SKOPOS REGULAMIN WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE TŁUMACZEŃ .pdf

File information


Original filename: SKOPOS-REGULAMIN WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE TŁUMACZEŃ .pdf
Title: Microsoft Word - REGULAMIN WSPÓŁPRACY ZE.doc
Author: Katarzyna Kuśmierska

This PDF 1.4 document has been generated by Microsoft Word - REGULAMIN WSPÓŁPRACY ZE.doc / doPDF Ver 6.0 Build 260 (Windows XP x32), and has been sent on pdf-archive.com on 31/07/2011 at 16:16, from IP address 193.138.x.x. The current document download page has been viewed 1139 times.
File size: 298 KB (4 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


SKOPOS-REGULAMIN WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE TŁUMACZEŃ .pdf (PDF, 298 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


REGULAMIN WSPÓŁPRACY
W ZAKRESIE TŁUMACZEŃ PISEMNYCH I USTNYCH
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady współpracy z firmą SKOPOS.
2. Usługi realizowane są w oparciu o zasady regulaminu, obustronne ustalenia oraz zamówienie pisemne.
3. Zamówienia składane są w formie wyłącznie pisemnej na adres poczty elektronicznej SKOPOS:
biuro@skopos.com.pl
4. Umowa o świadczenie usług zawarta zostaje w momencie pisemnego przyjęcia zamówienia do realizacji przez
biuro SKOPOS.
§2
TŁUMACZENIA PISEMNE
1. Dokumenty wysyłane są na adres poczty elektronicznej:

biuro@skopos.com.pl
lub
adres biura SKOPOS
(dotyczy tłumaczeń uwierzytelnionych):
Aleja Pokoju 6 lok.48
42-207 Częstochowa
za pośrednictwem wskazanego przez SKOPOS spedytora.
Na terenie Częstochowy SKOPOS dopuszcza możliwość osobistego dostarczenia dokumentu i odbioru
tekstu docelowego.
2. Od chwili przyjęcia zamówienia do realizacji SKOPOS zobowiązuje się do należytego i terminowego wykonania
zleconego zadania na podstawie umowy zawartej z Klientem (§ 1, ust.4).

1

3. Klient może anulować zamówienie wyłącznie w formie pisemnej, kierując informację na adres poczty
elektronicznej biura SKOPOS:
biuro@skopos.com.pl
4. Anulowanie zamówienia na wykonanie tłumaczenia pisemnego nie zwalnia Klienta z płatności na rzecz SKOPOS
za część zlecenia zrealizowaną do czasu otrzymania przez SKOPOS informacji o anulowaniu zamówienia.
§3
TŁUMACZENIA USTNE
1. Zamówienie obejmujące wszelkie tłumaczenia ustne należy składać na elektroniczny adres poczty
elektronicznej biura SKOPOS:
biuro@skopos.com.pl
2. Klient może anulować zamówienie wyłącznie w formie pisemnej, kierując informację na adres poczty
elektronicznej biura SKOPOS:
biuro@skopos.com.pl
3. W przypadku anulowania przez Klienta zamówienia na wykonanie tłumaczeń ustnych w ciągu 2 godzin od
czasu złożenia zamówienia, klient nie zostanie obciążony żadnymi dodatkowymi kosztami. Jeśli zamówienie
zostanie anulowane nie później niż na 4 dni przed planowanym rozpoczęciem tłumaczeń, Klient zostanie
obciążony kwotą 50% ceny całego tłumaczenia ustnego. Jeśli zamówienie zostanie anulowane po tym terminie,
lecz nie później niż 72 godziny przed planowanym rozpoczęciem tłumaczeń, klient zostanie obciążony kwotą 80%
ceny całego tłumaczenia. Anulowanie zamówienia na mniej niż 48 godziny przed planowanym rozpoczęciem
tłumaczeń spowoduje obciążenie klienta 100% ceny całego tłumaczenia. Klient zobowiązuje się dodatkowo
pokryć 100% kosztów, jeśli takie zaistniały.
4. Zmiana terminu wykonania tłumaczeń ustnych o termin dalszy niż 14 dni oznacza anulowanie zamówienia (§ 2,
ust. 3)
§4
WYCENA
1. Tłumaczenia pisemne
TRYB:

