PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactSuurlemoengids inside .pdf


Original filename: Suurlemoengids inside.pdf

This PDF 1.3 document has been generated by Adobe InDesign CS5.5 (7.5) / Adobe PDF Library 9.9, and has been sent on pdf-archive.com on 11/11/2011 at 10:05, from IP address 196.2.x.x. The current document download page has been viewed 25913 times.
File size: 605 KB (64 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


© Publikasie: LAPA Uitgewers (Edms.) Bpk.
Bosmanstraat 380, Pretoria
Tel. (012) 401 0700
E-pos: lapa@lapa.co.za
Geset in 10 op 13pt Arial
Omslagontwerp en grafiese uitleg deur Full Circle
Gedruk en gebind deur Creda Communications
Eerste druk 2008
Tweede druk 2010
Derde druk 2010
Vierde druk 2011
ISBN 978-0-7993-4236-9
© Alle regte voorbehou. Geen gedeelte van hierdie boek
mag op enige manier gereproduseer word sonder die
skriftelike toestemming van die kopiereghouers nie.

Suurlemoen!
’n storie oor rock, liefde en
’n tuinkabouter
’n gids
Cila Walters
Izak de Vries

L A PA U i t g e w e r s
www.lapa.co.za

Inhoud
1. Suurlemoen! opgesom 5
2. ’n Kort oorsig oor die postmodernisme

6

3. Vrae en antwoorde oor elke hoofstuk

10

4. Suurlemoen! en die kurrikulum

58

Hiermee ’n vlugtige oorsig oor die inhoud van die roman.
Die teikenmark
Suurlemoen! sal werk vir oud en jonk. Dit verkoop uitstekend aan
eerste-addisionele-taalleerders in grade 10, 11 en 12, juis omdat dit
nie ’n kinderlike boek is nie.
Moedertaalsprekers sal dit reeds van graad 7 af kan verslind,
maar grade 8 en 9 sal beslis baie genot put hieruit.
Selfs volwassenes verkneukel hulle aan die teks.
Opgesom
Tiaan en Zane is beste vriende met ’n talent vir kitaarspeel. ’n
Snaakse sameloop van omstandighede bring hulle in meneer Marx
se klas waar die skoolorkes oefen. Iemand noem dat die twee ouens
’n orkes het. Hulle dink nie so nie. Hulle jam somme­r op twee kitare,
maar meneer Marx klink opgewonde en gee vir hulle inskrywingsvorms vir Rumoer, die jaarlikse orkeskompetisie vir hoërskole.
Die oudisie om ’n sanger en ’n tromspeler te kry, loop ’n paar
interes­sante draaie, maar uiteindelik sluit Liezl en Bongi by Tiaan
en Zane aan.
Ná ’n paar probeerslae om ’n naam te kry, besluit hulle op
Suurlemoen! Zane het sy oog op Liezl en geniet dit om ná die
oefening­e saam met haar huis toe te stap. Dan kom Tiaan agter hy
stel ook belang in die mooi, slim, snaakse sanger.
Een middag vang Zane vir Tiaan en Liezl uit waar hulle in
Tiaan se kamer kuier. Aangesien nie een van die drie meer met
mekaar praat nie, breek die groep op – twee dae voor hulle eerste
optrede.
Tiaan wil dit nie aanvaar nie en gaan oor tot drastiese aksie. Hy
red die groep, die optrede en ... die kompetisie!

5

Deel 1: Suurlemoen! opgesom

1. Suurlemoen! opgesom

Deel 2: ’n Kort oorsig oor postmodernisme

2. ’n Kort oorsig oor die postmodernisme

Die postmodernise speel ’n baie belangrike rol in hierdie roman.
Wat is die postmodernisme?
Om Suurlemoen! te verstaan, moet ons iets van die post­modernisme
weet. Meneer Marx se “lesing” oor die postmodernisme (pp 8 – 9)
is nie om dowe neute ingegooi nie. Net so is Liezl se definisie nie
toevallig hier geplaas nie. Kyk weer daarna:
“Dis gewoonlik ’n soort reaksie op die modernisme, Meneer. Dit
lewe­r met ander woorde kommentaar op ouer kuns.”
Ons moet dus verwag dat Suurlemoen!, die boek, ook kom­men­taa­r
gaan lewer op ouer kuns.
Wat is modernisme?
As Liezl reg is oor die reaksie op modernisme, moet ons seker weet
wat die modernisme is.
Die modernisme het saamgeval met die ontwaking van die mens
as ’n wetenskaplike wese. Die jare 1800 – 1900 het geweldige
wetenskaplike groei gesien in Europa en in die VSA. Industrieë het
gegroei, en die meeste mense het op ’n manier begin werk in een
of ander fabriek.
Dit beteken dat baie mense arm was, en ander ryk, maar almal
het gelyke kanse gehad om ryk te word. Daar was inderdaad arm
mense wat oor die jare hard gewerk het en baie ryk geword het.
Verder het die armes, wat nou in die fabrieke gewerk het, hulleself in vakunies begin groepeer en saamgestaan om beter betaal te
word en beter ure te werk onder beter werk­omstandighede.
Die feit dat die arm mense enige sê gehad het, was nogal ’n nuwe
ding. Voorheen was die Westerse wêreld verdeel in adellik­e klasse
(die konings en hul familielede) en die proletariaat (diegene wat niks
regte gehad nie, nie grond kon besit nie, en maar altyd arm moes
bly).
Baie wetenskaplikes, filosowe en skrywers het begin droom van
’n samelewing waar net die wetenskap, nie godsdiens of ou, oor­
geërfde tradisies nie, mense se lewens sou help beheer.
Die droom was dat die wetenskap sou help om alle oorloë, alle
siektes en, uiteindelik, alle armoede uit te skakel.
6

Mense, en kunstenaars, het dus vreeslik wetenskaplik begin dink
en werk.
Kuns, musiek en die letterkunde was moeilik. Die kunstenaars het
begin kyk of hulle wetenskaplik kon werk. Hulle wou reëls neerlê en
ondersoek. Hulle het al die Griekse legendes en ander klassieke
werke begin ontrafel en in hul eie werk ingebou. Dít was ’n poging
om by die “wetenskap” van die kuns uit te kom.
Die musiek van die modernisme bevat telkens staccato oomblikke
– om die luisteraar te laat luister. (Sien die woorde op Meneer Marx
se bord in sy klaskamer op bladsy 6.) Die musiek is dan in kort,
rukkerige bewegings gespeel, heel anders as die vloeiende legato
musiek van die romantiese periode.
Die kuns was vreemd en abstrak – dink aan Picasso se werk.
Een laaste ding oor die moderniste: Hulle was lief daaroor om
goed in boksies te sit en te kategoriseer. Meneer Marx se spottende
opnoe­m van die verskillende vorme van rock op bladsy 9 is nie om
dowe neute nie. Hy “moderniseer” die oomblik ’n bietjie.
Die verandering na postmodernisme
Teen 1950 het die moderne wêreld, met al die wetenskaplike hulpmiddels tot hul beskikking, reeds twee verwoestende wêreld­oorloë
agter die rug gehad. Die atoombom op Hirosjima was duidelik die
begin van ’n wetenskap wat verwoesting kan saai op ’n skaal wat
nog nooit tevore aangerig is nie.
Ná die Tweede Wêreldoorlog het die wêreld weer in twee geskeur:
Dié keer was dit die kapitalistiese Weste teenoor die Kommunistiese
Ooste. Hierdie verdeling van die wêreld het direk bygedra tot die
Viëtnamoorlog. Viëtnam het vir oulaas vir die VSA en die res van die
Weste gewys dat mense nie eenvoudige, programmeerbare robott­e
is nie. Nie net het die VSA teen die Viëtnamese se wil in hul land
bakle­i nie, maar die regering moes telkens leuens vertel aan die
Amerikaners by die huis.
Verbitterde soldate het van Viëtnam af teruggekeer en het die
reëls begin uitdaag.
Stelselmatig is die modernisme, met sy reëls in die wetenskap,
bevraagteken. Die reëls is uitgedaag, en die reëls self is later
bevraag­teken.
Die kuns het ook gereageer.
Die postmodernisme het in ’n mate die spot begin dryf met dít
7

wat belangrik was in die modernisme. In plaas daarvan om, soos
die moderniste, net aan te haal uit die klassieke werke, of uit
ande­
r baie belangrike werke, het die postmoderne kunstenaars
al hoe meer begin aanhaal uit popliedjies, strokiesprente en
ander “alledaagse” literatuur. Die musiek het verskillende style
begi­n meng – juis om weg te beweeg uit die klassifikasies van die
modernism­e. Nirvana, die bekende groep waarvan die hoof­karakters
van Suurlemoen! so baie hou, was byvoorbeeld vies toe hul eerste
groot treffer, Nevermind, te “polished” bekend­gestel is – hulle wou
hê die klank moes rouer en minder afgerond wees.
Klere het ook aangepas. In die 1980’s was dit vir ’n ruk lank
mode om frokkies oor T-hemde te dra. Madonna, een van die
postmoderne ikone, het haar onderklere oor boklere begin dra.
Twee van Nirvana se musikante, Kurt Cobain (hoofkitaar­
speler
en sanger), asook Dave Grohl (die tromspeler), het selfs by
geleentheid met bra’s op die verhoog verskyn.
In die letterkunde het die postmodernisme deeglik ’n houvas
gekry. Tussen die 1960’s en die jaar 2000 was dit ’n groot beweging.
Kenmerke van die postmoderne letterkunde was dat boeke nie
meer bloot in reëls onder mekaar geskryf is nie, allerlei bykomstig­
hed­e is ingeplak om die skrywer se stem te relativeer. Let byvoor­
beel­d op hoe die Post-It-notatjies, foto’s en koerantberigte saampraat in Suurlemoen! Hierdie boek is meer as ’n vertelling, die
leser sien dele van die verhaal voor ons afspeel, sien byvoorbeeld
bladsye 32 en 79 – daar is ander voorbeelde ook. Kyk ook na die
“advertensi­e” vir Pong-O-Licious op bladsy 103.1
Waar die moderniste lyste gemaak het van alles wat hulle kon
kategoriseer, maak die postmoderniste lyste van simpel goed om
die spot te dryf met die moderniste se lyste. Die lysie op bladsy 50
kan ’n mens nog so effens verstaan, maar die een op bladsy 104 is
werklik sommer laf – maar tipies postmodern!
¹ Die titel van die boek is op die voorblad “verkeerd” afgekap. Die korrekte
lettergrepe sou wees “Suur-le-moen!” Laat die klas moontlike redes hiervoor
bespreek. Trek dit aandag? Pas dit in by die idees van die postmodernisme?
Verwys die “plus” en die “minus” wat deur die nie-standaardafkapping teweeg­
gebring word, dalk na elemente in die storie? (Die plus- en minusteken by ’n
CD-speler se volumeknopppie? Die positiewe en negatiewe pool van ’n battery,
soos met die suurlemoen wat “ingeprop” is om elektrisiteit op te wek? Die positiewe en negatiewe dinge wat die karakters in die storie ervaar?)
8

Waar die modernisme dus ernstig was, is die postmodernisme sinies.
Die postmodernisme bevraagteken dus die absolute gesag van
die groot meesters, en dryf ’n bietjie die spot daarmee. Dit is hoekom Mozart met lipstiffie aan so tipies postmodern is.
Postmodernisme en gesag
Meneer Marx se manier van gesag afdwing is baie meer post­
modernisties as dié van die skoolhoof. Die skoolhoof glo sy woord is
wet, meneer Marx laat die leerders toe om hul eie kwessies uit werk,
maar hy staan hulle by met hulp en raad.
Let op dat meneer Marx nie maar bloot alles aanvaar nie. Hy
ontbie­d byvoorbeeld vir Tiaan en Zane na sy klaskamer nadat Zane
die lipstiffie op die beeldjie gesit het en hy laat Suurlemoen­! toe om
in die leë klaskamer te oefen, mits hulle dit verf. Dit is egter sy post­
moderne, minder hiërargiese manier van optree wat maak dat die
twee jongelinge begin, en aanhou, met die groep. Diep binne hulle
is hulle baie lojaal aan die musiek­onnie.
Die kuns word gemáák in die postmodernisme
Een van die bekende kenmerke van die postmodernisme is dat dit
dikwels handel oor die skep van die kunswerk – dikwels terwyl die
leser of die kyker besig is om die kunswerk te bewonder.
Die skrywer sal dus skryf oor die skryf van ’n storie en ’n rolprent
sal handel oor die maak van ’n rolprent.
Let op hoe Suurlemoen! aan die een kant handel oor die maak
van lirieke en musiek, en aan die ander kant gaan dit ook oor oor
die skryf van tekste.
Die verhaal speel basies voor ons af. Dis nie werklik ’n dagboek dié
nie. Blaai na bladsy 78 en 79. Dáár sien ons dagboek­inskrywings.
Suurlemoen! is ’n storie. Dis egter ’n storie wat voor ons oë afspeel.
Dis ook ’n storie waarop gekrap is, waarvan die bladsynommers uitgekrap is, wat meeding met Post-It-notas. Kyk ook byvoorbeeld hoe
die liedjie op bladsy 156 se woorde langsaan met die hand geskryf
is.
Hierdie hele boek is baie duidelik nog teks. Dis soos ’n rofwerkboek. Dit is dus ’n teks in wording. Dis iets wat voor jou oë geskryf
en bekrap en uitgekrap word.

