PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactMedijiSRB2 .pdf


Original filename: MedijiSRB2.pdf
Title: Vesti online / Vesti / Tema dana / Ko kontroliše medije u Srbiji (8): Gospodari reklama

This PDF 1.3 document has been generated by firefox-bin / Mac OS X 10.6.8 Quartz PDFContext, and has been sent on pdf-archive.com on 27/10/2011 at 20:12, from IP address 175.45.x.x. The current document download page has been viewed 1280 times.
File size: 5.7 MB (38 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Vesti online / Vesti / Tema dana / Ko kontroli!e medije u Srbij...

http://www.vesti-online.com/Vesti/Tema-dana/172022/Ko-kon...

17. 10. 2011. 13:03h | T. Ze!evi" - Vesti

Ko kontroli!e medije u Srbiji (1): "irom
zatvorenih o#iju
"Vesti" objavljuju !okantan izve!taj Saveta za borbu protiv korupcije Vlade
Srbije o vi!egodi!njoj sprezi tajkuna, dr"ave i stranaka u kontroli informacija i
plja#kanju gra$ana

Srpska medijska scena nikad nije bila pokorenija, nikada u!utkanija i licemernija.
Do tog alarmantnog stanja stigla je preko sna"nih perfidnih i direktnih pritisaka
dr"ave, koja je omogu!ila da politi#ki krugovi i vladaju!e strukture uspostave
potpunu kontrolu nad njima. Otuda danas u Srbiji vi$e ne postoji slobodno glasilo iz
kog bi gra%ani mogli da dobiju potpunu i objektivnu informaciju.
Zato takva glasila na najvulgarniji na#in va"ne doga%aje ili listom pre!utkuju ili o
njima izve$tavaju selektivno i namerno nepotpuno. I ne samo to: svi mediji,
odnosno njihova rukovodstva su korumpirani, a novinari osiroma$eni, poni"eni,
u!utkani i upla$eni.

Ja tebi, ti meni
Ova zastra$uju!a konstatacija izneta je u Izve$taju o pritiscima i kontroli medija u
Srbiji na 50 strana Saveta za borbu protiv korupcije, ina#e organa Vlade Srbije.
Autenti#nost izve$taja, do koga su "Vesti" do$le jo$ pre vi$e nedelja, kona#no je
potvr%ena na nedavno odr"anoj konferenciji za $tampu u beogradskom Medija
centru. Konferenciji je prisustvovalo desetine novinara i televizijskih kamera.

1 of 4

11-10-28 01:03

Vesti online / Vesti / Tema dana / Ko kontroli!e medije u Srbij...

http://www.vesti-online.com/Vesti/Tema-dana/172022/Ko-kon...

PRE!UTAN IZVE"TAJ: #lanovi saveta za borbu protiv korupcije

Ba! ti novinari, njihova glasila i njihov licemeran odnos prema toj u"asavaju#oj
situaciji, potvrdili su sve !to je o !tampi, radio i TV stanicama u Srbiji utvr$eno u
tom !okantnom izve!taju.
Naime, slede#eg dana samo dva dnevna lista su objavila kratak, veoma neodre$en
pregled sa konferencije i to samo onoga !to je odgovaralo vladaju#im politi%kim
strukturama i glavnim urednicima tih listova. "Vesti" iznesene podatke donose u
celini.
U svom opse"nom i mukotrpnom istra"ivanju, Savet je otkrio upravo ono !to bi
trebalo da bude udarna medijska pri%a.
Otkrio je koji su to politi%ki krugovi, dr"avne strukture, koja ministarstva i pojedinci
koji dr"e monopol nad medijima; na koji na%in se ispumpava novac poreskih
obveznika i kako zavr!ava u privatnim d"epovima, omogu#avaju#i pojedincima lako
boga#enje; kako vlast u%estvuje u tom prljavom poslu, kako zata!kava i legalizuje
te prljave poslove; kako dr"ava preko svojih institucija, naro%ito preko Republi%ke
radiodifuzne agencije prikriva imena vlasnika; kako of!or kompanije slu"e za razne
manipulacije; kako se preko projekata, pretplata, ogla!avanja i reklama isisava
dr"avni novac, kako se preko mo#nih marketin!kih agencija i produkcijskih ugovora
pojedinci iz vlasti i visoki funkcioneri partija na vlasti bogate ili trpaju pare u svoje
d"epove po principu "ja tebi, ti meni"; kako %lanovi porodica visokih dr"avnih
funkcionera preko svojih fiktivnih preduze#a dele dr"avne pare, name!taju
poslove...
A tek !ta se sve radilo oko dodela dozvola za emitovanje programa i na%in
eliminacije postoje#ih TV stanica, a dodeljivanja dozvola za emitovanje onim TV
stanicama koje nisu ni postojale! Sve je to ra$eno uz obilato prisustvo politi%kih
stranaka, aminovanje dr"avnih organa i pozama!nog novca kontroverznih
biznismena ili tajkuna.
Na kraju, otkrivena je sva prljav!tina oko privatizacije pojedinih dnevnih listova sa
najdrasti%nijim primerom privatizacije giganta !tampe "Ve%ernjih novosti".

Zabrane na papiru

U Zakonu o javnom informisanju u %lanu 7. izri%ito stoji: "Radi za!tite slobode
na%ela i pluralizma ideja i mi!ljenja, zabranjuje se svaki vid monopola u oblasti
javnog informisanja. Tako$e, niko ne mo"e imati monopol na osnivanje,
distribuciju javnog glasila, niti iko mo"e imati monopol na objavljivanje ideja,
informacija i mi!ljenja u javnom glasilu."

2 of 4

11-10-28 01:03

Vesti online / Vesti / Tema dana / Ko kontroli!e medije u Srbij...

http://www.vesti-online.com/Vesti/Tema-dana/172022/Ko-kon...

Savet se nije ustru!avao !ak ni da za ovako kriminalizovano i posrnulo stanje u
srpskim medijima imenuje krivce. Pored politi!kih krugova, partija na vlasti,
vladaju"ih struktura, posebno je za krivce imenovao dve dr#avne institucije Republi!ku radiodifuznu agenciju i Agenciju za privredne registre.
One su mimo va#e"eg Zakona o radiodifuziji (!lan 41) koji strogo zabranjuje
izdavanje dozvola za rad doma"im pravnim licima kojima su osniva!i strana pravna
lica registrovana u drugim dr#avama i kojima nije mogu"e utvrditi poreklo
osniva!kog kapitala, registrovali i izdavali dozvole za rad ba$ tim glasilima.
A takvih je, utvrdili su istra#iva!i Saveta, 12 dnevnih novina, sedam nedeljnika, $est
TV stanica i pet radio-stanica, nad kojima su dr#avni organi, partije i uticajni
pojedinci uspostavili apsolutnu kontrolu. Savet je objasnio i na koji na!in se to !ini.
Dr#avne institucije samo pro$le godine upla"ivale su i ovim listovima velika
bud#etska sredstva, samo za promocije vi$e od 15 miliona evra, za ogla$avanja jo$
25 miliona evra, kao i 21,5 milion evra za projekte i reklame. Posebno su isisavale
bud#etski novac agencije za odnose sa javno$"u, marketin$ke i produkcijske
agencije koje su i danas u vlasni$tvu aktivista partija na vlasti, visokih dr#avnih i
visokih partijskih funkcionera.
- Zbog toga, mediji u Srbiji apsolutno su izgubili samostalnost i svoju primarnu
zna!ajnu ulogu u informisanju gra%ana o stvarima va#nim za njihov #ivot. Medije
danas njihovi vlasnici, politi!ari i partije na vlasti koriste isklju!ivo za ostvarivanje
izbornog rezultata i li!no boga"enje pojedinaca - ka#e Verica Bara", predsednica
Saveta za borbu protiv korupcije.
Savet za borbu protiv korupcije posebno se osvrnuo na otvoreno nastojanje
aktuelne vlasti da po svaku cenu zadr#i monopol nad medijima sa nacionalnom
frekvencijom, regionalnim i op$tinskim. Dr#ava Srbija !ini to i sada bez obzira na
ozbiljno upozorenje i Evropskog parlamenta i bez obzira na Zakon o radiodifuziji
koji je sama donela, a koji beskrupulozno kr$i.
Tako%e, ovim zakonom, a na kojem je insistirala i Evropska unija, regulisano je
pitanje transparentnog kapitala u medijima. Me%utim, u svom izve$taju Savet tvrdi
da nijedno od ovih na!ela u praksi nije primenjeno ni u jednom mediju na teritoriji
Srbije. Naprotiv, sve je ra%eno suprotno zakonskim normama, a u interesu
pojedinaca, visokih aktuelnih partijskih i dr#avnih funkcionera i !lanova partija na
vlasti.
Za takvu tvrdnju navode se i klju!ne !injenice da svi mediji rade sa licencama, da
su svi registrovani, a da im se imena vlasnika ni danas ne znaju, kao i da su
osniva!i sa Kipra, Dominikane, Sej$ela... Sve suprotno Zakonu o javnom
informisanju.

3 of 4

11-10-28 01:03

Vesti online / Vesti / Tema dana / Ko kontroli!e medije u Srbij...

http://www.vesti-online.com/Vesti/Tema-dana/172022/Ko-kon...

Ozakonili kriminal
Upravo takvim postupcima dr!avni organi oduzeli su slobodu medijima, a u
njihovim finansijskim poslovanjima legalizovali kriminal. Omogu"ili pojedincima da
neometano preko svojih privatnih preduze"a sklapaju poslove sa dr!avnim
institucijama na #ijem su #elu ba$ vlasnici tih privatnih preduze"a.
Omogu"uju"i im da bezbri!no isisavaju novac poreskih obveznika, ne haju"i na
Zakon i ne vode"i ra#una o sukobu interesa, koji su u svim ovim slu#ajevima #isti
kriminal. O svim ovim prevarama, plja#kama u kojima je u#estvovala dr!ava Srbija
sa svojim organima bi"e re#i u narednim danima.

Evropa sve zna

Pritisci na srpske medije od strane vlasti i njihova u"utkanost bila je prime"ena i
od strane me%unarodnih faktora. Tako je Evropski parlament usvojio 19. juna
2011. godine Rezoluciju o procesu integracija Srbije, u kojoj je izra!ena ozbiljna
zabrinutost zbog poku$aja vlasti da kontroli$e rad medija. Srbiji je tim aktom
skrenuta pa!nja na koncentraciju vlasni$tva i odsustvo transparentnosti u
vlasni#koj strukturi javnih glasila.

Sutra: televizija za dolar

2009 © - vesti-online

4 of 4

11-10-28 01:03

Vesti online / Vesti / Tema dana / Ko kontroli!e medije u Srbij...

http://www.vesti-online.com/Vesti/Tema-dana/172347/Ko-kon...

