PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactČlanak Avaz Briševo .pdf


Original filename: Članak Avaz Briševo.pdf

This PDF 1.5 document has been generated by Adobe Acrobat 8.0 Combine Files / Adobe Acrobat 8.0, and has been sent on pdf-archive.com on 19/10/2011 at 23:14, from IP address 109.60.x.x. The current document download page has been viewed 838 times.
File size: 225 KB (1 page).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


pogledi

5

Dnevni avaz, subota,
20. avgust/kolovoz 2011.

TRIBUNAL Miroslav Tu|man o razgovoru u Hagu za „Dnevni avaz“

Karad`i} ne}e
ni{ta dokazati!

Srebrenica nije ugro`avala Srbe, nego su oni ugrozili egzistenciju Bo{njaka, tvrdi Tu|man
Piter Robinson (Peter
Robinson), pravni savjetnik
ratnog zlo~inca Radovana
Karad`i}a, trebao bi se
idu}eg petka susresti s Miroslavom Tu|manom, nekada{njim {efom Hrvatske obavje{tajne slu`be (HIS) i sinom biv{eg hrvatskog
predsjednika Franje
Tu|mana.

Jela~i}: Vidjet }emo
za oznaku tajnosti
Kako je za na{ list
kazala
portparol
Ha{kog tribunala Nerma Jela~i}, ako Karad`i} ocijeni da Vlada Hrvatske nije dovoljno uradila da
osigura Tu|manovo svjedo~enje,
onda on mo`e
tra`iti od Sudskog vije}a da
intervenira.
- A ho}e li Vije}e intervenirati,
zavisi od toga da li
je potrebno da bude skinuta oznaka
tajnosti i obaveza
~uvanja tajne. Svaka
dr`ava ~lanica UN-a
ima obavezu da sara|uje s Ha{kim tri-

[verc oru`ja

No, Karad`i}eva
odbrana „jo{ ~eka da
Vlada Hrvatske razjasni ho}e li Tu|mana osloboditi obaveze ~uvanja dr`avne
tajne“, kako bi mogao odgovoriti na
Karad`i}eva pitanja.
Tu|man bi se tako trebao izjasniti
o navodnom {vercu
oru`ja iz Irana preko
Hrvatske u za{ti}ene
zone Srebrenica i
@epa 1994. i 1995. godine, i to uz pre{utnu saglasnost Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava i drugih zemalja.
- Ha{ki tribunal izdao je
obvezuju}i nalog po kojem se
ja moram odazvati na taj razgovor s odvjetnikom. U suprotnom, zaprije}ena mi je
kazna od sedam godina zatvora ili 100.000 eura.
Me|utim, ja moram po{tivati hrvatske propise i zakone,
jer sam ja bio slu`benik Hrvatske. Treba vidjeti ho}e li
Vlada meni skinuti oznaku
tajnosti. Jo{ nisam dobio

Erdoan: Mobilizirao dr`avu i me|unarodnu zajednicu

Li~nost dana

Akcija humanosti
Jela~i}: Obavezna saradnja

bunalom, Sudom, Tu`ila{tvom i
odbranom. To se ogleda i u dostavljanju dokumenata i osiguranju svjedoka potrebnih za predmet. Ali, to ne zna~i da dr`ave
moraju odustati od oznake tajnosti, odnosno obaveze da se ~uva
njihova tajna - istakla je Jela~i}.

obavijesti ho}e li Vlada
to u~initi ili ne - kazao je
Tu|man za „Avaz“.

Izdavanje naloga

Tu|man:
^eka
odgovor

Poznato je, ka`e
on, da je Hrvatska
za vrijeme rata propu{tala
naoru`anje za HVO i
Armiju RBiH.
- Karad`i}eva je teza,
o~ito, ta da je dio oru`ja
oti{ao u Srebrenicu. Prema
tome, da to valjda nije bila
za{ti}ena zona, i Karad`i} je
iz tog razloga naredio ono

{to je naredio. Mislim da
Karad`i} time ni{ta ne}e
uspjeti dokazati. Drugo je pitanje po{tovanja odluka Vije}a sigurnosti UN-a... Srebrenica nije ugro`avala Srbe,
nego su oni ugrozili egzistenciju Bo{njaka - smatra
Tu|man.
U julu ove godine, podsjetimo, Raspravno vije}e
Ha{kog tribunala odobrilo
je Karad`i}ev zahtjev za izdavanje naloga Vladi Hrvatske
da Tu|manu uru~i poziv za
razgovor s njegovim pravnim
F. VELE
savjetnikom.