9

Deel 3: Vrae en antwoorde oor elke hoofstuk

3. Vrae en antwoorde oor elke hoofstuk

Hier volg ’n kort opsomming van elke hoofstuk in die boek,
asook vrae en antwoorde oor elkeen.
Hoofstuk 1: Mozart met lipstick
Opsomming
Juffrou Pienaar vra vir Tiaan en Zane om ’n brief by meneer Marx
te gaan aflewer. Die twee vriende stap na sy musiekklas op die
punt van die ry buitenste klasse. Hy is nie daar nie en Tiaan sit die
brief op sy lessenaar neer. Intussen het Zane die lipstiffie wat hy
voor skoo­l opgetel het, uitgehaal en die beeldjie van Mozart versier.
Tiaan wil nog iets sê, toe meneer Marx die klas binnekom. Hy vaar
nie uit teenoo­r hulle nie, maar vra dat hulle hom ná skool in sy klas
kom sien.
1. Waar het die storie van Mozart en die lipstiffie begin? Dit het begin
toe Zane die oggend voor skool ’n Revlon Passion Fruit-lipstiffie
opgetel het.
2. W
atter vak gee meneer Marx? Meneer Marx gee musiek.
3. Hoe het die verhouding tussen meneer Marx en juffrou Pienaa­r na
bewering begin? Die skoollegende lui dat hulle een aand gesoe­n
het toe hulle by ’n skoolsokkie moes toesig hou.
4. Wat doen Zane terwyl Tiaan die brief op meneer Marx se lessenaa­r
sit? Hy smeer lipstiffie op die Mozartbeeldjie se mond.
5. Wat beteken “staccato”, “pianissimo” en “legat­o”? Die HAT is baie
behulpsaam met die soort verdui­­delik­ings. Hier is ’n aantal parafrases:

Legato: musiek gespeel op ’n gladde, vloeiende manie­r. Daar
is nie onderbreking tussen die verskillende note nie. (Dit is die
teenoor­gestelde van staccato.)
Pianissimo: Musiek wat baie sag gespeel word.

Staccato: Dit is die teenoorgestelde van legato. Die musiek word
in kort, rukkerige bewegings gespeel; daar is duidelike pouses
tussen die note, of frases.
6. In watter taal is die woorde op meneer Marx se bord? Die woorde
is in Italiaans.
7. Hoekom is die Mozartbeeldjie vir meneer Marx so spesiaal? Hy
het dit in Oostenryk gekoop en dit het hom ’n fortuin gekos. Hy is
’n musiekonderwyser en waardeer Mozart se musiek.
10

8. Hoe reageer meneer Marx toe hy die lipstiffie op die Mozart­
beeldjie sien? Hy waarsku dat Zane nie die beeldjie moet laat val
nie. Hy sê hy gaan nie vra waar hulle die lipstiffie gekry het nie,
maar wil hê hulle moet hom ná skool in sy klas kom spreek.
Hoofstuk 2: Orkesoefening
Opsomming
Toe Tiaan en Zane by meneer Marx se klas aankom, hoor hulle
’n harde lawaai van binne. Hulle gaan in en sien dat die skool­
orkes regmaa­k vir hul oefening. Meneer Marx begin met hulle praat
oor postmodernisme en haal die versierde Mozartbeeldjie uit ter
illustrasi­e. Hy vra vir die twee vriende van watter musiek hulle hou
en op Zane se antwoord dat hulle van rock hou, rits hy ’n lang lys
van verskillende soorte rock af. Hulle besef meneer Marx weet meer
van musiek as wat hulle gedink het. Frik van Tonder roep uit dat
die twee ’n band het. Meneer Marx haal inligtingstukke uit oor die
Rumoerkompetisie vir rockorkeste. Dit is oop vir diegene wat nog op
skool is. Meneer Marx vra of hulle belangstel.
1. Wat is die Afrikaanse woord vir calculator? Dit is sakrekenaar.
2. Wanneer het Zane en Tiaan vriende geword? Hulle het vriende
geword in graad drie.
3. Hoekom het Tiaan gehoop hy en Zane kry vir meneer Marx allee­n
in sy klas? Hy wil hê meneer Marx moet net met hulle raas en
strafwerk gee en klaarkry.
4. Wat gebeur toe Tiaan en Zane by die klas aankom? Hulle hoor
’n harde lawaai. Daar is omtrent twintig leerders in die klas besi­g
om instrumente te stem. Tiaan en Zane het aan­gekom by die
orkesoefening.
5. Waarvoor gee meneer Marx vir Tiaan en Zane krediet? Hy sê
hulle het hom ’n wonderlike inleiding gegee vir die volgende dag
se les oor die postmodernisme.
6. Wie antwoord meneer Marx se vraag oor postmodernisme? Liezl
Kritzinger
7. Hoe beskryf Tiaan die meisie? Tiaan beskryf haar as “sweerlik die
mooiste girl in graad tien.” Later voeg hy by dat sy ook die slimste
meisie in die klas is.
8.
Hoe reageer die orkes toe hulle die versierde Mozartbeeldjie
sien? Hulle lag almal toe hulle die beeldjie sien.
11

9. Watter tipes rock noem meneer Marx op? Alternative rock, punk
rock, blues rock, grunge rock, post-grunge, metal, goth metal en
nu metal.
10. Hoekom is Zane so verbaas toe meneer Marx al die soorte rockmusiek opnoem? Hy het nie gedink die musiek­onderwyser sal
ander musiek as klassieke musiek ken nie.
11. Wie roep uit dat Zane en Tiaan ’n orkes het? Frik van Tonder,
die eerste rugbyspan se heelagter, roep uit dat Zane en Tiaan
’n orkes het.
12. Hoekom is Tiaan verbaas dat Frik in die skoolorkes is? Tiaan
weet nie wie in die orkes is nie en is verbaas om vir Frik daar te
sien, want Frik is ’n rugbyspeler. Dit is nie dikwels dat dié twee
aktiwiteite deur dieselfde persoon aangepak word nie.
13. Hoekom het meneer Marx vir Tiaan en Zane na sy klas toe laat
kom? Hy wou die inleiding doen oor postmodern­isme en ook die
ouens bietjie ongemaklik laat voel.
Hoofstuk3 : Pause. Rewind.
Opsomming
Tiaan praat oor die tipe musiek waarvan hy hou. Hy hou nie van
die musiek wat hulle ’n mens op skool leer nie. Hy en Zane speel
al ’n bietjie meer as ’n jaar saam kitaar – een keer ’n week in die
garag­e. Hulle is nie wat ’n mens ’n band kan noem nie – hulle het
nog nooit eens op ’n naam besluit nie. Hulle het al ’n slag of wat
probeer advertee­r vir ’n tromspeler, maar al hulle pogings het te
simpel gelyk en hulle het dit laat vaar.
1. Van watter tipe musiek hou Tiaan? Hy hou van die soort musie­k
wat jou laat weet dat die ou of meisie wat die liedjie sing, verstaan
waaroor jy mal is, waarom jy mal is en wat besig is om jou mal te
maak. Hy hou van musiek wat tot hom spreek.
2. Van watter tipe musiek hou Tiaan nie? Hy hou nie van die tipe
musiek wat hulle op skool leer nie.
3. Hoe lank speel Tiaan en Zane al saam? Hulle speel al ’n bietjie
langer as ’n jaar saam.
4. Hoekom dink Tiaan nie ’n mens kan hom en Zane ’n band noem
nie? Hulle speel net een keer ’n week ’n bietjie saam in die motor­
huis en het nog nooit voor ander mense gespeel nie. Hulle speel
net musiek van ander groepe en die liedjies wat hulle probeer
12

skryf het, was nie baie goed nie. Hulle het ook nog nooit op ’n
naam besluit nie.
5. Waarvoor het Zane en Tiaan probeer advertee­r? ’n Tromspeler
Hoofstuk 4: Play
Opsomming
Die twee vriende is steeds by die orkesoefening. Zane sê vir menee­r
Marx hulle het ’n tromspeler en ’n sanger nodig om ’n band te vorm.
Tiaan kan nie glo wat Zane besig is om te doen nie. Menee­r Marx
stel voor hulle hou oudisies en bied aan dat hulle die leë klas­kamer
langs syne kan gebruik. Net daar besluit Zane om die oudisie­s
Donder­
dag­
middag ná skool te hou en kondig dit aan as ’n uit­
nodiging aan al die skoolorkeslede.
1. Hoekom is die situasie in die orkesoefening vir Tiaan so erg? Hy
voel vasgevang en Zane geniet die aandag.
2. Wat het hulle, volgens Zane, nodig om ’n band te vorm? Zane sê
hulle het ’n tromspeler en ’n sanger nodig.
3. Watter voorstel maak meneer Marx om hul probleem op te los?
Hy stel voor hulle hou oudisies in die leë klaskamer langs syne.
4. Wanneer wil Zane die oudisies hou? Hy wil Donderdagmiddag
oudisies hou.
Hoofstuk 5: Selfportret
Opsomming
Tiaan sit in sy kamer en probeer foto’s van homself neem met die
digitale kamera wat hy die vorige maand vir sy verjaardag gekry
het. Skielik praat Zane agter hom en hy wip soos hy skrik. Hy is
so skaam ná die insident by die orkesoefening dat hy homself nou
binnens­huis wil besig hou in plaas van uitgaan. Zane is baie positief
oor die oudisie­s, die kompetisie en Liezl Kritzinger.
1. Hoekom sukkel Tiaan om ’n foto van homself met sy digitale
kamer­a te neem? Hy stel die kamera reg, maar staan nie op die
regte plek nie en die zoemfunksie is te naby gestel. Hy kry dus net
foto’s van sy voorkop, neus, een oog of albei oë.
2. Hoekom skrik Tiaan toe Zane in die kamer instap en agter hom
praat? Hy het hom nie verwag nie en voel skaam omdat hy besig
is om foto’s van homself te neem.
13

3. Hoe verduidelik Tiaan vir Zane hoekom hy foto’s van homself
neem? Hy sê hy is ná die insident by die orkesoefening te skaam
om vir die res van die jaar uit die huis te gaan en moet iets kry om
homself binnenshuis te vermaak.
4. Hoekom is Zane so positief? Hy sien uit na die oudisies en om
uiteindelik ’n ordentelike band te begin. Hy is opgewonde oor die
kompetisie en hy is bly Liezl Kritzinger het die middag vir hom
geglimlag.
5.
Hoekom rol Tiaan sy oë? Tiaan dink nie Liezl het vir Zane
geglimla­g nie. Tiaan dink Liezl het vir Zane uitgelag.
Hoofstuk 6 : Kennisgewings
Opsomming
Zane het kennisgewings gemaak om die oudisies te adverteer.
Ongelukki­g het hy “oudisies” verkeerd gespel. Tiaan is glad nie
beïndru­k nie, omdat Zane nie eens sy opinie gevra het voordat hy
besluit het om oudisies te hou nie.
1. Wat is Zane se nuwe plan? Zane gaan kennisgewings by die
skoo­l opsit om die oudisies te adverteer.
2. Hoekom dink Tiaan dit is die minste wat Zane kan doen? Dit was
Zane se idee om die oudisies te hou.
3. Hoekom is Tiaan nie beïndruk met Zane se poging nie? Daar is ’n
spelfout op die kennisgewings. Hy het “oudisie” verkeerd gespel.
Hy is ook vies omdat Zane nooit sy opinie gevra het voordat hy
besluit het om die oudisies te hou nie. Hy het ook nie gevra of
Tiaan in die band wil wees nie.
4.
Hoekom glimlag Zane vir Tiaan? Hy ken Tiaan te goed en
hy reken Tiaan is eintlik opgewonde oor die hele storie.
Hoofstuk 7 : Zane se verdiende loon
Opsomming
Donderdagoggend is Tiaan spyt sy pa is ’n dokter. Hy wil maak of
hy siek is om die oudisies mis te loop, maar hy kan nie. Toe hulle ná
skool by die musiekklasse kom, is daar nog niemand vir die oudisie­s
nie. Ná twintig minute se wag, probeer Tiaan vir Zane oortuig dat
hulle liewer iets moet gaan kry om te eet, maar Zane het ’n ander plan. Hy stap na meneer Marx se musiekkamer waar die orkes
oefen en reël met die onderwyser dat hulle die oudisies in sy klas
14

hou.
1. Hoekom is Tiaan spyt dat sy pa ’n dokter is? Hy wil nie Donder­dag
skool toe gaan nie, omdat hulle die oudisies moet hou ná skool.
Hy kan egter nie maak of hy siek nie, want sy pa is ’n dokter.
2. Wat het Zane gedoen wat Tiaan verras het? Zane het met menee­r
Marx gereël dat hulle die skool se tromstel kan leen vir die
oudisie­s. Tiaan is verras en verbaas omdat Zane nooit aan sulke
goed dink nie. Zane beplan nie gewoonlik vooruit nie.
3. H
oekom kom Zane nie agter dat niemand nog vir die oudisies
opgedaag het nie? Hy is te besig om vir Liezl Kritzinger te staar
wat by die musiekklas instap om agter te kom dat niemand nog vir
die oudisies opgedaag het nie.
4. H
oekom kan Tiaan nie bly wees dat Zane sy “verdiende loon” kry
met die mislukte oudisie-poging nie? Hy voel ook ’n bietji­e sleg vir
Zane se onthalwe. Hy het moeite gedoen met die kennis­gewings
en die tromstel en nou lyk hy afgehaal omdat niemand op die
kennis­gewings gereageer het nie.
5. Waarom stel Tiaan voor dat hulle die hele affêre los en iets gaan
kry om te eet? Hy wil vir Zane ompraat om te gaan voorda­t hy iets
simpel uitdink.
6. Met watter plan kom Zane vorendag? Hy stel voor hulle gaan na
die orkes toe om die oudisies daar te doen as die musikante dan
nie na hom en Tiaan toe wil kom nie.
7. Wat is die uiteinde van Zane se plan? Hulle gaan die oudisies in
meneer Marx se klas hou met die lede van die skoolorkes.
Hoofstuk 8 : Oudisies
Opsomming
Tiaan en Zane is in die klas waar die skoolorkes oefen en dit voel
vir Tiaan of hy in ’n nagmerrie is. Gelukkig help meneer Marx om
die spanning te breek en die oudisies aan die gang te kry. Voordat
iemand nog ’n oudisie aflê, stel Liezl Kritzinger voor die twee vriende
speel eers iets. Dit sal vir die res van die groep wys of dit die moeit­e
werd sal wees om in ’n band saam met Tiaan en Zane te wees.
Die oudisies loop nie goed af nie, tot Liezl kom sing. Toe sy klaar
gesing het, bied Sibongile aan om ’n tromoudisie te doen. Dit is ’n
dawerend­e sukses.
1. Wat word die tipe drome genoem waar ’n mens agterkom jy is
15

