PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactCoerver.FR10 .pdf


Original filename: Coerver.FR10.pdf

This PDF 1.3 document has been sent on pdf-archive.com on 11/02/2012 at 18:49, from IP address 95.160.x.x. The current document download page has been viewed 3518 times.
File size: 1 KB (5 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


TWARZĄ W TWARZ

W PRAKTYCE

PLANOWANIE SESJI TRENINGOWYCH,
PIRAMIDA ROZWOJU, MOST UMIEJĘTNOŚCI,
KOMUNIKACJA I PRZYKŁADOWE ZESTAWY ĆWICZEŃ

Pod patronatem medialnym«,Magazynu Trenera" w styczniu bieżącego
roku w katowickiej A W F odbyła się pierwsza w Polsce konferencja
na temat metody Coerver Coaching. Głównym gościem konferencji
organizowanej przez Coerwer Coaching Polska był koordynator i dyrektor sportowy tej szkoły, Australijczyk Brad Douglass, który nakreślił
główną ideę tej metody oraz pokazał zestaw interesujących ćwiczeń
w sesji treningowej z młodymi piłkarzami Polonii Bytom. Oto krótka
charakterystyka tej metody.
j||F
Y

ISTOTA METODY C O E R V E R
COACHING

Metoda Coerver Coaching powstała w 1984 roku z inicjatywy Alfreda Galustiana i byłego zawodnika
Chelsea Londyn Charliego Cookea.
Byli oni zainspirowani pracą legendarnego

holenderskiego

trenera

Wiela Coervera, który doszedł do
wniosku, że indywidualna technika
operowania piłką jest nie tylko kwestią talentu i daru niebios, ale można
ją z sukcesem wytrenować.
Główną ideą metody Coerver Coaching jest założenie, że system gry
całego zespołu zależy w głównym
stopniu od umiejętności indywidualnych każdego zawodnika i jego
współdziałania w grupie kilku współzawodników. Najważniejszy akcent
w tej metodzie położony jest na
umiejętności indywidualne i technice
operowania piłką w małej grupie graczy i podejmowania „złotej decyzji",
otwierającej piłce drogę do bramki,
Nauczanie tą metodą skierowane
jest w głównej mierze dla przedziału
wiekowego 5-16 lat, ale większość
elementów nauczania można stosować dla wszystkich roczników.

PIRAMIDA ROZWOJU ZAWODNIKA
Nauczanie umiejętności piłkarskich odbywa

GRA
ZESPOŁOWA

się

w obrębie sześciu podstawowych bloków: gra
zespołowa, wykończenie akcji, szybkość, gra I x I

WYKONCZENIE
AKCJI

w obronie i ataku, podania i przyjęcia, panowanie nad piłką.

Jj
SZYBKOSC

PANOWANIE

NAD

P I Ł K Ą - każdy

ćwiczący z piłką, ćwiczenia w panowa-

¿ p $
J j

B |

GRA 1X1 W OBRONIE I ATAKU

nad piłką, technika operowania
piłką obiema nogami.
Każdy z bloków składa się z dzie-

JM

siątków

^

ćwiczeń

i gier

dla

wszystkich przedziałów wiekowych. Ćwiczenia są zaprojektowane z myślą o treningach drużyny, jak i samodzielnych
ćwiczeniach piłkarzy. Panowanie nad piłką jest fundamentalną częścią rozwoju każdego zawodnika i ten element jest niezbędny przy pracy nad kolejnymi elementami
piramidy. Jednocześnie nie należy traktować tej piramidy jako drabinki, w której aby
przejść do następnego szczebla konieczne jest mistrzowskie opanowanie poprzedniego elementu. Przeciwnie, każdy element tej piramidy jest ściśle powiązany z innymi,
tworząc kompleksowy zestaw umiejętności technicznych zawodnika.
P O D A N I A I P R Z Y J Ę C I A - ćwiczenia i gry doskonalące „pierwszy kontakt z piłką",
ćwiczenia „zachęcające" do dokładnych i kreatywnych podań.
S Z Y B K O S C - ćwiczenia i gry w celu kształtowania szybkości, przyśpieszenia i mocy
z piłką, i bez piłki.
G R A I x I W O B R O N I E I A T A K U - ćwiczenia i gry wspomagające naukę wygrywania
pojedynków jeden na jeden i stwarzania wolnej przestrzeni w grze.
W Y K O N C Z E N I E A K C J I - ćwiczenia i gry nauczania oraz doskonalenia techniki gry
i instynktownego zachowania się w obrębie bramki przeciwnika.
G R A Z E S P O Ł O W A - ćwiczenia rozwijające umiejętność gry kombinacyjnej w małych grupach z naciskiem na szybki atak.

