02 .pdf
File information

Title: untitled

This PDF 1.2 document has been sent on pdf-archive.com on 19/10/2011 at 23:00, from IP address 109.60.x.x. The current document download page has been viewed 933 times.
File size: 511.85 KB (1 page).
Privacy: public file
Document preview


2

tvcpub 19. 9. 2009.

Doga|aji
Dodik: Vlada RS za
Dejtonski sporazum
BANJALUKA - Milorad Dodik, predsjednik Vlade RS, istakao je
ju~e u razgovoru s Alehandrom San Martinom, ambasadorom [panije u BiH, da je Vlada Srpske opredijeljena za po{tivanje Dejtonskog
mirovnog sporazuma i put evropskih integracija BiH.
Dodik je rekao da je potrebno ulo`iti dodatne napore kako bi BiH dobila
bezvizni re`im i ispunila uslove za dobijanje statusa kandidata za Evropsku uniju.
Dodik i Martin razgovarali su i o aktuelnoj politi~koj situaciji u RS i
BiH, saop{teno je iz Biroa Vlade RS za odnose s javno{}u. (Srna)

U Ljutom Docu
prona|en
arsenal oru`ja
[I RO KI BRI JEG - Po li ci ja
Zapadnohercegova~ke `upanije
je u obiteljskoj ku}i M. Ljubi}a
(34) u selu Ljuti Dolac, kod [irokog Brijega, prona{la i zaplijenila ve }u ko li ~i nu va tre no ga
oru`ja.
U priop}enju iz MUP-a ZH@ stoji
da je kod Ljubi}a prona|eno i privremeno oduzeto 3.186 metaka raznih ka li ba ra, 16 ru ~nih bom bi
raznih modela, 13 okvira za automatske pu{ke, dva protuavionska
metka, ru~ni baca~ RPG s pripadaju}om granatom, ru~ni baca~ zolja,
dva tromblona i prera|ena pu{ka
kalibra 7,9 mm, a u blizini obiteljske ku}e prona|ena je odba~ena
automatska pu{ka M 70 s okvirom
i 17 metaka.
''Temeljem naloga Op}inskog suda u [irokom Brijegu policijski
slu`benici PU [iroki Brijeg u ~etvrtak su izvr{ili pretragu obiteljske
ku}e u mjestu Ljuti Dolac, a prona|ena je ve}a koli~ina streljiva, oru`ja i min sko-ek splo zi vnih
sredstava'', rekao je glasnogovornik
MUP-a ZH@ Damir ^utura.

On je kazao kako su policijski
slu`benici izvr{ili kriminalisti~ku
obradu nad Ljubi}em koji je tako|e
osumnji~en da je samo dan ranije
ugrozio sigurnost vi{e osoba prijetnjom vatrenim oru`jem.
''Nakon zavr{etka kriminalisti~ke
obrade Ljubi} je pu{ten na slobodu, a PU [iroki Brijeg protiv njega
}e u redovnom postupku podnijeti
odgovaraju}e izvije{}e @upanijskom tu`iteljstvu'', kazao je ^utuNakon zavr{etka
kriminalisti~ke
obrade Ljubi} je
pu{ten na slobodu

ra. On je pozvao gra|ane da bez
straha od bilo kakvih sankcija predaju oru`je, streljivo ili minsko-eksplozivna sredstva zaostala od rata.
Podsje}amo, Ljubi} je sredinom
ovoga tjedna, zbog unutarobiteljskih razmirica, ~lanovima svoje {ire obitelji prijetio oru`jem te ih je
sve istjerao iz ku}e.
J.G.

FOTO NN

Presuda 19. oktobra

Sudija Smail
Begovi}

TREBINJE - U Osnovnom sudu u Trebinju ju~e je pred sudijom Sma ilom Be go vi }em
zavr{ena glavna rasprava u vezi
sa tu`bom malih akcionara protiv
RiTE Gacko i "Elektroprivrede
RS", kojom zahtijevaju poni{tenje Sporazuma o provedbi zaklju~enog izme|u RiTE Gacko i
^EZ-a, kao i poni{tenje izvje{taja
"Dilojta" iz Beograda o vrijednosti imovine RiTE Gacko 31.
decembra 2006. godine.
Presuda u vezi sa ovom tu`bom je
zakazana za 19. oktobar ove godine.
Advokat Miljkan Pucar, zastupnik
pet investicionih fondova, "Euroinvestmenta", "Ceptera", "BLB-profita", "VB fonda" i "Bors invest
fonda", nada se da }e uspjeti u zahtjevu za poni{tenje.
"Na{a tu`ba se i dalje bazira na ~injenicama da peta sjednica Skup{tine akci ona ra Ri TE Gac ko ni je