18. 10. 2011. 12:02h | T. Ze!evi" - Vesti

Ko kontroli!e medije u Srbiji (2): Televizija
za dolar
Za!to je dr"ava Srbija u#estvovala, ili njeni organi kumovali prevarama u
procesima privatizacije i kupovine javnih glasila, ostaje da se vidi. Tek, Savet
za borbu protiv korupcije Vlade Srbije utvrdio je da su se u vlasni#kim
strukturama medija uveliko ugra$ivale i of-!or kompanije i to uz aminovanje
dr"avnih organa. Jo! #udniji su postupci srpskih vlasti ako se zna da su ba!
of-!or kompanije prevashodno slu"ile za prikrivanje njihovih pravih vlasnika,
odnosno prikrivanje porekla prljavog novca kojim su osvajani medijski
prostori Srbije.

Savet je !ak i imenovao takve listove i
televizije privatizovane ili kupljene na
krajnje sumnjiv na!in. Me"u njima su
Prva srpska televizija, RTV B92, od
novina "Ve!ernje novosti", "Press"...
Svim tim pomenutim medijima direktni
vlasnici su preduze#a registrovana na
Kipru, dok su vlasnici, recimo TV Avale
i nedeljnika "Standard" nepoznati i
registrovani su u Austriji.
Svima je zajedni!ko $to tim njihovim
Milan Beko

of-$or preduze#ima apsolutno nije
mogu#e utvrditi imena vlasnika, $to je

protivno Zakonu o radiodifuziji i Zakonu o javnom informisanju.

Iz ruke u ruku
Savet u svom izve$taju za te of-$or kompanije ka%e da !ak nemaju klasi!nu
infrastrukturu ni u zemljama iz kojih dolaze. Vlasnik je ponegde fizi!ko lice u Srbiji,
a ponekad se vlasnik firme sa Kipra krije u mre%i drugih preduze#a osnovanih
$irom sveta. Pogotovo ako se registruje of-$or kompanija u nekim od poreskih
rajeva nije mogu#e ni na koji na!in otkriti pravog vlasnika.

1 of 5

11-10-28 01:03

Vesti online / Vesti / Tema dana / Ko kontroli!e medije u Srbij...

http://www.vesti-online.com/Vesti/Tema-dana/172347/Ko-kon...

Tako!e, Savet je jo" otkrio da se osim iza nekih of-"or kompanija, pravi vlasnici
kriju iza pojedinih doma#ih preduze#a iza kojih stoje biznismeni i politi$ari.
Savet je naveo "Ve$ernje novosti" kao
najubedljiviji primer netransparentnog
vlasni"tva i nezakonitog na$ina
njihovog preuzimanja od strane mo#nih
biznismena.
Otkrio je da je ve#inski paket akcija
"Ve$ernjih novosti" u vlasni"tvu dveju
austrijskih kompanija Trimaks
invesment i Ardos holdinga, kao i
kiparske kompanije Karamat, $iji je,
kako se kasnije ispostavilo, vlasnik
Milan Beko koji je prema Savetu kupio
62,4 odsto akcija nezakonito. Odnosno,
suprotno Zakonu o preuzimanju
akcionarskih dru"tava.
A koliko su dr%avni organi upetljani u
ovu rabotu potvr!uje i reakcija Komisije
za hartije od vrednosti kojoj je trebalo
$ak sedam meseci od Bekovog
priznanja da ka%e kako je re$ o

Kriminal i iz uvoza: Prodaja "Novosti" u
najstro!oj tajnosti

njegovim kompanijama, da sa mukom objavi ili potvrdi ono "to je Beko sam
priznao.
Posebna ra"omonijada vlada oko vlasni"tva dnevnog beogradskog lista "Press",
$iju polovinu udela poseduje fantomsko preduze#e Amber pres limitid iz Limasola,
registrovano na Kipru. Preduze#a $ije ime vlasnika dr%ava nije otkrila ili ga je
prikrivala.
Po"to nije ni poznato ko stoji iza te firme, naga!anja su bila svekolika. Me!utim,
Savet je na osnovu prirode objavljivanih tekstova dao mogu#nost da je re$ o
preduze#u Miroslava Mi"kovi#a, a neretko pominjalo se i ime njegove doskora"nje
saradnice Milke Forcan.
Kontrola nad ovim novinama pripisivana je i Draganu &ilasu, gradona$elniku
Beograda, potpredsedniku Demokratske stranke i vlasniku mo#nih markenti"kih
kompanija o kojima #e tek biti re$i.

Snala!ljivi urednici

2 of 5

11-10-28 01:03

Vesti online / Vesti / Tema dana / Ko kontroli!e medije u Srbij...

http://www.vesti-online.com/Vesti/Tema-dana/172347/Ko-kon...

Iako je ostalo nepoznato ko stoji iza kiparske kompanije Amber pres,
registrovanog u Limasolu, Savet je utvrdio delimi!no vlasni"tvo lista "Press" koji
izlazi u Srbiji.
To su biv"i urednici i rukovodioci lista
"Kurir" #oko Kesi$, koji je sada"nji
glavni urednik "Press" i Dragan
Vu!i$evi$, biv"i glavni urednik istog
lista i aktuelni predsednik Upravnog
odbora "Press", sa po "est odsto
!oko Kesi" i Dragan Vu#i"evi"

akcija.

Jedan od urednika ovog lista, tako%e biv"i urednik "Kurira", Svetomir Marjanovi$
poseduje 22 odsto akcija, ali nije utvr%eno koliko odsto akcija ima i jo" jedna
vlasnica, izvesna Biljana Kralj.

Dve televizije sa nacionalnom frekvencijom - TV Prva i B92 su primer kako preko
mutnih radnji ili kako se to stru!no ka&e, netransparentnosti, jedna te ista osoba
mo&e do$i do vlasni"tva javnih glasila sa nacionalnom pokriveno"$u, "to je u
suprotnosti svim zakonima.
Nekada"nja Foks televizija, sada Prva srpska televizija u apsolutnom je vlasni"tvu
stranog kapitala, odnosno dve kiparske of-"or kompanije, tvrde istra&iva!i Saveta
za borbu protiv korupcije.
Odnosno, osniva! Prve, Foks televizija nalazi se u posedu kiparske firme Warraner
limited sa 49 odsto akcija i beogradske Nova broadcasting sa 51 odsto akcija. Da
stvar bude jo" zakamufliranija, ovo drugo, a doma$e preduze$e je u vlasni"tvu jo"
jedne of-"or kompanije sa Kipra - Antena stream T.V. limited. Pretpostavlja se da
iza njih stoji gr!ki brodovlasnik Minos Kirijaku koji je, navodno, od magnata Ruperta
Mardoka otkupio pravo Foks TV za - samo jedan dolar (!) a zatim i RTV B92.
No i pored svih ovih nejasno$a, kamufla&a i netransparentnosti Republi!ka
radiodifuzna agencija (RRA) je na veliko zaprepa"$enje odobrila ovu vlasni!ku
promenu, nikada ne saop"tiv"i ime vlasnika ovih kiparskih kompanija. U toj
ra"omonijadi i"lo se i korak dalje, posle transakcije najve$i akcionar nije postao
Foks TV koji je otkupio RTV B92, ve$ novo doma$e preduze$e Astoniko, !iji je
vlasnik istoimeno preduze$e sa Kipra.

Maska za istinu

3 of 5

11-10-28 01:03

Vesti online / Vesti / Tema dana / Ko kontroli!e medije u Srbij...

http://www.vesti-online.com/Vesti/Tema-dana/172347/Ko-kon...

Po!to je do!lo do nedozvoljene medijske koncentracije, postoje ozbiljne sumnje
da je pri kupovini TV B92 prekr!en "lan 99. Zakona o radiodifuziji. No i pored
toga, nadle#na Republi"ka radiodifuzna agencija je odobrila ovu promenu
vlasni!tva, ali nije objavila (ili je prikrila) ime novog pravog vlasnika. Ovo nije
prvi put da ta va#na institucija opravdava nezakonitosti, iako je osnovana da
bude nepristrasno, nezavisno telo.

I pri"a o vlasni"koj strukturi TV Avala podse$a na sve ostale privatizacije. Kao i
obi"no u takvim situacijama spekulacije su i u ovom slu"aju u igri.
Otuda se pretpostavlja da je %eljko
Mitrovi$ vlasnika TV Pink, u stvari
ve$inski vlasnik i TV Avala.
A ve$inski udeo ostvario je, smatra
Savet, preko austrijske kompanije
Greenberg invest "ije ime vlasnika nije
bilo mogu$e otkriti, a koja poseduje 48,4
odsto akcija.

!ija je "Avala": "eljko Mitrovi# gostuje na
svojoj TV Pink

Ostale gazde TV Avala su Danko &uni$ sa 45,65 odsto vlasni!tva, a 0,99 odsto
udela ima Ekonomski institut koji je upravo pod kontrolom &uni$a i poslanika
Demokratske stranke Aleksandra Vlahovi$a, ina"e biv!eg ministra za privredu i
privatizaciju - tvrdi Savet.

TV Avala u magli
Ipak, vlada uverenje da iza TV Avala
stoji Danko &uni$.
Ovaj nekada!nji Milo!evi$ev ministar i
zamenik predsednika Savezne vlade
va#i za idejnog tvorca koncepta
privatizacije i za jednog od najmo$nijih
ljudi u Srbiji.
Prvi "ovek je iz konsultantske ku$e
Dilojt, koja je bila privatizacioni savetnik
u prodaji mnogih doma$ih kompanija,
ali i kao suvlasnik pomenutog
Ekonomskog instituta i firme Eki
Danko $uni#

4 of 5

investment.

11-10-28 01:03

Vesti online / Vesti / Tema dana / Ko kontroli!e medije u Srbij...

http://www.vesti-online.com/Vesti/Tema-dana/172347/Ko-kon...

!uni" je zapam"en i po tome #to je u$estvovao u ve"ini spornih privatizacija.
U$estvovao je i u privatizaciji Telekoma Italijanima, do ste$aja i likvidacije banaka,
prodaje Sartida i Imleka...
Posebno je njegova uloga do#la do izra%aja prilikom sumnjive privatizacije C
marketa" u kojoj su jo# u$estvovali Milan Beko, Miroslav Mi#kovi" i Slobodan
Radulovi".
Ipak, tvrde u Savetu, najve"a nedoumica oko TV Avala je ko se krije iza austrijskog
Grinber investa, $iji je nepoznati formalni vlasnik bio vlasnik i nedeljnika "Standard".
Doda li se ovom spisku poznatih i nepoznatih i ime &eljka Mitrovi"a, te#ko da "e
javnost u Srbiji uskoro saznati o statusu TV Avala.

Sutra: "Indeks" pao na ispitu

2009 © - vesti-online

5 of 5

11-10-28 01:03

Vesti online / Vesti / Tema dana / Ko kontroli!e medije u Srbij...

http://www.vesti-online.com/Vesti/Tema-dana/172641/Ko-kon...