kaal voor ’n hele klomp mense? Nagmerries
2. Hoekom dink Tiaan die hele ding is dalk ’n klasgrap? Die hele
orkes sit vir hulle en kyk. Party orkeslede lyk verveeld en ander
lyk of hulle gaan uitbars van die lag. Tiaan dink aan poetse wat
die klas al op onderwysers gebak het en dink aan die moontlikheid dat iemand dalk besluit het om sy en Zane se name krater te
maak by die orkesoefening.
3. Hoe weet die leser dat die situasie nie ’n klasgrap ten koste van
Zane en Tiaan is nie? Die idee om die oudisies in die orkes­kamer
te hou, was Zane s’n. Die idee het nie van die orkes se kant
geko­m nie.
4. Hoe probeer meneer Marx die lede van die skoolorkes aan­moedig
om oudisies te doen? Hy sê vir hulle dat hulle altyd kla oor die
vervelige stukke wat hulle in die skoolorkes speel en dat dit nou
hul kans is om iets opwindends te doen.
5. Wat stel Liezl voor? Sy stel voor Tiaan en Zane bewys hulleself
eers aan die orkes voordat hulle oudisies doen. Sy wil hê die
orkeslede moet kan besluit of hulle saam met die twee ouens wil
speel.
6. Wat is Zane se van? Le Roux
7. Wat is Tiaan se van? Fourie
8. Watter instrument speel Zane? Zane speel die baskitaar.
9. Watter rol speel die baskitaar, volgens meneer Marx, in meeste
rockliedjies? Die diep dreunklank van die baskitaar vorm die ruggraat van baie rockliedjies, aldus meneer Marx.
10. Watter instrument speel Tiaan? Tiaan speel die elektriese kitaa­r.
11. Wat is die funksie van die elektriese kitaar in rockgroepe, volgen­s
meneer Marx? Dit is soos ’n tweede hoofsanger.
12. Watter tipe uitdrukking is “die elektriese kitaar is soos ’n tweede
hoofsanger”? Dit is ’n vergelyking.
13. Watter liedjie speel Zane en Tiaan vir die orkes? Hulle speel
Nirvan­a se Smells like teen spirit.
14. Wie bied eerste aan om ’n oudisie af te lê? Frik van Tonder bied
eerste aan om ’n oudisie te doen.
15. Hoe loop die eerste oudisie af? Frik probeer die tromme speel,
maar hy het duidelik nie ’n idee wat hy doen nie. Hy moker net
links en regs die tromme sonder ritme of aan­voeling vir die
musie­k. Die klas lag en ’n paar mense druk selfs hul ore toe.
Meneer Marx stop sy oudisiepoging tot almal se verligting.
16

16. Wat noem ons die instrumente in die perkussieseksie van ’n
orkes? Slaginstrumente
17. Hoekom frons Tiaan en Zane toe Linette en Cecile wil kom sing?
Hulle doen elke jaar ’n duet by die skool se talentaand, maar
hulle het nie juis veel sangtalent nie.
18.
Watter liedjie kies die twee meisies om te sing? Hulle sing
Mamm­a, ek wil ’n man hê.
19. Waar kom dié liedjie vandaan? (Die antwoord is nie in die boek
nie.) Dit is ’n tradisionele Suid-Afrikaanse volksliedjie.
20. Watter groep het in die afgelope paar jaar weer hierdie liedjie
laat herleef? (Die antwoord is nie in die boek nie.) Shine4
21. Hoekom stel Zane en Tiaan nie in Vincent Abrahamse belan­g as
sanger vir hulle band nie? Vincent is ’n uitstekende rym­kletser
(rapper), maar Zane en Tiaan hou nie eintlik van rapmusiek nie.
22. Hoekom twyfel Tiaan oor Maryke Venter? Sy herinner hom aan
Patricia Lewis, maar hy is nie seker of hulle Patricia Lewis in die
band sal wil hê nie.
23. Hoekom slaag Lydia Beukes amper die oudisie? Sy het die regte
voorkoms, die ritme en die houding om ’n hoofsanger vir ’n rockgroep te wees.
24. Hoekom slaag Lydia uiteindelik nie die oudisie nie? Sy het nie
die stem om ’n hoofsanger in ’n rockgroep te wees nie. Tiaan
dink sy klink soos ’n hamster wat helium ingekry het.
25. Wat gebeur met Liezl se oudisie? Almal moet haar eers aanpor
om te gaan sing. Toe sy begin, mis Tiaan ’n paar akkoord­e. Hy
is so uit die veld geslaan. Sy sing ongelooflik goed. Haar stem
is diep en heserig, presies soos dit moet wees. Zane staar oopmond na haar en lyk of hy gehip­notiseer is. Die orkes gee haar
luide applous toe sy ophou sing.
26. Wat wil Sibongile doen? Sibongile wil die tromme speel terwyl
Liezl sing.
27. Wat doen Sibongile toe Frik begin giggel? Sy gaan langs Frik
staan en kyk net na hom. Toe sy vra wat sy naam is, leun sy oor
na hom en sê: “Frik rym met tik. Frik, eendag gaan iemand jou
nog dik tik. En Van Tonder … Van Tonder, eendag gaan iemand
jou nog…”
28. Hoekom maak sy nie die sin klaar nie? Sy wil nie die woord
donde­r sê wat met Van Tonder rym nie. Dit is ook nie nodig nie.
Dit is baie meer dreigend om die sin in die lug te laat hang as om
17

hom klaar te maak.
29. Wat wil Sibongile hê moet mense haar noem? Bongi
30. Wat noem ’n mens so ’n naam? Dit is ’n noemnaam.
31. Wat is die verskil tussen ’n noemnaam en ’n bynaam? ’n Noemnaam is dikwels ’n afkorting van ’n langer doopnaam en ’n
bynaa­m het gewoonlik niks met die persoon se oorspronklik­e
naam te doen nie. ’n Bynaam verwys na ’n eienska­p van die
persoon.
32. Hoekom is Tiaan so beïndruk met Bongi se spel? Sy val op die
regte plek in en mis nie ’n slag nie. Sy speel met haar hele lyf.
Toe Liezl ’n fout maak, pas Bongi die tromme aan om Liezl weer
in te trek.
33. Hoekom is almal so verbaas toe die vier klaar gespeel het?
Bong­i is nog net twee weke in die skool en was nog die heel­ty­
­d stillerig. Hulle het nie verwag dat sy so ’n ongelooflike trom­
speler sou wees nie.
Hoofstuk 9 : Casanova op sy knieë
Opsomming
Liezl sê sy kan nie in die band wees nie omdat sy bang is sy gaan
nie genoeg tyd hê vir oefen nie. Zane gaan op sy knieë om haar te
smeek, maar Bongi het ’n beter voorstel. Sy stel voor dat die vier
mekaar die volgende middag by Milky Lane ontmoet waar hulle kan
praat oor die band. Liezl stem in om hulle daar te ontmoet. Toe die
meisies weg is, erken Zane aan Tiaan dat hy verlief is op Liezl.
1. Hoekom kan Liezl nie in die band wees nie? Sy is bang sy gaan
nie genoeg tyd hê nie. Sy is baie besig met musieklesse en sport.
2. Wat lei die leser af is die ware rede? Liezl is dalk skaam en bang.
Sy het baie oorreding nodig gehad om die oudisie af te lê en dit
kan ’n aanduiding wees dat sy nie in haar eie vermoëns glo nie.
3. Hoekom is openbare vernedering nie vir Zane ’n probleem nie?
Hy gee nie om wat ander mense van hom dink nie. Hy doen wat
hy wil, of hy doen wat reg is in sy eie oë. Ander mense kan maar
kyk of lag, dit pla hom nie.
4. Wat stel Bongi voor om die situasie te red? Sy stel voor hulle
ontmoet die volgende middag ná skool by Milky Lane en ge­sels
oor die band.
5. Hoe reageer Liezl op Bongi se voorstel? Sy sê sy sal daar wees.
18

6. Wat het, volgens Zane, pas met hom gebeur? Hy het pas sy hart
op Liezl verloor. Hy is verlief op haar.
Hoofstuk 10 : Die Gids
Opsomming
In hierdie hoofstuk vertel Tiaan van sy en Zane se Gids tot Meisie­s.
Hulle skryf al van graad 8 af alles neer wat hulle oor meisies leer.
As hulle 18 word, wil hulle duisende kopieë druk en dit deur ’n
onder­grondse netwerk versprei na ouens van alle ouder­domme wat
sukke­l om meisies te verstaan. Toe Tiaan reël 235 in die gids lees,
verstaan hy hoekom Zane so gretig was om die band te begin.
1. Wat is vervat in Tiaan en Zane se Gids tot Meisies? Alles wat
Tiaan Fourie en Zane le Roux oor meisies weet.
2. Wanneer het die twee met die gids begin? Hulle het in graad 8
met die gids begin.
3. Hoe het die gids begin? Zane het ’n liefdesteleurstelling gehad.
4. Hoekom is nommers 11, 26 en 119 in die gids doodgetrek? Zane
het hulle getoets en verkeerd bewys.
5. Wat beplan Tiaan en Zane om met die gids te doen? Hulle wil
duisend­e kopieë laat druk as hulle agtien word en dit versprei
deur ’n ondergrondse netwerk na ouens van alle ouderdomm­e
wat nie meisies verstaan nie.
6. Hoeveel reëls is daar in die Gids? Daar is 238 reëls in die Gids.
7. Wat het gebeur met die laaste meisie op wie Tiaan verlief was?
Sy het vir hom die verkeerde nommer gegee toe hulle selfoon­
nommers uitgeruil het.
8. Hoekom dink Tiaan hy sal alleen matriekafskeid toe moet gaan?
Sy liefdeslewe is nie baie rooskleurig nie en hy was lanklaas
verlie­f op ’n meisie. Hy dink as dinge so aangaan, sal hy nie oor
twee jaar ’n meisie hê om te vra om saam met hom te gaan nie.
9. Watter afleiding maak Tiaan nadat hy reël 235 gelees het? Zane
is gretig om die band te begin omdat hy glo meisies hou van
ouens in rockgroepe.
Hoofstuk 11 : Wat’s in ’n naam?
Opsomming
Die vier vriende sit in die Milky Lane en probeer ’n naam uitdink vir
die groep. Dit sukkel maar. Liezl en Bongi laat die ouens verstaa­n
19

dat hulle nog nie seker is of hulle aan die groep wil behoort nie. Dan
tref die vier ’n kompromis: almal sluit vir ’n maand aan by die groep
en dan besluit hulle ná ’n maand of dit gaan werk of nie. Bongi lees
’n ou Engelse gesegde op haar suikerpakkie en net daar kry hulle ’n
naam: Suurlemoen! met ’n uitroepteken. Tiaan bestel suurlemoenskyfies wat hy vir die fotonemery wil gebruik.
1. Daar is ’n intertekstuele verwysing in die naam van hierdie hoofstuk. Wat is die verwysing? In William Shakespeare se drama
Romeo and Juliet kom hierdie twee sinne voor: “What’s in a
name? A rose by any other name would smell as sweet.”
2. Hoekom hou Zane nie van Cupid vir ’n naam vir hulle groep nie?
Hy dink nie dit klink soos ’n rockgroep se naam nie.
3. Hoe weet die leser dat Bongi ook nie van die voorstel hou nie? Sy
vra die ander drie of hulle enige ander voorstelle het.
4. Hoe lank het hulle voor die kompetisie? Hulle het net minder as
twee maande voor die kompetisie begin.
5. Wat moet hulle nog doen voor die kompetisie? Liezl en Bongi
moet nog besluit of hulle in die groep wil wees. Hulle moet drie
nuwe liedjies skryf en hulle moet ’n naam kry. Dit is ook belangri­k
dat hulle ’n plek kry waar hulle kan oefen.
6. Waar stel Zane voor moet hulle oefen? Hy stel voor hulle oefen in
Tiaan-hulle se motorhuis.
7. Watter kompromis tref die lede van die groep oor lidmaatskap?
Alma­l sluit vir ’n maand by die band aan. Dit is ’n soort proef­
tydperk. Ná ’n maand sal hulle besluit of dit gaan werk of nie.
8. Wat moet hulle op die inskrywingsvorm invul? Hulle moet die
groep se naam invul en ’n kort biografie oor elke lid.
9. Waar kom Zane aan sy lawwe voorstelle vir ’n naam vir die groep?
Hy kyk om hom rond vir inspirasie en noem op wat hy sien.
10. Waar kom die idee vir die groep se naam vandaan? Bong­i lees
op die suikerpakkie die ou uitdrukking “If life keeps handin­g
you lemon­s, make lemonade” en Zane spot dat dit hul “destin­y”
is. Bongi begin van die idee hou en dan stel Tiaan voor
“Suurlemoen­!” moet die naam van die groep wees.
11.
Hoekom hou Tiaan so baie van die naam? Hy sê dit is ’n
Afrikaans­e naam, dit sê lekker en dis alternatief.
12. Hoekom stel Tiaan voor hulle skryf die groep se naam met ’n
uitroepteken aan die einde? Zane wonder hardop of die naam
20

nie dalk vervelig is nie.
13. Waar en hoekom gaan Zane die suikerpakke bêre? Hy gaan die
suikerpakkie in sy kitaarkas sit en dit hou vir ’n geluk­bringer.
14. Wat gaan Tiaan met die suurlemoenskyfies doen? Hy wil dit
gebrui­k vir die fotonemery vir die inskrywing.
Hoofstuk 12 : Suur …!
Opsomming
Hierdie hoofstuk bevat die biografieë van die lede van Suur­lemoen­!
Hulle beantwoord die vrae oor hul ouderdom, stokperdjies, vyf
woorde om hulself te beskryf, kosbaarste besitting, diepste, donkerste geheim en voltooi die sin wat begin met Suurlemoen­e is …
1. Wie is die oudste lid van die groep? Zane
2. Wie is die jongste lid van die groep? Bongi
3. Wat is die enigste stokperdjie wat die vier lede van die groep
gemee­n het? Musiek
4. Hoekom kan of wil Liezl nie haarself in vyf woorde beskryf nie? Sy
sê dit is nie moontlik nie en jy sal jok as jy probeer.
5. Wat verklap Zane se biografie in die derde en vierde vraag oor
sy persoonlikheid? Hy is beslis enkellopend en dit lyk of hy dit
gebrui­k om homself te adverteer om ’n meisie te ontmoet. Hy is
ook statusbewus en hou van handelsmerke. Hy noem doelbewus
dat sy jeans Levi’s is.
6. Wat verklap Tiaan se antwoorde van sy persoonlikheid? Hy het ’n
sin vir humor en dink ’n bietjie anders as ander mense. Hy is nie
skaam om eerlik te wees oor sy onvermoë om te dans nie. Hy het
genoeg selfvertroue, maar nie te veel nie.
7. Hoekom is Bongi se tromstel so spesiaal vir haar? Sy is ’n
uitstekend­e tromspeler en geniet dit om tromme te speel. Sy het
goeie ritme en kan haarself inleef in die musiek en die ritme. Die
tromstel het voorheen aan haar broer behoort en hy woon nie
meer in Suid-Afrika nie. Dit is dus ook vir haar iets wat haar aan
haar broer herinner.
Hoofstuk 13 : Lawaai
Opsomming
Tiaan, Zane, Liezl en Bongi oefen vir die eerste keer saam. Die
inskrywing is gepos en Suurlemoen! is nou amptelik ingeskryf vir die
21

