bpn07 11 (PDF)
File information


Title: Microsoft Word - SP BPN BIL.7_11 SEMAI _Staf MARA_.docx
Author: User

This PDF 1.4 document has been generated by PScript5.dll Version 5.2.2 / Acrobat Distiller 8.1.0 (Windows), and has been sent on pdf-archive.com on 29/06/2011 at 07:33, from IP address 60.53.x.x. The current document download page has been viewed 2823 times.
File size: 40.03 KB (4 pages).
Privacy: public file

File preview


MAJLIS AMANAH RAKYAT
(MARA)
Bahagian Pembiayaan Perniagaan
Tingkat 8, Ibu Pejabat MARA
No. 21, Jalan Raja Laut
50609 Kuala Lumpur

Bil. MARA : UUM/BPN/010
Pendaftaran: BP 96/3 klt. 9 (33)

Tarikh : 27 Jun 2011
______________________________________________________________________________
SURAT PEKELILING PEMBIAYAAN PERNIAGAAN MARA BIL. 7/2011

SKIM PEMBIAYAAN PERNIAGAAN (SEMAi)
1.

TUJUAN
1.1.

Surat pekeliling ini bertujuan untuk memberi garis panduan bagi
melaksanakan

Skim

Pembiayaan

Perniagaan

(SEMAi)

dengan

diperluaskan skop kepada pesara MARA.
2.

ERTI KATA
2.1

Di mana perkataan berikut digunakan dalam pekeliling ini, erti katanya
adalah seperti dinyatakan di bawah:

2.1.1 “Lepasan IPMa” ialah pelajar Institusi Pendidikan MARA (IPMa)
yang telah menamatkan pengajian.

2.1.2

“IPMa” ialah institusi Pendidikan MARA termasuk yang dimiliki oleh
anak syarikat MARA.

1
 

2.1.3 “Pesara MARA” ialah kakitangan MARA / Anak Syarikat MARA
yang berjawatan tetap dan telah bersara wajib atau bersara pilihan.

2.1.4 “Usahawan Mudah Jaya” ialah usahawan yang mempunyai tahap
disiplin diri yang tinggi, berdaya saing, matang, bermotivasi dan
baik kerohaniannya.

3.

LATAR BELAKANG
3.1

Bahagian Pembiayaan Perniagaan (BPN) telah mengeluarkan Surat
Pekeliling Skim Pembiayaan Perniagaan Lepasan IPMa (SEMAi) Bil.
4/2011 pada 28 April 2011 yang khusus bagi usahawan lepasan IPMa.

3.2

Mesyuarat Pengurusan MARA Bil. 9/2011 bertarikh 26 Mei 2011 telah
bersetuju diperluaskan skop SEMAi kepada Pesara MARA.

4.

PELAKSANAAN
4.1

Had Pembiayaan ialah RM50,000.00.

4.2

Kadar Keuntungan ialah 4% setahun.

4.3

Cagaran dan Jaminan dikecualikan.

4.4

Kriteria Pemohon
4.4.1 Pelajar Lepasan IPMa

i.

Memula atau mempertingkatkan perniagaan yang sama atau
berkaitan dengan kursus yang diikuti di IPMa:

atau

2
 

ii.

Menjalankan perniagaan dalam bidang yang lain sekurangkurangnya 6 bulan.

Perniagaan hendaklah berdaya maju

dan menepati kriteria usahawan mudah jaya.

4.4.2 Pesara MARA
i.

Menjalankan
Keperluan

perniagaan
pembiayaan

perniagaan.

sekurang-kurangnya 6 bulan.
adalah

untuk

meningkatkan

Perniagaan hendaklah berdaya maju dan

menepati kriteria usahawan mudah jaya.

atau

iii.

Pesara yang telah mengikuti kursus Skim Latihan Galakan
Pesara (SLGP) pembiayaan boleh dipertimbangkan bagi
memulakan perniagaan.

4.5

Syarat Kelayakan Pemohon
4.5.1

Pelajar Lepasan IPMa.
i.

Menamatkan pengajian di IPMa dengan jayanya.

ii.

Berumur 18 tahun ke atas.

iii.

Mendapat surat sokongan daripada Pengawal Pusat di
tempat menjalani latihan / belajar.

4.5.2 Pesara MARA
i.

Berumur tidak melebihi 60 tahun.

ii.

Mendapatkan surat pengesahan sebagai Pesara MARA.

iii.

Mempunyai rekod yang baik dan tiada tindakan disiplin
sepanjang tempoh perkhidmatan.

3
 

4.5.3 Tempat dan lokasi perniagaan hendaklah sesuai dengan jenis
perniagaan yang dijalankan dan mendapat kebenaran daripada
Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).

4.5.4 Perniagaan

telah

didaftarkan

dengan

Suruhanjaya

Syarikat

Malaysia (SSM).

4.6

Pemantauan
4.6.1 Pelajar Lepasan IPMa
Pengawal Pusat IPMa yang memberi sokongan pembiayaan
kepada pemohon adalah bertanggungjawab memantau kemajuan
projek bersama Pegawai MARA Daerah (PMD) berkenaan.

4.6.2 Pesara MARA
Kaedah pemantauan tertakluk kepada peraturan sedia ada.

5.

PEMBATALAN SURAT PEKELILING
5.1

Dengan ini Surat Pekeliling Pembiayaan Perniagaan MARA Bil. 4/2011
bertarikh 28 April 2011 adalah dibatalkan.

6.

TARIKH KUATKUASA
6.1

Surat Pekeliling ini berkuatkuasa mulai daripada 27 Jun 2011.

Sekian, terima kasih.
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”
“1MALAYSIA : RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN”

DATUK IBRAHIM BIN AHMAD
Ketua Pengarah
MARA
”Keusahawanan dan Pendidikan Global”
“Amanah rakyat”
4
 


Download bpn07 11bpn07_11.pdf (PDF, 40.03 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file bpn07_11.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000031707.
Report illicit content