19. 10. 2011. 12:01h | T. Ze!evi" - Vesti

Ko kontroli!e medije u Srbiji (3): Indeks
pao na ispitu
Nikad prljavije vlasni!ke strukture medija u Srbiji nije bilo no danas, ali i
nikada odgovorne institucije za stvaranje reda u toj vitalnoj oblasti nisu bile
neodgovornije. Otuda danas u srpskim javnim medijima ima svega i sva!ega,
ima vlasnika bez imena, ili registrovanih medija kojima se vlasnik uop"te ne
zna! Ima medija koji ne pripadaju kompanijama koje su ih kupile, ve# su
ve#inski vlasnici iz neke desete zemlje.

Ima glasila, !tampanih i elektronskih, "iji su vlasnici poznati politi"ari, dr#avni
funkcioneri, ali ima i onih kojima su gazde novinari. Ovaj haos vlada i me$u radiostanicama, "iji se vlasnici tako$e kriju iza of-!or kompanija. Istra#iva"i Saveta za
borbu protiv korupcije otkrili su tri nacionalne radio-stanice (od ukupno pet) koje
imaju vlasnike na Kipru, ali i vlasnike srpskih radija iz biv!ih jugoslovenskih
republika.

Vlasni!ki lavirinti
Jedna od takvih je i Radio Indeks, iza koje stoji kompanija sa Kipra SWF
investments limited iz Limasola sa 49 odsto akcija. I u ovom slu"aju ne zna se ime
vlasnika, ali prema nekim dokumentima Agencije za privredne registre koji su
navodno slu"ajno prona$eni figurira ime izvesnog slovena"kog dr#avljanina sa
Kipra Lea Oblaka.

Tragaju%i dalje za tim identitetom, Savet je navedenu osobu povezao sa imenom
direktora slovena"ke grupe radio stanica Infonet medija.
Jo! jedan srpski radio u vlasni!tvu je biznismena iz okru#enja. Re" je o Roudstar
radiju, "ijih 49 odsto akcija pripada hrvatskoj firmi Dijagram iz Zagreba, koja se bavi

1 of 5

11-10-28 01:13

Vesti online / Vesti / Tema dana / Ko kontroli!e medije u Srbij...

http://www.vesti-online.com/Vesti/Tema-dana/172641/Ko-kon...

prometom nekretnina. Ina!e, ova stanica ranije je pripadala kiparskoj of-"or
kompaniji Radi# Enterprajz limited, a ostatak akcija dr$ao je izvesni Ilija Dra$i# koji
je i danas poseduje 49 odsto akcija ovog radija.

Mediji najunosniji posao: Branivoje Lazovi! i "eljko Mitrovi!

Prvobitno, Roudstar bio je u vlasni"tvu Eurolukspetrol Elb, Branivoja Lazovi#a,
hap"enog zbog sumnji da je po!inio krivi!no delo zlo!ina!kog udru$ivanja,
primanja i davanja mita, zloupotrebe slu$benog polo$aja, !ime je bud$etu Srbije
naneo "tetu od !etvrt miliona evra. Kasnije je Lazovi# bio oslobo%en svih optu$bi.
U ovom vlasni!kom haosu, koji
neprestano podupiru dr$avne institucije, i
neki novinari su se ovajdili postav"i
vlasnici pojedinih medijskih ku#a ili makar
akcija u njima.
Prvima je to po"lo za rukom ljudima iz
lista "Press", glavnom uredniku &oku

#oko Kesi!

Kesi#u i predsedniku Upravnog odbora Draganu Vu!i#evi#u, koji su pre toga dugo
radili u listu "Kurir".

Partijski drugovi

Nekoliko regionalnih "tampanih medija grupacije Vojvodina info, me%u kojima
su "Gra%anski list" i nedeljnik "Akter", tako%e su u vlasni"tvu su funkcionera
stranaka. Me%u njima je i Du"an Stupar, nekada"nji "ef beogradskog odeljenja
Slu$be dr$avne bezbednosti, a danas jedan od vlasnika Univerzal holdinga i
brojnih doma#ih preduze#a. Tu su jo" Sr%an Vu!urevi#, funkcioner

2 of 5

11-10-28 01:13

Vesti online / Vesti / Tema dana / Ko kontroli!e medije u Srbij...

http://www.vesti-online.com/Vesti/Tema-dana/172641/Ko-kon...

Demokratske stranke Srbije u Novom Sadu i njegov partijski drug Nenad
Rom!evi".

Donedavno je 15 odsto akcija nedeljnika "Standard" bilo u vlasni#tvu njegovog
urednika $eljka Cvijanovi"a, za koga je u izve#taju Saveta re!eno da ima
kontroverznu biografiju.
Ina!e, u vlasni!koj zavrzlami oko "Standarda" Savet je otkrio i !injenicu da je
vlasnik ovog nedeljnika sa 85 odsto akcija bila firtma JK Zeitungsverlag
beteiligungs iz Be!a koja je pripadala austrijskom advokatu Verner Johanes
Krausu, vlasniku Grinberg investa i beogradske TV Avale.
Novinari Biljana Stepanovi" Milo#evi" (10 odsto) i Mijat Laki"evi" (0,34 odsto)
poseduju akcije u Ekonomistu !iji je vlasnik ameri!ka kompanija Media international
group (vlasnik nepoznat) sa 89,66 odsto, akcija, a koja opet posluje u okviru of-#or
zone dr%ave Delaver.
Biv#i novinar, sada politi!ar Grujica Spasovi", samo je jedan od desetorice
novinara vlasnika dnevnika "Danas", Dragoljub $arkovi" iz "Vremena", za koga
istra%iva!i Saveta ka%u da pi#e po %elji Delte i Miroslava Mi#kovi"a, suvlasnik je tog
nedeljnika.
U toj grupi snala%ljivih je i glavni urednik
TV B92 Veran Mati", vlasnik 10 odsto
akcija.
Pored medija, !iji bezimeni vlasnici poti!u
iz poreskih rajeva ili egzoti!nih zemalja,
postoji i grupa medija sa "nedovoljno"
transparentnim kapitalom, poput Hepi TV, Hepi kids TV, Radio S, nedeljnik
"Pe!at"... a koji su zapravo u rukama doma"ih biznismena i politi!ara.
Dnevni listovi "Blic", "24 sata", tabloid "Alo" i nedeljnik NIN deo su multinacionalne
nema!ko-#vajcarske izdava!ke mre%e Ringier Axel Springer. Ta grupacija nastala
je 2010. godine spajanjem #vajcarskog Ringijera i nema!kog Aksel &pringera, dok
su u dr%avnom vlasni#tvu ostali "Politika", novosadski "Dnevnik" i delimi!no
"Ve!ernje novosti", kao i veliki broj lokalnih medija.
Ipak, najkomplikovanije i najprikrivenije
vlasni!ke strukture su televizija Hepi i
Hepi kids sa nacionalnom frekvencijom.
One se kriju iza niza raznih preduze"a,
ali se kao krajnji vlasnici pojavljuju izvesni

3 of 5

11-10-28 01:13

Vesti online / Vesti / Tema dana / Ko kontroli!e medije u Srbij...

Petar Ratkovi! i Dejan Nikoli!.

http://www.vesti-online.com/Vesti/Tema-dana/172641/Ko-kon...

Predrag Rankovi! Peconi

Ipak, upu!eni tvrde da su obe televizije u vlasni"tvu kontroverznog biznismena
Predraga Rankovi!a Peconija. Na to upu!uju i #injenice - sve firme koje u#estvuju u
vlasni"tvu tih TV stanica registrovane su u Zemunu na istoj adresi na kojoj se
nalaze navodno Peconijeve firme Monus i Invej.
Ina#e, stoji u izve"taju Saveta za borbu protiv korupcije, da je Rankovi! zapo#eo
poslove i sa kockarnicama i kladionicama. Posle toga, 2002. godine Bela knjiga
organizovanog kriminala ozna#ila ga je kao glavnog operativca "sur#inskog klana"
za pranje novca.
U toj grupi su jo" dve televizije Most TV i
Palma plus.
Most TV sa regionalnom dozvolom je u
vlasni"tvu Du"ana Bajatovi!a,
potpredsednika Socijalisti#ke partije
(SPS) i direktora javnog preduze!a

Du"an Bajatovi!

Srbijagas, dok Dalibor Markovi!, sin

Dragana Markovi!a Palme, gradona#elnika Jagodine i predsednika Jedinstvene
Srbije poseduje televiziju Palma plus regionalne frekvencije.

Trefov naslednik

Interesantna je i vlasni#ka struktura Radio Fokusa. Sada"nji gazda je Petar
Komljenovi!, kome pripada preduze!e Interspid. Komljenovi! je postao poznat
javnosti iz policijske akcije Mre$a, koja je razotkrivala "verc cigareta. O tome je
na sudu svedo#ila Bojana Kova#evi!, udovica Vlade Kova#evi!a Trefa koji je
bio i prvi vlasnik Interspida. Tref je ubijen 1997. godine, a bio je saradnik i blizak
prijatelj Marka Milo"evi!a.

I iza Radija S, kome je tako%e data nacionalna frekvencija, i vlasni#ke strukture tog
radija krije se jo" jedan politi#ar.
Ovaj radio nekada je pripadao preduze!u Genes Socijalisti#ke partije Srbije, a
danas se vodi na ime Ljubinke An%elkovi!, majke visokog funkcionera SPS-a
Zorana An%elkovi!a i predsednika Upravnog odbora &eleznica Srbije. U Agenciji za
privredne registre ovaj radio nedavno je registrovan kao deo preduze!a AS Medija
#iji je osniva# S Medija tim Ljubinke An%elkovi!.

Partijska pravda
4 of 5

11-10-28 01:13

Vesti online / Vesti / Tema dana / Ko kontroli!e medije u Srbij...

http://www.vesti-online.com/Vesti/Tema-dana/172641/Ko-kon...

S obzirom na neuobi!ajenu cikli!nu vlasni!ku strukturu koja prikriva pravog
vlasnika, ni pravi identitet gazde nedeljnika "Pe!at" ne mo"e se utvrditi. Preduze#e
"Na$ pe!at" $tampa novine, a vlasnik tog preduze#a je firma Baam-trejd iz
Beograda koja je u posedu Branislava Vu!eli#a i Ane Vu!eli# i preduze#a "Na$
pe!at".
Ipak, pri!a se da je pravi vlasnik Milorad Vu!eli#, nekada$nji !lan SPS-a i
nekada$nji direktor Radio-televizije Srbije.

Vlasnici su i biv!i politi"ari: Milan Beko i Milorad Vu"eli#

Tako%e, i vlasnici dnevnog lista "Pravda" imaju partijsko poreklo. Gazde su mu
!lanovi Srpske napredne stranke Jugoslav Petkovi# sa 47 odsto udela, i Nemanja
Stefanovi# sa 48 odsto. Obojica se u izve$taju vezuju za Neboj$u Stefanovi#a,
potpredsednika Glavnog odbora SNS-a.