M O S T U M I E J Ę T N O Ś C I - CZYLI W JAKI S P O S O B U C Z Y M YStrukturę nauczania umiejętności w metodzie Coerver Co-

• Technika strzału nogą i głową

G r a I na I

aching trener Brad Douglass przedstawia jako tzw. „most umieMotoryka:

jętności'^,.skills brigde"), który wygląda następująco:SzybkośćSiłaWytrzymałość

Przygotowanie psychiczne:


SkupienieSzybkie podejmowanie decyzji (timing)Determinacja

- W o l a walki
Sukces

UmiejętnościZdecydowanie

(Pełna presja)-

i technika

KOMUNIKACJA

(bez presji, nacisku)
Umiejętności

Cztery najistotniejsze elementy komunikacji na linii trener

(umiarkowana presja)

- zawodnik (grupa) to:

Nauczanie elementów techniki w piewszej fazie polega na
stosowaniu zabawowej lub ścisłej formy w opanowywaniu poszczególnych elementów, takich jak podania, przyjęcia, zwody
poruszania się po boisku czy szybkości operowania piłką. Nauczanie kolejnych elementów następuje w określonej kolejności („skills sequence"). W

tej fazie nie stosuje się utrudnień,

czy presji ze strony przeciwnika. Następna faza to stopniowe
wprowadzanie elementów utrudniających wykonanie danego elementu techniki poprzez wprowadzenie zabaw lub gier
w e współzawodnictwie lub fragmentów gier z przeciwnikiem
lub przeszkodą.Ta część procesu treningu wymaga zwiększonej uwagi i buduje pewność siebie, kreatywność i uatrakcyjnia

KOMUNIKACJA WERBALNA:
przekaz powinien być jak najprostszy i krótki (krótki czas
koncentracji u dzieci)
JĘZYK CIAŁA
trener powinien pokazać, że jest gotowy do rozpoczęcia
zajęć (schludny strój sportowy, gwizdek, pomoce itd.)
DEMONSTRACJA ĆWICZEŃ
powolny, dokładny, prawidłowy pokaz
OSOBOWOŚĆ TRENERA
każdy trener ma swoją osobowość - nie należy jej zmieniać
„na siłę", udając kogoś innego

trening młodego piłkarza. Ostatnia część budowania „mostu
umiejętności" to działania pod naciskiem przeciwnika, najczę-

E t a p y i n s t r u o w a n i a ćwiczeń przez t r e n e r a Coerver

ściej w formie tzw. „smali sided games", czyli małych gier Zaletą

Coaching:

tej formy jest pełne zaangażowanie młodych piłkarzy w trening,
stwarzanie realnych sytuacji boiskowych, częsty kontakt z piłką
i nacisk na nauczany element w danej fazie gry.

WPROWADZENIE TEMATU

Atuty i charakterystyka małych gier Coerver'a:


G r a na kilka bramek („multigoals")Strefy oddawania strzałów na bramkęOgraniczona ilość kontaktów z piłką (np. gra na trzy, dwa

WYJAŚNIENIE CELU ĆWICZENIA

lub jeden kontakt)
• Wykończenie akcji z „pierwszej piłki"
• Zwracanie uwagi na „kluczowe podanie" („killer pass")
°

Większa ilość strzałów

POKAZ I NAJWAŻNIEJSZE WSKAZÓWKI

• W i ę c e j podań z „pierwszej" i „drugiej piłki"
• W i ę c e j podań do przodu
- Większy procent celnych podań
• W i ę c e j czasu na grę w czasie sesji treningowej


