ÄŒLANAK .pdf
File information

Title: Z633-3.pmd
Author: prelom

This PDF 1.5 document has been generated by PageMaker 7.0 / Acrobat Distiller 5.0.5 (Windows), and has been sent on pdf-archive.com on 19/10/2011 at 23:24, from IP address 109.60.x.x. The current document download page has been viewed 947 times.
File size: 318.83 KB (3 pages).
Privacy: public file
Document preview


OBLJETNICE

17 godina nakon ubistva 68 Hrvata u Bri{evu kod Prijedora

Misa u spomen-crkvi: Sje}anje
na 68 ubijenih Hrvata katolika

Neka`njen zlo~in
u nestalom selu
Na ni~ijoj zemlji izme|u dva entiteta, na makadamskom putu izme|u
Prijedora i Sanskog Mosta, nalazilo se nestalo selo Bri{evo u kojem
je izvr{en zaboravljeni zlo~in nad 68 Hrvata katolika. Za zlo~in jo{
niko nije odgovarao, a u pustom selu, gdje je obnovljena spomencrkva i pet ku}a, 25. jula porodice `rtava obilje`ile su godi{njicu
stradanja svojih najmilijih
Pi{e: Esad He}imovi}
pra{ini, makadamskim putem uzbrdo, kolona automobila sa stranim tablicama najavljuje povratak
u Bri{evo, nestalo selo uz me|uentitetsku liniju. Ne postoji vi{e niti jedna putna tabla na putu od Prijedora do
Ljubije koja bi upu}ivala na selo. U samoj
Ljubiji, svega nekoliko kilometara od upravne zgrade Ljubijskih rudnika `eljezne rude,
nalazi se znak “Kraj asfaltnog puta”. Kada je
1963. godine Ljubija, kraj s najvi{e Hrvata u
ovom dijelu BiH, izgubila status op}ine, ovo
podru~je je administrativno podijeljeno

U

izme|u Prijedora i Sanskog Mosta. Put je izgra|en osamdesetih godina radom i prilozima samih Bri{evljana, kao i {kola, dru{tveni
dom, prodavnica u selu. Poslije rata, kroz
sredi{te `upe u Staroj Rijeci, pro{la je i me|uentitetska linija. Bri{evo je sada pusto selo, sa svega pet obnovljenih ku}a, u kojem se
mje{tani okupe jednom godi{nje, 25. jula,
zbog sje}anja na 68 ubijenih.

Crkva na granici
Pored puta, u blizini crkve, parkirane su
desetine automobila. Iz federalnog dijela,
preko Sanskog Mosta, pred crkvu sti`e kolona tamnih, slu`benih auta dr`ave BiH, uz

ISPRED CRKVE U BRI[EVU Puno
dvori{te, prazno selo

Pokolj u Bri{evu je, po broju `rtava, pojedina~no najve}i ratni zlo~in nad Hrvatima u BiH
30

DANI 31. 7. 2009.