Sutra: Milioni za li!nu reklamu

2009 © - vesti-online

5 of 5

11-10-28 01:13

Vesti online / Vesti / Tema dana / Ko kontroli!e medije u Srbij...

http://www.vesti-online.com/Vesti/Tema-dana/172905/Ko-kon...

20. 10. 2011. 12:01h | T. Ze!evi" - Vesti

Ko kontroli!e medije u Srbiji (4): Milioni
za "utanje
Savet za borbu protiv korupcije je potpuno razotkrio mehanizme pritisaka
dr!avnih institucija, partija, politi"ara, funkcionera i bogatih Srba na
ure#iva"ku politiku pisanih i elektronskih medija, pa je krenuo i u druga
razobli"avanja. Otkriveno je direktno u"e$%e Republi"ke radiodifuzne
agencije (RRA) i Agencije za privredne registre u skrivanju pravih vlasnika
sumnjivih biznismena i nelegalno zara#enog novca pranog preko tajne
kupovine medija.

Posle toga, Savet za borbu protiv korupcije ne samo !to je utvrdio da u Srbiji nema
slobodnih medija, ve" je oti!ao i korak dalje, razotkrivaju"i na#in kupovine uticaja
preko svih medija.

KAKO SE SAKRIVAJU SUMNJIVE GAZDE: !lanovi Saveta RRA "ivojin Rako#evi$, Srboljub
Bogdanovi$ i Goran Karad%i$

Dakle, sumnjivim finansijskim transakcijama dr$avni organi besomu#no su tro!ili
novac poreskih obveznika na kontrolu ure%iva#ke politike svih medija.
Na taj prljav posao godi!nje su ar#ili do 40 miliona evra, a dodaju li se tome i
tobo$e legalna ogla!avanja, utvr%en je iznos od #ak 160 miliona evra. Na taj na#in,
tvrde istra$iva#i Saveta, dr$ava je ostvarila potpuni uticaj na dr$avne medije.

1 of 5

11-10-28 01:13

Vesti online / Vesti / Tema dana / Ko kontroli!e medije u Srbij...

http://www.vesti-online.com/Vesti/Tema-dana/172905/Ko-kon...

Kako se !isti Srbija
Sve je to !injeno suprotno Zakonu o ogla"avanju, !ijim se #lanom 86 izri!ito
zabranjuje da se koristi ime, lik, glas ili li!no svojstvo funkcionera. Ovaj zakon
posebno zabranjuje posredno ili neposredno ogla"avanje politi!kih organizacija.

Zaboravljeni !lan

U #lanu 86. Zakona o ogla"avanju stoji da dr$avni organi i organizacije mogu
da ogla"avaju svoje aktivnosti i mere koje su od zna!aja za gra%ane i to u pet
slu!ajeva: kao poruke za u!e"&e na izborima ili referendumu, mere za
postupanje gra%ana u slu!ajevima op"te opasnosti, humanitarne akcije,
konkurse i pozive.
Zakonom je strogo zabranjeno da se koriste ime, lik, glas ili li!no svojstvo
funkcionera, kao i da se posredno, ili neposredno mo$e ogla"avati politi!ka
organizacija.

A upravo najvi"e novca medijima je ispla&ivano kroz razli!ite vrste kampanja, koje
nisu imale humanitarni karakter, kako to predvi%a Zakon o ogla"avanju, ve& su za
cilj imale promociju rada i aktivnosti ministarstava Vlade Srbije.
Tom prilikom je utvr%eno da je
Ministarstvo $ivotne sredine i
prostornog planiranja besomu!no
tro"ilo novac za kampanju "O!istimo
Srbiju" u kojoj se isklju!ivo pojavljivao,
suprotno zakonu, ministar Oliver Duli&.
Nezakonito je jo" tro"en novac za
kampanju "Promocija start-ap kredita"
Ministarstva za ekonomiju, kampanja
za vakcinu protiv svinjskog gripa,
kampanja za odvikavanje od pu"enja.
Ovo su primeri kako su bud$eti
dr$avnih institucija kori"&eni za
"O!ISTIO DR"AVU": Ministar #ivotne sredine
Oliver Duli$

promociju funkcionera, ministara,
direktora i stranaka.

Ogla"avanja su tako%e bili na!ini za kontrolu medija.

2 of 5

11-10-28 01:13

Vesti online / Vesti / Tema dana / Ko kontroli!e medije u Srbij...

http://www.vesti-online.com/Vesti/Tema-dana/172905/Ko-kon...

Savet je utvrdio da je najvi!e novca za takva ogla!avanja tro!io Telekom Srbije na
"ijem je "elu Branko Radujko, "lan Demokratske stranke, zatim Ministarstvo
#ivotne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, na "elu sa ministrom Oliverom
Duli$em iz iste stranke.
Slede zatim Agencija za privatizaciju, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja
Mla%ana Dinki$a (G17 plus), Ministarstvo zdravlja dok je bio ministar Tomica
Milosavljevi$ iz G17 plus, Ministarstvo poljoprivrede na "elu sa Sa!om Draginom iz
DS, Institut Batut (direktor G17 plus), Nacionalna slu#ba za zapo!ljavanje, EPS i
Ministarstvo unutra!njih poslova, ministar Ivica Da"i$ iz Socijalisti"ke partije Srbije.
Savet je naveo brojne primere kako se kupovao uticaj nad medijima.
Jedan posebno upada u o"i i govori za!to su bezrezervnu reportersku naklonost
mediji pokazivali ba! prema ministarstvima koja su na njih tro!ila najvi!e
bud#etskog novca.
Kada je Savet za borbu protiv korupcije razotkrio aferu povodom izdavanja dozvole
za postavljanje opti"kih kablova od strane Ministarstva #ivotne sredine privatnom
preduze$u Nuba invest, ve$ina medija tu vest nije ni objavila, a ostali su taj skandal
minimalizovali. Ali su zato, dan kasnije, svi mediji dali prostor i priliku ministru
Duli$u da prikrije, a zatim i relativizuje izve!taj Saveta.

Ugovor sa ministrom

Srpski mediji, pisani i elektronski, i
preko drugih oblika saradnje sa
dr#avnim institucijama dolazili su do
novca, ali i gubili samostalnost.
U tu mre#u je dobrovoljno, po ko zna
koji put, upao list "Blic".

Mla!an Dinki"

Ovaj dnevnik je nakon sklopljenog ugovora, a u okviru objavljivanja specijalnog
dodatka Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, ugovorom imao obavezu
objavljivanja intervjua sa ministrom Mla%anom Dinki$em !to je u o!trom sukobu
sa Zakonom o informisanju.

Kako je Savet utvrdio, potkupljivanje medija, a zatim njihova kontrola od strane
vlasti tekla je i preko objavljivanih oglasa i istra#iva"kih projekata. Iako je i ta oblast
bila regulisana Zakonom o ogla!avanju, zloupotreba je bilo na pretek.
Umesto da se ogla!avaju informacije va#ne za javnost, poput konkursa za radna

3 of 5

11-10-28 01:13

Vesti online / Vesti / Tema dana / Ko kontroli!e medije u Srbij...

http://www.vesti-online.com/Vesti/Tema-dana/172905/Ko-kon...

mesta, dr!avni organi su pla"ali medije za "specijalizovane" usluge informisanja,
usluge informisanja po ugovoru, pretplata na usluge i servise, pa #ak i za usluge
istra!ivanja i na taj na#in ih finansirali i kontrolisali.
Iz te oblasti najdrskiji je primer Agencije za mala i srednja preduze"a. Formirana od
strane dr!ave kako bi se bavila istra!ivanjima i za to dobijala bud!etska sredstva,
ona za svoje potrebe anga!uje na istra!iva#ke poslove privatnu ustanovu.
Da stvar bude jo$ komi#nija, ova Agencija sklapa ugovor sa dnevnim listom "Blic"
vredan 45 miliona dinara (1 evro - oko 100 dinara) da izvr$i istra!ivanja tr!i$ta za
potrebe malih i srednjih preduze"a. Anga!uje novinu #ija delatnost nisu istra!ivanja
i tim novcem je kupila uticaj dr!ave na tu novinu.
I to nije sve. Koliko su dr!avni organi bili
"vezani" za dnevni list "Blic" govori i
slede"i primer.
Savet je otkrio da je i Ministarstvo !ivotne
sredine sklopilo ugovor sa "Blicom", koji
je imao obavezu da za 47,2 miliona
dinara istra!uje i objavljuje - "tematske dodatke" o !ivotnoj sredini!
Savet je tokom ovih istra!ivanja otkrio pretplatu kao jo$ jedan va!an model za
prikrivanje prave prirode odnosa medija i dr!avnih institucija i na#in kupovine
uticaja u medijima.
Pojedine dr!avne institucije pla"ale su pretplatu za usluge novinskih agencija,
odnosno za pristupe u "#itanju" vesti i drugih sadr!aja agencija, a koji su
prvenstveno namenjeni drugim medijima.
No, otkrilo se, prava potreba pla"anja od
strane dr!avnih institucija novinskim
agencijama jeste obezbe%ivanje pisanja
o radu pojedinih funkcionera i njihovih
ministarstava.
A na usluge novinskih agencija bili su
pretpla"eni Ministarstvo pravde,
Ministarstvo kulture i Ministarstvo spoljnih

Mediji je obo!avaju: Ministarka pravde
Sne!ana Malovi"

poslova.
Tako je u svim medijima o Sne!ani Malovi" objavljeno u pro$loj godini 10.400, o
Neboj$i Bradi"u 5.560, a o Vuku Jeremi"u tek 562 priloga s napomenom da je o
funkcionerima i ministarstvima koja su bila pretpla"ena objavljeno desetostruko
vi$e tekstova nego o onima koji nisu bili pretpla"eni.

4 of 5

11-10-28 01:13

Vesti online / Vesti / Tema dana / Ko kontroli!e medije u Srbij...

http://www.vesti-online.com/Vesti/Tema-dana/172905/Ko-kon...

Rent-a-novinari
Jedan broj medija je !ak dobijao poslove i novac za pra"enje aktivnosti pojedinih
dr#avnih institucija, pa su se novinari tih medija pona$ali kao servisi tih dr#avnih
institucija, tvrde istra#iva!i. A to pra"enje aktivnosti funkcionera i njihovih resora u
stvari se svodilo na promociju ministara i direktora tih institucija.
Kao najdrasti!niji primer takvog poslovanja Savet je naveo i ugovor izme%u
nedeljnika "NIN" i Javnog preduze"a Srbijavode koje je u ovom nedeljniku zakupilo
prostor za objavu reklamnih oglasa, a zapravo se radilo o tekstovima i intervjuima
kojima je promovisan rad direktora Nikole Marjanovi"a.
Iako nisu jedini, i ovi primeri bili su dovoljni da poka#u zavidne mehanizme pomo"u
kojih su funkcioneri i dr#avne institucije ar!ile novac poreznika.

Sutra: Ortakluk u braku

2009 © - vesti-online

5 of 5

11-10-28 01:13

Vesti online / Vesti / Tema dana / Ko kontroli!e medije u Srbij...

http://www.vesti-online.com/Vesti/Tema-dana/173168/Ko-kon...