Rumoer-kompetisie. Hulle dink hulle klink goed saam, maar weet
ook hulle moet nog drie nuwe liedjies skryf vir die kompetisi­e. Ná die
oefening, bied Zane aan om saam met Liezl huis toe te stap. Hulle
bly glad nie naby mekaar nie, maar hy wil haar uitvra vir ’n fliek.
Bongi dink hy’s ’n Casanova, maar Tiaan verdedig hom.
1. Hoe het Bongi se tromme by die oefenplek gekom? Een van haar
neefs het haar tromstel met sy bakkie gebring.
2. Hoe het Bongi die ritme van die liedjies geleer wat hulle saam
gespeel het? Hulle het twee keer daarna geluister op ’n CD.
3. Waar oefen hulle? Hulle oefen in Tiaan-hulle se garage.
4. Waaruit lei die leser af dat Tiaan se ouers nie weet hulle oefen
daar nie? Tiaan sê hy weet nie wat sy ouers gaan sê as hulle
uitvind die band oefen in die motorhuis nie. Hy het hulle ook nie
gevra of hulle daar mag oefen nie.
5. Wat is ’n riff? Dit is ’n kort, ritmiese stukkie musiek wat ’n paar
keer met slim variasies herhaal word.
6. Wat wil Zane ná die oefening vir Liezl vra? Hy wil haar vra om
saam met hom te gaan fliek.
7. Wat is ’n Casanova? Giacomo Casanova (2 April 1725 – 4 Junie
1798) was ’n avonturier en outeur. Sy outobiografie, Histoir­e de
ma vie, of Die storie van my lewe, bevat grafiese vertellings van
die groot aantal vroue wat hy verlei het.
8. Hoekom sê Tiaan Zane is nie ’n Casanova nie? Hy is mal oor
meisies­, maar hy is ’n oulike ou. Hy sal nie met ’n meisie mors nie.
Hy raak regtig verlief.
Hoofstuk 14 : Song
Opsomming
Tiaan sit in sy kamer en probeer ’n liedjie skryf. Hy kom agter dat dit
dalk nie so maklik is as wat hy gedink het nie. Hy gaan haal iets om
te eet in die kombuis en sien suurlemoene in die groente­mandjie. Hy
besluit om ’n liedjie oor suurlemoene te probeer skryf. Skielik roep
sy ma na hom en hy weet: daar’s moeilikheid.
1. Hoekom dink Tiaan dit kan nie moeilik wees om ’n liedjie te skryf
nie? Daar is elke dag mense wat liedjies skryf.
2. Wat dink Tiaan is die beste beginpunt as jy ’n liedjie wil skryf? Hy
dink jy moet eers besluit waaroor om te skryf.
3.
Oor wie fantaseer Tiaan terwyl hy rondkyk vir inspirasie? Hy
22

fantasee­r oor Gwen Stefani, ’n sangeres.
4. Wat kry Tiaan vir homself vir ’n middaghappie? Hy kry oorskiet­
pizza en Coke.
5. Watter planne kry Tiaan toe hy suurlemoene in die groente­mandjie
sien? Hy dink suurlemoene sal goed lyk op ’n T-hemp of voor op
Bongi se tromstel. Hy dink ook daaraan dat ’n mens ’n liedjie oor
’n suurlemoen kan skryf. Dit sal by hulle naam pas.
6. Waarop skryf Tiaan sy idees vir die liedjie? Hy skryf dit op PostIt-­plakkers.
7. Wie laat vir Tiaan skrik? Sy ma laat hom skrik.
8. Watter twee dinge laat vir Tiaan weet dat hy in die moeilikheid is
by sy ma? Haar gesigsuitdrukking voorspel moeilikheid en sy laat
haar sin in die lug hang sonder om dit klaar te maak. Dit is ook ’n
teken van moeilikheid.
Hoofstuk 15 : Senuweebrakke
Opsomming
Tiaan vertel vir die ander dat die buurvrou se twee poedels senuwee­
-ineenstortings gekry het van hulle musiek. Hulle mag nie meer in
hul motorhuis oefen nie en sy ouers is baie vies vir hom. Niemand
het ’n voorstel vir ’n ander oefenplek nie. Zane vertel vir Tiaan dat hy
vir Liezl fliek toe gevra het, maar sy moet die volgende paar aande
oefen vir haar musiekeksamen. Sy het darem nie nee gesê nie …
1. Wat word ’n uitdrukking soos “senuweebrakke” genoem? Dit is
’n woordspeling op die woord senuweewrakke. Die honde het ’n
senuwee-ineenstorting gehad en daar word na hulle verwys as
”senuweebrakke”.
2.
Watter soort honde het senuwee-ineenstortings gehad? Die
honde wat senuwee-ineenstortings gehad het, is poedels.
3. Watter simptome toon die honde ná die ineenstortings? Hulle wil
nie eet nie.
4. Wat het die honde so onstel? Suurlemoen! se musiek het die
honde ontstel.
5. Hoe affekteer die honde se toestand Suurlemoen!? Hulle mag nie
meer in Tiaan-hulle se motorhuis oefen nie.
6. Hoe het Liezl gereageer op Zane se fliekuitnodiging? Sy het gesê
sy moet die volgende paar aande oefen vir haar musiek­eksamen.
Sy het nie nee gesê nie, maar wel ’n verskoning aangebied
23

waarom sy nie kan gaan nie.
7. Wat lei die leser uit Liezl se antwoord af? Eie antwoorde. Dalk
wil sy nie regtig saam met Zane gaan fliek nie. Sy maak dalk ’n
verskonin­g op sodat sy nie op ’n afspraak met hom hoef te gaan
nie.
Hoofstuk 16 : Klankdig
Opsomming
In hierdie hoofstuk word die skool se radiostasie die eerste keer
genoe­m. Twee graad 11-seuns speel elke pouse versoek­e, liedjies
en afkondigings. Hulle het ’n mikrofoon en ’n CD-speler wat gekoppel is aan twee luidsprekers wat oor die skoolterrein uitsaai. Suurlemoen! hoor dat daar ’n nuwe oefenplek is. Bongi het gereël dat
hulle in die oop klas langs meneer Marx s’n kan oefen, maar daar is
’n vangplek: hulle moet dit skoonmaak en verf voordat hulle dit kan
gebruik.
1. Wat het Tiaan-hulle se skool wat meeste ander skole nie het nie?
Hulle het ’n radiostasie.
2. Wat is die radiostasie regtig? Dit is ’n mikrofoon en ’n CD-­speler
wat gekoppel is aan twee luidsprekers wat oor die skool­terrein
uitsaai. Die platejoggies is Psycho Bob en Willem, twee van die
grootste nerds in graad 11.
3. Wat doen die aanbieders van die radiostasie? Hulle speel elke
pouse versoeke, liedjies en afkondigings.
4. Wie het ’n ander oefenplek gekry? Bongi het vir hulle ’n ander
oefenplek gekry.
5. Wat is die vangplek aan die nuwe reëling? Bongi het aan­gebied
dat hulle die leë klaskamer langs meneer Marx se klas sal skoon­
maak en verf voordat hulle daar sal begin oefen.
6. Waarvoor is die klas voorheen gebruik? Die kadetorkes se instru­
ment­­e is daar gestoor.
7. Hoekom word die kamer nie meer gebruik nie? Die skool het nie
meer ’n kadetorkes nie.
8. Hoekom is Zane nie opgewonde oor die plan nie? Hy wil nie die
vertrek skoonmaak en verf nie. Hy noem dit kinderarbeid.
9. Hoekom reken Zane hy sal nie ’n liedjie kan skryf nie? Hy het
nege uit twintig gekry vir sy opstel.
Hoofstuk 17 : Operasie orkeskamer
24

Opsomming
Zane en Tiaan is verstom toe hulle in die orkeskamer kom en sien
hoe vuil dit is. Die vier spring aan die werk en ná ’n uur of wat ontdek
Liezl ’n boks met ou plate en ’n platespeler. Ná ’n bietjie sukkel,
kry hulle dit aan die speel en sing saam met die plate terwyl hulle
die oorspronklik­e kunstenaars namaak. Tiaan lag so lekker vir Liezl
se Cher dat hy sy reëls mis! Bong­i wil hê hulle moet die volgende
middag klaar wees met die skoon­maak en verf sodat hulle regte
musiek kan begin maak.
1. Hoekom is Zane en Tiaan effens stomgeslaan toe hulle in die
orkeskamer kom? Hulle het nie die vorige keer besef hoe vuil die
klas is nie en nou moet hulle dit help skoonmaak.
2. Hoeveel blikke verf het meneer Marx gebring? Hy het twee blikke
verf gebring.
3. Hoekom is hierdie kamer so perfek om in te oefen? Dit is by die
skoo­l en niemand hoef dus ver te ry of te stap om by die oefening
te kom nie. Hulle kan hul instrumente daar los en die kamer toe­
sluit. Die kamer is ook so te sê klankdig.
4. Wat gaan met die ou skoolbanke gebeur wat hulle uit die klas
gaan haal? Meneer Marx gaan die opsigter vra om dit te kom haal
en in die stoorkamer te gaan sit.
5. Wie is meneer Van Schalkwyk? Meneer Van Schalkwyk is die
skool­hoof.
6. Wie gaan die sleutels vir die klas hou? Tiaan gaan die sleutels
hou.
7. Hoekom sal die skoolhoof baie beïndruk wees as Suurlemoe­n!
die Rumoer-kompetisie wen? Daar is ’n groot kontantprys vir die
wenners se skool.
8. Hoekom sê Tiaan vir Bongi sy was in haar vorige lewe ’n slawe­
drywer? Sy laat vir Tiaan en Zane hard werk en vra hulle om
swaar goed te help skuif. Sy gee hulle nie ’n kans om lyf weg te
steek nie.
9. Wat ontdek Liezl wat haar so opgewonde maak? Sy ontdek ou
plate en ’n platespeler.
10. Wie was die vier lede van die Beatles? (Die antwoord is nie
in die boek nie.) John Lennon, Paul McCartney, George
Harrison en Ringo Starr.
11. Watter sanger het die liedjie Hound Dog bekend gemaak? Elvis
25

Presley.
12. Hoekom wil Liezl nie saamspeel met die saamsingery nie? Sy
dink hulle moet liewer aan die werk kom met die skoonmakery
sodat hulle kan begin verf.
13. Watter liedjie stel Bongi voor sing Liezl en Tiaan? Sy wil hê hulle
moet Sonny en Cher se treffer I’ve got you, babe! sing.
14. Hoekom mis Tiaan sy reëls wat hy moet sing? Hy lag so lekke­r
vir Liezl dat hy sy reëls mis.
Hoofstuk 18: Mal
Opsomming
Zane lê op Tiaan se bed en praat oor Liezl. Hy is mal oor haar en
soek raad by Tiaan. Sy het nog nie ingestem om saam met hom
te gaan fliek nie en hy weet nie wat hy verkeerd doen nie. Tiaan
se raad is eenvoudig: Wees net jouself. Zane haal hulle gids tot
meisie­s uit en skryf dié raad by nommer 239.
1. Hoekom sê Zane is hy so mal oor Liezl? Hy sê sy is die ongelooflikste meisie wat hy nog ooit gesien het. Sy is baie mooi, sy is
snaaks, sy is slim en sy hou van musiek.
2. Hoekom wil Tiaan nie luister na Zane se stories oor Liezl nie? Hy
sê sy lyf is te seer. Die leser kry ook die indruk dat Tiaan al na te
veel sulke praatjies oor ander meisies moes luister. Zane het net
’n week of wat gelede met ’n ander meisie uitgemaak en nou is
hy weer halsoorkop verlief op Liezl. Tiaan neem hom teen hierdie
tyd seker nie meer ernstig op nie.
3. Hoekom wil Tiaan nie hê iets moet tussen Zane en Liezl gebeu­r
nie? Hy sê ’n mens moet nie uitgaan met iemand wat in dieselfde
band is nie.
4. Watter raad gee Tiaan vir Zane? Hy sê vir hom om net homself
te wees.
5. Wat maak dit vir Tiaan moeilik om hierdie keer vir Zane liefdesraad
te gee? Gewoonlik doen Zane simpel goed wat dit maklik maak
om te sê moenie dit of dat doen nie, maar hierdie keer is daar nie
iets wat hy duidelik verkeerd doen nie. Liezl stel moontlik net nie
belang nie.
6. Waarin skryf Zane die raad neer wat hy by Tiaan gekry het? Hy
skryf dit in Tiaan en Zane se Gids tot Meisies.
Hoofstuk 19 : Lemonade
26

