Karta Zgłoszeniowa 2 .pdf

File information


Original filename: Karta Zgłoszeniowa 2.pdf
Title: Ja
Author: Paweł Napolski

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / OpenOffice.org 3.2, and has been sent on pdf-archive.com on 22/06/2011 at 10:08, from IP address 89.229.x.x. The current document download page has been viewed 827 times.
File size: 28 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


Karta Zgłoszeniowa 2.pdf (PDF, 28 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Załącznik nr 2 do Regulaminu turnieju
piłki nożnej o puchar przewodniczącego
powiatu
grudziądzkiego
Platformy
Obywatelskiej RP z dnia 21 czerwca
2011 roku

Ja, ..............................................................., legitymujący (a) się dowodem osobistym
imię i nazwisko opiekuna prawnego

serii

................

nr

.............................................,

będący

(a)

prawnym

opiekunem

............................................................................... oświadczam, iż wyrażam zgodę na udział
imię i nazwisko podopiecznego

mojego podopiecznego w turnieju piłki nożnej o puchar przewodniczącego powiatu
grudziądzkiego Platformy Obywatelskiej RP. Jednocześnie oświadczam, iż znam oraz
akceptuję Regulamin ww. turnieju.

............................................
miejscowość, data

.............................................
podpis opiekuna prawnego


Document preview Karta Zgłoszeniowa 2.pdf - page 1/1


Related documents


karta zg oszeniowa 2
karta zg oszeniowa 1
o wiadczeniezgoda
oswiadczenie krewni
regulamin konkursu fotograficznego miasto jutra
ppz regulamin

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Karta Zgłoszeniowa 2.pdf