Zwykły

Pilny

Ekspresowy

(do 7 str. dziennie)

(8-11 str. dziennie)

(12-20 str. dziennie)

Grupa
językowa:

Na język
polski

Na język
obcy

Na język
polski

Na język obcy

Na język
polski

Na język
obcy

Grupa I

39zł

43zł

49zł

66 zł

66 zł

73 zł

Grupa II

46zł

51zł

77zł

92 zł

92 zł

105 zł

Grupa III

od 58zł

od 67zł

od 86 zł

od 111 zł

od 111 zł

od 132 zł

Tłumaczenia realizowane w trybie PILNYM o objętości przekraczającej 20 stron rozliczeniowych objęte są
dodatkową opłatą w wysokości 10% ceny końcowej.

2

Tłumaczenia dialogów filmowych w formie pisemnej oraz ze słuchu: 39 zł/1 akt
Klient nie jest dodatkowo obciążany podatkiem VAT.
1.1. Minimalne zamówienie to 1 (jedna) strona.
1.2. Standardowa strona rozliczeniowa tłumaczenia wynosi 1600 znaków ze spacjami w edytorze Word liczonych
w dokumencie przetłumaczonym (rozliczenie z dokładnością do pół strony).
1.3. Standardowa strona rozliczeniowa tłumaczenia przysięgłego wynosi 1125 znaków ze spacjami w edytorze
Word liczonych w dokumencie przetłumaczonym (rozliczenie z dokładnością do całej strony). Poświadczenie
przysięgłe 1 (jednej) strony tłumaczenia wynosi dodatkowo + 45% ceny za stronę rozliczeniową.
1.4. Tłumaczenie 1 (jednego) rysunku lub 1 (jednego) slajdu prezentacji ze zdjęciami (slajdy zawierające sam
tekst w objętości przekraczającej 600 znaków ze spacjami wyceniane są jak tekst standardowy) wynosi 50%
ceny tłumaczenia 1 (jednej) standardowej strony.
1.5. Weryfikacja dokumentów przetłumaczonych przez SKOPOS wynosi 50% ceny tłumaczenia 1 (jednej)
standardowej strony. Weryfikacja tłumaczeń wykonanych zewnętrznie rozliczana jest jak standardowe
tłumaczenie pisemne.
1.6. Tłumaczenia realizowane w dniu dostarczenia tekstów do tłumaczenia uważa się za tłumaczenie realizowane
w trybie PILNYM.
1.7. Do okresu realizacji tłumaczenia nie są wliczane soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy oraz dzień
zlecenia i dzień oddania tłumaczenia.
1.8. Opłata dodatkowa w wysokości 15% jest naliczana w przypadku tłumaczeń wykonywanych z piątku na
poniedziałek.
1.9. Materiały trudne do odczytania oraz teksty pisane odręcznie objęte są opłatą dodatkową w wysokości 20%
ceny końcowej.
1.10. Jednostkę wyceny treści wymagających spisania z pliku dźwiękowego, płyty lub kasety stanowi, jak w
przypadku tłumaczenia dialogów filmowych, 1 (jeden) akt (10 minut).
1.11. Tłumaczenie treści serwisów www podlega wycenie indywidualnej.
2. Tłumaczenia ustne
2.1. Stawki rozliczeniowe za tłumaczenia ustne
(dotyczy języków z Grupy I; pozostałe Grupy objęte są wyceną indywidualną)
1 godzina: 170* zł (tłumaczenia konsekutywne i symultaniczne)
blok 4-godzinny: 680* zł (tłumaczenia konsekutywne i symultaniczne)
1 godzina: 204* zł (tłumaczenia asystenckie)
blok 4-godzinny: 816* zł (tłumaczenia asystenckie)
Klient nie jest dodatkowo obciążany podatkiem VAT.
Tłumaczenia języków migowych ASL oraz BSL objęte są wyceną indywidualną.
2.2. Cena 1 (jednej) godziny tłumaczenia ustnego, w przypadku tłumaczeń symultanicznych i konsekutywnych,
wynosi od 170 PLN. Cena 1 (jednej) godziny tłumaczeń asystenckich obciążona jest opłatą dodatkową w

