26.07.2006 (PDF)
File information


Title: untitled

This PDF 1.2 document has been sent on pdf-archive.com on 22/10/2011 at 22:11, from IP address 109.60.x.x. The current document download page has been viewed 879 times.
File size: 414.13 KB (1 page).
Privacy: public file
Document preview - 26.07.2006.pdf - Page 1/1

File preview


10 srijeda 26. 7. 2006.

NEZAVISNE

DRU[TVO

Selo Bri{evo pored Prijedora

OBILJE@ENA
14. GODI[NJICA
stradanja Hrvata
Najmla|a `rtva tog masakra, kako je re~eno, bio je
~etrnaestogodi{nji Ervin Matanovi}, a najstariji mje{tanin
osamdesetjednogodi{nji Stipo Dima~, koji je ubijen ispred
svoje ku}e u Bri{evu 25. jula 1992. godine
D. KOVA^EVI]

Biskup banjolu~ki Franjo Komarica slu`io misu zadu{nicu

FOTO NN

PRIJEDOR - U selu Bri{evo
pored Prijedora ju~e je obilje`ena
14. godi{njica stradanja Hrvata iz
tog kraja, njih 79, koji su ubijeni na
ku}nim pragovima i na svojim
imanjima u ljeto 1992. godine.
Najmla|a `rtva tog masakra,
kako je re~eno, bio je ~etrnaestogodi{nji Ervin Matanovi}, a najstariji
mje{tanin osamdesetjednogodi{nji
Stipo Dima~.
Ju~e je u pomen na stradanje
Hrvata misu zadu{nicu za nevino

ubijene slu`io biskup banjolu~ki
Franjo Komarica, koji je rekao da
za zlo~ine u tom selu i na podru~ju `upe Stara Rijeka jo{ niko nije odgovarao pred Ha{kim tribunalom.
"Za taj zlo~in jo{ niko nije
odgovarao pred Ha{kim tribunalom, iako se zna ko je odgovoran
za masakr u Bri{evu, jer je na
tom podru~ju djelovala [esta sanska brigada pod zapovjedni{tvom
pukovnika Branka Basare", rekao
je biskup Komarica i dodao da
"politi~ari neotkrivanjem onih

koji su zlo ~inili ubijaju istinu i
pravdu".
Misi zadu{nici su prisustvovali pre`ivjeli mje{tani Bri{eva i
Stare Rijeke, te rodbina i prijatelji ubijenih. Oni su ju~e okupljeni
u crkvi svetih apostola Petra i Pavla, koja je u ratu bila u potpunosti spaljena, a obnovljena
2002. godine, svjedo~ili o masakru u Bri{evu.
U tom selu u ratu su stradale i
kompletne porodice, me|u kojima
je najve}i broj `rtava iz porodica
Matanovi}, Atlija, Dima~ i Bari{i}.

Najboljim
u~enicima
po 500 KM
TREBINJE - Na~elnik
op{tine Trebinje Dobroslav
]uk sa saradnicima primio
je ju~e u~enike generacije
sve tri trebinjske srednje
{kole i uru~io im nov~ane
nagrade u iznosu od 500
KM.
Kako je re~eno, nagradu
od 500 KM i knjigu stihova
trebinjskog pjesnika Jovana
Du~i}a dobili su Jovana
Ivankovi}, koja je zavr{ila
Ekonomsku {kolu, Ivana
Ru`i} iz Gimnazije i Zdravko Zubac iz Srednje tehni~ke i srednje stru~ne {kole.
To troje u~enika, kako je
istaknuto, ve} su polo`ili
prijemne ispite i upisali `eljene fakultete.
V.D.

FOTO NN

Jasmin Odoba{i} o rezultatima
DNK analize `rtava ekshumiranih
iz jame Zve~arka

Trebinje

Identifikovana

DVA TIJELA
BO[NJAKA
Z. ^EKI]

SANSKI MOST - Na osnovu DNA
metode identifikovana su dva od 11 tijela koja su ekshumirana krajem marta iz
prirodne jame Zve~arka u blizini Lu{ci
Palanke, op}ina Sanski Most, i radi se o
osobama bo{nja~ke nacionalnosti, izjavio je na~elnik Federalne komisije za
tra`enje nestalih osoba Jasmin Odoba{i}.

