ ،‬آصادعبصی خشهؾِش دس ًجشد‬
‫ثب صکْهت هتخبصن ثؼخی کَ ثذّى تشدیذ سّصی ؽیشیي ّ هجبسک‬
‫اعت ثشای ُوَ ی هشدم‪ ،‬اص ُش هؾش ّ هزُت ّ ثب ُش ثیٌؼ‬
‫عیبعی ّ ُوچٌیي ًوطَ ی ػطلی دس سّصُبی عخت ّ ثضشاًی‬
‫آى عبل ُب‪.‬صبدحَ ی هِن خشدادی دَُ ی ُلتبد ًیض ثی ؽک‬
‫اًتخبة عیذ هضوذ خبتوی دس دّم خشداد ُلتبد ّ ؽؼ ثَ عوت‬
‫سیبعت روِْسی اعت‪ .‬صبدحَ ای کَ صشکت ػظین اصالصبت‪،‬‬
‫اهیذ ّ ًگشؽی هجٌی ثش تـییش دس صکْهت اص دسّى آى ّ گشایؼ‬
‫ثَ عوت ثشهشاسی صکْهت هبًْى سا ثَ ُوشاٍ داؽت‪ .‬صشکتی کَ‬
‫رذای اص كشاص ّ ًؾیجِبی آى‪ ،‬تأحیشی ػوین دس اكکبس ثغیبسی اص‬
‫الیَ ُبی ربهؼَ ثشای آیٌذٍ ی عیبعی کؾْس ثش ربی گزاؽت‪.‬‬
‫اهب صبدحَ ای کَ ثیؼ اص پیؼ ًوْد پیذا کشد ّ ثشای ًغل هب تبسیخ‬
‫عبص ؽذ‪ ،‬اًتخبثبت عبل ُؾتبدُّؾت ّ صْادث هجل ّ پظ اص آى‬
‫ثْد‪ .‬سّصُبی هجل اص آى کَ یبدآّس اتضبد ّ یکپبسچگی هب ثشای‬
‫تـییش ثْد‪ .‬اص خبغشٍ ی هٌبظشٍ ُب کَ عشؽبس اص ُیزبى ّ اهیذ‬
‫ثْد‪ ،‬اص تجلیـبت ّ كؼبلیتوبى ثَ اهیذ پیشّصی دس اًتخبثبت‪ ،‬اص‬
‫سّص اًتخبثبت ّ صعْس چؾن گیش هشدم دس آى گشكتَ تب تولت‬
‫گغتشدٍ دس ًتبیذ ّ صْادث تلخ پظ اص آى کَ ؽِبدت ثغیبسی اص‬
‫یبساًوبى دس اػتشاظبت ّ تظبُشات سّصُبی ثؼذ ثَ ُوشاٍ‬
‫داؽت‪.‬‬
‫ُوَ ی ایي صْادث ّ سخذادُبی ثؼذ اص آى ّ ًتیزَ ّ حوشٍ ی آى‬
‫ُب یؼٌی صایؼ ّ سّیؼ رٌجؼ عجض ثشای تـییشات گغتشدٍ دس‬
‫ثٌیبى ًظبم صکْهتی‪ ،‬یبدگبس ّ سٍ آّسد خشداد ُؾتبد ّ ُؾت‬
‫ثْد‪.‬اهب خشداد اهغبل ُن اص صْادث عیبعی ّ ارتوبػی ثی ًصیت‬
‫ًجْدٍ‪ .‬دس ؽشایطی کَ خْد سا ثشای عبلگشد اًتخبثبت آهبدٍ هی‬
‫کشدین‪ ،‬خجش دسگزؽت یکی اص ثضسگتشیي هجبسصیي ّ کٌَِ‬
‫کبستشیي كؼبالى ارتوبػی ّ عیبعی هب سا اًذُّگیي عبخت‪.‬‬
‫دسگزؽت ػضت هللا عضبثی سییظ ؽْسای كؼالى هلی‪-‬هزُجی ّ ثَ‬
‫كبصلَ ی یک سّص پظ اص آى ؽِبدت دختشػ ُبلَ عضبثی دس‬
