02 .pdf

File information


Original filename: 02.pdf
Title: untitled

This PDF 1.2 document has been sent on pdf-archive.com on 19/10/2011 at 23:00, from IP address 109.60.x.x. The current document download page has been viewed 933 times.
File size: 500 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


02.pdf (PDF, 500 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


2

tvcpub 19. 9. 2009.

Doga|aji
Dodik: Vlada RS za
Dejtonski sporazum
BANJALUKA - Milorad Dodik, predsjednik Vlade RS, istakao je
ju~e u razgovoru s Alehandrom San Martinom, ambasadorom [panije u BiH, da je Vlada Srpske opredijeljena za po{tivanje Dejtonskog
mirovnog sporazuma i put evropskih integracija BiH.
Dodik je rekao da je potrebno ulo`iti dodatne napore kako bi BiH dobila
bezvizni re`im i ispunila uslove za dobijanje statusa kandidata za Evropsku uniju.
Dodik i Martin razgovarali su i o aktuelnoj politi~koj situaciji u RS i
BiH, saop{teno je iz Biroa Vlade RS za odnose s javno{}u. (Srna)

U Ljutom Docu
prona|en
arsenal oru`ja
[I RO KI BRI JEG - Po li ci ja
Zapadnohercegova~ke `upanije
je u obiteljskoj ku}i M. Ljubi}a
(34) u selu Ljuti Dolac, kod [irokog Brijega, prona{la i zaplijenila ve }u ko li ~i nu va tre no ga
oru`ja.
U priop}enju iz MUP-a ZH@ stoji
da je kod Ljubi}a prona|eno i privremeno oduzeto 3.186 metaka raznih ka li ba ra, 16 ru ~nih bom bi
raznih modela, 13 okvira za automatske pu{ke, dva protuavionska
metka, ru~ni baca~ RPG s pripadaju}om granatom, ru~ni baca~ zolja,
dva tromblona i prera|ena pu{ka
kalibra 7,9 mm, a u blizini obiteljske ku}e prona|ena je odba~ena
automatska pu{ka M 70 s okvirom
i 17 metaka.
''Temeljem naloga Op}inskog suda u [irokom Brijegu policijski
slu`benici PU [iroki Brijeg u ~etvrtak su izvr{ili pretragu obiteljske
ku}e u mjestu Ljuti Dolac, a prona|ena je ve}a koli~ina streljiva, oru`ja i min sko-ek splo zi vnih
sredstava'', rekao je glasnogovornik
MUP-a ZH@ Damir ^utura.

On je kazao kako su policijski
slu`benici izvr{ili kriminalisti~ku
obradu nad Ljubi}em koji je tako|e
osumnji~en da je samo dan ranije
ugrozio sigurnost vi{e osoba prijetnjom vatrenim oru`jem.
''Nakon zavr{etka kriminalisti~ke
obrade Ljubi} je pu{ten na slobodu, a PU [iroki Brijeg protiv njega
}e u redovnom postupku podnijeti
odgovaraju}e izvije{}e @upanijskom tu`iteljstvu'', kazao je ^utuNakon zavr{etka
kriminalisti~ke
obrade Ljubi} je
pu{ten na slobodu

ra. On je pozvao gra|ane da bez
straha od bilo kakvih sankcija predaju oru`je, streljivo ili minsko-eksplozivna sredstva zaostala od rata.
Podsje}amo, Ljubi} je sredinom
ovoga tjedna, zbog unutarobiteljskih razmirica, ~lanovima svoje {ire obitelji prijetio oru`jem te ih je
sve istjerao iz ku}e.
J.G.

FOTO NN

Presuda 19. oktobra

Sudija Smail
Begovi}

TREBINJE - U Osnovnom sudu u Trebinju ju~e je pred sudijom Sma ilom Be go vi }em
zavr{ena glavna rasprava u vezi
sa tu`bom malih akcionara protiv
RiTE Gacko i "Elektroprivrede
RS", kojom zahtijevaju poni{tenje Sporazuma o provedbi zaklju~enog izme|u RiTE Gacko i
^EZ-a, kao i poni{tenje izvje{taja
"Dilojta" iz Beograda o vrijednosti imovine RiTE Gacko 31.
decembra 2006. godine.
Presuda u vezi sa ovom tu`bom je
zakazana za 19. oktobar ove godine.
Advokat Miljkan Pucar, zastupnik
pet investicionih fondova, "Euroinvestmenta", "Ceptera", "BLB-profita", "VB fonda" i "Bors invest
fonda", nada se da }e uspjeti u zahtjevu za poni{tenje.
"Na{a tu`ba se i dalje bazira na ~injenicama da peta sjednica Skup{tine akci ona ra Ri TE Gac ko ni je

