PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contacttesty koordynacji .pdf


Original filename: testy koordynacji.pdf

This PDF 1.3 document has been sent on pdf-archive.com on 11/02/2012 at 18:54, from IP address 95.160.x.x. The current document download page has been viewed 1950 times.
File size: 402 KB (2 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


KULISY NOWOCZESNEGO TRENINGU

Jak wyrównać poziom zawodników
po naborze do grupy sportowej?
ETAP II - TESTY KOORDYNACJI RUCHOWEJ

N

a etapie naboru d o grupy spor-

społowych w p r o w a d z a się proste sprawdziany techniki specjalnej, k t ó r a może być

towej, czyli w większości przy-

wykładnikiem zdolności koordynacyjnych. D o takich sprawdzianów można zaliczyć,

padków w wieku 7 - 9 (wczesny

między innymi, slalomy z piłką na czas, żonglerkę prawą - lewą nogą, uderzenia

etap selekcji) lub 9 - 1 0 lat (drugi etap),

- rzuty na odległość i celność, a także kompleksowe zdolności w grach,

koordynacja ruchowa jest w

N a dalszych etapach selekcji (I 1 - 1 4 lat) i etapie selekcji końcowej ( 1 5 - 1 8 lat) można

progre-

sywnej fazie rozwoju i dość t r u d n o jest

przeprowadzać bardziej wyspecjalizowane testy sprawności specjalnej, mierzące po-

ocenić, stosując jeden test, poziom jej

szczególne składniki koordynacji ruchowej. Przykładem mogą być testy koordynacyjne

zaawansowania. Dlatego w grach ze-

dla piłkarzy.

TEST OCENIAJĄCY ZDOLNOŚĆ RYTMIZACJI RUCHÓW
Toczenie piłki stopą w tył (podciąganie).
Przebieg: na sygnał jak najszybsze dziesięciokrotne przetaczanie piłki podeszwą do tyłu. Po każdym
kontakcie z piłką stopa musi dotknąć podłoża. Próba wykonywana jest dwa razy - prawą i lewą
nogą. Liczy się lepszy rezultat uzyskany z d w ó c h powtórzeń (do 0,01 s).
W y n i k do odczytania z tabeli (norma dla piłkarzy 15-17 lat):
Poziom wysoki - 4,68 s i mniej
Poziom średni - 4,85 s - 5,29 s
Poziom niski - 5,5 s i więcej
TEST OCENIAJĄCY ZDOLNOŚĆ ZACHOWANIA RÓWNOWAGI DYNAMICZNEJ
O b r o t y na ławeczce gimnastycznej.
Przebieg: na sygnał z pozycji stojąc ,,stopa przed stopą" na listwie odwróconej ławeczki (10 cm szerokości) badany w ciągu 20 s wykonuje jak największą liczbę o b r o t ó w w kolejności jeden w lewo,
drugi w prawo - na zmianę, nie spadając na podłoże. Pojedynczy o b r ó t uznaje się za zakończony,
gdy ćwiczący wróci do postawy wyjściowej, W momencie utraty równowagi (zeskok, upadek z ławeczki) należy jak najszybciej przyjąć poprzednie położenie i kontynuować próbę. Zalicza się liczbę
o b r o t ó w zaliczonych w czasie 20 s z dokładnością d o półobrotu - lepszy rezultat z d w ó c h prób.
W y n i k do odczytania z tabeli (norma dla piłkarzy 15-17 lat):
Poziom wysoki - 10,5 o b r o t ó w i więcej
Poziom średni - 9,75 o b r o t ó w
Poziom niski - 6 o b r o t ó w i mniej
TEST OCENIAJĄCY ZDOLNOŚĆ RÓŻNICOWANIA KIN ESTETYCZNEGO
Uderzenie piłki na dokładność.
Badany wykonuje 10 uderzeń piłki nogą w kolejności: 4 razy piłką nożną, 3 razy piłką d o siatkówki
i 3 razy piłką do koszykówki, starając się, aby za każdym razem zatrzymywały się one jak najbliżej linii