21. 10. 2011. 16:14h | T. Ze!evi" - Vesti

Ko kontroli!e medije u Srbiji (5): Ortaci u
braku
Sva dr!avna preduze"a, bez izuzetka, i uglavnom sva ministarstva Vlade
Srbije, rasipni#ki su se u bliskoj pro$losti i bez ikakve odgovornosti pona$ali
prema narodnom novcu.

Ipak, u toj nemoralnoj trci ar!enja para
prednja!io je Telekom Srbija, a odmah
do njega su Ministarstvo "ivotne
sredine, Agencija za privatizaciju,
Ministarstvo ekonomije i regionalnog
razvoja, Ministarstvo zdravlja,
Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo
za Kosovo i Metohiju... - stoji u
izve#taju Saveta za borbu protiv
korupcije...

Lov na sponzore
Telekom Srbije, utvrdio je ovaj Savet,
svake godine na marketing potro#i ne
manje od 30 miliona evra. Daljom
analizom poslovanja ovog preduze$a
otkriveno je da ono samo na rad medija
godi#nje potro#i ne manje od 10 miliona

PARTRIJSKE VEZE:Oliver Duli!, ministar
"ivotne sredine i Branko Radujko, direktor
Telekoma Srbije

evra. Zbog toga, smatraju istra"iva!i, nisu mogli da prona%u tekst u "kojem bi
kriti!ki bio sagledan problem prodaje ovog preduze$a ili kriti!ki prikazana analiza
njegovog poslovanja".
Naprotiv, zapa"eno je da mediji u 90 odsto slu!ajeva prepisuju zvani!ne izve#taje
preduze$a o njihovom "uspe#nom poslovanju". Nije objavljen nijedan analiti!ki tekst
povodom prodaje Telekoma, a novinari nisu postavili nijedno pitanje o opravdanosti
prodaje ovog preduze$a.

Ministarska posla

1 of 5

11-10-28 01:14

Vesti online / Vesti / Tema dana / Ko kontroli!e medije u Srbij...

http://www.vesti-online.com/Vesti/Tema-dana/173168/Ko-kon...

Dnevnik "Blic", koji je zara!ivao i od Ministarstva "ivotne sredine, na #ijem #elu
je Oliver Duli$, preneo je da je Agencija za borbu protiv korupcije otkrila da
Duli$evo preduze$e DG comp. posluje sa #ak 70 preduze$a i institucija, koje se
finansiraju iz bud"eta Republike Srbije. No, i u tom #lanku moglo je da se
primeti relativizovanje ministrovih privatnih poslova, pa se na osnovu
pomenutog primera jasno moglo videti zbog #ega Ministarstvo "ivotne sredine
pla$a i anga"uje medije koji su slu"ili i za ubla"avanje reakcija javnosti.

Naprotiv, ta tema je jednodu%no presko#ena, ali su odmah krenula naga!anja kako
$e se taj novac od prodaje potro%iti. Pojedini listovi i elektronski mediji od tih para
odmah su "izgradili" delove autoputeva, nove mostove, divili se svim tim
nepostoje$im poduhvatima.
U stvari, bila je to neprimerena podr%ka partijama na vlasti. Mediji su to #inili u ime
vlasti, kako bi doma$a javnost preko floskule "vi%e novca u bud"etu Srbije", gradila
bolje %anse za ostanak na vlasti aktuelne vlasti, utvrdio je Savet.

PRODAVAC VAKCINA: Tomica Milosavljevi! dok je bio ministar zdravlja

Koliko je za medije u Srbiji va"no imati sponzorski ugovor sa Telekomom Srbija,
govori i podatak da se udeo prihoda od ovog preduze$a u godi%njim prihodima
medija kre$e od 1,5 do #ak 17,7 odsto.
To se najbolje vidi na primeru TV Avala koja je od Telekoma na ime reklama 2009.
zaradila vi%e od 13 miliona dinara. Jo% jedna zanimljivost vezana je za taj primer.
Te godine, glavni i odgovorni urednik svih programa TV Avala bila je Aleksandra
Radujko, supruga direktora Telekoma Branka Radujka. Radujko je, ina#e, pre no
%to je postao direktor Telekoma, bio generalni sekretar predsednika Borisa Tadi$a.

2 of 5

11-10-28 01:14

Vesti online / Vesti / Tema dana / Ko kontroli!e medije u Srbij...

http://www.vesti-online.com/Vesti/Tema-dana/173168/Ko-kon...

Telekom Srbije najvi!e novca tro!io je
za pla"anje oglasa na RTS, RTV Pink i
RTV B92.
U 2008. platio je za reklame na RTS-u
143 miliona dinara (jedan evro je oko
100 dinara), RTV Pink 93 miliona, RT
B92 75 miliona, dok je TV Foks bila
#etvrta, a TV Avala peta televizija po
pla"enosti. Primat me$u pisanim
medijima u 2008. dr%ale su "Ve#ernje
novosti" sa zaradom od 55 miliona
dinara, da bi u 2010. !tafetu preuzeo
"Blic" sa 59 miliona dinara.
Zna#ajnu koli#inu novca od Telekoma
dobijao je i "Kurir" tokom 2008. od 47
miliona dinara, "Politika" 43 miliona i
"Press" 40 miliona dinara. Pored

Aleksandra Radujko

nabrojanih izdataka, Telekom je dodatno RTV B92 platio za prenose utakmica Lige
!ampiona blizu 9,5 miliona dinara 2009. godine, tako$e sponzorisao je i emisiju
Operacija trijumf sa ne!to vi!e od 29 miliona dinara, zatim specijal Rode u magli sa
14,5 miliona dinara, kao i Velikog brata sa 35,5 miliona dinara.
Po ar#enju para za u"utkivanje medija, odmah do Telekoma na!lo se i Ministarstvo
%ivotne sredine i prostornog planiranja. Zbog te #injenice istra%iva#i Saveta su
konstatovali da bi se tom Ministarstvu s pravom mogao dodati i sektor za medije. A
da u toj opasci ima mnogo istine, potvr$uje i ovaj detalj.
Ovo Ministarstvo godi!nje na promocije tro!i ne manje od 1,5 miliona evra. &to je
jo! #udnije, ta ogromna izdvajanja ne prikazuju se kao ogla!avanja, ve" sredstva
za istra%ivanja ili pru%anje specijalizovanih usluga. Ar#enje novca na medije krenulo
je jo! 2009. godine kada je sa 150 miliona dinara tada kupljen medijski prostor za
promocije.
Ministar %ivotne sredine, rudarstva i prostornog
planiranja Oliver Duli" najzna#ajnije ugovore
od 47,2 miliona dinara zaklju#uje sa

Najspretniji !inovnici

dnevnicima "Blic" i "Alo" na ime pru%anja
usluga iz oblasti istra%ivanja %ivotne sredine, a

Ni Ministarstvo poljoprivrede

da se rezultati tih istra%ivanja objave u

nije cicija!ilo kada je u pitanju

pomenutim listovima.

potkupljivanje javnih glasila.
Najvi!e sredstava za promocije

3 of 5

Iako su te usluge bile unapred pla"ene,

tro!eno je za vreme

istra%iva#i Saveta nisu uspeli da prona$u

ministrovanja Sa!e Dragina, i

objavljene rezultate istra%ivanja. Ali, zato je

to ne manje od 30 miliona

11-10-28 01:14

Vesti online / Vesti / Tema dana / Ko kontroli!e medije u Srbij...

http://www.vesti-online.com/Vesti/Tema-dana/173168/Ko-kon...

"Blic" objavio u 2010. godine 206 uglavnom
afirmativnih tekstova u kojima se pominje

dinara godi!nje. Ipak, ovo

ministar Oliver Duli#.

Ministarstvo novac nije
direktno prebacivalo na ra"une

Odmah iza Ministarstva $ivotne sredine, po

medija, ve# je to "inilo preko

bliskosti sa medijima, na!la se i Agencija za

marketin!kih agencija, pa

privatizaciju, od koje su informativna glasila u

istra$iva"i Saveta nisu mogli

pro!loj godini uzela 62 miliona dinara. Ba! taj

da utvrde u kojim medijima su

nov"ani iznos objasnio je zbog "ega mediji

plasirane reklame. Ipak,

po"inju da informi!u javnost o skandaloznim

utvr%eno je da su se na kraju

privatizacijama tek kada se ta privatizacija

najvi!e ovajdili "Politika", "Blic"

zvani"no poni!ti. Ina"e, najve#a sredstva

i TV B92.

Agencija tro!i na !tampane medije, i to
"Ve"ernje novosti", "Blic", "Politiku" i "Press", dok usluge aukcijskih prenosa vr!i TV
Avala, koja se nalazi u vlasni!tvu konsultanta ove televizije i konsultanta Agencije
Danka &uni#a.
Sve nacionalne televizije bile su na platnom spisku Ministarstva ekonomije i
regionalnog razvoja, utvrdili su istra$iva"i Saveta. Oni "ak tvrde da su i posle
ostavke ministra ekonomije Mla%ana Dinki#a, ti pla#eni mediji vodili njegovu
odbrambenu kampanju. Za Dinki#a su neki politi"ari tvrdili da je najve#a !teto"ina
srpske privrede. U toj odbrana!koj borbi prednja"ila je, tvrdi Savet, TV B92 koja je i
posle izlaska iz Vlade revnosno pratila Dinki#eve anga$mane.
Televizija B92 je samo u 2009. godini od Ministarstva ekonomije inkasirala 14,34
miliona dinara, TV Pink 14,18 miliona dinara, a RTS 11,06 miliona dinara, dok su
!tampani mediji ukupno dobili 2,7 miliona dinara. Ipak, najbolje je pro!ao magazin
"Status" koji je samo za 2010. godinu od ovog Ministarstva dobio 3,3 miliona dinara
sa obavezom da u svakom broju objavi izve!taj o radu Ministarstva ili samog
Dinki#a.

Vakcine pod tepihom
Ministarstvo zdravlja je zajedno sa Institutom Batut godinama, u vreme dok je
ministar bio Tomica Milosavljevi#, tro!ilo za promocije oko 60 miliona dinara.
"Politika" je od tog novca inkasirala 3,22 miliona dinara, "Blic" 2,36, "Danas" 1,2
miliona dinara. TV B92 5,53 miliona dinara, RTS 5,8 miliona dinara i TV Avala 2,74
miliona dinara, sa napomenom da su sve te medijske ku#e najmanje jo! po toliko
dobile i od Instituta Batut.
Otuda, nije bilo ni "udno, zaklju"uje Savet, !to nije bilo ni kriti"kih tekstova u vreme
kupovine vakcine protiv svinjskog gripa, iako se od po"etka sumnjalo da je re" o
prevari.

4 of 5

11-10-28 01:14

Vesti online / Vesti / Tema dana / Ko kontroli!e medije u Srbij...

http://www.vesti-online.com/Vesti/Tema-dana/173168/Ko-kon...