sazvana u skladu sa zakonom, nije
nam dostavljena adekvatna dokumentacija, a time ni mogu}nost da
akcionari razmatraju Sporazum o
provedbi i izvje{taj 'Dilojt tu{a', ~ime se ERS i RiTE Gacko nisu pona{ali transparentno i u skladu sa
zakonom", rekao je Pucar.
Mali akcionari, kako je kazao, ne
negiraju interes da {to prije do|e do
dokapitalizacije RiTE Gacko i pravljenja novih termoelektrana u ovoj
op{tini, ali uz zahtjev da se poni{ti
sporna peta sjednica i ovakav ugovor sa "^e{kom elektroprivredom".
Advo kat Ju go slav Mi la no vi},
opunomo}enik "Elektroprivrede
RS" i Termoelektrane Gacko, ponovio je stavove tu`enih da su neosnovani zahtjevi o poni{tenju ugovora,
te da su nerealne tvrdnje malih akcionara da su zbog ovog ugovora izgubili vi{e miliona maraka.
"O~ekujemo da }e tu`beni zahtjev
biti odbijen, a pogotovo u dijelu koji se odnosi na potra`ivanje iznosa
od 113 miliona maraka na ime {tete
zbog pada vrijednosti akcija na berzi, nakon odr`avanja pete sjednice",
istakao je Milanovi}. On je tvrdio
da su mali akcionari bili upoznati sa
svim odlukama koje su legalno donesene u vezi sa spomenutim slu~ajem i da nema osnova za tu`bu.
V.D.

Ekshumirana
tri tijela
SARAJEVO - Podru~na kancelarija Instituta za nestala lica BiH
u Biha}u ekshumirala je jedno
nekompletno tijelo na lokaciji
Bri{evo, op{tina Prijedor, saop{teno je iz ovog instituta.
Podru~na kancelarija Tuzla Instituta za nestala lica BiH ekshumirala je jedno kompletno tijelo
na podru~ju Sedre, op{tina Mili}i i jedno nekompletno tijelo u
naselju Pobud`e, op{tina Bratunac. (Srna)

Kod bh.
dr`avljanina
prona|ena
marihuana
DUBROVNIK - Oko {est kilograma marihuane otkriveno je i
zaplijenjeno od dr`avljanina BiH
(23) na grani~nom prelazu Metkovi}u.
Kako je saop{tila dubrova~koneretvanska Policijska uprava, u
~etvrtak oko 20 ~asova na ulasku
u Hrvatsku pri pregledu golfa, koji je vozio bh. dr`avljanin, pas za
otkrivanje opojnih droga pozitivno je reagovao na vi{e mjesta u
osobnom automobilu. Pregledom
vozila u vratima je prona|eno vi{e paketa sa 6.362 grama marihuane. (Fena)

PDP tra`i
smjenu
D`ombi}a
BANJALUKA - Partija demokratskog progresa zatra`ila je ju~e smjenu Aleksandra D`ombi}a,
ministra finansija RS, zbog, kako
su naveli, lo{eg upravljanja javnim finansijama i te{ke ekonomske situacije u RS.
Prema rije~ima Milojka Gruji~i}a, ~lana Izvr{nog odbora PDP-a,
toj stranci smeta "netransparentno
dijeljenje kredita Investiciono-razvojne banke, zakidanje u davanjima socijalnim kategorijama,
tro{enje na koncerte i rafting, sumnjivo reprogramiranje dugova
'Medicinskoj elektronici', kao i
preuveli~avanje cijene fiskalnih
kasa".
"Milioni maraka iz kreditnog
programa RS, osnovanog s ciljem da omogu}i razvoj privrede
RS i otvaranje novih radnih mjesta, zavr{ili su na of{or ra~unima
kompanija kojima je imovina
~esto samo na papiru, a pravi vlasnici su skriveni od o~iju javnosti", tvrdi Gruji~i}.
Govore}i o "restriktivnoj socijalnoj politici" Gruji~i} je ustvrdio da Vlada RS borcima ukida
bora~ki dodatak, te da penzioneri
strahuju zbog smanjenja penzija.
Govore}i o fiskalizaciji Gruji~i} je naveo da je Ministarstvo finansija stvarnu cijenu fiskalne
kase od 100 maraka preuveli~alo
na 1.000 maraka i na taj na~in
"vlasnicima firmi koje se bave
prodajom fiskalnih kasa a koje su
bliske vlasti SNSD-a" donijelo
27 miliona ekstradobiti.
D`ombi} ju~e nije `elio da komentari{e ove navode.
D.[.