Opsomming
Die verwery is klaar en die groep dink dit lyk wonderlik. Hulle het
musieknote op die klasmure geverf en wonder hoe menere Marx en
Van Schalkwyk gaan reageer. Dit is tyd om te begin oefen, maar eers
gee Bongi vir almal toebroodjies en limonade en hulle praat oor hul
pogings om liedjies te skryf. Niemand was suksesvol nie, maar Tiaan
blaker sy idee uit om ’n liedjie oor suurlemoene en limonade te skryf.
Zane lag vir hom, maar Bongi en Liezl is baie opgewonde. Tiaan wys
vir hulle die Post-It-­plakkers waarop hy sy idees neergeskryf het. Liez­l
glimlag vir Tiaan en dit laat hom op ’n lekker manier vreemd voel …
1. Wat het Suurlemoen! op die mure van die orkeskamer geverf?
Hulle het musieknote op die mure geverf.
2. Hoekom dink Bongi meneer Marx of meneer Van Schalkwyk sal
dalk ’n oorval kry as hulle die klas sien? Sy dink nie ’n muur vol
musieknote was wat meneer Marx in gedagte gehad het nie.
3. Wat dink Liezl sal die onderwyser se reaksie wees? Sy dink hy sal
mal wees daaroor.
4. Wat bederf Zane se opwinding toe Liezl haar arm om sy nek sit?
Sy smeer ’n verfblerts op sy neus. Hy het dit nie verwag nie.
5. Wat het Bongi saamgebring waaroor almal so bly is? Sy het vir
almal toebroodjies en limonade gebring.
6. Waar het Bongi die limonaderesep gekry? Sy het die limonade­
resep in een van haar ma se resepteboeke gekry.
7. Watter bestanddele het sy gebruik om die limonade te maak? Sy
het water, suiker en suurlemoene gebruik om limonade te maak.
8. Waarop drink hulle ’n heildronk? Hulle drink op suurlemoene en
op Suurlemoen!
9. Hoe voel Liezl oor haar pogings om ’n liedjie te skryf? Sy is nie
baie opgewonde daaroor nie. Sy sê sy het probeer om iets te
skryf, maar alles het vir haar simpel gevoel.
10. Wat sê Zane op die vraag of iemand al begin het om ’n liedjie
te skryf? Hy kan wysies speel, maar nie liedjies skryf nie. Hy sê
ook dat hy hulle gewaarsku het dat hy nie kan liedjies skryf nie.
11. Wat sê Tiaan oor sy pogings om ’n liedjie te skryf? Tiaan sê niks
wou werk nie.
12. Het Bongi ’n liedjie geskryf gekry? Nee, sy sê sy kon met niks
vorendag kom nie.
13. Met watter voorstel kom Zane? Hy stel voor hulle kry eers ’n
27

wysi­e en skryf later die woorde.
14. Met watter voorstel kom Tiaan? Hy stel ’n liedjie oor limonade
voor.
15. Hoekom probeer Tiaan sy verleentheid wegsteek met ’n sluk
limonade? Tiaan is nie seker oor sy voorstel vir ’n liedjie nie. Hy
het begin praat voordat hy regtig gedink het.
16. Hoekom por Bongi hom aan om te vertel? Hulle het geen ande­r
voorstelle nie en dit lyk of Tiaan ’n paar idees het.
17. Hoekom maak Bongi vir Zane stil toe hy vir Tiaan se voor­stelle
begin lag? Bongi maak vir Zane stil omdat hy nie enige ander
idees het nie.
18. Hoe reageer Liezl op Tiaan se voorstelle? Sy dink dit is wonderli­k
en is baie opgewonde daaroor.
19. Hoekom is Bongi opgewonde oor Tiaan se idees? Die sin ”My
hart is ’n suurlemoen” op een van die Post-It-plakkers klink
somme­r vir haar na ’n liedjie.
20. Wat lei die leser af van die sin “Ek voel soort van … weird. Maar
op ’n nice manier.”? Eie idees, maar ons dink ons kan aflei dat
Tiaan verlief raak op Liezl. Haar glimlag vir hom het hierdie
gevoel in hom veroorsaak.
21. Waarom dink jy word die Engelse woord “lemonade” heel­tyd
gebrui­k in plaas van die korrekte Afrikaanse woord, “limonade”?
Eie antwoorde. ’n Moontlike verklaring kan wees dat baie min
mense (en veral tieners) die Afrikaanse woord gebruik, daarom
sou dit vreemd wees as Tiaan van “limonade” praat. Wat dink
die klas?
Hoofstuk 20 : Maak lemonade (woorde en lirieke: Suur­lemoen!)
Opsomming
Hierdie hoofstuk bestaan net uit die handgeskrewe liriek van
Suurlemoe­n! se eerste liedjie.
1. Wat beteken dit om aan ’n tak te hang? Dit beteken om te wag.
2. Hoe voel ’n mens as jy “deur die blare” is? Deurmekaar
3. Wat probeer die liriekskrywer sê deur na homself te verwys as
’n “suurlemoen” en na die ander persoon as “suiker”? Die twee
mense is teenoorgesteldes wat saam iets lekkers kan maak.
Hoofstuk 21 : Net voor ons held in ’n zombie verander…
Opsomming
28

Tiaan stort. Terwyl hy stort, neurie en sing hy die liedjie wat hulle die
middag geskryf het. Hy voel depressief, maar het nie ’n verkla­rin­g vir
die gevoel nie. Hy weet dat Zane en Liezl die volgend­e middag gaan
fliek, maar dink nie dit het iets met sy gevoelen­s te doen nie. Hy dink
hy is dalk besig om mal te word. ’n Stem in sy kop sê vir hom dis
dalk tyd om ’n meisie te kry, maar hy is nie op iemand verlief nie. Nie
waarvan hy bewus is nie …
1. Tiaan is nie beïndruk met die manier waarop sy ma vra of hulle
heeldag musiek geoefen het nie. Hy sê haar stemtoon klink of sy
vra: “Het julle die hele dag dagga gerook?” Wat lei die leser hieruit
af? Tiaan se ma is nie baie beïndruk met die feit dat hy in ’n band
is nie. Sy hou ook nie daarvan dat hy so baie tyd aan die band
spandeer nie.
2. Wat doen Tiaan terwyl hy stort? Hy neurie die deuntjie waaraan
hulle die middag gewerk het vir sy liedjie Maak Lemonade. Later
vat hy die bottel stortseep en gebruik dit vir ’n mikrofoon. Nou sing
hy die liedjie kliphard.
3. Hoekom dink Tiaan Maak Lemonade sal kan werk as ’n liedjie?
Hulle het al baie gevorder daarmee omdat hulle idees uitgeruil het
dié middag. Liezl het al wonderlike goed met die stemgedeelte
begin doen wat die liedjie goed sal laat klink.
4. Wat gaan Zane en Liezl die volgende middag doen? Hulle gaan
uiteindelik fliek.
5. Wat het Tiaan en Bongi gedoen toe Zane weer vir Liezl uitgevra
het? Hulle was besig om die groep se naam en ’n prentjie op haar
tromstel te verf.
6. Waaroor, lei die leser af, is Tiaan depressief? Hy is depressief
omda­t Zane en Liezl gaan fliek. Hy is waarskynlik jaloers.
7. Hoekom reken Tiaan is hy depressief? Hy dink nie dat hy ’n
rede het om so te voel nie. Daarom dink Tiaan hy ly dalk aan ’n
afwyking wat veroorsaak dat hy outomaties depressief raak as hy
aan warm water en stortseep blootgestel word, veral as hy weet
daar is die moontlikheid van opgewarmde kos vir aandete. Hy
dink ook daaraan dat die tromslae en kitaarakkoorde waarna hy
die hele middag geluister het, of die verf­walms, die oorsaak kan
wees.
8. Watter ander uitdrukkings het dieselfde betekenis as “jou naam
met ’n plank moker”? Daar is ’n paar: “jou naam krater maak”, “jou
29

naam gat maak”, of “jou naam met ’n plank slaan”.
9. Hoekom stem Tiaan nie saam met die stem in sy kop wat sê
“Miskie­n is dit tyd dat ek ’n meisie kry” nie? Hy dink hy moet eers
verlief raak voordat hy ’n meisie kan kry.
Hoofstuk 22 : Snuffelgids
Opsomming
Tiaan word in die middel van die nag wakker uit ’n nagmerrie.
Hy gaan drink water in die badkamer en onthou wat hy gedroom
het: Daar was ’n advertensie in die Snuffelgids. ’n Persoonlike
advertensi­e van hom – sestien, desperaat op soek na ware liefde …
1. Wat noem ’n mens die tipe droom wat Tiaan gehad het? Dit is ’n
nagmerrie.
2. Hoekom kry hy so ’n droom? Hy dink dit is tyd dat hy ’n meisie
kry, maar hy is nie verlief op iemand nie. Hy kry die droom omdat
hy desperaat voel en bekommerd is dat hy nie ’n meisi­e gaan kry
nie, terwyl Zane baie maklik meisies kry.
3. Van watter bekende dagblad is Snuffelgids ’n byla­e? Daar is drie:
Die Burger in die Kaap, Volksblad in die Vrystaat en Beeld in die
Noordelike provinsies.
Hoofstuk 23 : Chrome Bunny
Opsomming
Zane kom by Tiaan kuier. Hulle praat vlugtig oor Zane en Liezl se
fliek­afspraak, maar hy het eintlik met ander nuus gekom. Meneer
Marx was jare gelede in ’n beroemde band – Chrome Bunny. Sy
ma het die plaat wat hulle vrygestel het en hy wys dit vir Tiaan. Die
groep het ontbind nadat die plaat uitgereik is, maar niemand weet
regtig hoekom nie.
1. Watter dag van die week is dit toe Zane kom kuier? Dit is Sonda­g.
2. Waarna vra Tiaan dadelik vir Zane uit? Hy vra hom uit na sy
afspraa­k met Liezl.
3. Hoekom is Zane nie baie opgewonde oor die afspraak met Liezl
nie? Sy het ’n chick-fliek gekies en hy was nie mal daar­oor nie.
Hulle het ook nie hande vasgehou of gesoen soos hy gehoop het
nie.
4. Hoekom het Zane by Tiaan kom kuier? Hy wou kom vertel dat hy
30

uitgevind het meneer Marx was in ’n band wat baie bekend was.
Zane se ma het die plaat wat die groep uitgereik het en hy kom
wys dit ook vir Tiaan.
5. Wat was die groep se naam? Chrome Bunny
6. Wat is die name van die twee liedjies op die plaat? Queen Shirley
en Breakfast at the Blue Moon.
7.
Hoekom het niemand geweet van meneer Marx se musiek­
loopbaan in Chrome Bunny nie? Die groep het net een plaat vrygestel en daarna ontbind.
8. Hoekom het Chrome Bunny ontbind? Niemand weet regtig nie.
Die koerante het daaroor geskryf, maar kon nie ’n rede gee nie.
Hoofstuk 24 : Fast Forward
Opsomming
Tiaan praat oor die boek wat hy lank gelede uitgeneem het. Dit gaan
oor hoe om ’n band te begin. Hy het aanvanklik nie gedink die mense
weet waarvan hulle praat nie, maar ná ’n week in Suurlemoen­! het
hy besef wat hulle bedoel het toe hulle die eerste hoofstuk se naam
gekies het: Beware: Being in a rock band can be dead boring. Hy
gee ook ’n Fast Forward-weergawe van die afgelope week.
1. Hoekom het Tiaan die boek oor hoe om ’n band te begin uit­
geneem? Dit was een van die kere wat hy vasbeslote was dat hy
en Zane ’n regte band moet begin.
2. Vertaal die naam van die eerste hoofstuk. Wees gewaarsku: Om
in ’n rockgroep te wees kan vrek vervelig wees.
3. Hoekom kon Tiaan nie die boek klaarlees nie? Hy het gedink die
mense wat die boek geskryf het, weet nie waarvan hulle praat nie.
4. Hoe lank het dit hom geneem om in te sien wat hulle bedoel het
in die boek? Dit het net ’n week geneem in Suurlemoen! voordat
hy besef het wat hulle bedoel het.
5. Waarna verwys die titel van die hoofstuk? Dit verwys na die funksi­e
op bandspelers, DVD-spelers, CD-spelers en videomasjiene wat
die inligting op die band/CD/DVD/video vinniger laat speel sodat
’n mens nie tyd mors op detail wat jy nie wil hoor/sien nie.
6. Som Tiaan se week op in ’n paragraaf. Maandag was Zane laat vir
die oefening en Bongi was vies. Ten minste het Liezl se vocals vir
Maak Lemonade baie goed geklink. Dinsdag het hulle nie geoefen
nie, maar Bongi het almal opdrag gegee om by die huis te oefen
31

en met nuwe idees vir liedjies te kom, maar Tiaan het geen idees
gehad nie. Woensdag het Liezl besluit sy hou nie meer van Maak
Lemonade se wysie nie en wou hê hulle moet die hele liedjie oorskryf en die volgende dag ook oefen. Donderdag was Bongi laat
vir die oefening en Zane was vermakerig. Liezl het besluit sy hou
weer van Maak Lemonade se oorspronklike wysie en Tiaan het
begin voel of hy van sy kop af raak. Vrydag het Tiaan besef hy kan
Maak Lemonade al in sy slaap speel. Saterdag het Tiaan ’n nuwe
idee vir ’n liedjie gekry: die titel is Van my kop af. Liezl wil hê almal
moet Sondag weer oefen, maar Zane en Bongi kan nie. Liezl stel
toe voor dat sy en Tiaan bymekaarkom om ’n dinkskrum te hou.
Hoofstuk 25 : Die taal van tuinkabouters
Opsomming
Tiaan kom by Liezl se huis aan sodat hulle aan idees vir nog ’n
liedjie kan werk. Hulle gaan sit in die tuin en gesels. Hulle praat oor
Tiaan se liefde vir fotografie. Liezl dink om liedjies te skryf is baie
dieselfde as om foto’s te neem. Uit alles om jou kies jy een ding om
op te fokus. Sy vra hom waarvan hy ’n foto sal wil neem en hy sê hy
sal ’n foto van die tuinkabouter neem. Hulle spot en gesels so lekker
oor die tuinkabouter dat Tiaan skoon vergeet dat hulle eintlik daar is
om ’n liedjie te probeer skryf.
1. Hoekom dink Tiaan Liezl se ouers weet nie waaraan hulle gaan
werk nie? Hy hoor Liezl sê vir haar ma iets van huis­werk.
2. Waar gaan sit Tiaan en Liezl? In die tuin by die swembad.
3. Hoekom het Tiaan altyd ’n rugsak by hom? Hy het ’n rugsak nodig
sodat hy sy kamera saam met hom kan dra. Hy glo as ’n mens
mooi foto’s wil kry, moet jy altyd jou kamera by jou hê.
4. Watter soort kamera het Tiaan voorheen gehad? Hy het ’n Canonfilmkamera gehad.
5. Waarvan neem Tiaan foto’s? Hy neem foto’s van enigiets wat
mooi is of iets beteken.
6. Watter twee soorte liedjies dink Liezl is daar? Sy dink daar is
liedjie­s wat net liedjies is en daar is liedjies wat iets beteken.
7. Hoekom sê Liezl vir Tiaan “aarde na Tiaan”? Hy is besig om te
dink oor Liezl en hoe haar hare ’n gordyn maak tussen haar en
die wêreld as sy haar kuif oor haar gesig laat val terwyl sy dink.
Hy dink ook aan hoe sy sing en hoe sy verander as sy agter die
32