‫هشاعن تذكیي پذس کَ ثبس دیگش چِشٍ ی عیبٍ ّ خْی پلیذ صکْهت‬
‫سا ثَ ًوبیؼ گزاؽت‪ ،‬ثب توبم هذست یک ثبس دیگش كعبی خشداد‬
‫هبٍ سا صُشآگیي عبخت‪.‬‬
‫آسی‪،‬ایٌچٌیي اعت کَ خشداد ثب ُوَ ی ایي سخذادُب ّ ثغیبسی‬
‫صْادث کَ رکش آًِب دس ایٌزب ًشكت‪ُ ،‬ویؾَ ثشای ایشاًیبى هبُی‬
‫پش اص ثین ّ اهیذ ّ عشؽبس اص سّصُبی تلخ ّ ؽیشیي ثْدٍ اعت‪.‬‬
‫اهیذ داسین کَ تب خشداد عبل آیٌذٍ‪ ،‬سّصی كشا سعذ کَ تالػ ُب ّ‬
‫هجبسصاتوبى ثشای سعیذى ثَ آصادی ثَ حوش ثٌؾیٌذ ّ خشداد عبل‬
‫ثؼذ ثِبس آصادی ایشاى ّ ایشاًیبى ثبؽذ‪.‬‬
‫تب سعیذى ثَ آى سّص ّ ثشای سعیذى ثَ آى سّص ‪ ،‬ػضم خْد سا‬
‫رضم هی کٌین ّ اهیذّاساًَ ثَ آیٌذٍ چؾن هی دّصین‪.‬‬
‫دّس كلکی یکغشٍ ثش هٌِذ ػذل اعت‬
‫خْػ ثبػ کَ ظبلن ًجشد ساٍ ثَ هٌضل‬

‫ضردبیر‬

‫لغو حکم اعـــــــــــــدام‬
‫سعید ملک پور‬
‫سعید ملک پور کسی است که موجی پر پا شد تاا‬
‫مدیر سایت هاای مساتهجن معرفای کنناد در‬
‫او را‬
‫ِ‬
‫افاازار آپلااو ِد عکاا‬
‫ناارم‬
‫یااک‬
‫فکاار‬
‫او‬
‫کااه‬
‫حااالی‬
‫ِ‬
‫سااااخته باااود کاااه هااار ساااایتی مااای توانسااات از آن‬
‫استفاده کناد‪ .‬آنکادر مساودن در ایان پروناده اماا و‬
‫اگااار و تردیاااد ایجااااد کردناااد و باااه هااار کسااای کاااه‬
‫مصااحبه ای بااا خااانواده اش انجاام داد انا زدنااد‬
‫دیوان‬
‫دل خیلی ها تردید ایجاد شده بود اما‬
‫که در ِ‬
‫ِ‬
‫اعدام این جوان را لغو کرد‪.‬‬
‫حکم‬
‫عالی کشور‬
‫ِ‬
‫ِ‬

‫تحلیل هختصری پیراهْى‬
‫جٌبش خرداد هبٍ ‪۸۸۱۱‬‬
‫هردم ایراى‬

‫ثشای ایٌکَ رٌجؼ خشداد هبٍ ‪ ۸۸۱۱‬هشدم‬
‫هیٌِوبى سا تضلیل کٌین ّ اص آى ًتبیذ الصم سا‬
‫ثگیشین‪ ،‬دس ایٌزب ثَ صْادث اًتخبثبت كشهبیؾی‬
‫‪ ۲۲‬خشاد هبٍ ‪ ۸۸۱۱‬سیبعت روِْسی ثبیذ اؽبسٍ‬
‫کٌین‪ .‬الجتَ ثشای تضلیل سّیذاد اًتخبثبت ثبیذ هجل‬
‫اص ُش چیض یبدآّسی کشد هغئلَ ّرْد اختالف‬