Pozwalają trenerowi

na ocenę

stosowania

poznanych

umiejętności technicznych w realnych warunkach gry

ANALIZA WYKONYWANIA W TRAKCIE ĆWICZEŃ
-INDYWIDUALNIE

P R Z Y K Ł A D O W E TEMATY TRENINGU NAPASTNIKA
W E D Ł U G C O E R V E R COACHING
Technika:


6

Pierwszy kontakt z piłką (przyjęcie)

MAGAZYN TRENERA

WZMACNIANIE PEWNOŚCI ĆWICZĄCYCH Z DALSZYMI
WSKAZÓWKAMI

PRZYKŁADY CWICZEN
DOSKONALENIE PROWADZENIA PIŁKI ZE ZMIANĄ
KIERUNKU BIEGU ZE ZWODEM W TYŁ Z PODESZWĄ
- G R U P A 6-LATKÓW
!. Ćwiczenia bez presji
i. Prowadzenie piłki w kwadracie z zatrzymaniem piłki podeszwą na gwizdek trenera (rys. i).

Rys. 3. Zatrzymanie

piłki podeszwą, obrót i podanie -

powrót

biegiem na linię.
czasie partner wykonuje to samo (rys. 3). Wygrywa najszybszy
zespół. Za I miejsce drużyna otrzymuje 10 pkt, za il miejsce - 5
pkt, a za III - I pkt.
b) ćwiczący prowadzą piłkę do linii żółtych znaczników, robią

zwrot piłki podeszwą, biegną do niebieskich znaczników, robią
kolejny zwrot w tył zagarniając piłkę podeszwą z powrotem do

linii żółtych znaczników, znowu zwrot - podanie do partnera

Rys. I.

i powrót sprintem (rys. 4).Tym razem za pierwsze miejsce trener przyznaje I 00 pkt za I miejsce, 50 za II i 10 za III miejsce.

1. Jak wyżej z modyfikacją: na gwizdek następuje wyskok
w górę i daisze prowadzenie piłki.
3. Jak wyżej z modyfikacją: na gwizdek następuje przysiad i dalsze prowadzenie piłki.
4. Jak wyżej ze zmianą sygnału: w miejsce gwizdka trener
wprowadza komendę „ u p " - wyskok i „down" - przysiad.
5. Kolejne utrudnienie polega na zamianie komend: tym razem
„up" - to przysiad, a „down" - to wyskok w górę.
6. Ustawienie jak na rysunku: prowadzenie piłki do linii, obrót
z piłką w tył (podeszwą) powrót na linię (rys.2).

Rys. 4. Zatizymanie

piłki podeszwą, prowadzenie do niebieskich

znaczników, obrót podeszwą, bieg do żółtych, zwrot

podeszwą

i podanie - powrót biegiem na linię.
c) jak wyżej, ale między linią niebieskich znaczników a żółtych
trener ustawia dodatkową linię znaczników czerwonych, przy
których zawodnicy mają wykonać siad na piłce. Punktacja: I m.
- 1000 pkt, II m. - 500 pkt, III m. - 100 pkt (rys. 5).

Rys. 2. Zatrzymanie

piłki podstawą, obrót i powrót.

7. jak wyżej z podaniem do partnera po odwróceniu się na
linii (cały czas obrót z piłką podeszwą).
II. Ćwiczenia z umiarkowaną presją i na większej szybkości
„Wyścig w trójkach": trzy zespoły rywalizują ze sobą.
a) zawodnicy prowadzą piłkę do linii, po czym robią zwrot

podeszwą i podają do pierwszego i wracają bez piłki. W tym

Rys. 5. Przysiad na piłce.