Sutra: Prodavci skupe magle
2009 © - vesti-online

5 of 5

11-10-28 01:14

Vesti online / Vesti / Tema dana / Ko kontroli!e medije u Srbij...

http://www.vesti-online.com/Vesti/Tema-dana/173438/Ko-kon...

22. 10. 2011. 13:21h | T. Ze!evi" - Vesti

Ko kontroli!e medije u Srbiji (6): Prodavci
skupe magle
Savet za borbu protiv korupcije posebno je istra!ivao povezanost privatnih
marketin"kih agencija i produkcijskih ku#a sa dr!avnim institucijama i
medijima u Srbiji, a koje su uglavnom u vlasni"tvu strana$kih aktivista i
visokih dr!avnih funkcionera.

Istra!ivao kako se preko tih agencija
dr!avni novac preliva u partijske kase i
privatne d!epove, a preko prodavanja
magle. I ba" one kao takve, suprotno
va!e#im zakonima i sukobu interesa,
pru!ale su i pru!aju i dalje nesmetano
usluge naj$e"#e dr!avnim institucijama
od kojih isklju$ivo prihode ostvaruju.

Selo gori, a baba...
Od 22 ministarstva Vlade Srbije koja su
bila obuhva#ena analizom Saveta,
samo tri nisu, protekle tri godine,
koristila usluge agencija u vlasni"tvu
svojih partijskih drugova.
MILIONI ZA PROMOCIJU MINISTARSTVA:
Doskora!nji ministar poljoprivrede Sa!a
Dragin

To su Ministarstvo za nauku,
Ministarstvo prosvete i Ministarstvo za
dr!avnu upravu i lokalnu samoupravu.

Ostala ministarstva jesu, a rekorde su potukli Ministarstvo poljoprivrede, za koje je
radilo $ak 11 privatnih agencija, $iji su vlasnici iz iste partije, Demokratske stranke,
koji ina$e kontroli"u tr!i"te reklama.
Za Ministarstvo zdravlja radilo je deset agencija partijski obojenih vlasnika, kao i
Ministarstvo za Kosovo i Metohiju koje je opslu!ivalo osam agencija po istom
principu.

1 of 5

11-10-28 01:16

Vesti online / Vesti / Tema dana / Ko kontroli!e medije u Srbij...

http://www.vesti-online.com/Vesti/Tema-dana/173438/Ko-kon...

FILMAD!IJA: Biv"i ministar trgovine Slobodan Milosavljevi#

Iz analiziranih ugovora, Savet je nedvosmisleno utvrdio da je strogo po!tovana
strana"ka raspore#enost agencija koje su pru$ale usluge dr$avnim ustanovama.
Na taj na"in, ispumpavani novac poreskih obveznika iz dr$avnih kasa, ostajao bi
unutar partija i partijskih drugova koji su bili na "elu dr$avnih institucija.
Tako, na primer, strana"ki aktivisti G17 plus, koji vode JVP Srbijavode, Nacionalnu
agenciju za regionalni razvoj, Ministarstvo za sport, R%O, koriste usluge agencije A
medija. Tu agenciju predvodi Tomislav Damnjanovi&, svojevremeno predsednik
Izvr!nog odbora G17 plus i aktuelni kreator njenih kampanja. Damnjanovi& je
"slu"ajno" brat supruge Mla#ana Dinki&a Tatjane.
A najve&i vlasni"ki udeo u toj firmi ima Asocijacija nezavisnih elektronskih medija
(ANEM) i to sa 40 odsto, zatim Mitko Jakovlevski sa 10 odsto, po pet odsto imaju
glavni urednik TV B92 Veran Mati&, pa Sibina Golubovi&, Tatjana Bo!kovi&...

Tomislav Damnjanovi#

I partijski Damnjanovi&ev drug Tomica Milosavljevi&, doskora!nji ministar zdravlja,

2 of 5

11-10-28 01:16

Vesti online / Vesti / Tema dana / Ko kontroli!e medije u Srbij...

http://www.vesti-online.com/Vesti/Tema-dana/173438/Ko-kon...

"sara!ivao" je sa privatnom agencijom Cro" Communications, vlasni"tvo Svetlane
Blagojevi#, koja je radila kampanje "Srbija protiv raka".
Milosavljevi# je preko Ministarstva zdravlja finansirao i druge projekte koji se nisu
odnosili na zdravstvo. Platio je produkciju serije "Selo gori, a baba se $e"lja" 8,5
miliona dinara, i to preko Contrast studios i Media House, tako!e vlasni"tvo
Blagojevi#eve koja je radila kampanju "Klikni bezbedno" za Ministarstvo
telekomunikacija, na $ijem $elu je opet bio kadar iz G17 plus za 2,5 miliona dinara.
Druge privatne agencije radile su za Demokratsku stranku, poput Meken Erikson
grupe Sr!ana %apera i Stoa, vlasni"tvo Ljubomira Podunavca, o kome #e biti jo"
re$i. Sa ovim agencijama sara!ivali su jo" Telekom Srbija, Ministarstvo
poljoprivrede, Ministarstvo trgovine, Ministarstvo spoljnih poslova, institucije na
$ijem $elu se nalaze sve kadrovi Demokratske stranke.
Ina$e, agencija Stoa ve# godinama radi za Skup"tinu Beograda, kao i Skup"tinu
Novog Sada, koju tradicionalno vodi Demokratska stranka, tvrde u Savetu.
I Demokratska stranka Srbije nije se
libila da sara!uje sa privatnim
agencijama u vlasni"tvu partijskih
drugova. I ona je imala, dok je bila na
vlasti, svoje omiljene agencije, "to se
najbolje vidi na primeru agencije Arts
end Crafts.
Ta agencija, u vlasni"tvu Miljana
%#eki#a, radila je vi"e poslova za
Ministarstvo Kosova i Metohije za
ukupnu sumu od 7,87 miliona dinara.
Agencija je "tampala stone kalendare,
lepila plakate, postavljala bilborde na
kojima su dominirale slike svetskih
dr&avnika sa njihovim izjavama o
o$uvanju zemlje i demokratije.
Miljan !"eki"

Te 2008. godine zaradila je 20 miliona

dinara, a slede#e samo 1,32 miliona dinara. %to se mo&e zaklju$iti da je opstajala
zahvaljuju#i poslovima i podr"ci DSS-a i NS-a. Savet je tokom istra&ivanja otkrio jo"
jednu zanimljivost vezanu za Miljana %#eki#a. On je, $ak u isto vreme, bio savetnik
Maje Gojkovi# dok je ona bila gradona$elnica Novog Sada.
Njegova agencija je radila i izbornu kampanju Velimiru Ili#u, predsedni$kom
kandidatu Nove Srbije, na izborima 2008. godine. Ina$e, za vreme vladavine DSS-a
i

3 of 5

11-10-28 01:16

Vesti online / Vesti / Tema dana / Ko kontroli!e medije u Srbij...

http://www.vesti-online.com/Vesti/Tema-dana/173438/Ko-kon...

NS-a i druge privatne agencije praznile su
dr%avni bud%et, a preko kampanje Kosovo je
Srbije, kao !to su Grifon medija, Masel grupa,

Agencija koja daje

Medijana adrija. Bila su tu jo! dva povezana
preduze"a za proizvodnju dokumentarnih

Zanimljiva je i iskazana ljubav

filmova o Kosovu i Metohiji - Ronin pro i Sans

biv!eg ministra Slobodana

oil koja je danas u ste$aju.

Milosavljevi"a prema agenciji
Communis sa kojom je

Daljom analizom dokumentacije, Savet je

sara#ivao dok je bio ministar

otkrio da pojedine agencije pru%aju usluge nizu

poljoprivrede. Za to vreme,

institucija koje se vezuju za rad pojedinog

ovoj agenciji samo za projekat

politi$ara. Naveden je primer agencije Stoa u

komunikacije "Mi dajemo"

vlasni!tvu Ljubomira Podunavca, koja je uvek

platio je 15.000 evra, za

bila anga%ovana tamo gde je odlu$uju"i faktor

emisiju Agroprognoze 26.000

bio doskora!nji ministar poljoprivrede Sa!a

evra. A $im je Milosavljevi"

Dragin. Stoa je, dok je Dragin bio na $elu

preuzeo Ministarstvo trgovine,

Ministarstva %ivotne sredine 2007. godine,

za njim je stigla i ova agencija

radila PR za Fond za za!titu %ivotne sredine.

koju anga%uje na izradi filmova

No, kada je Dragin preuzeo Ministarstvo

u vrednosti od 93.915 evra.

poljoprivrede, agencija Stoa je postala

Ina$e, ovu agenciju nedavno

najpovoljniji partner tom Ministarstvu. Dodatno,

anga%ovali su svi direktori iz

ova agencija bila je anga%ovana na poslovima

DS Torlaka, Republi$ki zavod

raznih organa te institucije, poput Generalnog

za zdravstveno osiguranje,

inspektorata ministarstva i Uprave za agrarna

Agencija za kontrolu lekova i

pla"anja.

Klini$ki centar Srbije.

Zanimljivo, Ministarstvo poljoprivrede u to vreme je posebno pla"alo 3,39 miliona
dinara agenciji Stoa za usluge informisanja, a posebno za rad u Generalnom
inspektoratu i Uprave za agrarna pla"anja. Ina$e, Ljubomir Podunavac je politikolog
i aktivista DS-a, koji je na funkciji direktora RTV &abac, sa kojom Ministarstvo
poljoprivrede, tako#e, ima poslovnu saradnju.

Koliko ko!ta vreme
Ministarstvu poljoprivrede nije bila dovoljna Stoa, pa je anga%ovalo jo! i agencije
Meken Erikson Sr#ana &apera, Medija S SMVG, EBART, Can Advertising,
Grafoprojekt, Ideological factord%, Infobiro... Recimo, samo Grafoprojekt za $etiri
emisije naplatio je 2,2 miliona dinara, a Bimbros 3,06 miliona dinara. Zamislite, za
"kupovinu vremena" Ministarstvo poljoprivrede anga%ovalo je novosadsku firmu
Milk & Honed% i platilo za tu uslugu $ak 12,03 miliona dinara. I to nije sve, ovo
Ministarstvo anga%ovalo je 2009. godine jo! jednu novosadsku privatnu agenciju
Ideological factori za snimanje edukativnog spota i platilo za tu uslugu 3,33 miliona
dinara, a to je bio ujedno i jedini prihod te firme u toj godini.

4 of 5

11-10-28 01:16

Vesti online / Vesti / Tema dana / Ko kontroli!e medije u Srbij...

http://www.vesti-online.com/Vesti/Tema-dana/173438/Ko-kon...