sazvana u skladu sa zakonom, nije
nam dostavljena adekvatna dokumentacija, a time ni mogu}nost da
akcionari razmatraju Sporazum o
provedbi i izvje{taj 'Dilojt tu{a', ~ime se ERS i RiTE Gacko nisu pona{ali transparentno i u skladu sa
zakonom", rekao je Pucar.
Mali akcionari, kako je kazao, ne
negiraju interes da {to prije do|e do
dokapitalizacije RiTE Gacko i pravljenja novih termoelektrana u ovoj
op{tini, ali uz zahtjev da se poni{ti
sporna peta sjednica i ovakav ugovor sa "^e{kom elektroprivredom".
Advo kat Ju go slav Mi la no vi},
opunomo}enik "Elektroprivrede
RS" i Termoelektrane Gacko, ponovio je stavove tu`enih da su neosnovani zahtjevi o poni{tenju ugovora,
te da su nerealne tvrdnje malih akcionara da su zbog ovog ugovora izgubili vi{e miliona maraka.
"O~ekujemo da }e tu`beni zahtjev
biti odbijen, a pogotovo u dijelu koji se odnosi na potra`ivanje iznosa
od 113 miliona maraka na ime {tete
zbog pada vrijednosti akcija na berzi, nakon odr`avanja pete sjednice",
istakao je Milanovi}. On je tvrdio
da su mali akcionari bili upoznati sa
svim odlukama koje su legalno donesene u vezi sa spomenutim slu~ajem i da nema osnova za tu`bu.
V.D.

Ekshumirana
tri tijela
SARAJEVO - Podru~na kancelarija Instituta za nestala lica BiH
u Biha}u ekshumirala je jedno
nekompletno tijelo na lokaciji
Bri{evo, op{tina Prijedor, saop{teno je iz ovog instituta.
Podru~na kancelarija Tuzla Instituta za nestala lica BiH ekshumirala je jedno kompletno tijelo
na podru~ju Sedre, op{tina Mili}i i jedno nekompletno tijelo u
naselju Pobud`e, op{tina Bratunac. (Srna)

Kod bh.
dr`avljanina
prona|ena
marihuana
DUBROVNIK - Oko {est kilograma marihuane otkriveno je i
zaplijenjeno od dr`avljanina BiH
(23) na grani~nom prelazu Metkovi}u.
Kako je saop{tila dubrova~koneretvanska Policijska uprava, u
~etvrtak oko 20 ~asova na ulasku
u Hrvatsku pri pregledu golfa, koji je vozio bh. dr`avljanin, pas za
otkrivanje opojnih droga pozitivno je reagovao na vi{e mjesta u
osobnom automobilu. Pregledom
vozila u vratima je prona|eno vi{e paketa sa 6.362 grama marihuane. (Fena)

PDP tra`i
smjenu
D`ombi}a
BANJALUKA - Partija demokratskog progresa zatra`ila je ju~e smjenu Aleksandra D`ombi}a,
ministra finansija RS, zbog, kako
su naveli, lo{eg upravljanja javnim finansijama i te{ke ekonomske situacije u RS.
Prema rije~ima Milojka Gruji~i}a, ~lana Izvr{nog odbora PDP-a,
toj stranci smeta "netransparentno
dijeljenje kredita Investiciono-razvojne banke, zakidanje u davanjima socijalnim kategorijama,
tro{enje na koncerte i rafting, sumnjivo reprogramiranje dugova
'Medicinskoj elektronici', kao i
preuveli~avanje cijene fiskalnih
kasa".
"Milioni maraka iz kreditnog
programa RS, osnovanog s ciljem da omogu}i razvoj privrede
RS i otvaranje novih radnih mjesta, zavr{ili su na of{or ra~unima
kompanija kojima je imovina
~esto samo na papiru, a pravi vlasnici su skriveni od o~iju javnosti", tvrdi Gruji~i}.
Govore}i o "restriktivnoj socijalnoj politici" Gruji~i} je ustvrdio da Vlada RS borcima ukida
bora~ki dodatak, te da penzioneri
strahuju zbog smanjenja penzija.
Govore}i o fiskalizaciji Gruji~i} je naveo da je Ministarstvo finansija stvarnu cijenu fiskalne
kase od 100 maraka preuveli~alo
na 1.000 maraka i na taj na~in
"vlasnicima firmi koje se bave
prodajom fiskalnih kasa a koje su
bliske vlasti SNSD-a" donijelo
27 miliona ekstradobiti.
D`ombi} ju~e nije `elio da komentari{e ove navode.
D.[.

