26.07.2011 (PDF)




File information


Title: untitled

This PDF 1.2 document has been sent on pdf-archive.com on 22/10/2011 at 22:02, from IP address 109.60.x.x. The current document download page has been viewed 1178 times.
File size: 1.09 MB (1 page).
Privacy: public file




Document preview - 26.07.2011.pdf - Page 1/1





File preview


26.7.2011.

Doga|aji

7

Obilje`eno 19 godina od ubistva 69 Hrvata u selu pored Ljubije

Za zlo~in u Bri{evu
niko nije odgovarao
Stradanja: Neke su ubili
odmah, a neke su odveli u
logor i tamo ih ubili. Tri dana se
pucalo, kazala je Vera Mlinar
Dejan [AJINOVI]

PRIJEDOR - Za zlo~in u selu Bri{evo, pored Ljubije, niko
jo{ nije odgovarao, istaknuto je
to ju~e na obilje`avanju 19 godina od stradanja 69 hrvatskih civila koje su srpske snage ubile
24. i 25. jula 1992. godine.
Misu u crkvi svetog Petra i Pavla, na kojoj je bilo nekoliko stotina
Vijence polo`ila
Dunja Jevak,
generalni
konzul Hrvatske
u Banjaluci

biv{ih mje{tana Bri{eva i ~lanova
rodbine ubijenih, predvodio je biskup banjalu~ki Franjo Komarica sa
sve{tenstvom lokalne `upe. Vijence
je u ime Ive Josipovi}a, predsjednika Hrvat ske, i Ja dran ke Ko sor,
predsjednice Vlade Hrvatske, polo`ila Dunja Jevak, generalni konzul
Hrvatske u Banjaluci.
Vera Mlinar (65), koja je
u ta dva dana izgubila 14 ~lanova
porodice, ka`e da nikad ne}e zaboraviti taj crni vikend.
"Do{la je vojska u selo iznenada i blokirala sve, niko nije mogao
iza}i. Ljudi su se zatvorili u svoje
ku}e i ~ekali sudbinu. Onda je vojska dolazila do ku}a. Neke su ubili
odmah, a neke su odveli u logor i
tamo ih ubili. Tri dana se pucalo, a
ja sam bila u Ralja{u, na farmi, i tu
sam ostala dok vojska nije oti{la",
rekla je ona.
Ka`e da je od oko 500 ljudi
koji su u Bri{evu i Ralja{u `ivjeli
prije rata, ostalo jo{ desetak.
Pri~a da joj je bilo drago {to su
Bri{evo pro{le godine posjetili Josipovi}, Milorad Dodik, tada{nji
predsjednik Vlade RS, i Sulejman
Tihi}, predsjednik SDA, koji su polo`ili vijence. Mlinar govori da jo{

Misu predvodio banjalu~ki
biskup Franjo Komarica
FOTO V.STOJAKOVI]

~ekaju obe}anu pomo}, kako bi ljudi koji su ostali mogli lak{e `ivjeti.
Pri~a da im je u selo dovedena struja, ali da jo{ ~ekaju da bude obnovljen put do sela.
Komarica je rekao da je ljudima krivo {to ju~e na godi{njici nije
bilo op{tinskih, entitetskih i dr`a-

@rtve i djeca
Obk!nmb!}b!asuwb!Hp!sbo!Nb!ub!op!wj~!jnbp!kf!25!hp!ej!ob-!epl!kf!obk!tub!sj!kb!Tuj!qp!Ej!nb•!jnbp!93!hp!ej!.
of/!Qp!sfe!Hp!sb!ob-!vcj!kf!op!kf!kp|!of!lp!mj!lp!ekf!df!lp!kb!tv!cj!mb!tub!sb!plp!26!hp!ej!ob/!
Vcj!kf!oj!tv!•mb!op!wj!qp!sp!ej!db!Bumj!kb-!Cb!sj!|j~-!Cv!kb!ej!op!wj~-!Cv!{vl-!Ef!mj~-!Ej!nb•-!Ep!|fo-!Hb!wsb!op!wj~Jwbo!ej~-!Kv!sj~-!Lp!nmkfo-!Mp!wsj~-!Nb!sj!kbo-!Nb!ub!op!wj~-!Nmj!obs!j!\p!mb!kb/!