POPIS @RTAVA U BRI[EVU

Najvi{e staraca i djece
Istra`itelji zlo~ina u Bri{evu navode da je 25. jula 1992. godine ubijeno 68 osoba,
me|u kojima je najvi{e bilo starijih osoba i djece. Me|u njima su bili An|elko Atlija
(1938.); Ilija Atlija (1929.); Ivo Atlija (1931.); Joso Atlija (1935.); Marijan Atlija (1944.);
Joso Bari{i} (1936.); Marko Bujadilovi} (1941.); Katarina Bujadilovi} (1943.); Ivo Buzuk
(1931.); Jozo Buzuk (1934.); Mara Buzuk (1929.); Marko Buzuk (1936.); Mato Buzuk
(1934.); Milan Buzuk, (1963.); Miroslav Buzuk (1960.); Sre}ko Buzuk (1947.); Vlatko
Buzuk (1965.); Pero Dima~ (1927.); Stipo Dima~ (1911.); Luka Do{en (1920.); Danica
Ivandi} (1936.); Darko Ivandi} (1972.); Jerko Ivandi} (1957.); Lucija Ivandi} (1960.);
Mara Ivandi} (1933.); Miro Ivandi} (1967.); Milan Ivandi} (1963.); Pejo Ivandi} (1954.);
Stipo Ivandi} (1959.); Stipo (Marka) Ivandi} (1931.); Sre}ko Ivandi} (1936.); Jozo
Jakara (1927.); Ante Komljen (1956.); Kaja Komljen (1960.); Ivo Komljen (1954.); Luka
Komljen (1926.); Jozo Komljenovi} (1925.); Ante Lovri} (1934.); Jozo Lovri} (1957.), Ivo
Lovri} (1934.); Danica Marijan (1954.); Milka Marijan (1922.); Mara Marijan (1936.);
Lucija Marijan (1922.); Franjo Marijan (1927.); Drago Marijan (1948.); Zvonko Marijan
(1952.); Ivo Mlinar (1930.); Luka Mlinar (1944.); Luka Mlinar (1976.); Mara Mlinar
(1919.); Slavko Mlinar (1931.); Ante Matanovi} (1935.); Ante Matanovi} (1946.); Ervin
Matanovi} (1976.); Johan Matanovi} (1974.); Fabijan Matanovi} (1952.); Goran
Matanovi} (1973.); Goran Matanovi} (1977.); Mara Matanovi} (1943.); Mladen
Matanovi} (1937.); Zdravko Matanovi} (1963.); Zoran Matanovi} (1975.); Predrag
Matanovi} (1974.); Vinko Matanovi} (1954.).
policijsku pratnju. Vozila se parkiraju u
crkvenom dvori{tu. Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH, @eljko Kom{i}, hrvatski politi~ar koji u svom kabinetu nema kri` nego sliku Josipa Broza Tita, ulazi u crkvu. Svojim
dolaskom `elio je skrenuti pa`nju na zaboravljeni zlo~in. Istra`itelji se nadaju da }e
njegov dolazak potaknuti istragu i krivi~ni
progon krivaca.
Crkva Svetog Petra i Pavla u Bri{evu, na
podru~ju Republike Srpske, je filijalna crkva
@upe Stara Rijeka, ~ija se mjesna Crkva Svetog Ante nalazi u Federaciji BiH. Prije svega
mjesec dana, crkva je obnovljena kao zavjetna crkva koja ~uva spomen na nevine `rtve.
U dvori{tu stoji spomen-kri`, visok pet me-

MRAMORNI KRI@ Spomen-obilje`je s imenima ubijenih

sti}i jednog dana pred Svevi{njeg suca, dragoga Boga. I mi vjerujemo da }e Bog nagraditi one koji su u~inili dobra a kazniti one koji su u~inili lo{a djela. Mi, ljudi, imamo ovdje
razli~ite sudove i razli~ite kazne, ali mislim
da je najve}a kazna koju jedna du{a mo`e zaraditi vje~ni prezir”, govori Iljo Arlovi}, `upnik @upe Stara Rijeka.
Sve}enik Arlovi} je, nakon hap{enja u
@upnom uredu Stara Rijeka 23. jula 1992.
godine, bio zato~en i zlostavljan u logoru
Krinc, u jednoj tvorni~koj hali. Primio je na
stotine udaraca palicom i ~izmama po bubrezima i rebrima. Stra`ari su ga tukli psuju}i mu “usta{ku mater” i nazivaju}i ga “Kuhari}evim sinom”. Le`e}i na podu, slu{ao je

sam se zatekao te no}i u @upnom uredu,
vjerojatno bi i mene ubili”, govorio je kasnije Arlovi}.

Ciljevi zlo~ina
Na jednoj od ranijih misa zadu{nica u ovoj
crkvi, banjalu~ki biskup Komarica je rekao da
su dobro poznata imena odgovornih za zlo~in u Bri{evu: “Iako se dobro znaju imena i
prezimena ljudi koji su to u~inili – kao ~lanovi tada{nje vojne formacije 6. kraji{ke sanske
jedinice pod zapovjedni{tvom pukovnika
Branka Basare – koliko je poznato, nisu bili
pozvani na odgovornost od strane bilo koje
ljudske instance.” Mje{tani, pak, vjeruju da su
postojali ovozemaljski razlozi za ovaj zlo~in.