Visoki predstavnik iskoristio bonska

Nametnut
Br~ko
Entiteti su obavezni da u
omjeru 50 prema 50 odsto
snabdijevaju Br~ko elektri~nom
energijom. Dosad je to radila
samo RS, kazao Gregorijan

Bez odluke o stranim
sudijama i tu`iocima
Bn!cb!tb!ep!sj!{f!nb!mkb!•mb!oj!db!Wj!kf!~b!{b!jn!qmf!nfo!ub!.
dj!kv!nj!sb!v!CjI!sb!{nb!usb!mj!tv!kv!•fs!np!hv!~optu!qsp!ev!af!okb
nbo!eb!ub!tusb!ojn!tv!ej!kb!nb!j!uv!aj!pdj!nb-!bmj!lp!ob!•ov!pemv!lv
oj!tv!ep!oj!kf!mj-!lb!{bp!kf!Wb!mfo!ujo!Jo!dlp-!wj!tp!lj!qsfe!tub!wojl!nf!.
}v!ob!sp!eof!{b!kf!eoj!df!{b!CjI/
Okf!hpw!{b!nkf!ojl-!pe!hp!wb!sb!kv!~j!ob!op!wj!obs!tlp!qj!ub!okf!p
j{kb!wj!qsf!nj!kf!sb!ST!Nj!mp!sb!eb!Ep!ej!lb!eb!of!qsj!{ob!kf!Tve!CjI
uf!eb!cj!okf!hp!wp!ib!q|f!okf!cj!mp!qp!•f!ubl!sb!tqb!eb!CjI-!lb!{bp
kf!eb!tv!twj!kf!eob!lj!qsfe!{b!lp!opn-!uf!eb!tf!twj!np!sb!kv!qp!kb!.
wj!uj!qsfe!Tv!epn!blp!ji!qsb!wp!tv!eoj!ps!hb!oj!tnb!usb!kv!pe!hp!wps!.
ojn!{b!of!lp!lsj!wj!•op!ekf!mp/
#Jnb!np!nf!ib!oj!{nf!j!tsfe!tuwb!eb!ptj!hv!sb!np!eb!of!ep!}f
oj!ep!obk!nb!okfh!ob!sv!|b!wb!okb!nj!sb/!Twj!{ob!np!eb!tv!up!tb!np
qsj!•f-!bmj!wsj!kf!nf!kf!eb!qsft!ub!of!ub!lwb!sf!up!sj!lb/!Of!lf!pe!pwji
j{kb!wb!hsb!oj!•f!t!qsb!wjn!tnf!~fn#-!sf!lbp!kf!Sb!gj!Hsf!hp!sj!kbo
Mirza ^UBRO

SARAJEVO - Visoki predstavnik me|unarodne zajednice za BiH nametnuo je ju~er Zakon o
podjeli sredstava koje je BiH dobila sukcesijom
biv{e SFRJ po kojem }e oko 170,9 miliona KM
podijeliti dr`ava, entiteti i distrikt Br~ko.
Zakon o raspodjeli sredstava od sukcesije dio je
paketa mjera koje je ju~er, koriste}i se bonskim
ovlastima, proglasio visoki predstavnik Valentin Incko, a kojima se, kako je rekao, ispunjavaju uslovi
za okon~anje supervizije za distrikt Br~ko za {ta je
rok 18. novembar.
"Zakonom o raspodjeli sredstava dobivenih sukcesijom biv{e SFRJ ispravlja se gre{ka
koju su napravili Fiskalno vije}e BiH i Vije}e minis-

tara BiH, koji su bez zakonskog osnova podijelili
ova sredstva pritom izostavljaju}i distrikt Br~ko iz
raspodjele", kazao je Rafi Gregorijan, prvi zamjenik
visokog predstavnika i supervizor za Br~ko.
Naglasio je da je Vije}e ministara
BiH usvojilo ovaj zakon u ponedjeljak, a predvi|eno
je da dr`avi pripadne deset odsto od 170,9 miliona
KM, distriktu Br~ko tri odsto, Federaciji BiH 58, a
Republici Srpskoj 29 odsto.
"Entiteti su se obavezali da }e do 1. oktobra
sredstva koja pripadaju distriktu prebaciti u njegov
bud`et", istakao je Gregorijan.
Osim ovog, visoki predstavnik nametnuo je i izmjene entitetskih zakona o dr`avljanstvu i o elektri~noj energiji.
Izmjenama Zakona o dr`avljanstvu gra|anima

