komšić (PDF)
File information


Title: 01-26-07.qxd
Author: dtp

This PDF 1.5 document has been generated by PScript5.dll Version 5.2.2 / Acrobat Distiller 7.0.5 (Windows), and has been sent on pdf-archive.com on 22/10/2011 at 22:30, from IP address 109.60.x.x. The current document download page has been viewed 1123 times.
File size: 140.49 KB (1 page).
Privacy: public file
Document preview - komšić.pdf - Page 1/1

File preview


OSLOBO\ENJE

2

U @I@I

nedjelja, 26. juli 2009. godine

@eljko Kom{i} u Bri{evu kod Prijedora

Po{ta za 68

Ministar pravde Bari{a ^olak
za Oslobo|enje ponovio

masakriranih Hrvata
Ovaj zlo~in je sastavni dio optu`nice protiv ha{kog optu`enika i
biv{eg predsjednika RS-a Radovana Karad`i}a, kazao je Kom{i}

Bari{a ^olak: Nismo se tako dogovorili

Ne}emo isporu~ivati

na{e gra|ane
^olak misli da srbijanska ministrica pravde
odlaskom u Lyon ne doprinosi rje{enju problema
Dr`avni ministar pravde Bari{a
^olak kazao je za Oslobo|enje
da Bosna i Hercegovina ne}e isporu~ivati svoje gra|ane drugim
dr`avama, bez obzira na vrstu raspisane tjeralice.

Pogre{na odluka
^olak je ustvrdio da odluka srbijan ske mi nis tri ce pra vo su|a
Sne`ane Malovi} da posjeti centralu Interpola u Lyonu, s ciljem
reaktiviranja crvenih tjeralica protiv bh. gra|ana, u trenutku kada se
ozbiljno radi na rje{avanju problema dvos tru kog pro ce su ira nja
izme|u pravosudnih institucija
dviju dr`ava, nije doprinos za njegovu rje{enje.
Podsje}amo da su se ministri
pravde BiH i Srbije susreli u Sarajevu krajem juna 2009. i tada razmotrili pitanja koja optere}uju
odnose dviju dr`ava. Izme|u ostalih i pitanje vo|enja duplih
postupaka u predmetima ratnih
zlo~ina. Tom su sastanku prisustvovali i tu`ioci Milorad Bara{in
i Vladimir Vuk~evi}.Zajedni~ki
zaklju~ak sastanka bio je da procesuiranje ratnih zlo~ina doprinosi pobolj{anju odnosa izme|u
BiH i Srbije.
- Tom prigodom, kao i vi{e puta ranije, iznijet je na{ stav da
procese vezane za ratne zlo~ine
po~injene na podru~ju Bosne i
Hercegovine, ako su po~inioci bh.
dr`avljani, treba da vode isklju~ivo
nadle`ni organi u Bosni i Hercegovini. U skladu sa zaklju~kom
dva ministra 15. i 16. jula 2009. godine u Sarajevu je odr`an sastanak
ekspertnih timova dvaju ministarstava, sa ciljem realizacije navede-

SAGLASNOST
U najve}em dijelu
ekspertne grupe su
postigle saglasnost,
te su kao klju~ni
elementi za vo|enje
krivi~nih postupaka u
predmetima ratnih
zlo~ina navedeni
dr`avljanstvo i
prebivali{te lica
koja se procesuiraju
nih zaklju~aka, ali i ugovornog
regulisanja izbjegavanja dvostrukog procesuiranja. U najve}em
dijelu ekspertne grupe su postigle
saglasnost, te su kao klju~ni elemenati za vo|enje krivi~nih postu pa ka u pre dme ti ma ra tnih
zlo~ina navedeni dr`avljanstvo i
prebivali{te lica koja se procesuiraju. Kona~an tekst ugovora bi}e
usagla{en na slijede}em sastanku
ek sper tnih ti mo va ko ji }e se
odr`ati u Beogradu, najvjerovatnije u septembru ove godine, re~eno
nam je u Ministarstvu pravde.

Argumentacija?
Zbog svega ovog, ^olak smatra
da potez ministrice Malovi} ne dopri no si rje {a va nju pro ble ma
izme|u BiH i Srbije.
Malovi} je, podsje}amo, izjavila da u Lyon odlazi kako bi Interpolu prezentirala argumentaciju
u vezi sa potjernicama protiv 19
bh. dr`avljana, zbog navodnih
zlo~ina po~injenih u Dobrovolja~koj ulici u Sarajevu.
J. F.

Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH @eljko Kom{i} posjetio
je ju~er selo Bri{evo u op{tini
Prijedor, gdje je prisustvovao
obilje`avanju 17. godi{njice
masakra nad 68 civila hrvatske
nacionalnosti. U sklopukampanje etni~kog ~i{}enja u Bosanskoj krajini 25. jula 1992. godine, na lokalitetu sela Bri{evo,
pripadnici biv{e Vojske RS-a
ubili su i masakrirali 68 civila
hrvatske nacionalnosti.
Kom{i} je napomenuo da je
ovaj zlo~in sastavni dio optu`nice protiv ha{kog optu`enika i biv{eg predsjednika RS-a
Radovana Karad`i}a.
“To mo`emo zahvaliti uredu
za vezu sa Ha{kim tribunalom,
kojiradi pri mom kabinetu, a koji je pro{legodine, nakonhap{enjaRadovanaKarad`i}a, dokumentovao i ovaj zlo~in“, istaknuo je Kom{i} u izjavinovinarima.
On se zalo`io za procesuiranje svih odgovornih za po~injene ratne zlo~ine tokom proteklog rata u BiH.
“Postoji op}a volja kod svih
normalnih ljudi da ta pri~a bude {to prije zavr{ena. Me|utim,
institucije su ispolitizirane i u toj
politizaciji sve se rasplinjuje“, kazao je Kom{i} i ipak ukazao da
treba vjerovati u pravdu i kada
ona izgleda daleka i nedosti`na, prenijela je Fena.
Iznio je i stav da je BiH “prepuna sli~nih mjesta kao Bri{evo, gdje su nevini `ivotima platili ludilo zlo~ina koje je vladalo u to vrijeme“.

V
I
J
E
S
T
I

Kom{i} u Bri{evu: Bez milosti prema ratnim zlo~incima

Posjeta Halimi Ibrahimovi}

@eljko Kom{i} je u selu Gornji Agi}i posjetio Halimu
Ibrahimovi}, kojoj su 20. jula 1992. pripadnici biv{e Vojske RS-a, u sklopu kampanje etni~kog ~i{}enja nesrpskog
stanovni{tva, ubili pet sinova i supruga, a ~iji su posmrtni
ostaci ekshumirani iz masovne grobnice Jakarina kosa u
septembru 2001. godine.

Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH je jo{ dodao i da ima jo{
mnogo `rtava koje nisu prona|ene, te previ{e porodica kojenisuna{le ni u tom smisluneki svoj smiraj.
Kom{i} je, kako prenosi Srna,
kazao da ni prema jednom pojedincu koji je po~inio ratni
zlo~in ne treba imati milosti.
‘’Na stranu ratne zasluge i
herojstvo, ratni zlo~in zaslu`uje
kaznu bez obzira ko je u pitanju’’, rekao je Kom{i}, komentari{u}i televizijske snimke na
kojima ratni komandant 5. korpusaArmije BiH AtifDudakovi}
navodnonare|ujestrijeljanjeratnih zarobljenika u Iza~i}u.

Predsjedni{tvo BiH

Kom{i}evo
sau~e{}e Mesi}u
Predsjedavaju}iPredsjedni{tva BiH @eljko
Kom{i}uputio je telegramsau~e{}apredsjedniku Hrvatske Stjepanu Mesi}u povodom
`eljezni~ke nesre}e u Ka{telima kod Splita.
“S velikom tugom primili smo vijest o tragi~noj `eljezni~koj nesre}i u Ka{telima
kod Splita. Stoga Vas molim da u ime
Predsjedni{tva BiH i moje li~no ime primite izraze najdubljeg sau~e{}a. Molim Vas
da porodicama poginulih prenesete da narodi BiH saosje}aju s njima u ovom te{kom
trenutku“, navodi se u telegramu sau~e{}a.
Kom{i} je po`elio povrije|enima u ovoj
`eljezni~koj nesre}i {to br`i oporavak.

Na pitanje da prokomentari{e svoju raniju izjavu da je Dudakovi} “~astan general koji je
branio BiH”, Komi{i} je rekao da
nije promijenio mi{ljenje kada
je je rije~, kako je naveo, o Dudakovi}evom herojstvu i odbrani Krajine i BiH.
‘’Moj komentar na te snimke
i uop{te na tu pri~u o ratnim
zlo~inima je da je i moj otac
Marko na mjestu Dudakovi}a ili
bilo ko drugi, prvi bih ga odveo
u zatvor“, rekao je Kom{i}
Mediji u RS-u su javili da je
ju~er, na 17. godi{njicu zlo~ina,
u crkvi Svetih apostola Petra i
Pavla u Bri{evu slu`ena i spomen misa.

Kök u Biha}u

Veliki potencijali
Austrijski ambasador u BiH Donatus
Kök izjavio je ju~er da bi Biha} lako mogao da na|e partnere u Austriji koji bi bili zainteresovani za ulaganje u gradske
projekte. Kök je nakon sastanka sa rukovodstvom Op}inskog vije}a Biha}a istakao da su posebno velika {ansa IPA
fondovi.
Predstavljaju}i projekte koji se trenutno realizuju u ovoj op}ini, predsjedavaju}i Op}inskog vije}a Biha} Ivan Pr{a rekao je da je Biha} otvoren grad i da rukovodstvo ula`e maksimalne napore kako
bi bili realizovani projekti za{tite `ivotne
sredine i obrazovanja mladih.


Download komšićkomÅ¡ić.pdf (PDF, 140.49 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file komšić.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000034588.
Report illicit content