Emys orbicularis.Extras descriere.pdf


Preview of PDF document emys-orbicularis-extras-descriere.pdf

Page 1...15 16 17

Text preview


Þestoasa de apã europeanã, Emys orbicularis este singura þestoasã de apã indigenã din România.
Specia a fost consideratã o prezenþã obiºnuitã a habitatelor umede pânã în prima parte a secolului
XX. Mai târziu, distrugerea ºi fragmentarea “strategicã” ºi mecanizatã a acestora din anii ’50-’90, a
dus la restrângerea distribuþiei speciei. În lipsa unei inventarieri la nivel naþional - atât în trecut cât
ºi în prezent - nu avem date concrete asupra ratei de declin al þestoasei de apã în România, însã
suntem conºtienþi cã fenomenul continuã ºi azi. Pe baza informaþiilor ultimelor cercetãri
faunistice din þarã, reiese cã situaþia acesteia se aseamãnã în general cu situaþia þestoasei de apã
în Europa. În regiunile dezvoltate, industriale, local este extinctã; unde apare, este rarã ºi a ajuns
în pragul extincþiei. În zonele puþin dezvoltate cu habitate seminaturale, specia prosperã, dar doar
în tipurile de habitate preferate, în celelalte lipsind sau fiind rarã.
Þestoasa de apã europeanã apare în Anexa II a Directivei europene 92/43/CEE ºi este consideratã
una dintre speciile a cãror conservare necesitã desemnarea de noi zone de protecþie. Astfel
desemnarea Ariilor Speciale de Conservare, constituite conform Directivei Habitate, va urmãri
conservarea unui anumit numãr de populaþii reprezentative de þestoase de apã. Propunerea ºi
desemnarea Siturilor de Importanþã Comunitarã se bazeazã pe criterii ºtiinþifice. Cunoaºterea
ecologiei ºi distribuþiei speciei este de o importanþã de necontestat în desemnarea, dar ºi în
completarea ºi implementarea planurilor de management ale zonelor protejate. În ultimele decenii
cunoºtiinþele legate de þestoasa de apã s-au înmulþit ºi s-au diversificat. Lucrarea de faþã are ca
scop prezentarea acestor ultime informaþii despre specie.
Situaþia criticã a þestoasei de apã a fost recunoscutã în majoritatea þãrilor unde ea trãieºte. În vasta
arie de distribuþie a speciei, factorul principal de periclitare a fost ºi este impactul uman. Conform
rezultatelor proiectelor locale sau regionale, naþionale sau chiar internaþionale, care au þintit
protecþia speciei în ultimii 20 ani, statutul precar al populaþiilor se poate schimba pozitiv. Mãsurile
de protecþie concrete ce au vizat direct þestoasa de apã ºi protecþia activã a habitatelor ei a dus la
stabilizarea populaþiilor de þestoase de apã ºi chiar la creºterea numãrului indivizilor.
Impactul uman asupra þestoasei de apã ºi a habitatelor ei poate fi diminuat la un nivel acceptabil
prin planificarea ºi luarea unor mãsuri, ºtiinþific bazate, de prevenire dar ºi de îmbunãtãþire a
situaþiilor existente. Orice categorie de proiecte de investiþii care cauzeazã modificarea,
fragmentarea ºi distrugerea habitatelor þestoasei de apã ºi care pericliteazã direct viaþa
exemplarelor, trebuie reglementatã indiferent cã se desfãºoarã în ariile naturale protejate sau în
afara lor, fiindcã specia în sine este o specie protejatã. În cele mai multe cazuri factorii de decizie
neglijeazã prezenþa þestoasei de apã sau în caz contrar nu iau deciziile care ar favoriza situaþia
speciei. Un alt scop al acestei lucrãri este de a prezenta celor interesaþi informaþiile necesare ºi
utilizabile în procesul de evaluare a impactului asupra þestoaselor de apã, dar ºi metodele ºi
mãsurile propice pentru a realiza o protecþie eficientã a speciei. Astfel entitãþile interesate primesc
un pachet de informaþii ce va uºura planificarea în viitor a unor proiecte de dezvoltare care vor
afecta într-un grad cât mai scãzut mediul de viaþã al þestoaselor de apã.

ISBN 978-973-0-09539-5.