mikrofoon is. Liezl kan sien Tiaan gedagtes is ver van waar hulle
nou sit en sê “aarde na Tiaan” om sy aandag te kry.
8. Waaroor gee Liezl vir Tiaan ’n kompliment? Liezl kompli­menteer
Tiaan se liedjies.
9. Wat sal Tiaan afneem as hy ’n foto van enigiets kan neem? Hy
spot dat hy ’n foto van Gwen Stefani sal neem.
10. Hoekom vra Liezl vir Tiaan waarvan hy ’n foto sal neem as hy
enigiets kan afneem? Sy reken foto’s neem is baie dieselfde as
liedjies skryf. Met al twee kunsvorms kies jy een ding uit alles om
jou om op te fokus.
11. Wat kies Tiaan om ’n foto van te neem? Hy sê hy sal ’n foto van
die tuinkabouter neem.
12. Hoekom kies Tiaan die tuinkabouter? Hy sê die tuinkabouter lyk
nie of hy in die tuin hoort nie, maar dit lyk ook nie of hy lus is om
aan te beweeg nie. Hy bly net waar hy is.
13. Hoe verklaar Tiaan sy vermoë om te weet dat die tuin­kabouter
nie in die tuin hoort nie? Hy sê hy is gebore met die gawe om die
taal van tuinkabouters te verstaan.
14. Hoekom het Tiaan vergeet dat hulle daar is om ’n liedjie te skryf?
Hy gesels so lekker met Liezl dat hy vergeet het hulle is eintlik
daar om ’n liedjie te probeer skryf.
Hoofstuk 26 : Girls only
Opsomming
Liezl het by die huis met haar viool geoefen en die perfekte brug
gekry vir hul nuwe liedjie, Van my kop af. Dit is minder as vyf weke
voor die kompetisie, maar dinge gaan nou goed met die tweede
liedjie. Die klaskameroefenplek werk baie goed en in die drie weke
wat die groep al bestaan, het hulle twee liedjie­s geskryf wat goed
klink. Toe die oefening verby is, wil Zane saam met Liezl stap, maar
die twee meisies wil alleen gaan koffi­e drink. Zane nooi vir Tiaan om
saam met hom huis toe te stap.
1. Watter instrument sit Liezl by die groep se nuwe liedjie? Viool
2. W
at is die naam van die nuwe liedjie? Van my kop af.
3. Hoe het Liezl die liedjie gered toe almal al benoud geraak het
daar­oor? Sy het by die huis met haar viool geoefen en die perfekt­e
brug gekry. Dis nie net snaaks nie, maar ook “haunting” (spokerig/
grillerig), asof die persoon in die liedjie regtig van sy kop af raak.
33

4. Hoe lank is dit nog voor die kompetisie? Die kompetisie is oor
minder as vyf weke.
5. Hoe lank is Suurlemoen! al bymekaar? Hulle is al amper drie
weke bymekaar.
6. Hoekom het niemand hulle tot dusver in die klaskamer-oefenplek
gepla nie? Hulle het die vensters toegeplak om nuus­kierige toe­
skouers weg te hou.
7. Hoekom dink Tiaan Zane kyk vreemd na hom? Hy voel skuldig
omdat hy en Liezl so lekker gekuier het. Hy weet Zane is verlief
op Liezl. Zane het hom ook uitgevra oor presies wat Tiaan en
Liezl die vorige dag gedoen het.
8. Hoekom kan Zane nie saam met Liezl stap nie? Liezl en Bong­i
gaan koffie drink en hulle nooi nie die seuns saam nie.
Hoofstuk 27 : Eerste gig
Opsomming
Tiaan loop vir Frik by die snoepie raak en Frik soek skoor met hom
oor die band. Bongi kom daar aan om vir Tiaan te sê dat menee­r
Marx hulle ná skool in sy musiekklas wil sien. Toe hulle daar kom,
lees menee­r Marx vir hulle ’n faks wat die skool ontvang het vir
Suurlemoe­
n! Dit is van die organiseerders van die Rumoer-­
kompetisie. Dan maak menee­r Marx die voorstel dat hulle voor die
skool optree sodat hulle ten minste een maal op ’n verhoog speel
voor ’n gehoor voor die kompetisie. Hy gaan die optrede reël vir
Maandag oor ’n week. Suurlemoen! sal speel net voor die dramagroep Romeo and Juliet opvoer.
1. Wie vra vir Tiaan hoe dit met die band gaan? Frik
2. Waar loop Tiaan en Frik mekaar raak? Hulle loop mekaar by die
snoepie raak.
3. Hoekom sê Frik hy wil hoor hoe Tiaan sing? Hy wil hoor of Tiaan
soos een van die ouens van Westlife klink.
4. Hoekom lag Frik se vriende so lekker? Ouens soos Frik het altyd
vriende byderhand om te lag as hulle probeer snaaks wees.
5. Hoekom noem Bongi vir Frik “Frikkie”? Sy probeer hom verkleineer
deur die verkleiningsvorm van sy naam te gebruik. Sy wil ook wys
dat sy nie bang is vir hom nie.
6. Met watter brokkie nuus onderbreek Bongi die gesprek tussen
Tiaan en Frik? Sy sê vir hom dat meneer Marx hulle ná skool in
34

die musiekklas wil sien.
7. Watter instrument speel Frik? Frik speel die tjello.
8. Watter nuus het meneer Marx vir Suurlemoen!? Hy het ’n faks vir
Suurlemoen! gekry. Die faks bevestig hul inskrywing en bevat die
inligting oor die eerste uitdunronde.
9.
By watter skool gaan die uitdunronde plaasvind? Die eerste
uitdun­ronde gaan by die Hoërskool Dr. Viljoen plaasvind.
10. Hoeveel landswye uitdunrondes gaan gehou word? Daar gaan
vier uitdunne landwyd gehou word.
11. Wanneer gaan die eindronde plaasvind? Die eindronde gaan in
die Septembervakansie plaasvind.
12. Hoeveel oorspronklike Afrikaanse liedjies moet elke groep sing?
Elke groep moet drie oorspronklike Afrikaanse liedjies sing.
13. Hoekom het Suurlemoen! nie ondersteuners om saam te vat na
die uitdunronde nie? Niemand het hulle nog hoor speel nie.
14. Watter voorstel maak meneer Marx aan Suurlemoen!? Hy stel
voor dat hulle ten minste een keer voor ’n gehoor speel voor die
kompetisie en dat hulle dit Maandag oor ’n week by die skool
doen voor die dramagroep se optrede.
15.
Watter toneelstuk gaan die dramagroep opvoer? Hulle gaan
Romeo and Juliet doen.
16. Waaroor vra Zane meneer Marx uit? Hy vra wat Chrome Bunny
se eerste gig was.
17. Hoe antwoord meneer Marx Zane se vraag? Hy sê bloot dit was
baie jare gelede.
Hoofstuk 28 : Elektrisiteit
Opsomming
Tiaan lê verveeld op sy bed toe Liezl hom bel. Sy het ’n idee vir
’n plakkaat om hulle eerste optrede te adverteer en wil kom kuier.
Sy en Zane daag ’n rukkie later by Tiaan se huis op. Liezl wil hê
Tiaan moet ’n suurlemoen afneem en teken ’n skets van wat sy in
gedagt­e het. Tiaan reken Photoshop is net die regte program om die
plakkaat mee te ontwerp. Liezl bel vir Bongi soda­t sy nie die maak
van Suurlemoen­! se eerste plakkaat misloop nie.
1. Waaroor wonder Tiaan terwyl hy op die bed lê? Hy wonder of ’n
mens dit kan regkry om aan heeltemal niks te dink nie.
2. Wie bel vir Tiaan? Liezl
3. Hoekom wil Liezl na Tiaan toe gaan? Sy het ’n goeie idee vir
35

’n plakkaat vir hul optrede by die skool en wil dit met hom kom
bespree­k.
4. Wie daag by Tiaan op om die plakkaat te bespreek? Zane en Liezl
daag by Tiaan op om die plakkaat te bespreek.
5. Wat is Liezl se plan met die plakkate? Haar plan is om die plakkate
by die skool op te sit om hul optrede te adverteer. Sy wil self die
plakkate ontwerp.
6. Hoekom soek Tiaan ’n skinkbord? Hy probeer vir Liezl beïndru­k.
7. Hoekom wil Liezl ’n suurlemoen hê? Sy wil hê Tiaan moet ’n foto
van die suurlemoen neem vir die plakkate.
8. Hoe wys Liezl vir die ander wat haar idee vir die plakkate is? Sy
maak ’n skets van wat sy in gedagte het.
9. Watter program wil Tiaan gebruik om die plakkate te ontwerp? Hy
wil Photoshop gebruik.
10. Hoekom wil Liezl vir Bongi bel? Sy wil hê Bongi moet ook na
Tiaan se huis toe kom sodat sy daar kan wees as hulle die groep
se eerste plakkaat maak.
Hoofstuk 29 : Ingeprop
Opsomming
Suurlemoen! sing Van my kop af en toe hulle klaar is, hoor hulle
meneer Marx se stem agter hulle. Hy het gehoor hulle speel en het
kom luister. Hy bring een van hul plakkate saam en sê dat hulle eers
toestemming moes kry voordat hulle dit opgesit het. Hy het vir die
skoolhoof gesê dat hy vir hulle toestemming gegee het. Dan maak
hy ’n voorstel: hulle moet hulself op band opneem voor hulle eerste
optrede sodat hulle kan hoor hoe die liedjies regtig klink.
1. Wie se stem eggo wat Bongi sê aan die einde van die liedjie?
Menee­r Marx se stem eggo wat Bongi gesê het.
2. Wat dink meneer Marx van hul liedjie en optrede? Hy dink dit is
glad nie sleg nie.
3. Hoekom het Suurlemoen! amper in die moeilikheid gekom oor
die plakkate? Hulle het nie geweet hulle moes eers toe­stemming
gekry het voordat hulle dit in die skool opgesit het nie.
4. Hoe het hulle uit die moeilikheid gebly? Meneer Marx het vir die
skoolhoof gesê dat hy vir hulle toestemming gegee het.
5. Wanneer en waar gaan Suurlemoen! se eerste optrede wees?
Dit gaan die volgende Maandagaand sewe-uur in die skoolsaal
36

wees.
6. Wat wil meneer Marx hê moet die groep doen voor hulle optrede?
Hy wil hê hulle moet hulself opneem op band sodat hulle kan hoor
hoe hulle klink.
Hoofstuk 30 : Op tape
Opsomming
Suurlemoen! luister na die opname van Maak lemonade en elkeen
reageer op sy eie manier. Zane raak opgewonde oor die liedjies
en besluit om sy kitaar saam te neem huis toe sodat hy kan gaan
oefen. Tiaan gee vir hom die sleutels van die oefenkamer sodat hy
die volgend­e oggend voor skool die kitaar kan gaan terugsit. Liezl
het haar fiets saamgebring en Zane kan nie weer saam met haar
stap nie.
1. Hoe reageer Bongi nadat hulle na die opname van hulle liedji­e
geluiste­r het? Sy sê sy het die ritme op ’n plek opgemors. Sy
reagee­r dus negatief op die opname.
2. Hoe reageer Liezl nadat hulle na die opname geluister het? Sy
sê Bongi was goed, maar dat sy haar woorde ingesluk het op die
tweede koorgedeelte.
3. Hoe reageer Zane nadat hulle na die opname geluister het? Hy
klink opgewonde en dink dit het goed geklink. Hy wil nog ’n keer
daarna luister.
4. Hoekom is Liezl senuweeagtig oor die optrede? Sy is bang sy kry
dalk verhoogvrees.
5. Hoekom dink Bongi daar sal nie baie mense by die optrede wees
nie? Sy het met die dramaklubvoorsitter gepraat wat vir haar gesê
het daar kom nie baie skoolkinders na hul vertoning­s nie. Meestal
is daar net ma’s en pa’s en ’n paar koshuiskinders wat studietyd
wil mis.
6. Wie is die voorsitter van die dramaklub? Magdel Meyer is die
voorsitter van die dramaklub.
7. Hoekom reken Bongi dat Liezl nie verhoogvrees sal kry nie? Sy
dink nie Liezl sal verhoogvrees kry as daar min mense in die
gehoo­r is nie.
8. Hoe probeer Tiaan vir Liezl moed inpraat? Hy vertel vir haar sy
sing baie goed en speel weer die opname van Maak lemonade.
9.
Watter voorstel maak Tiaan nadat hulle weer na die opname
geluiste­r het? Hy stel voor hulle doen iets meer opwindends met
37

die kitare aan die einde van die liedjie.
10. Watter toets skryf hulle die volgende dag? ’n Skeinattoets.
11. Hoekom wil Zane sy kitaar saamvat huis toe? Hy wil by die huis
gaan oefen.
12. Hoekom gee Tiaan vir Zane die sleutel vir die oefenkamer?
Tiaan gee vir Zane die sleutel sodat hy sy kitaar die volgende
oggend voor skool kan terugsit in die oefenkamer.
13. Uit watter flieks kom die aanhaling “May the Force be with you”?
Die aanhaling kom uit die Star Wars-flieks.
Hoofstuk 31 : Psycho Bob en Willem
Opsomming
Psycho Bob en Willem kondig tydens die eerste pouse aan dat hulle
’n verrassing vir die skool het. Hulle moet egter wag tot tweede
pouse. Net ná die afkondiging kom Frik van Tonder by Tiaan-hulle
aan en vra of hulle weet wat die verrassing is. Toe tweede pouse
aanbreek, kondig die twee ouens aan dat hulle ’n demonstrasie­
kasset van Suurlemoen­! ontvang het en speel Maak lemonade vir
die skool. Liezl, Bongi, Tiaan en Zane wonde­r wie die kasset vir Psycho Bob en Willem gegee het. Tiaan verdink onmiddellik vir Frik. Hy
weet net nie hoe Frik dit uit die oefenkamer sou kry nie. Dan onthou
hy dat hy die vorige dag vir Zane die sleutels gegee het …
1. Wat bedoel Bongi as sy sê: “As ek daai skeinattoets deur is, vreet
ek my drumkit op.”? Sy dink nie daar is ’n kans dat sy die toets
geslaag het nie en probeer aandui hoe verbaas sy sal wees as sy
wel geslaag het.
2. Na wie verwys Bongi as sy sê: “Daai twee ouens is genuine mal.”?
Sy verwys na Psycho Bob en Willem.
3. Waarna wil die twee ouens hê die leerders moet uitsien? Hulle wil
hê die leerders moet uitsien na die Eksklusiewe Ont­hulling wat
tydens die tweede pouse gemaak gaan word.
4. Hoe word die skool se topdrie-liedjies gekies? Die leerders stem
vir die liedjies.
5. Hoekom kan hulle nie Eminem se liedjies by die skool speel nie?
Eminem gebruik baie vloekwoorde in sy lirieke en die temas van
sy liedjies kan maklik aanstoot gee.
6. Soek die liriek van Ruiter van die windjie op die internet en voltooi
die sin uit die liriek: Ruiter van die windjie wil … ek bly, vryer as
38