Tim za naprednjake

Agencija Profajler tim Gorana Veselinovi!a, u kojoj je, prema informacijama
Srpske radikalne stranke, zaposlen Aleksandar Vu"i!, zamenik predsednika
Srpske napredne stranke, radila je tokom 2009. godine PR usluge Ministarstvu
rudarstva i energetike za mese"ni iznos od 300.000 dinara. No, kako su vlast
preuzeli naprednjaci u Zemunu i Vo#dovcu, ova agencija svakog meseca od tih
op$tina inkasira izme%u 300.000 i 400.000 dinara. Zanimljivo je da Profajler tim
nema drugih klijenata me%u dr#avnim institucijama, ve! samo tamo gde SNS
ima vlast.

2009 © - vesti-online

5 of 5

11-10-28 01:16

Vesti online / Vesti / Tema dana / Ko kontroli!e medije u Srbij...

http://www.vesti-online.com/Vesti/Tema-dana/173878/Ko-kon...

24. 10. 2011. 07:11h | T. Ze!evi" - Vesti

Ko kontroli!e medije u Srbiji (7): Imperija
gradskog oca
Po!to je otkrio kako i na koji na"in partije na vlasti preko privatnih agencija
kontroli!u medije i ar"e bud#etski novac, Savet za borbu protiv korupcije
Vlade Srbije je otkrio i kako visoki dr#avni funkcioneri, a "lanovi vladaju$ih
partija, sa svojim privatnim preduze$ima posluju sa dr#avnim institucijama
na "ijem se "elu sami nalaze, i zgr$u vre$e novca.

Kao najdrasti!nije primere sukoba
interesa i kr"enja zakona Savet je
naveo Dragana #ilasa, gradona!enika
Beograda i zamenika predsednika
Demokratske stranke i njegovog
partijskog druga Sr$ana %apera,
doskora"njeg !lana Predsedni"tva
Demokratske stranke i neformalnog
savetnika predsednika Srbije Borisa
Tadi&a, !oveka koji je upravo za DS
radio najzna!ajnije predizborne
kampanje.
Ova dvojica prozvanih, a poznatih
javnih radnika jo" su optu'eni za
monopol na tr'i"tu reklama i
marketinga i ne libe se da rade i
Dragan !ilas, gradona"elnik Beograda

poslove koji se sukobljavaju sa
zakonima ove dr'ave. A na koji na!in?

- Zna!ajno mesto na tr'i"tu reklama i marketinga imaju agencije u kojima udeo u
vlasni"tvu ima gradona!elnik Beograda Dragan #ilas. On je !ak vlasnik !etvrtine
udela u marketin"koj agenciji Multikom grup, u kojoj je nekada imao gotovo 50
odsto akcija. Danas druga !etvrtina pripada Milici Delevi&, "efici Kancelarije za
evropske integracije Vlade Srbije - tvrde istra'iva!i Saveta u svom izve"taju.

1 of 4

11-10-28 01:18

Vesti online / Vesti / Tema dana / Ko kontroli!e medije u Srbij...

http://www.vesti-online.com/Vesti/Tema-dana/173878/Ko-kon...

Sve za partiju: Sr!an "aper sa predsednikom Srbije Borisom Tadi#em i ministrom odbrane
Draganom "utanovcem

SVE ZA EMOU!N
Savet se bavio i strukturom preduze!a Multikom grupe, za koju ka"e da je
osnovana 2004. godine i bavi se ogla#avanjima u medijima, zakupu medijskog
prostora, finansiranjem produkcija, kupovinom i prodajom televizijskih prava. No,
ono #to Savet potencira jeste to da Multikom grup poseduje akcije i u drugim
agencijama i to 93 odsto u Direkt media, koja se tako$e bavi prodajom reklamnog
prostora. %lanice ove grupe su i tri firme sa nazivom Direkt media koje posluju u
Makedoniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini.
Tako$e, Savet tvrdi da je Multikom grupa ve!inski vlasnik i brojnih doma!ih
preduze!a Spark Event Promotion, preduze!a za promotivne aktivnosti, Sports
ADD za knjigovodstvo, Big Print za #tampanje i Frendee za trgovinu preko
interneta. U grupi tih preduze!a nalazi se i agencija Emotion u kojoj je Multikom bila
suvlasnik 49 odsto. A zna&ajna je po tome #to realizuje najskuplje televizijske
programe poput "Velikog brata", "48 sati svadba", "Sve za ljubav", "Menjam "enu",
Operacija trijumf", Uzmi ili ostavi"...
Prema tvrdnjama APR Multikom je 7. juna ove godine brisan iz registra kao
suvlasnik u produkcijskoj ku!i Emotion, a kao jedini vlasnik upisano je preduze!e
IMGS Gorana Stamenkovi!a, koji je do ove promene u vlasni&koj strukturi imao 51
odsto akcija.
Ina&e, Multikom i Direct media iz godine u godinu bele"e ogroman neto dobitak.
Neto zarada u 2010. godini Direct media iznosio je 759 miliona dinara, a Multikom
grup ne#to vi#e od 790 miliona dinara. Sve ove silne agencije, kompanije,
produkcijske ku!e u vlasni#tvu gradona&elnika 'ilasa ne bi izazvale pa"nju, da
Savet nije otkrio nepravilmnosti u poslovanjima.

2 of 4

11-10-28 01:18

Vesti online / Vesti / Tema dana / Ko kontroli!e medije u Srbij...

http://www.vesti-online.com/Vesti/Tema-dana/173878/Ko-kon...

- Na osnovu podataka dobijenih od
trezora NBS utvr&eno je da $tamparija
Big print, koja je %lanica Multikom grup
ostvaruje direktnu poslovnu saradnju sa
dr"avnim institucijama, me&u kojima ima i
Insert iz emisije 48 sati svadba

onih koji se finansiraju iz bud"eta grada
Beograda, %iji je gradona%elni #ilas,

upravo vlasnik Multikom grup - tvrdi Savet. A $ta je sa sukobom interesa?
Na kraju, sve ove silne kompanije jednog gazde, sve zarade, sva ova
ispumpavanja novca poreskih obveznika, naveli su istra"iva%e Saveta, da potvrde
kako caruje i monopol u ovoj oblasti na prostoru ove dr"ave.
- Dragan #ilas preko svojih agencija kontroli$e
zakup najve!eg dela reklamnog prostora na
nacionalnim i regionalnim televizijama u Srbiji tvrde u Savetu.

Mrsna svadba
Posluju!i sa dr"avnim
institucijama, najve!u zaradu

I jo$ jedan #ilasov partijski drug bio je

po jednom ugovoru imala je

posebno interesantan istra"iva%ima Saveta.

kompanija Dragana #ilasa

Re% je o Sr&anu 'aperu vlasniku nebrojeno

Emotion production. Ona je

agencija, kompanija, preduze!a. (oveku %ije

samo za emitovanje "48 sati

su kompanije opslu"ivale u protekle tri godine

svadba" po epizodi dobila 13

sedam ministarstava Srbije i pru"ale

hiljada evra. Ugovor je

marketin$ke usluge za ukupno 103 bud"etska

prvobitno sklopljen na 104, pa

korisnika. Me&u njima je bilo najvi$ih dr"avnih

na jo$ 104, ukupno 208

organa, od predsednika Republike, Vlade

epizoda. Samo od tog posla

Srbije, pa do velikog broja javnih najve!ih

#ilas je zaradio 2.693.184

preduze!a poput JP Putevi Srbije.

evra.

'aper je bud"etski novac isisavao preko
agencije Meken Erikson, u %ijem sastavu su
jo$ poslovale agencije Univerzal media,
McCann grupa, McCann Erikson, McCann
Erikson Public Relatinos i McCann Erikson
Clipping. Samo Univerzal media agencije
godi$nji obrt u regionu je 25 miliona evra, dok
su kompanije koje su poslovale u Srbiji
ostvarile neto dobit od 12 miliona evra. Da sve
ove kompanije ili agencije "ive uglavnom od
bud"etskog novca potvr&uje i poslovanje
'aperove agencije Erikson press clipinga koja
je u 2008. zaradila 34 hiljade dinara.

3 of 4

Ortak sam sebi
Savet je utvrdio da je
$tamparija Dragana #ilasa Big
print ne samo poslovala sa
dr"avnim institucijama, ve! sa
onima koje se finansiraju iz
bud"eta Beograda, na %ijem
%elu je upravo #ilas. Poslovala
je sa skup$tinom grada
Beograda, op$tinom Novi
Beograd, Bibliotekom grada
Beograda, brojnim pozori$tima,

11-10-28 01:18

Vesti online / Vesti / Tema dana / Ko kontroli!e medije u Srbij...

http://www.vesti-online.com/Vesti/Tema-dana/173878/Ko-kon...

Sa dolaskom Demokratske stranke na vlast
zarada za 2009. iznosila je oko 8 miliona

Kulturnim centrom Beograda,

dinara, a pro"le godine bila je oko 9 miliona

Domom omladine. Pru!ala

dinara. Tako#e, $aperova agencija vodila je i

usluge Istorijskom,

kampanju za vakcinaciju protiv svinjskog gripa

Pedago"kom, Narodnom i

i za taj ina%e propali posao naplatila od

Muzeju istorije Jugoslavije.

Ministarstva zdravlja 6,7 miliona dinara.
Ni ostali %lanovi DS nisu zaostajali u sklapanju poslova sa bud!etskim ustanovama.
&inili su to Branimir Dimitrijevi' Tucko, Neboj"a Krsti', Tatjana Panti' koja je preko
agencije Media pool od Telekoma za promovisanje te kompanije u 2010. zaradila
ne"to manje od 29 miliona dinara.
Ina%e, velike dr!avne kompanije i ministarstva Vlade Srbije bili su ciljna grupa ovim
privatnim agencijama %iji su vlasnici bili %lanovi DS. Posebno su se vrteli oko
Ministarstva za !ivotnu sredinu koje je bilo i najdare!ljivije. Tako je i izvesna Maja
Todorovi' "sara#ivala" sa Duli'em, koji joj je za kampanju "O%istimo Srbiju" platio
%ak 47,2 miliona dinara. Ina%e, to Ministarstvo minule godine samo za pomenutu
kampanju potro"ilo oko 130 miliona dinara.
NADNICA ZA BUDNOST
Pored toga, tvrdi Savet, Ministarstvo !ivotne sredine imalo je neuobi%ajenu praksu,
%esto je anga!ovalo udru!enja gra#ana kao firme, ba" za kampanju "O%istimo
Srbiju". Pa je tako Udru!enje gra#ana Egzit za produkciju programa u kampanji
"O%istimo Srbiju" naplatila 23 miliona dinara za 2009. a pro"le godine 20 miliona
dinara.
I Nezavisno udru!enje novinara Srbije ve' dve godine je anga!ovano da "prati
aktivnosti" kampanje "O%istimo Srbiju" i za to "budno motrenje" 2009. dobilo 1,41
miliona dinara, a 2010. godine dobilo je 1,7 miliona dinara po"to - oka nije sklapalo.

Sutra: Gospodari reklama

2009 © - vesti-online

4 of 4

11-10-28 01:18

Vesti online / Vesti / Tema dana / Ko kontroli!e medije u Srbij...

http://www.vesti-online.com/Vesti/Tema-dana/174152/Ko-kon...