Ho}e li Tu`ila{tvo BiH uskoro otvoriti slu~aj

Prijava zbog zlo~ina
Dragica Ivandi} - Golemovi} je o~evidac zlo~ina u Bri{evu
gdje je ubijen njen otac i trojica stri~eva

Dragica Ivandi} - Golemovi} iz Bri{eva kod Ljubije podnijela je preko svoga advokata Damira Alagi}a Tu`ila{tvu
BiH krivi~nu prijavu protiv 20
politi~kih i vojnih du`nosnika Republike Srpske, odnosno
pripadnika Vojske RS zbog ratnog zlo~ina u spomenutom
hrvatskom mjestu.
Srpske snage su 24. i 25.
jula 1992. godine ubile 69
hrvatskih civila u Bri{evu, a
za taj u`asni zlo~in jo{ uvijek
niko nije odgovarao. Ivandi}
- Golemovi} je o~evidac

zlo~ina u Bri{evu gdje je ubijen njen otac i trojica stri~eva.
Kako je za „Dnevni avaz“
potvrdio advokat Alagi}, prijava je, izme|u ostalog, podnesena protiv pukovnika
Vojske RS Veljka Braji}a,
biv{eg predsjednika samoprogla{ene Srpske op}ine Sanski Most Nedjeljka Ra{ule,
biv{eg predsjednika samoprogla{ene autonomne regije
Krajina Voje Kupre{anina, te
navodnih direktnih izvr{itelja zlo~ina Dra{ka Topi}a,
Du{ana Radulovi}a, Nove i

Red`ep Tajip Erdoan

Du{ana Babi}a, Bo{ka i Borislava Vidi~evi}a, Miroslava [trbca, \or|a Babi}a, Pere, bra}e Stojana i Bore Jevti}a i Zorana Peji}a i vi{e
drugih pripadnika „6. kraji{ke brigade“ i „5. kozarske
brigade“ Vojske RS.
- Postoji osnovana sumnja da su te osobe zajedno
ili pojedina~no po~inili jedno ili vi{e krivi~nih dijela
protiv ~ovje~nosti i vrijednosti za{ti}enih me|unarodnim pravom - kazao je
F. V.
advokat Alagi}.

Alagi}: U`asni zlo~ini

Turski lider prvi posjetio Somaliju
predvode}i humanu misiju u gla|u i
ratom opusto{enoj zemlji

Premijer Turske Red`ep
Tajip Erdoan (Recep Tayyip
Erdogan) prvi je lider jedne
od mo}nih dr`ava svijeta koji se osjetio dovoljno pozvanim i odgovornim da posjeti Somaliju, dr`avu u kojoj
milioni ljudi gladuju, a hiljade doslovce umiru od gladi.
Erdoan je ju~er stigao u
Mogadi{, razoreni grad u kojem je do prije nekoliko dana
bjesnio rat izme|u pobunjeni~kih grupa, s velikom
dr`avnom delegacijom i brojnim ministrima, me|u kojima je bio i {ef diplomatije Ahmet Davutolu (Davutoglu),
kao i Erdoanova porodica.
Tom prilikom do`ivjeli su i

neugodnost, kada je njihov avion prilikom te{kog slijetanja
o{te}en. No, sve to nije sprije~ilo
turskog lidera da upozori svijet
da nevino stanovni{tvo Somalije, `ene, djeca i starci umiru
zbog su{e, ali i vi{egodi{njeg rata koji je donio siroma{tvo.
Erdoan ne samo da se
li~no anga`irao nego je mobilizirao i dr`avu Tursku, koja
sada predvodi napore u svijetu za prikupljanje humanitarne pomo}i, ali i stabilizaciju
prilika u ovoj napa}enoj zemlji i postizanje trajnog mira.
Aktuelni turski premijer ro|en je 26. februara
1954. godine. Na du`nosti
premijera je od 2003. T. L.

Austrijsko udru`enje FUTUREBAG

Darovali 1.600 |a~kih
torbi prva~i}ima u BiH

U povodu Svjetskog dana mladih,
predstavnici austrijskog udru`enja za
pomo} ugro`enoj
djeci u Bosni i Hercegovini
FUTUREBAG - Torba
za
budu}nost,
uru~ili su 1.600
|a~kih torbi s priborom za prva~i}e
iz osnovnih {kola Vrijednost donacije vi{e od 200.000 KM
{irom Bosne i HerSve~ano uru~ivanje torbi
cegovine i {ti}enicima orga- prva~i}ima u vi{e od 50
nizacije „Obrazovanje gradi osnovnih {kola bit }e upriBiH“.
li~eno prvog dana {kolske
Vrijednost donacije izno- 2011/12. godine. Dobrotvosi preko 200.000 KM a sva rno udru`enje FUTUREsredstva su, uz pomo} prija- BAG - Torba Za Budu}nost
telja u Austriji, prikupili ima cilj da pru`i podr{ku sto
humanisti ro|eni u BiH, ve}em broju materijalno
bra~ni par Amra i Kemal ugro`ene djece u Bosni i
Smaji}.
Hercegovini.


Document preview Članak Avaz Briševo.pdf - page 1/1

Related documents


lanak avaz bri evo
kom i
lanak
cis doc 2011 07 019
plan
26 07 2011


Related keywords