4.1.2006 .pdf

File information


Original filename: 4.1.2006.pdf

This PDF 1.2 document has been sent on pdf-archive.com on 19/10/2011 at 23:32, from IP address 109.60.x.x. The current document download page has been viewed 708 times.
File size: 879 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


4.1.2006.pdf (PDF, 879 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


NEZAVISNE

DRU[TVO

4. 1. 2006. srijeda
FOTO NN

Ilija Arlovi},
`upnik

STARA RIJEKA PORED SANSKOG MOSTA

SELO KOJE IZUMIRE
SANSKI MOST - Selo Stara Rijeka, koje
se nalazi u neposrednoj blizini Sanskog Mosta,
presta}e da postoji u narednoj deceniji jer }e
stanovnici to sela jednostavno izumrijeti.
Na ovo je upozorio `upnik ove `upe Ilija
Arlovi}, koji je dodao kako su neka sela potpuno ostala bez svojih stanovnika.
"U selo Bri{evo se poslije rata nije vratio
niko od prijeratnih mje{tana. Ovo selo je u ratu potpuno razoreno, a ku}e nisu obnovljene",
rekao je Arlovi}.
On je dodao kako mje{tani `ive u potpunoj izolaciji od ostatka svijeta bez elementarnih egzistencijalnih uslova.
"Do sela nema autobuskih linija, ne posto-

Arvidas @igis, generalni
direktor "Bir~a"

Pove}a}emo
kapacitete
i kvalitet proizvoda
ZVORNIK - Generalni direktor Fabrike glinice "Bira~" iz Zvornika Arvidas @igis o~ekuje da
}e 2006. biti godina nove razvojne etape ove fabrike, posebno u ekonomi~nijem vo|enju radnog procesa, kao i postizanja visokog kvaliteta
proizvoda.
"Od menad`menta i radnika o~ekuje se da ova
fabrika u 2006. godini po~ne da pove}ava profit,
a ne da bude stalno u gubicima", rekao je @igis
u novogodi{njoj poruci zaposlenima.
On je podsjetio da je 2005. godina bila zna~ajna po finansijskim ulaganjima u nove projekte.
@igis je podsjetio da je u pro{loj godini zavr{en generalni remont pe}i na Odjeljenju kalcinacije, koja nije radila 20 godina. On je rekao da
su stru~njaci fabrike pustili u rad {estu autoklavnu bateriju, ~ime su stvoreni uslovi za punu
pogonsku spremnost i ve}u proizvodnju glinice.
Generalni direktor Fabrike glinice "Bira~"
podsjetio je da je u pro{loj godini primljeno 278
novih radnika, izvr{ena je rekonstrukcija odmarali{ta za radnike u Bao{i}u, opremljen je novi
restoran u krugu ove fabrike, te da je pove}ana
plata zaposlenima za 30 odsto. (Srna)

Do sela nema autobuskih
linija, ne postoji ambulanta,
po{ta, niti trgovina, istakao
mje{tanin Jozo ^avlovi}
ji ambulanta, po{ta, niti trgovina", istakao je
mje{tanin Jozo ^avlovi}.
Prema njegovim rije~ima, jedan dio sela
nema elektri~nu enegiju, a ovaj problem je trenutno nerje{iv zbog toga {to se dio dalekovoda
nalazi u minskom polju.
On je istakao kako je selo u proteklom ratu do`ivjelo zna~ajna razaranja te da glavni in-

frastrukturni objekti nisu obnovljeni.
Jedan od problema je i nepostojanje telefonskih veza sa ostatkom svijeta.
Prema rije~ima Arlovi}a, u selu danas mahom `ive osobe u starijoj `ivotnoj dobi, dok je
najve}i broj mladih `ivotnu egzistenciju zasnovao u Republici Hrvatskoj ili inostranstvu.
On je rekao kako od 2.000 prijeratnih stanovnika ove `upe, danas na ovom prostoru `ivi
tek oko 120 mje{tana. Dodatni problem, dodao
je on, jeste u tome {to je selo u prometnoj izolaciji jer put Sanski Most - Ljubija, koji prolazi
kroz Staru Rijeku, danas gotovo niko ne upotrebljava i on se nalazi u veoma lo{em stanju.
Z.^.

13

Mili}i

"Boksit"
postao
ve}inski
vlasnik
"Drina
osiguranja"
MILI]I - Akcionarsko
dru{tvo "Boksit" iz Mili}a,
kupovinom akcija na berzi, postalo je ve}inski vlasnik Osiguravaju}eg dru{tva "Drina osiguranje" iz
Zvornika, saop{tila je Slu`ba za odnose s javno{}u
AD "Boksit".
"Drina osiguranje" je kupljeno na Banjalu~koj berzi kupovinom paketa akcija vrijednog 732.000 KM.
"Ova kupovina doprinije}e da 'Drina osiguranje'
jo{ uspje{nije radi u interesu svojih komitenata i
svih onih koji su i do sada
imali povjerenje u ovu
osiguravaju}u ku}u", ka`e
se u saop{tenju.
Kompanija "Boksit", kao
najve}i dosada{nji komitent "Drina osiguranja",
garantova}e svojim kapitalom, kao i ostalim potencijalima, da "Drina osiguranje" zauzme lidersku poziciju u oblasti osiguranja
lica i imovine. (Srna)

^elinac

Stipendije
za 20
studenata
^ELINAC - Op{tina ^elinac planira da iz ovogodi{njeg bud`eta stipendira
20 studenata i 15 u~enika
srednjih {kola.
Pojedina~ni iznos stipendija za studente bi}e 80
KM, a za srednjo{kolce od
40 do 60 KM, zavisno od
socijalnog polo`aja |aka.
Konkurs za prijavu kandidata za stipendije otvoren
je do kraja januara. (Srna)


Document preview 4.1.2006.pdf - page 1/1


Related documents


4 1 2006
lanak
26 07 2011
imperijalisti ka okupacija balkana
kozicki glasnik 2
kozicki glasnik 6

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file 4.1.2006.pdf