25. 10. 2011. 08:21h | T. Ze!evi" - Vesti

Ko kontroli!e medije u Srbiji (8):
Gospodari reklama
Za!to su srpski mediji posrnuli, najbolje se vidi iz materijala do kojeg je Savet
za borbu protiv korupcije do!ao, a vezan je za poslovanje Javnog servisa
Srbije (RTS) i Republi"ke radiodifuzne agencije (RRA).

Re! je, naime, o najzna!ajnijoj
informativnoj ku"i sa jedne strane, i o
najva#nijoj instituciji u sistemu kontrole
rada i programskog sadr#aja javnih
glasila, sa druge. Ali, dvema dr#avnim
ustanovama u kojima, prema navodima
Ujedinjenih televizijskih eksperata
(UTA), caruju zloupotreba slu#benog
polo#aja, korupcija, sukobi interesa,
kadrovske i finansijske malverzacije,
kr$enja Zakona o radu, samovolja, pa i
nezamisliva bahatost...
SPRDA#INA SA DR$AVOM
U tome, kako tvrdi UTA, prednja!i tzv.
Javni servis iliti Radio televizija Srbije,
!iji se direktor postavio iznad svih
Osam puta odbio poverenike za informacije:
Aleksandar Tijani!

dr#avnih institucija. %ovek koji se sprda
ili igra i sa takvim stvarima kao $to je,
na primer, naredba poverenika za

informacije od javnog zna!aja, ili zahtevima Saveta za borbu protiv korupcije Vlade
Srbije o ustupanju ugovora sa nezavisnim produkcijskim ku"ama i individualnim
autorima.
Ugovora iza kojih se kriju navodna korupcija, malverzacije i na!ini ispumpavanja
novca pretplatnika. Kriju se name$tanja poslova, ume$anost partija na vlasti,
njihovih !lanova i visokih funkcionera. I upravo ta isprepletanost interesa
rukovodstva RTS-a i vlasnika agencija i produkcijskih ku"a, a visokih funkcionera,
sklopljenih sumnjivih ugovora i name$tanje poslova, otkrivaju i prirodu samovolje
rukovodstva RTS-a. A kolika je ta samovolja i nedodirljivost direktora, najbolje se
vidi iz navedenog primera Saveta za borbu protiv korupcije.

1 of 5

11-10-28 01:18

Vesti online / Vesti / Tema dana / Ko kontroli!e medije u Srbij...

http://www.vesti-online.com/Vesti/Tema-dana/174152/Ko-kon...

Privatnik u dr"avnoj slu"bi: Goran Karad"i!

- Nakon prijave UTE, Savet je od generalnog direktora RTS-a Aleksandra Tijani"a
zatra#io sve ugovore sklopljene sa nezavisnim produkcijskim ku"ama i
individualnim autorima od 2007. do 2010. godine. Po$to je Tijani" taj na$ zahtev
odbio, #alili smo se Povereniku za informacije, koji donetim re$enjem obavezuje
Tijani"a da to u!ini. Direktor, zamislite, pristaje da plati kaznu, ali nije dao
dokumenta na uvid Savetu - pi$e u izve$taju Saveta.
Ina!e, direktor RTS-a je u poslednje vreme !ak osam puta odbacio naredbu
Poverenika o ustupanju informacija, ali za tu samovolju nije odgovarao. Savet je
potom krenuo u potragu za dokazima o nezakonitom poslovanju i mutnim radnjama
u RTS-u. I ne samo to, otkrio je na indirektan na!in ko stoji iza direktora Javnog
servisa.
- Tipi!an primer !udne i sporne saradnje RTS-a je sa nezavisnom produkcijom
NIRA Film&Televizion Consulting o serijalu "Vreme je za bebe". Ova emisija je
vlasni$tvo Neboj$e Gari"a, koji je suvlasnik Multikom grupe sa Draganom &ilasom.
Me'utim, UTA je otkrila mutne radnje oko tog ugovora. Nekoliko meseci pre, ekipa
RTS-a, po nalogu direktora Nikole Mirkova, napravila je scenarij. No, samo $to
snimanje nije po!elo, Tijani" sklapa ugovor sa privatnom Gari"evom agencijom tvrde istra#iva!i Saveta.

2 of 5

11-10-28 01:18

Vesti online / Vesti / Tema dana / Ko kontroli!e medije u Srbij...

http://www.vesti-online.com/Vesti/Tema-dana/174152/Ko-kon...

Ako se zna da je Tijani" sklopio ugovor
i sa produkcijskom ku"om Dragana
&ilasa Emotion production, za serijal 48
sati svadba za 2,7 miliona evra, u UTA
ka#u da se zna ko stoji iza Tijani"a i
podgreva njegovu samovolju.
A da se mnogo toga u poslovanju
RTS-a mutnog doga'alo, Savet je
naveo jo$ jedan primer preko koga se
otkrivaju sistemi uzimanja
pretplatni!kog novca unutar Javnog
servisa. I ka#e da se i pojedini !lanovi
Upravnog odbora RTS-a, koji odlu!uju
o radu i imenovanju direktora tog
medija, pojavljuju i kao autori emisija ili
su povezani sa produkcijskim ku"ama
koje sara'uju sa RTS-om. Tako je dr

Predrag Markovi!

Predrag J. Markovi", !lan Upravnog

odbora RTS-a i funkcioner Demokratske stranke, bio i autor vi$e kvizova, za koje
je, pored visoke nov!ane nadoknade koju dobija kao !lan UO, primao i honorare
posredstvom firme Film i ton, koja je u vlasni$tvu njegovog oca Jovana Markovi"a.
Ina!e, preduze"e Film i ton sa RTS-om je sara'ivalo na kvizu Visoki napon i u
pro$loj godini naplatilo !ak devet miliona dinara, plus je RTS za licencu toj firmi
dodatno pla"ao jo$ dva miliona dinara.
U ovom Javnom servisu, tvrde u Udru#enju televizijskih eksperata, postoje i drugi
sistemi isisavanja bud#etskog novca. To se !ini preko privatnih preduze"a, a
zaposlenih u RTS-u, $to je jo$ jedna prevarantska novina. Po tom osnovu, novinar
RTS-a Nenad Lj. Stefanovi", ina!e glavni i odgovorni urednik Informativnog
programa RTS-a i jedan od vlasnika preduze"a Vreme film, zaklju!io je vredne
ugovore o produkciji dokumentarno-informativnih emisija za RTS i zaradio veliku
lovu.
Sve ove sumnjive rabote zbile su se ili se odigravaju u trenutku najve"e
zadu#enosti RTS-a, koja u ovom momentu, prema procenama UTE, iznosi preko
milijardu i po dinara.
Za dana$nje katastrofalno stanje medijske

Pesma za plakanje

3 of 5

scene u Srbiji, odgovornost pada i na
Republi!ku radiodifuznu agenciju (RRA). I

I Savet za borbu protiv

zbog toga, tvrdi Savet, $to je pristala da ni u

korupcije i UTA isti!u i

jednoj situaciji ne bude samostalna. Nikada

sumnjive poslove oko

nije bila nezavisna i zbog toga $to je

organizacije Pesme evrovizije

neprestano radila pod uticajem partija na

11-10-28 01:18

Vesti online / Vesti / Tema dana / Ko kontroli!e medije u Srbij...

http://www.vesti-online.com/Vesti/Tema-dana/174152/Ko-kon...

vlasti. Ta njena zavisnost najvi$e se ogledala
2008. godine. Ugovor koji je

prilikom dodela nacionalnih dozvola za

bio sklopljen izme'u RTS-a i

emitovanje programa, kao $to je, na primer,

agencije Communis o

oduzimanje dozvole za rad TV BK i

realizaciji Pesme, bio je te#ak

nedodeljivanje dozvole RTL-u.

24.723.000 dinara ili po
tada$njem kursu 300.000 evra.

Zavisnost od partija na vlasti u RRA se

Problem je u tome, ka#u u

ogledala i u drskom nepo$tovanju odluka

Savetu, $to javnosti nikada nije

Vrhovnog suda, u nametanju obaveze RTS-u

predstavljen precizni finansijski

prenosa sednice Skup$tine Srbije, kao i u

izve$taj.

tome $to je dozvoljavala da jedan medijski
mogul, na primer, dr#i vi$e TV stanica sa

najvi$om, nacionalnom pokriveno$"u. Tako'e, RRA je otvoreno u!estvovala u
prikrivanju imena vlasnika brojnih medija, kako elektronskih tako i $tampanih, te u
prikrivanju interesa nepoznatih vlasnika tih medija, t.j. u prikrivanju njihovog
prljavog kapitala.

La!na istra!ivanja
Savet za borbu protiv korupcije otkrio je da se i RRA bavila sumnjivim
poslovima i la#nim istra#ivanjima. I ona je kao i druge dr#avne institucije na
netransparentan na!in anga#ovala privatne agencije za sumnjiva istra#ivanja.
Anga#ovala je preduze"e Nenjs pro, u vlasni$tvu Velimira Kostadinova, bliskog
saradnika Gorana Karad#i"a, ina!e zamenika predsednika RRA. Naime,
Konstadinov je novinar "Vojvo'anskog magazina", !iji je vlasnik ba$ Goran
Karad#i".

RRA je koristila na veoma bezobrazan na!in dvostruke ar$ine, prilikom dodela
dozvola za rad TV Ko$avi i TV Hepi, koje prethodno nisu postojale, ali je pod
pritiskom stranaka na vlasti oduzela dozvolu za rad ve" registrovanoj i aktivnoj TV
BK.
ISTINA NA $RTVENIKU
Posebno su analiti!ari i kriti!ari rada ove institucije, koja je formirana kao
nezavisna, a to nikada nije bila, zamerili i osudili na!in vol$ebne dozvole za rad do
tada nepostoje"e TV Avala, u kojoj suvlasni!ki udeo ima mo"ni biznismen Danko
&uni". Vlasni!ka struktura te TV stanice je i danas sporna.
Zbog ovog prljavog ve$a u RRA, srpska medijska scena nije ni mogla da bude
druga!ija ni bolja. Nastala na temeljima sumnjivih privatizacija i jo$ sumnjivijeg
kapitala, postala je poligon odmeravanja snaga nelegalnih tokova novca i partija na
vlasti, njihovih !lanova, a visokih funkcionera. Najve"a #rtva su bili istina i novinari
koji su i danas poni#eni, osiroma$eni i u"utkani.

4 of 5

11-10-28 01:18

Vesti online / Vesti / Tema dana / Ko kontroli!e medije u Srbij...

http://www.vesti-online.com/Vesti/Tema-dana/174152/Ko-kon...

KRAJ

2009 © - vesti-online

5 of 5

11-10-28 01:18


Related documents


medijisrb2
adresar restaurants in serbia media kit ponuda i
plan
02
26 07 2011
3523nap05


Related keywords