die voëltjies rondom my.
7. Hoekom is Liezl verbaas dat Frik van Tonder met haar vriende
gesel­s het? Hy is nie een van hul vriende nie en hulle meng nie
met hom nie. Die laaste keer wat daar enige interaksie tussen
hulle was, het Bongi hom voor sy vriende verkleineer.
8. Wat is die definisie van hallusineer? Dit beteken die persoon sien
drogbeelde, of goed wat nie werklik daar is nie.
9. Wat is die naam van Tiaan-hulle se skool? Hoërskool Sentraal
10. Wat is Psycho Bob en Willem se verrassing vir die skool? Hulle
het die kasset in die hande gekry waarop Suurlemoen! hulself
opgeneem het. Nou gaan hulle dit op die radiostasie speel.
11. Hoe voel Psycho Bob en Willem oor Suurlemoen! se musiek?
Hulle hou daarvan.
12. Vir wie verdink Tiaan daarvan dat hy die kasset vir Psych­o Bob
en Willem gestuur het? Tiaan verdink vir Frik van Tonder.
13. Hoe het Frik die kasset in die hande gekry? Zane het nie die
oefenkamer gesluit nadat hy sy kitaar gaan bêre het nie. Frik
kon toe maklik ingaan en die kasset kry.
Hoofstuk 32 : Skadebeheer
Opsomming
Suurlemoen! praat oor wat hulle nou moet doen. Bongi stel voor
hulle doen niks nie en gaan net aan asof niks gebeur het nie. Hulle
kan Frik later terugkry wanneer hy dit die minste verwag. Sy vra ook
die sleutels vir die oefenkamer, want sy weet dit sal veiliger by haar
wees. Toe Zane en Tiaan in hulle ry gaan inval, spot ’n paar mense
met hulle en almal lag vir hulle.
1. Waaroor is Bongi verlig? Sy is verlig dat wie ook al in die oefen­
kamer ingekom het om die kasset te steel, hul instrumen­
te
uitgelo­s het.
2. Hoekom dink Tiaan Liezl lyk “cute” as sy kwaad is? Hy is verlief
op haar.
3. Beskryf hoe Liezl lyk as sy kwaad is. Daar is twee vlamrooi kolle
op haar wange en haar oë is yskoud.
4. Wat stel Bongi voor moet hulle doen? Sy stel voor hulle doen niks
nie. Sy wil hê hulle moet wag en Frik terugkry wanneer hy dit die
minste verwag. Tot dan, stel sy voor, moet hulle aangaan asof
niks gebeur het nie.
39

5. Hoekom wil Bongi die oefenkamer se sleutels hê? Sy vertrou nie
meer vir Tiaan en Zane met die sleutels nie.
6. Wat gebeur toe Tiaan en Zane in hul ry gaan inval? Die ander
leerders spot met hulle. Daar is ’n geproes en ’n algemene gelag
oor Suurlemoen! en hul liedjie.
Hoofstuk 33 : Toilettreffer
Opsomming
Tiaan dink daaraan dat alle skoolbadkamers dieselfde ruik en wonde­r
of daar ’n maatskappy is wat baie geld maak deur ontsmetting­
smiddel aan al die skole te verkoop. Terwyl hy sy hare in die spieël
kam, hoor hy hoe iemand, wat op die toilet sit, Maak lemonade
neuri­e. Zane sê dat Psycho Bob en Willem weer die liedjie op die
radio speel. Bongi en Liezl is opgewonde, want Maak lemonade is
nommer een op die topdrie. Frik het hulle ’n guns gedoen deur die
kasset vir die omroepers te gee.
1. Met watter ander plek, wat ook ’n kenmerkende reuk het, vergelyk
Tiaan die reuk van skole se badkamers? Hy vergelyk skole se
badkamers met hospitale.
2. Hoe ruik seunsbadkamers vir Tiaan? Hy sê dit ruik net-net skoon
genoeg dat ’n mens dit nie stink kan noem nie.
3. Hoekom dink Tiaan ruik al die skoolbadkamers dieselfde? Hy dink
daar is ’n maatskappy wat dieselfde ontsmettingsmiddel aan al
die skole verkoop.
4. Wat kan die lysie genoem word wat Tiaan opstel van dit wat hy in
die spieël sien? Dit is ’n inventaris.
5. Hoekom vries Tiaan terwyl sy hare in die spieël kam? Hy besef
hy is nie alleen in die badkamer soos hy gedink het nie. Daar is
iemand in een van die toilethokkies.
6. Hoe word Tiaan bewus van die ander persoon se teen­woordigheid?
Die persoon sit op die toilet en neurie.
7. Wat neurie die persoon op die toilet? Maak lemonade.
8.
Wat gebeur om Tiaan se opgewondenheid te laat verdwyn?
Psych­o Bob en Willem speel weer Maak lemonade.
9. Hoekom is Bongi opgewonde daaroor dat Maak lemonade weer
op die skoolradiostasie gespeel word? Maak lemonade is nomme­r
een op Psycho Bob en Willem se topdrie.
10. Hoekom dink Bongi Frik het hulle ’n guns gedoen? Die leerder­s
40

het vir hul liedjie gestem nadat hulle die liedji­e op die radiostasie
gehoor het. Frik het hulle probeer in die verleentheid stel, maar
nou hou almal van die musiek.
Hoofstuk 34 : Wiskunde en ’n jackpot-vraag
Opsomming
Tiaan sit en sukkel met sy wiskundehuiswerk en begin met sy
sakrekenaar speel. Hy spel woorde en kom agter Liezl se naam is
die enigste in Suurlemoen! wat ’n mens (byna) in syfers kan skryf.
Dan bel hy haar en vertel haar van sy plan om T-hemde te laat maak
met die band se naam op. Hy sê vir haar hy het al ’n paar goed op sy
rekenaar ontwerp en nooi haar oor. Sy stem in om te kom.
1. In watter geval dink almal ’n mens moet wiskunde neem? As jy
nie weet wat jy ná skool wil doen nie, dink almal dis die regte ding
om wiskunde te neem.
2. Hoekom wens Tiaan hy het nie na almal geluister nie? Hy haat
wiskunde. Hy haat dit veral op hierdie tydstip waar hy sit en suk­
kel daarmee.
3. Wat wil Tiaan ná skool doen? Hy het nog nie ’n benul wat hy
ná skool wil doen nie, maar hy sal seker maak dit behels nie
wiskunde­probleme of ’n gesukkel nie.
4. Hoekom sou hy hope punte in ’n opstel gekry het vir die sin “My
gedagtes maal al rondom die vermenigvuldigtekens, die breuke
breek my moed en ek staar my vierkantig in die vierkantswortel
vas.”? Die sin wemel van beeldspraak en woordspeling.
5. W
at is die Afrikaanse woord vir “calculator”? Sakrekenaar.
6.
Watter mooi Afrikaanse neologisme bestaan vir “calculator”?
Sompompi­e.
7. Hoekom dink Tiaan hy verstaan nie vir Liezl nie? Hulle het nog nie
weer so ’n lekker gesprek gehad soos die Sondagmiddag in Liezlhulle se tuin nie. Hulle het nog nie weer gepraat oor iets anders as
die band nie. Hy is bang sy dink nou sleg van hom omdat hy die
middag by haar huis soveel nonsens gepraat het. Liezl en Bongi
spandeer deesdae baie tyd saam.
8. Wat is op Tiaan se rekenaar se muurpapier? Daar is ’n foto van
Suurlemoen! op sy rekenaar se muurpapier.
9. Watter rede gee Tiaan aan Liezl vir sy oproep? Hy sê hy het ’n
idee gekry dat hulle T-hemde moet maak met die band se naam
41

op. Hy dink hulle kan dit as pryse weggee. Die radio­stasie kan ’n
kompetisi­e hou en hulle kan by hul optrede ook ’n paar weggee.
10. Om watter rede vermoed die leser het Tiaan eintlik vir Liez­l
gebel? Hy wil haar oornooi om by hom te kom kuier.
Hoofstuk 35 : Great
Opsomming
Liezl en Tiaan is in sy kamer aan die werk aan hul T-hemp idee.
Hulle kyk na die eerste ontwerp op die rekenaarskerm. Hulle praat
oor die idee en net toe Liezl vir Tiaan sê dat hy amazing is, kom
Zane daar aan. Tiaan hoor hom praat en sien hoe hy uitloop. Hy
probeer agter hom aanhardloop, maar toe Liezl sê dis alles haar
skuld, bly hy agter en hoor haar verduidelikin­g. Sy loop ook en hy
weet hy kan nie agter twee mense gelyk aanhardloop nie. Hy gaan
sit op sy bed en besef sy lewe het eensklaps in ’n sepie verander.
1. Wat stel die twee suurlemoene op die ontwerp voor? Die twee
suurlemoene vorm ’n hartjie en stel die limonade voor waarvan
die groep sing.
2. Wie se pa gaan die eerste T-hemde borg? Tiaan se pa.
3. Hoekom weet Tiaan nie wat met hom aangaan nie? Hy is besig
om verlief te raak op Liezl.
4. Wat word ’n uitdrukking soos “Suurlemoen!-T” genoem? Dit is
woordspeling.
5. Hoekom is Tiaan so in twee geskeur oor die dilemma of hy Liezl
moet soen of nie? Hy weet Zane is eintlik verlief op haar.
6. Hoekom loop Zane by die kamer uit sonder om met hulle te praat?
Hy het die situasie verkeerd opgesom. Hy het hulle styf langs
mekaa­r gesien sit voor die rekenaar en gehoor Liezl sê vir Tiaan
dat hy amazing is. Hy dink duidelik dat daar iets aan die gang is
tussen hulle, al het niks gebeur nie.
7. Hoekom dink Liezl dit is haar skuld dat Zane omgekrap is? Sy het
’n afspraak met Zane gehad om te gaan koeldrank drink en hom
laat weet dat sy iets anders aan die gang het toe sy liewer na
Tiaan se huis toe wou gaan.
8. Gee die oorspronklike titels van die sepies waarvan Tiaan die
titels aangepas het. The Young and the Restless; The Bold and
the Beautiful; Days of our Lives.

42

Hoofstuk 36 : Stilstuipe
Opsomming
By die skool kom Tiaan agter nie Zane of Liezl praat met hom nie.
Pouse besluit hy om sy wonde in die mediasentrum te gaan lek. Op
pad loop hy vir Bongi raak. Sy stel voor hulle kanselleer die middag
se oefening omdat Tiaan, Liezl en Zane nie meer met mekaar praat
nie en ’n oefening dus onmoontlik sal wees. Maar oor drie dae is
hul eerste optrede. In die mediasentrum kyk Tiaan na die boeke en
wonde­r of daar nie dalk ’n boek sal wees wat hom uit die gemors
gaan kry nie. Dan gaan sit hy by ’n tafel en maak ’n lys van redes
waarom hy dalk op Liezl verlief kan wees en waarom hy beslis nie
op haar verlief kan wees nie.
1. Wat is stilstuipe? Stilstuipe is wanneer ’n mens doelbewus nie
met iemand praat nie, omdat jy kwaad is of seergemaak voel.
2. Hoekom het Tiaan so baie vir Zane gebel die vorige aand? Tiaan
wil vir Zane verduidelik wat aangaan en vrede maak, maar Zane
wil nie met hom praat nie.
3. Met wie het Tiaan wel oor die foon gepraat? Hy het met Zane se
ma gepraat.
4. Hoekom voel Tiaan stupid? Sy beste vriend en die meisie op wie
hy verlief is, ignoreer hom by die skool.
5. Wat beteken dit om jou wonde te lek? Dit beteken om jouself
jamme­r te kry en alleen te wees.
6. Waar gaan lek Tiaan sy wonde? Hy gaan na die media­sentrum.
7. Hoekom kies Tiaan die mediasentrum om te gaan alleen wees?
Die mediasentrum is ’n plek waar almal moet stil wees. Leerders
gaan doen huiswerk of navorsing daar en hy weet niemand sal
daar met hom geselsies wil maak of hom pla nie.
8.
Hoekom stel Bongi voor dat hulle die middag se oefening
kansellee­r? Sy weet wat gebeur het en weet dit sal nie ’n goeie
idee wees vir Tiaan, Liezl en Zane om saam te probeer oefen nie.
Sy weet ook dat Zane nie met Tiaan en Liezl praat nie en Liezl
praat nie met Zane of Tiaan nie. Dit sal ’n oefenin­g onmoontlik
maak.
9. Hoekom wil Tiaan voortgaan met die oefening? Dit is net drie dae
voor hul eerste optrede en hulle moet nog die liedjies kies wat
hulle gaan speel.
10. Waarvoor dink Bongi moet hulle die tyd gebruik wat hulle aan
43