"Identifikovani su Mirsad Omi} iz
Pobrije`ja i Enes Kaltak iz Okre~a, op}ina Sanski Most. Njihova tijela }e uskoro
biti preba~ena iz identifikacionog centra
u Banjoj Luci, gdje se trenutno nalaze, u
halu '[ejkova~a' pored Sanskog Mosta,
kako bi porodice potvrdile identifikaciju", rekao je Odoba{i}.
On je dodao da su, prema operativnim saznanjima Federalne komisije za
tra`enje nestalih osoba, i ostale ekshu-

REPUBLIKA SRPSKA
OSNOVNA [KOLA ”VUK KARAYI]”
@IVINICE - KNE@EVO
Kne`evo, @ivinice bb, broj telefona 051/597-123, 051/481-769, faks 051/597-123, e-mail os087@rskoming.net
JIB-4401114170002 [KOLSKI ODBOR
Broj: 209/06. Datum: 30.06.2006. godine

[kolski odbor O[ ”Vuk Karayi}” @ivinice - Kne`evo r a s p i s u j e:

KONKURS
za izbor i imenovawe direktora {kole
Za direktora {kole se imenuje lice koje pored
op{tih uslova za zasnivawe radnog odnosa ispuwava
i sqede}e uslove:
a) ima stru~nu spremu za nastavnika {kole, odnosno
psihologa ili pedagoga;
b) posjeduje va`e}u licencu ili ispuwava uslove za
dodjelu licence za nastavnika;
v) ima polo`en stru~ni ispit za obavqawe vaspit
noobrazovnog rada;
g) ima najmawe pet godina radnog iskustva u nas
tavi, odnosno na pedago{ko-psiholo{kim
poslovima u {koli;
d) nije osu|ivano pravosna`nom presudom na

bezuslovnu kaznu zatvora;
|) ima predlo`en program;
e) nije ~lan organa politi~ke stranke.
Direktor se imenuje na period od ~etiri godine (od
25.12.2006. godine).
Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavqivawa.
[kolski odbor }e u pisanoj formi obavijestiti
sve u~esnike konkursa o odluci o imenovawu direktora u roku od osam dana od dana dono{ewa odluke.
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.
Prijave slati na adresu {kole.
Predsjednik [kolskog odbora,
Gordana VUKOVI]

Identifikovana
tijela ekshumirana
iz Zve~arke

mirane `rtve bo{nja~ke nacionalnosti i
da se radi o osobama koje su ubijene
1992. godine tokom pro{loga rata u BiH
i potom ba~ene u prirodnu jamu Zve~arka.
Odoba{i} je istakao da su ranije
izjave predstavnika Kancelarije za tra`enje nestalih i zarobljenih lica RS Milana
Ivan~evi}a o tome da se radi o `rtvama
srpske nacionalnosti bile pogre{ne. Ivan~evi} nije ju~e mogao da potvrdi te in-

formacije, istakav{i da je identifikacija
okon~ana tek kada se od strane porodice
potvrdi identitet ekshumirane osobe.
Kancelarija za tra`enje nestalih i zarobljenih lica RS ekshumirala je krajem
marta 11 tijela iz prirodne jame Zve~arka duboke oko 11 metara na osnovu dobijenih informacija da se u njoj nalaze tijela vojnika i civila srpske nacionalnosti
koji su ubijeni u novembru 1995. godine
i ba~eni u jamu.

SREBRENICA

Ponovo sru{en drveni krst
SREBRENICA - Drveni krst iznad
grada, postavljen na mjestu nekada{njeg
pravoslavnog manastira na starom gradu
u Srebrenici, ponovo je sru{en u no}i
izme|u ponedjeljka i utorka.
"To je ve} peti put u proteklom periodu da krst ru{e nepoznati po~inioci i bacaju ga u provalijiu", rekao je sekretar
Bora~ke organizacije u Srebrenici Milo{
Milovanovi}.
On je dodao da taj "vandalski ~in {alje jasnu poruku Srbima u Srebrenici da
ni oni, a ni njihova vjerska obilje`ja vi{e
nisu po`eljni u tom gradu".
On je istakao da je o tom slu~aju obavije{tena i policija u Srebrenici.
"Tra`imo da se po~inilac {to prije pro-

na|e, a potrudi}emo se da krst ponovo
postavimo na staro mjesto", istakao je
Milovanovi}, poja{njavaju{i da je taj krst
bio ru{en i u periodu kada je Naser Ori}
bio izru~en Ha{kom tribunalu.
"Vlasti u Srebrenici su insistirale da
se krst dislocira, a Komunalno preduze}e
Srebrenice je 2004. godine dobilo nalog
da krst skloni, ali do toga nije do{lo jer
Crkva posjeduje svu potrebnu dokumentaciju za njegovo postavljanje", istakao je
Milovanovi}.
Drveni krst iznad Srebrenice postavljen je 1997. godine i od tada je stalno na
meti vandala.
V.Ra.


Download 26.07.200626.07.2006.pdf (PDF, 414.13 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file 26.07.2006.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000034584.
Report illicit content