Nosonja .pdf

File information


Original filename: Nosonja.pdf

This PDF 1.4 document has been sent on pdf-archive.com on 11/01/2012 at 23:35, from IP address 93.141.x.x. The current document download page has been viewed 1159 times.
File size: 116 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


Nosonja.pdf (PDF, 116 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Petar Bjel!i"

osobne stranice

Autoportret
Petar Bjel!i" - Sotona
Vizionar, umjetnik, tehnokrat, gerilac i revolucionar;nisam na vrijeme oti#ao iz Rvacke
i svijet je ostao uskra"en za jo# jednog Aristotela i Demokrita.
Mnogi su o!ekivali da "u svojim vizionarstvom uspjeti stvoriti i unov!iti barem jednoga
Billa Gatesa ali su me pretekli neki Kerumi, Raji!i i Kutle.
Plemenite sam du#e i srca #to ba# nije klju! za materijalni uzlet, previ#e radim a premalo
gledam na svijet oko sebe.
Popustljiv sam od malena, po#teno radim ali zbog socijalisti!kog odgoja nisam na vrijeme
shvatio da se rad i znanje napla"uju, pa za sitne novce iznajmljujem dio svoga vremena
jednoj telekomunikacijskoj tvrtki.
Zbog uva$avanja dje!jeg mi#ljenja, djeca su mi dopustila da ih slikam, pa mi je sada
ambicija na"i dovoljno vremena da $ivim od slikanja.
Sigurno Vam je !udno da netko tko vozi ain#pric mo$e biti takav vizionar. To je za sada
uspjelo samo Hitleru, Lenjinu, Staljinu, Titu, Tu%manu i meni.
Vi ste vjerovali da vizionar mora vozit injek#n sa V8 motorom. Takvi vizionari lap top svrstavaju u artiljeriju,
ali unato! tome Vi im i dalje dopu#tate da vas vode u budu"nost.
Ovaj kico# nisam ja, i kao takav se ne prepoznajem.
Kravata je valjda ostatak selja!kog mentaliteta po kojemu
se za slikanje, posjetu lije!niku ili popu treba obu"i
sve!ana i najbolja odje"a da prikrijem !injenicu kako
$ivim u grijehu golotinje i neima#tine.

Dan obi!no zapo!nem overklokiranjem procesora. Ne volim ni#ta #to vole mladi. Ni muziku ni kafi"e, ne bavim se sportom i nisam lud da tr!im za loptom,
a jo# manje gledat kako drugi tr!e.
Britkog sam jezika i o#trog uma, anti-menad$er, samostalan i uporan, sklon igranju, #alama na tu%i ra!un, mentalnim provokacijama i nagovaranju cura na bludne
radnje.
Ne volim kritiku, pa nemojte kritizirat moje stranice, stavove, ideje i ideologiju. Svi koji vam ka$u da cijene kritiku, la$u, ne cijene je, nego je podmuklo podnose.
Eventualne nesporazume rje#avam na krajnje ljubazan na!in, upotrebljavaju"i sve izraze kojima hrvatski jezik raspola$e, u svrhu uvjeravanja.
Ukoliko doti!ne metode nisu dovoljne nisu mi nepoznati ni ostali na!ini uvjeravanja kao #to su:pljenidbe, ucijene, reket, fizi!ki prepadi.Izvrsno baratam #akama,hladnim,
vatrenim oru$jem i visokom tehnologijom.
Toliko o meni, nema smisla napisat tisu"u stranica o sebi, a da time opet ni#ta ne ka$em, po tomu, mo$e me se svrstat i me%u politi!are, znanstvenike, popove i druge
iluzioniste.

Sotona
Odmah da se ogradim od Sotonizma, moj svjetonazor ne dopu#ta idolopoklonstvo. Sotonizam je religija kao i druge religije, samo s tom razlikom da je suprotna
kreacionisti!koj, sli!niji je politi!kim ideologijama. Religija i politika nisu na!in razmi#ljanja slobodoumnih ljudi, oni su za talibane - vjerske i politi!ke tupe predmete.
Sotona (lat. Satanas) zna!i protivnik. Protivim se mnogim dru#tveni, politi!kim, znanstvenim, religijskim i drugim prihva"enim postavkama za koje smatram da su
pogre#ne, da su poprimile razmjere dogme. &uvare tih dogmi prisilno pla"amo porezima, imaju stalne izvore prihoda, oni vi#e nemaju potrebu biti u me%usobnom sukobu
radi egzistencije, ve" se nastoje me%usobno podnosit i uskladiti me%usobno suprotne stavove, te se udru$uju u kartel. Zdru$enim snagama $ele nas u!initi poslu#nom
pastvom, !ija je svrha postojanja da radimo i ne razmi#ljamo, da gradimo mramorne spomenike i uzdi$emo kult li!nosti onima koji za nas misle i rade, da kleknemo pred
njih i njihove toteme, grbove, zastave i monolite te skru#eno molimo za oprost grijeha koje svojim postojanjem !inimo.
Tako "e nam politi!ari skupim nametima prodavat tezu da mi vladamo, a oni puno za nas rade, nadri znanstvenici tvrdit da bi !ovje!anstvo ostalo u kamenom dobu kad
ne bi bilo njihove znanosti, a popovi nas uvjeravaju da tuma!e volju Bo$ju i ne smijemo propustit nedjeljnu misu i time ne pokleknut pod njihovim uzoritim autoritetom.
Protivljenje se ne odnosi na sve postavke, one koje su to!ne podr$avam, nego po!inje tamo gdje smatram da postavke po!inju ili nastavljaju krivo.
Sotona je izvor napasti, netko !ija je ponuda previ#e dobra da bi se odbila, zato dobro razmislite jeste sada na dobrom mjestu i !iji utjecaj na vas djeluje.
.
Nastavlja se ......

Dizajn stranica, grafike i matemati!kih skripti: Petar Bjel!i"

Copyright: Dozvoljeno je kori#tenje, kopiranje i distribucija sadr$aja web stranica.


Document preview Nosonja.pdf - page 1/1


Related documents


nosonja
plur 5 6
plur 2
plur 1
kozicki glasnik 1
upitnik emocionalne svesnosti

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Nosonja.pdf