’n oefening sou bestee? Sy dink hulle moet die tyd gebrui­k om
alles uit te praat.
11. Hoekom loop Tiaan tussen die boeke rond? Hy wonder of daar
dalk ’n boek sal wees wat hom uit hierdie gemors gaan kry.
12. Aan hoeveel redes kan Tiaan dink hoekom hy verlief is op Liezl?
Hy kan aan vyf redes dink.
13. Aan hoeveel redes kan Tiaan dink hoekom hy nie verlief is op
Liezl nie? Hy kan aan twee redes dink.
14. Wat beteken hierdie verskil in hoeveelheid redes? Hy is verlief
op haar.
15. Watter eienskappe som hy op met die woord “incredible­”? Hy
som haar talente en passies op. Hy dink moontlik aan haar
sangtalent en musiektalent wat hom so beïndruk.
Hoofstuk 37 : Vuishou
Opsomming
Bongi bel vir Tiaan om te hoor of hy Saterdagoggend kan oefen.
Zane en Liezl daag ook op, maar die atmosfeer is erg gespanne.
Toe Bongi voorstelle vra vir twee bekende liedjies wat hulle kan
speel, stel Zane voor hulle sing die ou Anneli van Rooyen-treffer
Soos ou vriende doen. Hierna loop Liezl en Bongi roep vergeefs
agter haar aan.
1. Hoekom bel Bongi vir Tiaan? Sy wil vir Tiaan vra of hy die volgend­e
oggend tienuur kan oefen.
2. Hoekom praat Tiaan nie teë nie? Bongi het haar saaklike niks-­
nonsies-stemtoon en Tiaan weet van beter as om teë te praat.
3. Wat doen Liezl toe sy by die oefening opdaag? Sy groet styweri­g
en stel die amp en die mikrofoon op.
4. Wat doen Zane toe hy by die oefening opdaag? Hy groet niemand
nie. Hy kry net sy kitaar gereed en gee ’n vet, vals glimlag en vra
wat hulle gaan speel.
5. Hoekom is die hoofstuk se opskrif “Vuishou”? Die atmosfeer in die
oefenkamer is so gespanne soos by ’n boksgeveg wannee­r almal
wag om te sien wie die eerste vuishou gaan plant.
6. Hoe lank gaan hulle speel by die optrede? Hulle gaan vyftien
minute hê om te speel.
7. Watter liedjie stel Tiaan voor moet hulle speel? Tiaan stel voor
hulle speel Smells like teen spirit.
44

8. Watter liedjie stel Zane voor moet hulle speel? Zane stel voor
hulle speel Soos ou vriende doen.
9. Hoekom loop Liezl by die oefening uit? Sy hou nie van Zane se
voorstel nie. Sy weet hy bedoel dit sarkasties.
10. Waarmee vergelyk Tiaan sy gevoelens op die oomblik toe die
oefening verby is? Hy voel soos in die agthonderdmeter as die
sterker, vinniger atlete begin wegbreek van die groep en sy bene
lam raak. Dis wanneer hy besef hy gaan die wedloop verloor.
11. Watter afleidings kan die leser uit Tiaan se vergelyking maak?
Tiaan voel hy het Zane en Liezl se vriendskap verloo­r. Hy voel
moontlik ook hy het die band verloor.
Hoofstuk 38 : Uitgeplug
Opsomming
Tiaan kry ’n oproep van Bongi. Dit is slegte nuus. Liezl is klaar met
die band. Zane weet ook al. Die proefmaand waarop hulle ooreen­
gekom het, is verby. Die volgende aand se optrede is van die baan.
Tiaan is verslae en besef die suurlemoen met die elektriese draad
wat op hul plakkate is, is deur Liezl uitgeprop.
1. Na watter tipe musiek verwys die titel van die hoofstuk? Dit tite­l
van die hoofstuk verwys na unplugged musiek. Dit is egter ’n
woordspeling, want dié soort musiek word gewoonlik gespeel
deur sterk groepe wat wil toon waartoe hulle in staat is, sonder
om elektronik­a te hoef te gebruik.
2. Met watter slegte nuus bel Bongi vir Tiaan? Sy bel om te sê Liezl
het uit die band bedank.
3. Hoekom is Tiaan so omgekrap omdat Liezl klaar is met die band?
Hy het nie besef die proefmaand is al verby nie en hulle het die
volgende aand ’n optrede.
4. Watter voorstel maak Bongi in verband met die optrede? Sy sal
vir meneer Marx gaan sê hulle kan nie optree nie, tensy Tiaan ’n
sangtalent het waarvan niemand weet nie.
5. Na watter element in die verhaal verwys die titel van die hoof­
stuk? Die titel van die hoofstuk verwys na die suurlemoen met
die elektries­e draad op die plakkate wat hulle opgesit het by die
skool. Tiaan sê die suurlemoen is uitgeprop. Dit is ’n simbool vir
die band wat nie meer bestaan nie.

45

Hoofstuk 39 : Bands wat hulle alie gesien het omdat hulle
gefight het
Opsomming
In die rekenaarperiode gebruik Tiaan sy tyd om op die internet te
soek na bands wat hul alie gesien het omdat hulle baklei het. Hy
maak ’n lys van ses bands, maar dit laat hom net meer terneer­
gedruk voel.
1. Waar het Tiaan die inligting gekry van ander bands wat op­gebreek
het omdat hulle baklei het? Tiaan het die inligting op die internet
gekry.
2. Watter verskoning hou bands voor wat nie wil erken hulle het
bakle­i nie? Hulle sê daar was “kreatiewe verskille” in die band.
3. Hoeveel bands is op Tiaan se lys? Ses
4. Van watter lande kom die bands? Swede, Amerika, Engeland
5. Hoekom voel Tiaan meer teneergedruk nadat hy die lys gemaa­k
het? Baie bands het al opgebreek en nie weer bymekaar gekom
nie. Hulle is nie die eerste band nie en sal ook nie die laaste wees
nie. Dit laat hom dink daar is nie hoop vir hulle nie. As suksesvolle
bands tot niet kan gaan, kan ’n beginner-band soveel makliker tot
niet gaan.
Hoofstuk 40 : Meneer Marx
Opsomming
Tiaan, Zane, Bongi en Liezl gaan spreek vir meneer Marx. Hy wou
hulle spreek omdat hy weet hulle het opgebreek. Hy vra nie ’n
v­erduideliking nie en hy preek ook nie vir hulle nie. Hy sê dis soms
beter vir ’n band om op te breek, eerder as wat die lede die lewe vir
mekaar moeilik maak. Hulle is stomverbaas toe hulle uitloop. Tiaan
reken ’n preek sou dalk beter gewees het. Hy vermoed onderwysers
sê party­keer die teenoorgestelde van wat jy verwag en hoop dan jy
kry self die antwoord uitgewerk.
1. Wanneer gaan spreek die vier bandlede vir Meneer Marx? Hulle
gaan spreek hom tydens eerste pouse.
2. Hoekom kyk hulle nie vir mekaar of praat met mekaar nie? Hulle
is glad nie gemaklik in mekaar se geselskap nie. Hulle is kwaad
vir mekaar omdat elkeen die ander blameer vir wat gebeur het.
3. Hoekom is Zane so ontevrede dat meneer Marx hulle wil sien?
46

Zane is nie lus vir ’n preek nie. Hy dink die situasie is baie eenvoudig. Hulle is nie meer ’n band nie en kan nie meer speel nie
en klaar.
4. Hoekom wens Tiaan die hele band-ding het nooit gebeur nie? Hy
reken hy en Zane sou dan nog vriende gewees het.
5. Hoe hanteer meneer Marx die situasie? Hy sê vir hulle dit is aakli­g
as ’n band opbreek, maar soms is dit beter as om die heeltyd
die lewe vir mekaar moeilik te maak. Hy vra nie ’n verduideliking
nie en sê die rede is hulle saak. Hy sal vir die skoolhoof sê hulle
kan nie meer speel by die drama­opvoering nie en hulle moet die
o­rganiseerders van die kompetisie laat weet dat hulle onttrek. Hy
vra ook die sleutel van die oefenkamer terug.
6. Hoekom is Tiaan, Zane, Liezl en Bongi so verbaas toe hulle uitloop? Hulle het ’n preek verwag, of ten minste dat meneer Marx
sou aandring op ’n verduideliking.
7. Hoekom stap hulle sonder ’n woord uit meneer Marx se klas?
Hulle is so verbaas oor hoe hy die situasie hanteer het dat hulle
nie weet wat om te sê nie. Daar is ook nie eintlik iets om te sê nie.
Dit is verby.
Hoofstuk 41 : Psycho
Opsomming
Tiaan dink hy’s besig om mal te word. Hy bedink ’n plan wat so mal
is dat hy bang is die ander kan in sy kop inkyk en sien wat hy dink.
’n Paar minute voor pouse vra hy om die kamer te verlaat. Hy gaan
kruip weg en stap na die radiostasie toe. Toe Psycho Bob die deur
agter hom probeer toemaak, forseer hy dit oop en vra die verbaasde
aanbieders om hulp.
1. Wat beteken “psycho”? Psycho is ’n afkorting vir die Engelse woord
psychological wat in Afrikaans sielkundig sal wees. As iemand
dus psycho is, is daar ’n sielkundige probleem. In alledaagse Afrikaans word psycho met mal vertaal. (Psycho kan ook na psychopath verwys – psigopaat in Afrikaans.)
2. Hoekom is Tiaan bang die res van die skool kan sien wat in sy
kop aangaan? Hy loop rond met ’n mal idee en hy is bang mense
vind uit daarvan voordat hy dit kan uitvoer. Hy wil nie hê die ander
mense in die skool moet dink hy is mal nie.
3. In watter klas steek Tiaan sy hand op om die klas te verlaat? In
47

die Engelsklas.
4. Hoekom los Tiaan sy tas in die klas? Hy wil nie hê die onderwyser
moet agterkom dat hy beplan om nie om terug te kom voordat die
pouse aanbreek nie.
5. Watter vak bied meneer Zimmerman aan? Meneer Zimmerman
bied rekeningkunde aan.
6. Hoekom probeer Tiaan nie dink aan wat hy besig is om te doen
nie? Hy is nie regtig mal nie, maar sy plan is mal. As hy te veel
dink aan wat hy beplan, gaan hy dit nie doen nie.
7.
Waarheen is Tiaan op pad? Hy is op pad na die vertrek
waarvandaan die radiostasie uitsaai.
8. Wat dink Tiaan is onregverdig toe hy die mansonderwysers se
badkamer binnegaan? Die mansonderwysers se badkamer lyk
en ruik aansienlik beter as die seuns s’n. Daar is seep en handdoeke by die wasbakke.
9. Wat dink Tiaan van homself toe hy uit die hokkie uitkom? Hy dink
hy lyk nog dieselfde as voor hy mal geword het.
10. Hoekom sien Psycho Bob nie vir Tiaan raak nie? Hy is ingedagte
op pad na die radiostasie toe.
11. Wat doen Tiaan toe Psycho Bob die deur probeer toemaak? Hy
forseer die deur oop en probeer ingaan.
12. Wat sê Tiaan vir Willem en Psycho Bob toe hy inkom? Hy sê
hulle moet hom help.
Hoofstuk 42 : Gyselaarsdrama
Opsomming
Tiaan hou die twee aanbieders van die skool se radiostasie gyselaar
tydens hul uitsending. Hy wil hê Suurlemoen! moet daardie aand
vir oulaas speel. Hy vra dat Liezl, Bongi en Zane hul antwoorde
op briefies skryf en in die stembus by die radio­stasie kom ingooi.
Teen die einde van die pouse het hy nog nie pos gekry nie. Hy en
die twee aanbieders bly net waar hulle is. Die skoolhoof kom klop
aan die deur en dan kom meneer Marx. Hy het die hoof oortuig om
nie vir Tiaan te straf as hy dadelik uitkom nie. Meneer Marx gee ook
vir Tiaan sy pos: al drie die ander sê ja vir die optrede. Tiaan neem
die mikrofoon en sê vir die skool hy sien hulle daardie aand by die
optrede.
1. Wat doen Tiaan by die radiostasie? Hy het die sleutel van die
48

kamer gevat en hou die twee aanbieders gevange.
2.
Hoekom sê Willem Tiaan is ’n malman? Hy sê Tiaan het ’n
vreemde, wilde kyk in sy oë.
3. Wat probeer Tiaan regkry met die gyselaarsdrama? Hy probeer
Suurlemoen! se optrede red. Hy wil vir Bongi, Liezl en Zane oortuig dat hulle nog net hierdie een keer moet saamspeel.
4. Hoekom gebruik hy die radiostasie? Dit is die enigste manier
waarop hy met Zane, Bongi en Liezl gelyk kan praat. Die skool
het ook Suurlemoen! se liedjies op die radio gehoor en daarvoor
gestem. Hy het dus die skool se steun.
5. Watter liedjie speel terwyl die drama aangaan? Maak lemonade
6. Wat wil Tiaan hê moet Zane, Liezl en Bongi doen? Hy wil hê hulle
moet hul antwoorde in die stembus by die radiostasie kom gooi.
7. Wat wil Tiaan hê moet gebeur toe die klok aan die einde van
pouse lui? Hy wil hê hulle drie moet bly waar hulle is en nie van
die lug afgaan nie.
8.
Hoekom vra Psycho Bob en Willem vir meneer Ferreira
verskoning­? Hulle gaan die wiskundetoets mis omdat hulle gyselaar gehou word.
9. Hoekom skrik Tiaan so groot? Daar is ’n klop aan die deur.
10. Wie klop aan die deur? Die skoolhoof klop aan die deur.
11. Hoekom dink Tiaan hy gaan nou in die moeilikheid wees? Die
skool­hoof het uitgevind wat hy aanvang en die musiek dreun
steeds oor die skoolterrein terwyl die klasse weer begin het.
12. Wie kom ná die skoolhoof by die radiostasie aan om met Tiaan
te praat? Meneer Marx kom by die radiostasie aan om met Tiaan
te praat.
13. Wat sê meneer Marx? Meneer Marx sê hy het met die skoolhoof
gepraat en Tiaan sal nie in die moeilikheid wees as hy oopsluit
en uitkom nie. Hy sê ook vir Tiaan daar is pos vir hom.
14. Wat antwoord die drie ander lede van Suurlemoen!? Hulle sê
alma­l “ja” vir die optrede.
15. Wat sê Tiaan oor die mikrofoon nadat hy die briefies gelees het?
Hy sê vir die hele skool hy sal hulle daardie aand by die optrede
sien.
Hoofstuk 43 : Suurlemoen! en Shakespeare
Opsomming
Psycho Bob en Willem is seremoniemeesters by die konsert en
terwy­
l hulle skerts op die verhoog, staan Tiaan en die res van
49


Related documents


nova studiegids inside
suurlemoengids inside
twee millennials se liefde haat vir afrikaans netwerk24
engele k
sa 1 van mees patetiese lande steve in nederland
lesufi soek geen skole vir kleinbasies netwerk24


Related keywords