‫هیبى دّ رٌبس ػوذٍ دس ُشم صبکویت کَ ثَ دّ‬
‫رٌبس "هضبكظَ کبساى ّ سادیکبلِب" هؾِْس ؽذًذ‬
‫ثَ صهبى سُجشی خویٌی دس ُوبى اّایل تأعیظ‬
‫روِْسی اعالهی ثشهی گشدد کَ عبلِبعت‬
‫اختالف هیبى آًِب اداهَ داسد ّ ثب ػوین تش ؽذى‬
‫اختالف هیبى آًِب دس ُش هوطؼی ثَ ؽکلی اص‬
‫اًضبء خْد سا ًؾبى دادٍ اعت‪.‬دسرشیبى اًتخبثبت‬
‫دّسٍ دُن سیبعت روِْسی سژین آؽکبس ؽذ کَ‬
‫ُوضیغتی هیبى دّ رٌبس ػوذٍ صبکویت هوکي‬
‫ًیغت‪ .‬دس ایي صّسآصهبئی کبس ثَ ربئی سعیذ کَ‬
‫رٌبس هؾشی‪ ،‬رٌبس هوبثل سا هتِن ثَ ؽشکت دس‬
‫تْغئَ ثشای ثشاًذاصی ًظبم روِْسی اعالهی‬
‫کشد‪.‬ایي تِبرن رٌبس هؾشی ثَ هصذ ظشثَ صدى‬
‫ّ هٌلشد عبختي رٌبس اصالس غلجبى ًؾبًگش ًوؾَ‬
‫آًِب ثشای صلع هذست ّ دس دعت داؽتي اًضصبس‬
‫صبکویت ثب تْعل ثَ تشكٌذ ّ صّس ثْد کَ دس‬
‫اًتخبثبت ثَ خْثی چِشٍ خْد سا ًؾبى داد‪.‬چٌبًکَ‬
‫دیذین دس ایي اًتخبثبت ثبسدیگش ایي ّاهؼیت هضشص‬
‫ؽذ کَ دس چبسچْة سژین "ّالیت كویَ" اًزبم‬
‫اًتخبثبت عبلن ّ دّس اص تولت هوذّس ًیغت‪.‬‬
‫اًتخبثبت دّسٍ دُن سیبعت روِْسی سژین کَ دس‬
‫ّاهغ هجبسصٍ دس صبکویت هیبى دّ رٌبس اص‬
‫ًوبیٌذگبى عشهبیَ داساى ثضسگ ثش عش هذست‬
‫صبکوَ ثْد ًَ تٌِب هیشصغیي هْعْی کبًذیذ‬
‫اصالس غلجبى صکْهتی سا ثَ عشًْؽت‬
‫سكغٌزبًی دس دّسٍ گزؽتَ اًتخبثبت دچبس کشد‪،‬‬
‫ثلکَ گشایؼ ساعت سّاًَ اًْاع هضبكل لیجشالی‬
‫ُْاداس عشهبیَ داسی کَ دس رشیبى اًتخبثبت‬
‫كؼبل هبیؾبء ثْدًذ ّ ثب خْؽجیٌی ًغجت ثَ‬
‫اًتخبثبت آصاد دس سژین "ّالیت كویَ" ّ ؽکغت‬
‫استزبع دس پبی صٌذّهِبی سای ثَ ًلغ کبًذیذُبی‬
‫اصالس غلجبى تجلیؾ گغتشدٍ ای هی کشدًذ ّ دس‬
‫هْسد ایي اًتخبثبت دچبس تُْن ؽذٍ ثْدًذ‪ ،‬ایي‬
‫اًتخبثبت اهیذؽبى سا ثَ یبط هجذل کشد‪.‬اص هذتِب‬
‫پیؼ اص ثشگضاسی اًتخبثبت هؼلْم ثْد کَ رٌبس‬
‫ًیشُّبی هؾشی ّ اكشاغی ثِیچ ّرَ هصذ ػوت‬
‫ًؾیٌی ّ یب هصبلضَ ثب خػ عیبعی"اػتذال"‬