Tu`ila{tvo tra`i da ]opi}
ostane iza re{etaka
N. MORA^A

BANJALUKA - Specijalno
tu`ila{tvo RS zatra`ilo je ju~e od
Vrhovnog suda RS produ`enje
pritvora Zoranu ]opi}u ]opi
(45), osumnji~enom za pranje 14
miliona maraka.
Saznajemo da Specijalno tu`ila{tvo tra`i jo{ tri mjeseca pritvora
za ]opi}a kako bi kompletiralo istragu koju vodi protiv osumnji~enog, a koji je jo{ ranije ocijenjen kao
poslovni partner odbjeglog narkobosa Darka [ari}a iz Srbije.
Vrhovni sud RS danas bi trebalo da donese odluku o zahtjevu
Specijalnog tu`ila{tva. Pritvor osumnji~enom zatra`en je, izme|u ostalog, zbog bojazni da }e ukoliko
bude pu{ten na slobodu pobje}i van
granica RS, odnosno BiH, zatim da
}e ometati istragu i uticati na svjedo-

Hap{enje
Zorana
]opi}a

ke, prikriti dokaze koji su bitni za
dalji postupak, te zbog ~injenice da
za krivi~no djelo za koje terete ]opi}a mo`e biti izre~ena kazna od 10
godina zatvora i vi{e.
]opi} je uhap{en u aprilu ove
godine u akciji "Ma{ina", kojom je
rukovodilo Specijalno tu`ila{tvo RS,

a u okviru istrage zaplijenjena je i
]opi}eva imovina vrijedna oko 30
miliona maraka.
]opi} je osumnji~en da je kroz
ve}i broj transakcija u bankama, te
kroz poslovanja bijeljinske {e}erane,
koja je u ve}inskom vlasni{tvu osumnji~enog, oprao 14 miliona maraka zara|enog od prodaje kokaina.
Tokom istrage pretresene su i
]opi}eve firme "Agrokop eksportimport" i "Avio-rent" u banjalu~kom na se lju Ro su lje, a u
Tu`ila{tvu su saslu{ani i direktori
ovih firmi, Ljubo Mr|en i Drago
Ni`ol. ]opi}u je nakon saslu{anja
odmah odre|en pritvor u kojem boravi od kraja aprila.
Zaplijenjene su ]opi}eve akcije
u bijeljinskoj {e}erani, vrijedne oko
18 miliona maraka, porodi~na ku}a,
skupocjeni automobili, te imovina
firmi "Agrokop" i "Avio-rent".

vnih politi~ara, a posebno {to nije
bilo hrvatskih politi~ara iz BiH.
"Nitko, na`alost, nije do{ao na
ovo mjesto velike drame koja, na`alost, nije jedina u ovoj zemlji.
Ovdje nije bilo ni hrvatskih politi~ara pa kako onda o~ekivati da nam
do|u na{i Srbi", rekao je Komarica.
Poru~io je da pre`ivjeli
i njihove porodice moraju pokazati
opro{tenje i milost.
"Ljudi su ubijeni s imenima i
prezimenima i njih nisu ubile zvijeri nego isto ljudi sa imenima i prezimenima. I te jadne ubojice imaju
imena. Dok za imena ubijenih znademo, jo{ ne znamo imena tih ja-