LUTY 2 0 1 1 3

Zadania w trakcie wyścigu można modyfikować i utrudniać
- według inwencji trenera. Istota zwiększania punktów za zajęcie miejsc ma na celu wyrównanie szans drużyn, które wcześniej
przegrały i mają mniej punktów. Przed kolejnym wyścigiem mają
więc szansę na zwycięstwo w końcowej klasyfikacji. Nie zniechęca to młodych piłkarzy po wcześniejszym niepowodzeniu.
III. Ćwiczenie z dużą presją - rywalizacja w małych grach
I. Gra na 4 bramki - I na I, Zawodnicy stoją w dwóch rzędach
naprzeciwko siebie, jeden rząd to obrońcy, drugi to napastnicy.
Obrońca podaje do napastnika, a ten stara się minąć zwodem
i zdobyć gola do jednej z bramek. Jeśli obrońca odbierze piłkę
napastnikowi, ten staje się broniącym i próbuje przeszkodzić
w zdobyciu gola. Trener daje dodatkowe punkty za zmianę
kierunku biegu z piłką podeszwą w tył (ćwiczony wcześniej
element). Z a zdobycie gola i jeden zwrot zawodnik otrzymuje
3 punkty! Z a dwa zwroty ze zmianą kierunku i gol 6 punktów
itd. Jeśli bramka nie pada - nie ma punktów. Po zdobyciu gola
lub wyjściu piłki na aut rusza kolejna para.

PLANOWANIE SESJI
TRENINGOWYCH
Zgodnie z hasłem: „FailTo Plan = Plan To Fa.il" — jeśli źle zaplanujemy sesję treningową lub wcale jej nie przygotujemy,
to zaplanujemy niepowodzenie swoich efektów pracy.
Metoda C o e r v e r Coaching zakłada, aby zajęcia były:
2. jak wyżej, ale gra 2 na 2. Po dwóch pierwszych zawodników

BEZPIECZNE

z każdego rzędu wybiega do gry dwóch na dwóch.Tym razem
to trener podaje piłkę do losowo wybranej pary. Te same za-

PRZYJEMNE

sady punktowania.Trener nie nakazuje wykonywania zwrotów
piłki podeszwą, ale zachęca, dając bonusowe punkty za każdy
poprawnie wykonany element.

WYMAGAJĄCE

Podobny tok ćwiczeń można stosować z dowolnie wybranym
elementem nauczania techniki pamiętając o tym, że najpierw

PROGRESYWNE

stosujemy ćwiczenia bez elementów utrudniających, stopniow o zwiększając stopień trudności, podnosząc tempo wykonywania ćwiczeń lub stosując utrudnienia, a na samym końcu

Wybierając zestaw ćwiczeń i gier trener powinien kierować

wdrażamy poznany element w grach.

się zasadą stopniowania trudności: od najprostszych form do trudniejszych.
Sesje treningowe Coerver Coaching zaplanowane są pod
kątem grup wiekowych w szkółkach Coerver Schools, na
obozach C o e r v e r Camps, dla piłkarzy profesjonalnych Elite
Players i drużyn klubowych.
M A T E R I A Ł Y C O E R V E R COACHING
Spośród materiałów dostępnych dla trenerów i zawodników istnieje spora ilość filmików w internecie, które dostępne są na stronach www.coerverpl i www.coerverco.uk.
Oprócz tego za pośrednictwem C o e r v e r Coaching Polska
i z brytyjskiej strony C o e r v e r Coaching można nabyć trzy
pozycje DVD. Są to:

8

MAGAZYN TRENERA

^
• •

'

w,:
»

«

«s»

«

»

*

ill'lip

* te *
€S;

»

*

*»


»

m

*
m

*

>

»
^

m

v ¿ ¡ A
^ÂipdÉf

m
m
*

» ,

m

&

%

»

».
0JJ.

»

<

»

m

m.

*

«

*» - : < » .


*

%
«

fr
«

*
«,..

n
» .

#

g „

#

Ä

m

m#/,

*

»»

OPINIE T R E N E R Ó W NA TEMAT COERVER
COACHING:
Osvaldo Ardiles - Mistrz Świata - Argentyna: „Co-

erver® Coaching miało wielki wpływ na to, jak nauczana

jest gra w piłkę na całym świecie.To doskonały program,
który może bardzo pomóc w kształtowaniu i rozwoju

techniki gry".