‫سكغٌزبًی ّؽشکبء سا ًذاسًذ ّ هصش ثْدًذ ثَ‬
‫ُش ؽکلی ؽذٍ ُوچٌبى هذست صبکوَ سا دس دعت‬
‫داؽتَ ثبؽٌذ‪ .‬دس ایي اًتخبثبت ؽْسای ًگِجبى‬
‫سژین اص ُوبى ؽیٍْ ّ سّؽی اعتلبدٍ کشد کَ‬
‫دساًتخبثبت دّسٍ ًِن اًزبم داد‪ .‬ثَ ایي تشتیت‬
‫دسرشیبى اًتخبثبت رٌبس هؾشی گشا ثب تکیَ ثَ‬
‫هذست دّلتی ًّظبست اعتصْاثی ؽْسای ًگِجبى‬
‫ثبخشیذسای ثوجلؾ ُش سای ُؾتبدُضاستْهبى ّثب‬
‫تْعل ثَ تولت دساًتخبثبت‪ً،‬تبیذ آسا سا ثَ عْد‬
‫کبًذیذ هْسدًظش خْد اػالم کشد ّ اص كشدای‬
‫اػالم ًتبیذ آسا اًتخبثبت‪ ،‬خبهٌَ ای ثطْس سّؽي‬
‫ّ صشیش رشیبى اًتخبثبت سا تبئیذ کشد ّ هتوبثال‬
‫حضْر فرهبًذار شویراًبت در جریبى برخْرد بب هراضن‬
‫هٌِذش ضحببی‬

‫هضوذ السیزبًی سّص چِبسؽنٌجَ كشهبًنذُی ًیشُّنبی‬
‫هغتوش دس هشاعن ّ تؾییغ پیکش ػنضت هللا عنضبثی سا‬
‫ػِذٍ داس ثْد ّ ثنشای ایٌکنَ ؽٌبعنبیی ًگنشدد‪ ،‬دسّى‬
‫خْدسّ ُوشاٍ ثب هبعک آلْدگی ُنْا‪ ،‬لجنبط ؽخصنی‬
‫ُب ّ ًیشُّنبی اهٌیتنی سا ُنذایت هنی کنشد‪ .‬اّ کنَ دس‬
‫رشیننبى صولننَ ثنننَ هٌننضل کشّثننی ثنننَ ًننْػی سُجنننشی‬
‫ًیشُّننننننبی لجننننننبط ؽخصننننننی سا ػِننننننذٍ داس ثننننننْد‪،‬‬
‫پیؾتبصاهذاهبت صْست گشكتَ دس آى ؽت ػلیَ هِذی‬
‫کشّثنی هضغننْة هیگننشدد‪ .‬كشهبًننذاسی ؽننویشاًبت ثننَ‬
‫هضننل عننبصهبًذُی ّ تزویننغ ًیشُّننبی لجننبط ؽخصننی‬
‫تجنننننذیل ؽنننننذٍ ّ السیزنننننبًی دس هونننننبم كشهبًنننننذاس ثنننننَ‬
‫عبصهبًذُی ّ صوبیت ایي ًیشُّنب دس داخنل عنبختوبى‬
‫دّلتننننننننننننننننننننننننننننننی هننننننننننننننننننننننننننننننی پننننننننننننننننننننننننننننننشداصد‪.‬‬

‫کبًذیذُبی اصالس غلجبى تغلین اهش "ّالیت كویَ"‬
‫ًؾذًذ ّ ثَ ػٌْاى اػتشاض ثَ ًتبیذ اًتخبثبت‬
‫خْاعتبس اثطبل آى ؽذًذ‪.‬ایي اػتشاض هْرت ؽذ‬
‫تب هیذاى ثشای اػتشاض ُوگبًی هشدم كشاُن‬
‫ؽْد‪.‬رْاًبى ّهؾشُبی هتْعػ ارتوبػی دس‬