Slu`en
parastos
u [amcu
[AMAC - Jerej Dra`en Stevanovi} ju~e je u spomen-hramu svete Petke u Gajevima, kod
[amca, slu`io parastos za 18
poginulih boraca i tri civilne
`rtve iz posljednjeg Otad`binskog rata i za 16 `rtava iz Drugog svjet skog ra ta sa ovog
podru~ja.
"Danas ne bi bilo ni nas ni RS
da se ovi ljudi nisu borili za slobodu, zbog ~ega se ove `rtve ne
smiju zaboraviti", rekao je nakon parastosa i polaganja vijena ca i cvi je}a Sa vo Mi ni},
na~elnik op{tine [amac.
Majka poginulog borca Dragica Savi} sa suzama u o~ima
ispri~ala je da ni do danas nije
dobila tijelo svog devetnaestogodi{njeg sina kojeg je izgubila
u Bjelovaru, prilikom napada na
kasarnu. (Srna)

dnih ubojica", rekao je Komarica i
istakao da oni znaju imena tih ljudi,
ali da za ta imena ne `ele da znaju
oni koji treba da procesuiraju ovaj
zlo~in.

Nedolazak
Ovdje nije bilo ni
hrvatskih
politi~ara pa
kako onda
o~ekivati da nam
do|u Srbi, rekao
je Komarica

Jevakova je kazala da porodice
19 godina dolaze na ovo mjesto i
da sve to vrijeme ~ekaju pravdu.
"Poku{alo se to izbrisati, me|u tim, svje do ci pos to je. Mi se
stvarno nadamo da }e ovaj zlo~in
biti procesuiran, a odgovorni privedeni pravdi", rekla je Jevakova.
Istakla je da je Dodik prilikom svoje posjete osudio ovaj
zlo~in i rekao da zlo~inci treba da
odgovaraju.
Komarica smatra da je pomirenje preduslov za zajedni~ku budu}nost i is ta kao je da je prav da
po tre bna, ne sa mo po ro di ca ma
`rtava nego i porodicama ubica.

Zatra`en pritvor
za aktere ubistva
TREBINJE - Okru`no tu`ila{tvo u Trebinju zatra`ilo je od
tamo{njeg Okru`nog suda da
odredi jednomjese~ni pritvor za
Borisa Vu~ini}a (30) i Sini{u Vuja ni }a (31), osu mnji ~e ne za
u~e{}e u tu~i ispred diskoteke
"Red blek" u Trebinju, u kojoj
je smrtno stradao Damir Novak
(39), hrvatski dr`avljanin nastanjen u Holandiji.
Okru `ni sud Tre bi nje }e se o
odre|ivanju pritvora dvojici mladi}a odrediti danas, potvr|eno je
ju~e u ovoj pravosudnoj instituciji.
Prema izvje{taju koji je protiv
dvojice mladi}a podnio CJB Trebinje, Vu~ini} se tereti za po~injeno ubistvo, a Vujani} za u~e{}e u
tu~i.
Osim nastradalog Novaka, koji
je u Trebinje do{ao da se vidi sa
drugom iz djetinjstva sa kojim se
nije susreo dvije decenije, u tu~i je

povrije|eno jo{ nekoliko mladi}a.
Sva|a je, navodno, nastupila jo{ u
diskoteci, da bi fatalno bila okon~ana ispred ovog objekta u subotu
u ranim jutarnjim ~asovima.
Dobroslav ]uk, na~elnik op{tine
Trebinje, je izrazio `aljenje zbog
ovog nesre}nog doga|aja, a `al su
na dru{tvenoj mre`i Facebook istakli i zaposleni u diskoteci "Red
blek", isti~u}i da ne mogu biti odgovorni za de{avanja po okolnim
ulicama i parkinzima.
Nakon svega se, me|utim, postavlja pitanje ko bi mogao preuzeti odgovornost za u~estale nerede
ispred ovog ugostiteljskog objekta, gdje su i ranije bivale tu~e i
pucnjave. Nerijetko se de{avalo i
da radnici susjedne "Elektrohercegovine" ne mogu na vrijeme intervenisati, jer je njihov izlaz bivao
zagra|en automobilima gostiju u
diskoteci.
V.D.






Download 26.07.2011



26.07.2011.pdf (PDF, 1.09 MB)


Download PDF







Share this file on social networks



     





Link to this page



Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..




Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)




HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog




QR Code to this page


QR Code link to PDF file 26.07.2011.pdf






This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000034581.
Report illicit content