SAMO SU IH POBILI “Moja mati Mara Mlinar, stara 76 godina, ubijena je s 24. na
25. juli 1992. godine. Zapaljena mi je porodi~na ku}a. Ubijen mi je i stric Ivo. Imao
je 62 godine. Ubijen je i stri~evi} Luka, imao je 52 godine. Dva sestrina sina su
ubijena i njihov otac, star 56 godina. U ku}i prvog kom{ije, ubijena su tri brata i
snaha. Nije bilo nikakvog otpora, niti rata. Jednostavno su do{li i pobili te ljude”
tara, u znak sje}anja na 68 Hrvata katolika,
ubijenih prije 17 godina. Njihova imena su
ispisana na plo~ama, ispod mramornog kri`a pod korom crkve. Pokolj u Bri{evu je, po
broju `rtava, pojedina~no najve}i ratni zlo~in
nad Hrvatima u BiH. U izjavi novinarima,
poslije polaganja cvije}a, Kom{i} napominje
da je ovaj zlo~in sastavni dio optu`nice protiv biv{eg predsjednika RS-a Radovana Karad`i}a.

Imena i sudovi
“Mi ne `elimo, niti mo`emo ikome suditi, pogotovo onima koji su po~inili zlo~in.
Sjetimo se, draga bra}o i sestre, da svaki zlo~in ~ine odre|eni ljudi ili grupe ljudi, ljudi s
imenom i prezimenom. Mnogi od njih ne}e
sti}i na ovozemaljske sudove, ali svakako }e
DANI 31. 7. 2009.

kako nad njim pla~u i njegovi vjernici i zatvoreni muslimani. Napuklo mu je pet rebara i
naprsnula plu}na maramica. Kada je nakon
dvanaest dana iza{ao iz logora, cijelo tijelo,
od glave do pete, bilo je posve crno od podljeva i udaraca. “Svakome su dali papiri}
kao potvrdu da se smijemo javno kretati, a
potpisao ga je pukovnik Branko Basara”,
svjedo~io je kasnije sve}enik Arlovi}. Sada
se ovaj sve}enik posvetio obnavljanju `ivota
na “ni~ijoj zemlji”, izme|u dva entiteta, zaboravljen od obje vlasti. Poslije logora, odsustvovao je samo kratko iz svoje `upe, zbog
lije~enja i odlaska na pogreb sve}eniku Ivanu Grgi}u, `upniku iz susjedne Ravske, koji
je ubijen 8. novembra 1992. godine. Dok je
bio na sprovodu, plja~ka{i su provalili u `upni stan i oplja~kali ga a crkvu minirali. “Da

@eljko Mlinar

31

OBLJETNICE

@ELJKO KOM[I] na misi u Bri{evu

godine i u ovom selu je `ivio 25 godina. Ovdje se {kolovao i onda, 1966. godine, pre{ao
u Ljubiju. Radio je u Ljubiji 30 godina, {koluju}i se za mehani~ara i industrijskog in`enjera. “Onda sam 1992. godine dobio otkaz
kao nepodoban. Moja mati Mara Mlinar,
stara 76 godina, ubijena je s 24. na 25. juli
1992. godine. Zapaljena mi je porodi~na ku}a. Ubijen mi je i stric Ivo. Imao je 62 godine.
Ubijen je i stri~evi} Luka, imao je 52 godine.
Dva sestrina sina su ubijena i njihov otac, star
56 godina. U ku}i prvog kom{ije, ubijena su
tri brata i snaha. Nije bilo nikakvog otpora,
niti rata. Jednostavno su do{li i pobili te ljude”, obja{njava @eljko Mlinar. Vratio se 1998.
godine u Bri{evo, na poziv biskupa Komarice,
kako bi radio u Caritasu, na povratku. “Jo{
nikada nisu stvoreni uvjeti za povratak Hrvata na ovo podru~je. Politi~ko-psiholo{ke barijere i danas postoje i ljudi se ne vra}aju.
Ljudi ne znaju za{to bi se vra}ali kada niko
zvani~no nije rekao ni za{to su ljudi pobijeni
i protjerani. Ovako svako sumnji~i svakoga”,
obja{njava Mlinar, jedan od nekolicine povratnika u Bri{evo. Ostao je sam u crkvenom
dvori{tu. Auti su oti{li pra{njavim putem do
raskrsnice za dva entiteta.