Visoki predstavnik iskoristio bonska

Nametnut
Br~ko
Entiteti su obavezni da u
omjeru 50 prema 50 odsto
snabdijevaju Br~ko elektri~nom
energijom. Dosad je to radila
samo RS, kazao Gregorijan

Bez odluke o stranim
sudijama i tu`iocima
Bn!cb!tb!ep!sj!{f!nb!mkb!•mb!oj!db!Wj!kf!~b!{b!jn!qmf!nfo!ub!.
dj!kv!nj!sb!v!CjI!sb!{nb!usb!mj!tv!kv!•fs!np!hv!~optu!qsp!ev!af!okb
nbo!eb!ub!tusb!ojn!tv!ej!kb!nb!j!uv!aj!pdj!nb-!bmj!lp!ob!•ov!pemv!lv
oj!tv!ep!oj!kf!mj-!lb!{bp!kf!Wb!mfo!ujo!Jo!dlp-!wj!tp!lj!qsfe!tub!wojl!nf!.
}v!ob!sp!eof!{b!kf!eoj!df!{b!CjI/
Okf!hpw!{b!nkf!ojl-!pe!hp!wb!sb!kv!~j!ob!op!wj!obs!tlp!qj!ub!okf!p
j{kb!wj!qsf!nj!kf!sb!ST!Nj!mp!sb!eb!Ep!ej!lb!eb!of!qsj!{ob!kf!Tve!CjI
uf!eb!cj!okf!hp!wp!ib!q|f!okf!cj!mp!qp!•f!ubl!sb!tqb!eb!CjI-!lb!{bp
kf!eb!tv!twj!kf!eob!lj!qsfe!{b!lp!opn-!uf!eb!tf!twj!np!sb!kv!qp!kb!.
wj!uj!qsfe!Tv!epn!blp!ji!qsb!wp!tv!eoj!ps!hb!oj!tnb!usb!kv!pe!hp!wps!.
ojn!{b!of!lp!lsj!wj!•op!ekf!mp/
#Jnb!np!nf!ib!oj!{nf!j!tsfe!tuwb!eb!ptj!hv!sb!np!eb!of!ep!}f
oj!ep!obk!nb!okfh!ob!sv!|b!wb!okb!nj!sb/!Twj!{ob!np!eb!tv!up!tb!np
qsj!•f-!bmj!wsj!kf!nf!kf!eb!qsft!ub!of!ub!lwb!sf!up!sj!lb/!Of!lf!pe!pwji
j{kb!wb!hsb!oj!•f!t!qsb!wjn!tnf!~fn#-!sf!lbp!kf!Sb!gj!Hsf!hp!sj!kbo
Mirza ^UBRO

SARAJEVO - Visoki predstavnik me|unarodne zajednice za BiH nametnuo je ju~er Zakon o
podjeli sredstava koje je BiH dobila sukcesijom
biv{e SFRJ po kojem }e oko 170,9 miliona KM
podijeliti dr`ava, entiteti i distrikt Br~ko.
Zakon o raspodjeli sredstava od sukcesije dio je
paketa mjera koje je ju~er, koriste}i se bonskim
ovlastima, proglasio visoki predstavnik Valentin Incko, a kojima se, kako je rekao, ispunjavaju uslovi
za okon~anje supervizije za distrikt Br~ko za {ta je
rok 18. novembar.
"Zakonom o raspodjeli sredstava dobivenih sukcesijom biv{e SFRJ ispravlja se gre{ka
koju su napravili Fiskalno vije}e BiH i Vije}e minis-

tara BiH, koji su bez zakonskog osnova podijelili
ova sredstva pritom izostavljaju}i distrikt Br~ko iz
raspodjele", kazao je Rafi Gregorijan, prvi zamjenik
visokog predstavnika i supervizor za Br~ko.
Naglasio je da je Vije}e ministara
BiH usvojilo ovaj zakon u ponedjeljak, a predvi|eno
je da dr`avi pripadne deset odsto od 170,9 miliona
KM, distriktu Br~ko tri odsto, Federaciji BiH 58, a
Republici Srpskoj 29 odsto.
"Entiteti su se obavezali da }e do 1. oktobra
sredstva koja pripadaju distriktu prebaciti u njegov
bud`et", istakao je Gregorijan.
Osim ovog, visoki predstavnik nametnuo je i izmjene entitetskih zakona o dr`avljanstvu i o elektri~noj energiji.
Izmjenama Zakona o dr`avljanstvu gra|anima