Nalo`eno imenovanje
Vlada RS odbacuje
optu`be PIC-a
Wmb!eb!ST!tnb!usb!eb!j{kb!wb!bn!cb!tb!ep!sb
{f!nb!mkb!•mb!oj!db!Vqsb!woph!pecp!sb!Tb!wkf!ub!{b!jn!.
qmf!nfo!ub!dj!kv!nj!sb!)QJD*!qp!lb!{v!kf!eb!tf!skf!|b!wb!.
okv!qsp!cmf!nb!v!gvo!ldj!poj!tb!okv!#Fmfl!usp!qsf!op!tb#
qsjt!uv!qb!lsp{!qp!mj!uj!•lv!qsj!{nv-!b!of!lsp{!qsj!{nv
lb!qj!ub!mb!j!qpt!up!kf!~ji!{b!lpo!tlji!qsp!qj!tb/!
#Pq!uv!aj!uj!ST!{b!pq!tusv!ldj!kf!v!gvo!ldj!poj!tb!okv
(Fmfl!usp!qsf!op!tb(!{ob!•j!of!hj!sb!okf!qsb!wb!ST!ob!lb!.
qj!ubm!lp!kj!kf!voj!kf!mb!v!(Fmfl!usp!qsf!opt(#-!ob!wp!ej!tf!v
tb!pq!|uf!okv!Wmb!ef!ST/!Eb!mkf!tf!lb!af!eb!tv!j{of!ob!.
}f!oj!sfb!ldj!kpn!bn!cb!tb!ep!sb!•mb!op!wb!QJD.b-!lp!kj
j{kb!wpn!qpe!tuj!•v!ob!nf!ub!okf!skf!|f!okb-!lp!kf!cj!cj!mp
qsp!uj!wop!jo!uf!sf!tj!nb!bldj!pob!sb!#Fmfl!usp!qsf!op!tb#-!v
pwpn!tmv!•b!kv!ST-!lp!kb!of!~f!qsj!iwb!uj!uj!oj!lb!lwp!ob!.
nf!uov!up!skf!|f!okf/!
#ST!~f!j!eb!mkf!•j!oj!uj!twf!|up!kpk!qsv!ab!{b!lpo!tlj
plwjs!eb!{b!|uj!uj!twp!kf!jo!uf!sf!tf!j!twpk!lb!qj!ubm!v!(Fmfl!.
usp!qsf!op!tv(-!of!ob!sv!|b!wb!kv!~j!ptop!wov!gvo!ldj!kv
(Fmfl!usp!qsf!op!tb(#-!jt!uj!•f!tf!v!tb!pq!|uf!okv!j!{b!lmkv!.
•v!kf!eb!gvo!ldj!poj!tb!okf!#Fmfl!usp!qsf!op!tb#!{b!ST!oj!kf
qp!mj!uj!•lp-!wf~!jt!lmkv!•j!wp!flp!opn!tlp!qj!ub!okf-!uf!qp!.
{j!wb!kv!twf!eb!tf!qsj!esab!wb!kv!ops!nj!qsp!qj!tb!oji![b!.
lp!opn!p!#Fmfl!usp!qsf!op!tv#/

M. ^UBRO, R. [EGRT

SARAJEVO - Valentin Incko, visoki predstavnik
u BiH, donio je ju~e odluku kojom se ~lanovima Upravnog odbora "Elektroprenosa BiH" nala`e da bez
odlaganja imenuju generalnog direktora ovog preduze}a.
Iz OHR-a navode da je odluka donesena nakon konsultacija s ambasadorima Upravnog odbora Savjeta za
provo|enje mira (PIC) i djeluju}i u ime doma}ih vlasti, te
da se na ovaj na~in obezbje|uju uslovi za nesmetano funkcionisanje "Elektroprenosa BiH".
"Mandat ~etiri ~lana Upravnog odbora
'Elektroprenosa' BiH istekao je prije vi{e od godinu dana,
dok mandat generalnog direktora 'Elektroprenosa BiH' isti~e danas. Do sada nije bilo poku{aja upravnih organa
preduze}a da pokrenu procedure imenovanja za ove pozicije", isti~e se u saop{tenju.
Ambasadori zemalja ~lanica Vije}a za implementaciju mira (PIC) u BiH ju~er su dali punu podr{ku visokom
predstavniku da poduzme mjere koje smatra neophodnim
da odr`i kontinuitet poslovanja "Elektroprenosa" i na taj
na~in osigura neometano pru`anje javnih usluga ovog preduze}a za dobrobit svih gra|ana BiH.
"Ambasadori zemalja ~lanica Upravnog odbora Vije}a za implementaciju mira o~ekuju od vlasti Republike Srpske i njihovih predstavnika da djeluju u okviru
uspostavljenih institucija i zakona BiH, u ovom slu~aju
'Elektroprenosa BiH', kao i da djeluju u dobroj namjeri i u


Document preview - 02.pdf - Page 1/1


Download original PDF file

02.pdf (PDF, 511.85 KB)

DownloadShare on social networksLink to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file 02.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000034510.
Report illicit content