Carlos Alberto Parreira - Trener Mistrzów Świata Brazylia: „Opinie po kursach prowadzonych w Brazylii są
rewelacyjne. Wzięło w nich udział wielu bytych uczestników Mistrzostw Świata, zarówno zawodników, jak I trenerów. C o e r v e r ® Coaching kładzie duży nacisk na umiejętności indywidualne, jak i na kreatywność w grze".
Jürgen Klinsman - Mistrz Świata - Niemcy: „Gdyby
metody treningu Coerver® Coaching były dostępne
za mojej młodości, z pewnością byłbym lepszym piłkarzem".
Gerrard Houlier - trener Aston Villa, wcześniej Liverpool FC, Olympique Lyon I reprezentacji Francji: „Coerver® Coaching to najlepszy program szkolenia umiejętności piłkarskich jaki znam. Pomimo upływu 25 lat
• 'Make Your Move' DVD - pięciopłytowe wydawnictwo
zawierające materiał szkoleniowy dla trenerów, ale także
instrukcje „krok po kroku" do indywidualnej pracy piłkarzy.
Jedna z płyt zawiera opis i wdrażanie „piramidy treningu
Coervera" w sesji treningowej z udziałem takich gwiazd
jak Zinedine Zidane, Alessandro Del Piero czy David Beckham.
• 'Improve Your Game' - zestaw płyt DVD dla zawodników
i rodziców. Jest to zbiór ćwiczeń do zajęć w domu, ogro-

nadal ewoluuje I ekscytuje..."
Renee Meulensteen - trener techniczny Manchesteru
United: „Zostałem polecony przez Sir Alexa Fergusona jako trener ds. szkolenia technicznego Manchester
United, ponieważ wcześniej byłem trenerem Coerver'a.
Alex i ja jesteśmy przekonani, że Coerver® Coaching
oferuje obecnie najlepsze metody doskonalenia techniki
gry w piłkę",

dzie, parku itp, Wiele ćwiczeń może być wykonywanych
przez ćwiczących samodzielnie lub przy pomocy rodziców,
kolegów, przyjaciół w celu szlifowania swoich umiejętności.
• 'Goalkeeping Essentials DVD' - wprowadzenie metody

będą pracowali w klubach prowadząc tak zwane „ korepetycje pił-

„Piramidy gry bramkarza" - gwarantowany postęp w grze

karskie" - dodatkowe zajęcia z uzdolnionymi piłkarzami lub tymi,

każdego bramkarza.

któizy potrzebują dodatkowej „porcji" ćwiczeń. W połowie roku odbędzie się międzynarodowy

Dwie pierwsze z wymienionych wyżej pozycji wydane są również w formie książkowej z dołączonymi płytami CD-ROM.

obóz Coervera - w Polsce i za granicą,

w trakcie którego intensywne treningi poprowadzą, obok polskich
trenerów, Brad Douglass i Rafael Wieczorek (dyrektor Coerver Coaching na Niemcy).

COERVER COACHING W POLSCE
Dyrektor Zarządzający Coerver Coaching Polska Piotr Sadowski w rozmowie po I Konferencji Szkoleniowej Coerver Coaching w Polsce podzielił się planami w związku z rozwojem tej
metody w naszym kraju.
Już niebawem -

jak mówi Piotr Sadowski - powstaną

mie umiejętności piłki nożnej na wzór angielskich

akade-

'Performance

Academy', w których młodzi piłkarze będą mogli doskonalić swoje
umiejętności piłkarskie, przede wszystkim panowanie
i szybkość, a wszystko to w przyjaznej i radosnej

Źródło:

I Konferencja Coerver Coaching - 22.01.201 I A W F Katowice

www.coerverpl
www.coervenco.uk
www.coervercom

nad piłką

atmosferze.Trene-

rzy będą mogli poszerzyć swój warsztat efektywnego uczenia piłki
nożnej i prowadzenia ciekawych zajęć. Trenerzy Coerver

Coaching

Autor: Jarosław Jabłoński

LUTY 2011 9


Related documents


coerver fr10 1
rozgrzewka przedmeczowa fr10
testy prygot ogln
trenuj dla pieknej sylwetki i1550
testy wytrzyma o ci
ma e gry w treningu pi ki no nej


Related keywords