“Svrha zlo~ina je bila da se vojnom silom pre- tolika, a to je bio ogranak `upe u Staroj Rikine `ivotno va`na linija komunikacije izme|u jeci. U Prijedoru sada ima samo oko 400 kaPrijedora i Biha}a, koja je slu`ila za izvla~enje tolika, a prije rata je u ovoj op}ini bilo oko
Bo{njaka s prijedorske op}ine prema Biha}u. 2.000 katolika”, ka`e Marijan Stojanovi}, `uU akciji su u~estvovale [esta kraji{ka brigada, pnik u Prijedoru. Rodom je iz ovog grada i u
koja je napadala s podru~ja Sanskog Mosta, svojoj `upi je nedavno obilje`io 25 godina
i Peta kozarska brigada, koja je blokirala sela sve}eni~kog rada. “Ta~ne brojeve ne znamo,
s podru~ja Prijedora i potom nastavila etni~ko ali katolici su uglavnom protjerani i pobijeni.
~i{}enje podru~ja. To je bio drugi cilj opera- Ve}ina ljudi je sada u Hrvatskoj. Uglavnom
cije. Ovdje je bila najve}a koncentracija Hrva- jo{ ne prodaju imovinu, ali ima i onih koji je
ta katolika na podru~ju Prijedora i neko je prodaju budza{to. Mislili smo da }e se ljudi
odlu~io da ovo podru~je o~isti. Tre}i cilj je bio vratiti nakon obnavljanja crkve, ali tu je ostao
problem infrastrukture. U
plja~ka”, navode svjedoci
Krupi ima samo jedna katodoga|aja. U vrijeme napada
ZA[TO? “Politi~koli~ka familija koja redovno
na Bri{evo, Ante Jovi} je ve}
psiholo{ke barijere i
dolazi u crkvu, ali uz pomo}
mjesec dana bio zato~en u
muslimana smo obnovili
logoru Keraterm. Potom je
danas postoje i ljudi se
crkvu, blagoslov je u septempreba~en u logor Omarska i
ne vra}aju. Ljudi ne
bru. Isto tako, uz pomo}
kona~no u augustu osloboznaju za{to bi se vra}ali muslimana, pokrenuli smo
|en. Oti{ao je u Karlovac i
kada niko zvani~no nije
obnovu jedne kapele u Kopotom u izbjegli{tvo u Norvezarcu”, obja{njava `upnik
{ku. “Nisam mogao izdr`ati u
rekao ni za{to su ljudi
Stojanovi}.
izbjegli{tvu. Ve} 1994. sam
pobijeni i protjerani”
Mladen Petrovi} je bio u
ponovo bio u Zagrebu. U
vi{e logora poput “Keraterdrugoj polovini 1995. godine
stigao sam nazad, u Stari Majdan, i po~eo do- ma, Manja~e, Omarske, pa u Kninu kod
laziti ovamo”, obja{njava Ante Jovi}, jedan od Marti}a, pa opet Manja~a”: “Kao jedini karijetkih povratnika. “Uz mene, ima jo{ neko- tolik, uz 200 muslimana, odveden sam usred
liko starijih i nemo}nih osoba”, ka`e Jovi}. Na Engleske. Ovdje tek sad renoviram stan u
podru~ju 12 okolnih sela gdje su `ivjeli Hrvati, Ljubiji, a penziju jo{ ne mogu da izganjam.
Ako i dobijem penziju, to mo`e biti jedno
gotovo 98 posto stanovni{tva je protjerano.
200 KM, i {ta }u onda? Radio sam 25 godina u rudniku. Ovdje dolazim svake godine
Drugo strati{te u BiH
Na podru~ju Prijedora ubijeno je oko 200 samo da poka`em da sam `iv i zdrav i da moHrvata i vi{e od 4.000 Bo{njaka, zbog ~ega je gu da do|em kad god ja ho}u”, ka`e PetroPrijedor na drugom mjestu u BiH po broju vi}. @eljko Mlinar je ro|en u Bri{evu 1940.
`rtava u odnosu na broj stanovnika. “Sada{nja `upa u Staroj Rijeci ima stotinjak familiANTE JOVI] kod spomen-kri`a u dvori{tu,
ja. Prije rata u Bri{evu je `ivjelo oko 360 kavisokog pet metara

32

DANI 31. 7. 2009.Download original PDF file

ÄŒLANAK.pdf (PDF, 318.83 KB)

DownloadShare on social networksLink to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file ÄŒLANAK.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000034513.
Report illicit content