‫تِشاى ثَ صضٌَ آهذًذ ّ دّس هْعْی روغ‬
‫ؽذًذ‪.‬ایي صشکت صهیٌَ سا ثشای كؾبس ّاسدکشدى‬
‫ثَ رٌبس هؾشی كشاُن کشد‪.‬هْعْی ثشای تأهیي‬
‫خْاعت خْد كوػ هی تْاًغت ثَ ًیشّی هشدم‬
‫تکیَ کٌذ‪ .‬اهب اّ دسآى لضظَ هٌبعت اص چٌیي‬
‫اهکبًی ثِشٍ گیشی ًکشد‪ .‬چْى اص ػْاهت آى هی‬
‫تشعیذ ّایي تشط اّ رٌجَ غجوبتی‬
‫داؽت‪.‬دسسّصُبی ثؼذ اص اًتخبثبت ّ ثْیژٍ دس‬
‫هشدم‬
‫خشداد‪،‬تظبُشات‬
‫‪۲۲‬‬
‫دّؽٌجَ‬
‫آؿبصؽذ‪.‬ؽؼبسُبی "هشگ ثش اعتجذاد" ّ "هشگ‬
‫ثش دیکتبتْس" کَ اص غشف هشدم دادٍ هی ؽذ دس‬
‫صویوت چیضی رض اًؼکبط تعبد ػوذٍ ربهؼَ هب‬
‫کَ دس هیبى هشدم ثبال هی گشكت ًجْد‪.‬اّد‬
‫هوبّهت هشدم دس ثشاثش سژین دس تِشاى ّ ثشخی‬
‫ؽِشُب دس سّصُبی ‪ ۲۱ - ۲۲‬خشداد هبٍ ثْد کَ‬
‫ثَ یک رٌجؼ ّعیغ دس کؾْس ثذل ؽذ‪ .‬دس تِشاى‬
‫گغتشػ ؽؼبسُبی ظذ دیکتبتْسی ّ ظذ سژین‪،‬‬
‫هؾشُبی كشصت غلت ّ صبهیبى روِْسی‬
‫اعالهی سا ثَ ؽذت ًگشاى هی کشد‪ .‬آًِب ثَ هشدم‬
‫تْصیَ هی کشدًذ ؽؼبسُبی تٌذ ػلیَ سژین ًذٌُذ‬
‫تب هجبدا هخبللیي عْءاعتلبدٍ کٌٌذ‪ .‬عبصؽکبساى ّ‬
‫اصالس غلجبى هشدم سا ثَ تظبُشات "عکْت"‬
‫كشا هی خْاًذًذ‪ .‬دس ایي هْهغ کَ رٌجؼ هشدم‬
‫اّد هی گشكت‪ ،‬ثشگضاسی هشاعن ربى ثبختگبى‬
‫تظبُشات خًْیي کَ ثذعت ًیشُّبی هغلش کؾتَ‬
‫ؽذٍ ثْدًذ هی تْاًغت تْدٍ هشدم سا ثشای هجبسصٍ‬
‫ظذ اعتجذادی ػلیَ سژین ثیؼ اص پیؼ ّاسد هیذاى‬
‫کٌذ‪.‬دس هْسد هِبس رٌجؼ اػتشاظی هشدم‪ ،‬اص‬
‫یک غشف تالػ ًیشُّب ّ ؽخصیت ُبی عیبعی‬
‫ّ سّصبًی ّاثغتَ ثَ رٌبس اصالس غلجبى دس ایي‬
‫رِت ثْد تب اص گغتشػ رٌجؼ رلْگیشی ًوبیٌذ ّ‬
‫رٌجؼ سا دس چبسچْة تأهیي هٌبكغ رٌبس خْد‬
‫ًگِذاسًذ ّ اص غشف دیگش سّػ رٌبس هؾشی‬
‫ثْد کَ ثصْست صولَ گشٍّ ُبی هْتْسعْاس ّ‬
‫ًیشُّبی هغلش عشکْثگش ثب چْة ّ چوبم ّ‬
‫ثبتْم ّ اعلضَ گشم صولَ ثَ تظبُشات هشدم سا‬
‫آؿبص کشدًذ ّ هشدم سا دس کْچَ ّ خیبثبى هْسد‬