3

wysokości 20%. Minimalne Zamówienie stanowi 4-godzinny blok tłumaczeniowy. Każdy rozpoczęty pierwszy i
drugi blok rozliczane są jako w pełni zrealizowane bloki tłumaczeniowe. Każda rozpoczęta dziewiąta i następna
godzina tłumaczenia ustnego rozliczana jest jako pełna godzina.
2.3. * W przypadku tłumaczeń ustnych Klient zobowiązuje się do pokrycia wszelkich dodatkowych kosztów, jeśli
takowe zaistnieją, oraz do zapewnienia niezbędnego sprzętu, gdy jego zastosowanie wiąże się z realizacją
zlecenia.
2.4. W przypadku zleceń realizowanych w soboty, standardowa stawka za tłumaczenie ustne wzrasta o 50%.
2.5. W przypadku zleceń realizowanych w niedziele i dni ustawowo wolne od pracy, standardowa stawka za
tłumaczenie ustne wzrasta o 100%.
2.6. W przypadku zleceń realizowanych przez okres przekraczający 8 (osiem) godzin dziennie, stawka za każdą
kolejną godzinę wzrasta o 50%.
§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Klient reguluje należność za usługę na podstawie rachunku wystawianego przez SKOPOS po realizacji zlecenia.
2. Kwota należności przekazywana jest przez Klienta przelewem na rachunek bankowy SKOPOS:
PKO BP 32 1020 1664 0000 3502 0379 9707
w terminie określonym na rachunku.
3. Każdy rachunek wystawionych przez SKOPOS stanowi jednocześnie wezwanie do zapłaty w
rozumieniu przepisów art. 455 Kodeksu Cywilnego.
4. Wszelkie dokumenty i materiały dostarczone przez Klienta traktowane są jako poufne.
5. W przypadku materiałów dostarczonych przez Klienta drogą pocztową lub za pośrednictwem firmy kurierskiej,
SKOPOS zobowiązuje się do ich zwrotu wraz z tekstem docelowym w ten sam sposób.
6. SKOPOS nie ponosi odpowiedzialności za treści materiałów źródłowych dostarczonych przez Klienta w celu
realizacji zlecenia.
7. Nawiązując współpracę ze SKOPOS, Klient zobowiązuje się do nie zatrudniania tłumaczy świadczących usługi
tłumaczeniowe na rzecz SKOPOS przez okres minimum 1 (jednego) roku po ukończeniu ostatniego zlecenia
realizowanego za pośrednictwem SKOPOS.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego.

4


Document preview SKOPOS-REGULAMIN WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE TŁUMACZEŃ .pdf - page 1/4

Document preview SKOPOS-REGULAMIN WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE TŁUMACZEŃ .pdf - page 2/4
Document preview SKOPOS-REGULAMIN WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE TŁUMACZEŃ .pdf - page 3/4
Document preview SKOPOS-REGULAMIN WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE TŁUMACZEŃ .pdf - page 4/4

Related documents


skopos regulamin wsp pracy w zakresie t umacze
regulaminihp
rf przerwanie biegu przedawnienia
regulamin hurtownia warzyw i owocow
regulamin m j
termsandcondition

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file SKOPOS-REGULAMIN WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE TŁUMACZEŃ .pdf