Nalo`eno imenovanje
Vlada RS odbacuje
optu`be PIC-a
Wmb!eb!ST!tnb!usb!eb!j{kb!wb!bn!cb!tb!ep!sb
{f!nb!mkb!•mb!oj!db!Vqsb!woph!pecp!sb!Tb!wkf!ub!{b!jn!.
qmf!nfo!ub!dj!kv!nj!sb!)QJD*!qp!lb!{v!kf!eb!tf!skf!|b!wb!.
okv!qsp!cmf!nb!v!gvo!ldj!poj!tb!okv!#Fmfl!usp!qsf!op!tb#
qsjt!uv!qb!lsp{!qp!mj!uj!•lv!qsj!{nv-!b!of!lsp{!qsj!{nv
lb!qj!ub!mb!j!qpt!up!kf!~ji!{b!lpo!tlji!qsp!qj!tb/!
#Pq!uv!aj!uj!ST!{b!pq!tusv!ldj!kf!v!gvo!ldj!poj!tb!okv
(Fmfl!usp!qsf!op!tb(!{ob!•j!of!hj!sb!okf!qsb!wb!ST!ob!lb!.
qj!ubm!lp!kj!kf!voj!kf!mb!v!(Fmfl!usp!qsf!opt(#-!ob!wp!ej!tf!v
tb!pq!|uf!okv!Wmb!ef!ST/!Eb!mkf!tf!lb!af!eb!tv!j{of!ob!.
}f!oj!sfb!ldj!kpn!bn!cb!tb!ep!sb!•mb!op!wb!QJD.b-!lp!kj
j{kb!wpn!qpe!tuj!•v!ob!nf!ub!okf!skf!|f!okb-!lp!kf!cj!cj!mp
qsp!uj!wop!jo!uf!sf!tj!nb!bldj!pob!sb!#Fmfl!usp!qsf!op!tb#-!v
pwpn!tmv!•b!kv!ST-!lp!kb!of!~f!qsj!iwb!uj!uj!oj!lb!lwp!ob!.
nf!uov!up!skf!|f!okf/!
#ST!~f!j!eb!mkf!•j!oj!uj!twf!|up!kpk!qsv!ab!{b!lpo!tlj
plwjs!eb!{b!|uj!uj!twp!kf!jo!uf!sf!tf!j!twpk!lb!qj!ubm!v!(Fmfl!.
usp!qsf!op!tv(-!of!ob!sv!|b!wb!kv!~j!ptop!wov!gvo!ldj!kv
(Fmfl!usp!qsf!op!tb(#-!jt!uj!•f!tf!v!tb!pq!|uf!okv!j!{b!lmkv!.
•v!kf!eb!gvo!ldj!poj!tb!okf!#Fmfl!usp!qsf!op!tb#!{b!ST!oj!kf
qp!mj!uj!•lp-!wf~!jt!lmkv!•j!wp!flp!opn!tlp!qj!ub!okf-!uf!qp!.
{j!wb!kv!twf!eb!tf!qsj!esab!wb!kv!ops!nj!qsp!qj!tb!oji![b!.
lp!opn!p!#Fmfl!usp!qsf!op!tv#/

M. ^UBRO, R. [EGRT

SARAJEVO - Valentin Incko, visoki predstavnik
u BiH, donio je ju~e odluku kojom se ~lanovima Upravnog odbora "Elektroprenosa BiH" nala`e da bez
odlaganja imenuju generalnog direktora ovog preduze}a.
Iz OHR-a navode da je odluka donesena nakon konsultacija s ambasadorima Upravnog odbora Savjeta za
provo|enje mira (PIC) i djeluju}i u ime doma}ih vlasti, te
da se na ovaj na~in obezbje|uju uslovi za nesmetano funkcionisanje "Elektroprenosa BiH".
"Mandat ~etiri ~lana Upravnog odbora
'Elektroprenosa' BiH istekao je prije vi{e od godinu dana,
dok mandat generalnog direktora 'Elektroprenosa BiH' isti~e danas. Do sada nije bilo poku{aja upravnih organa
preduze}a da pokrenu procedure imenovanja za ove pozicije", isti~e se u saop{tenju.
Ambasadori zemalja ~lanica Vije}a za implementaciju mira (PIC) u BiH ju~er su dali punu podr{ku visokom
predstavniku da poduzme mjere koje smatra neophodnim
da odr`i kontinuitet poslovanja "Elektroprenosa" i na taj
na~in osigura neometano pru`anje javnih usluga ovog preduze}a za dobrobit svih gra|ana BiH.
"Ambasadori zemalja ~lanica Upravnog odbora Vije}a za implementaciju mira o~ekuju od vlasti Republike Srpske i njihovih predstavnika da djeluju u okviru
uspostavljenih institucija i zakona BiH, u ovom slu~aju
'Elektroprenosa BiH', kao i da djeluju u dobroj namjeri i u


Document preview 02.pdf - page 1/1


Related documents


02
3523nap05
26 07 2011
plan
ivo i ana bari i
kozicki glasnik 11

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file 02.pdf