‫ُزْم هشاس هی دادًذ ّ ثَ گلْلَ هی ثغتٌذ‪.‬ثشای‬
‫ایزبد هضیػ سػت ّ ّصؾت دس کؾْس‪ ،‬ػولیبت‬
‫تزبّصگشاًَ ُزْم ثَ خْاثگبٍ داًؾزْیبى داًؾگبٍ‬
‫تِشاى ّ داًؾگبٍ صٌؼتی اصلِبى تْعػ ػْاهل‬
‫استزبع دس صبکویت تذاسک دیذٍ ؽذ ّ ثَ ارشا دس‬
‫آهذ ّ تؼذاد صیبدی اص داًؾزْیبى سا دعتگیش ّ‬
‫صخوی کشدًذ‪.‬دس سّصُبی اّد رٌجؼ‪ً ،‬یشُّبی‬
‫اهٌیتی سژین ؽخصیت ُبی عیبعی ّاثغتَ ثَ‬
‫رٌبس اصالس غلجبى ّ ًیشُّبی هلی ّ هزُجی ّ‬
‫ثغیبسی اص هشدم هؼتشض سا ثبصداؽت کشدًذ‪.‬‬
‫ثشای تغلػ ثش اّظبع استجبغبت تللي ُبی ُوشاٍ‬
‫هطغ ؽذ تب کبس استجبغ گیشی تللٌی هختل ؽْد‪ .‬اص‬
‫كشدای آؿبص تظبُشات ثغتي هـبصٍ ُب ّعؼت‬
‫گشكت‪.‬دس ایي سّصُب هضیػ عیبعی کؾْس دچبس‬
‫تؾٌذ ثْد‪ .‬دس تِشاى ّ ثشخی اص ؽِشُب صبلت‬
‫صکْهت ًظبهی ثشهشاس ؽذٍ ثْد‪ .‬دس چٌیي رْی‬
‫خبهٌَ ای ثب عخٌشاًی دس ًوبص روؼَ ‪ ۲۲‬خشداد‬
‫هبٍ ثبس دیگش ظوي تبئیذ صضت اًتخبثبت‪ ،‬تزذیذ‬

‫تعْیك درهبى حطیي رًّقی‪ ،‬فعبل حقْق بشر‬
‫هبظی پیشػجبعی ّ ثبصرْیبى پشًّذٍ صغیي سًّوی‬
‫هلکی‪ ،‬ثب اداهَ دسهبى ایي ّثالگ ًْیظ ّ كؼبل صوْم‬
‫ثؾش هخبللت کشدٍ اًذ ّ ػول رشاصی دّم ایي صًذاًی‬
‫عیبعی ثَ تؼْین اكتبدٍ اعت‪ .‬غجن ًظش پضؽکبى اّ‬
‫هی ثبیغت تضت ػول رشاصی هشاس گیشد‪ّ .‬ی کَ دس‬
‫ؽشایػ رغوی ثغیبس ثذی هشاس داسد ّ صبلؼ ّخین‬
‫گضاسػ ؽذٍ اثتذا هشاس ثْد دس اّل خشداد هبٍ تضت‬
‫ػول رشاصی دّهؼ هشاس گیشد‪ ،‬اهب ثب دخبلت‬
‫ًیشُّبی اهٌیتی ػول ّی ثَ چِبسؽٌجَ ‪ ۸۸‬خشداد‬
‫هْکْل ؽذ کَ ایي ثبس ًیض ثَ دّؽٌجَ ُلتَ ثؼذ هْکْل‬
‫ؽذٍ اعت‪ُ .‬وچٌیي اص هشخصی ّی تب کٌْى صتی ثب‬
‫دسخْاعت پضؽکبى هؼبلزؼ هوبًؼت ثؼول آهذٍ اعت‪.‬‬

‫اًتخبثبت سا ًپزیشكت‪.‬اّ ًیض ثَ کبًذیذُبی رٌبس‬
‫اصالس غلجبى ُؾذاس داد ّ ػْاهت ًبؽی اص اداهَ‬
‫تظبُشات سا هغتویوب ثَ گشدى دعت اًذسکبساى‬
‫آى اًذاخت ّ ثَ ایي تشتیت كشهبى عشکْة‬
‫تظبُشات هشدم سا داد‪.‬پظ اص اّلتیوبتْم خبهٌَ ای‬
‫کبًذیذُبی رٌبس اصالس غلجبى رشأت ًکشدًذ‬
‫هبغغ ػول کٌٌذ‪ .‬ثب ّرْد ایٌکَ تظبُشات ّعیغ‬
‫هشدم ‪ ۴‬سّص ثْد کَ اداهَ داؽت اگش اداهَ‬
‫تظبُشات اػالم هی ؽذ‪ ،‬ایي تظبُشات هی‬
‫تْاًغت ثَ گغتشػ هجبسصٍ هشدم ثیبًزبهذ‪ّ" ،‬لی‬
‫كویَ" ّ ًیشُّبی هؾشی سا ثَ ػوت ثشاًذ‪ .‬اهب‬
‫ًیشُّبی اصالس غلت‪ ،‬هضبكل سّصبًی ّ‬
‫عبصهبًِبی ّاثغتَ ثَ ایي رٌبس اػالهیَ دادًذ کَ‬
‫هشدم دعت اص تظبُشات ثشداسًذ‪.‬اّظبع صبد‬
‫عیبعی کًٌْی دس کؾْس هب‪ ،‬هضصْل ثبصتبة‬
‫هؾتشک تعبدُب ُن دس ثخؾی اص ًیشُّبی‬
‫صبکویت ّ ُن دس دسّى ربهؼَ اعت کَ ػشصَ‬
‫هجبسصٍ سا ػلیَ رٌبس اكشاغی ّ هؾشی هتْرَ‬
‫کشدٍ اعت‪ .‬دعتیبثی ثَ آصادی ّغشد اعتجذاد‬
‫اصهِن تشیي ُذكِبی رٌجؼ ُبی ثَ خْى کؾیذٍ‬
‫ؽذٍ خلن ُبی هیِي هب اص رٌجؼ اًوالة‬
‫هؾشّغیت تب کٌْى ثْدٍ اعت‪ .‬دس صبل صبظش‬
‫هجبسصٍ تْدٍ هشدم ثشای دعتیبثی ثَ ایي اُذاف‬
‫ُوچٌبى دس کؾْس هب اداهَ داسد‪ .‬دس کؾْسهب‬
‫سژین اعتجذاد هزُجی صیش پْؽؼ اعالم "كوبُتی"‬
‫صوْم ّ آصادی ُبی كشدی ّ ارتوبػی هشدم سا‬
‫صیش پب گزاسدٍ ّ ثَ عشکْة اصضاة ّ عبصهبى‬
‫ُبی عیبعی هتشهی ّ دگشاًذیؼ ّ کؾتبس ُضاساى‬
‫ًلش اص هجبسصاى ساٍ آصادی‪ ،‬اعتوالل ّ ػذالت‬
‫ارتوبػی دس صًذاى ُبی سژین دعت صدٍ‬
‫اعت‪.‬سژین خْدکبهَ هزُجی "ّالیت كویَ" عذ ساٍ‬
‫آصادی ّ دهْکشاعی ّ پیؾشكت ّ تشهی ربهؼَ‬
‫هبعت‪.‬ثٌبثشایي هجبسصٍ دس ساٍ آصادی ّ‬
‫دهْکشاعی هٌضصش ثَ یک غجوَ ّ هؾش ّ یک‬
‫ًیشّی عیبعی ًوی تْاًذ ثبؽذ‪ .‬ایي صویوت کَ ُش‬
‫غجوَ ّ یب هؾشی دس ساٍ هٌبكغ خْد هجبسصٍ هی‬
‫کٌذ‪ً ،‬جبیذ هبًغ اص پیکبس هؾتشک دس ساٍ آصادی‬
‫ػلیَ اعتجذاد ثبؽذ‪.‬آصادی ّ دهْکشاعی دس صبل‬
‫صبظش ًیشّی اصلی هضشک تْدٍ ُبی هیلیًْی‬
‫هشدم ػلیَ استزبع صبکن دس ایشاى اعت‪ .‬دسصبل‬
‫صبظش پیکبس ًیشُّبی آصادی خْاٍ ّ هتشهی‬
‫ثشای دعتیبثی ثَ آصادی ّ غشد اعتجذاد اص هِن‬
‫تشیي ُذف ُبی ایي هشصلَ اص هجبسصٍ اعت کَ ثب‬
‫تزلی دس رٌجؼ اػتشاظی تْدٍ هشدم تْاًغتَ‬
‫اعت ثب ّرْد ُوَ ًبسعبئی ُب‪ ،‬ثْیژٍ ًجْد هؾی‬
‫اًوالثی ّ هغلػ ؽذى هؾی لیجشالی ثش رٌجؼ ّ ثب‬
‫ّرْد گشایؼ ُبی اصالس غلجبى صکْهتی‬
‫ّاثغتَ ثَ ًیشُّبی عشهبیَ داسی ثضسگ ّ ثخؾی‬
‫اص سّصبًیْى ّاثغتَ ثَ ایي ًیشُّب کَ ثشای‬
‫ًگِذاسی ّ ثشهشاسی هٌبعجبت هزهْم ّ پْعیذٍ‬
‫ًظبم ؿبستگش عشهبیَ داسی دس ایشاى هتضذ ّ‬
‫آگبُبًَ ػول هی کٌٌذ‪ُ ،‬ش سّص دس عوت گیشی‬
‫دس رِت هضْ ّ پبیبى دادى ثَ علطَ اعتجذاد‬
‫هزُجی ثشای تأهیي آصادی اداهَ پیذا کٌذ‪.‬چٌیي‬
‫اعت ثَ غْس خالصَ ّظغ ًیشُّبی عیبعی ّ‬
‫هبُیت غجوبتی ایي ًیشُّب‪ ،‬آسایؼ ّ ػولکشد آًِب‬
‫دس ربهؼَ ّ ًیض ّیژگی رٌجؼ اػتشاظی هشدم‬
‫هیِي هب دس هشصلَ کًٌْی‪.‬‬

‫هوبًعت از برگساری هراضن ختن ضحببی ُب تْضظ‬
‫ًیرُّبی اهٌیتی‬
‫ػصش ‪ ۸۲‬خشداد ّ ثش اعبط اػالم هجلی اص عْی‬
‫روؼی اص یبسى هٌِذط عضبثی هشاس ثْد ثضسگذاؽتی دس‬
‫هغزذ صزت اثي الضغي ّاهغ دس خیبثبى عِشّسدی ثش‬
‫گضاس ؽْد کَ ثب صعْس ًیشُّبی اهٌیتی هشاعن لـْ ّ ثب‬
‫ؽشکت کٌٌذگبى ثشخْسد ؽذ‪ ،‬اكشادی کَ ثشای صعْس‬
‫دس هشاعن هشارؼَ کشدٍ ثْدًذ پظ اص هوبًؼت هبهْسیي‬
‫اهٌیتی اص ّسّد آًِب ثَ هغزذ دس هوبثل هغزذ تزوغ‬
‫کشدٍ ّ ثب عش دادى ؽؼبساػتشاض خْدؽبى سا ًغجت ثَ‬
‫سكتبس خؾًْت آهیض ّ ُتک صشهت ثَ خبًْادٍ عضبثی‬
‫ُب اػالم داؽتٌذ‪ .‬پظ اص تزوغ هشدم ًیشُّبی اهٌیتی ثب‬
‫صولَ ثَ آًِب روؼیت صبظش سا هْسد ظشة ّ ؽتن هشاس‬
‫داٍ ّ عؼی دس هتلشم کشدى آًِب ًوْدًذ‪.‬‬


Download 1&4 (LAST) after copy31&4 (LAST) after copy3.pdf (PDF, 875.56 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file 1&4 (LAST) after copy3.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000031356.
Report illicit content