10 m

wyznaczonej w odległości 10 m e t r ó w od niego. Uderzenie piłki każdorazowo następuje po krótkim

/

rozbiegu, wewnętrzną częścią stopy po podłożu, a piłka znajduje się na linii. W y n i k oblicza się ze
średniej arytmetycznej z dziesięciu uderzeń piłki z dokładnością d o 5 cm.
TEST OCENIAJĄCY ZDOLNOŚĆ SPRZĘZENIA RUCHÓW
Slalom z prowadzeniem d w ó c h piłek.
Przebieg: próba składa się z trzech biegów: na sygnał „gotów, start" badany pokonuje pierwszy
raz wyznaczony dystans 10 m, biegnąc slalomem między tyczkami. W następnej próbie prowadzi
piłkę między tyczkami, a w ostatnim (trzecim) powtórzeniu - równocześnie prowadzi dwie piłki.
Między poszczególnymi próbami następuje kilkuminutowa przerwa.Wynik oblicza się licząc różnicę
między czasami biegów: z jedną piłką, bez piłki, z dwiema piłkami i z jedną piłką - mierzone z dokładnością do 0,01 s.

»
2,5 m

34

«

»
2,5 m

MAGAZYN TRENERA

<

»
2,5 m

t
2,5 m

KULISY NOWOCZESNEGO TRENINGU

Poziom
Rodzaj próby (wskaźnik)
wysoki

średni

niski

slalom między tyczkami bez piłki

2,24 s i mnie

2,31-2,47 s

2,54 s i więcej

slalom między tyczkami z prowadzeniem I piłki

3,01 s i mnie

3,13-3,36 s

3,48 s i więcej

slalom między tyczkami z prowadzeniem 2 piłek

4,91 s i mnie

5,24-5,91 s

6,24 s i więcej

różnica między prowadzeniem I piłki i slalomem bez piłek

0,57 s i mnie

0,66-0,83 s

0,92 s i więcej

1,69 s i mniej

2,02-2,67 s

3,00 s i więcej

różnica między slalomem z prowadzeniem 2 piłek
i slalomem z prowadzeniem I piłki

Tabela normy dla oceny zdolnościsprzężeniaruchówu piłkarzy
w wieku 1 5 - 1 7 lat:

TEST OCENIAJĄCY ZDOLNOŚĆ SZYBKIEJ REAKCJI
Zatrzymanie piłki stopą.
Przebieg: badany stoi w odległości 4 m tyłem do d w ó c h ławeczek gimnastycznych zaczepionych
o drabinkę na wysokości i m, w odstępie 5 cm o d siebie, w szczelinie między górnymi końcami
ławki leży piłka podtrzymywana przez trenera, który na sygnał „hop!" spuszcza ją tak, aby przemieszczała się w rynnie między ławeczkami, a testowany odwraca się i biegnie jak najszybciej, zatrzymując
toczącą się piłkę dowolną nogą (podeszwą). Wykonuje się 3 próby i zalicza się średnią odległoś ć ^ dokładnością d o 5 cm), na jaką piłka stoczyła się o d górnych końców ławeczek.
Tabela normy zdolności szybkiej reakcji u piłkarzy w wieku 15-17 lat (zatrzymanie piłki stopą
- średnia 3 prób):
Poziom wysoki - 176 cm i mniej
Poziom średni - 180,5-188,69 cm
4

Poziom niski - 192,79 cm i więcej

m

1

TEST ZDOLNOŚCI ORIENTACJI PRZESTRZENNEJ
Bieg do ponumerowanych piłek.
Przebieg: badany ustawia się tyłem do pięciu ponumerowanych piłek lekarskich leżących na półkolu .
tak, aby czubki jego b u t ó w dotykały szóstej, leżącej przed nim. N a sygnał trenera zawodnik dotyka
piłki leżącej przed nim podeszwą i w t y m momencie trener pokazuje mu kartonik z określonym
numerem i zaraz odwraca się i biegnie do wyznaczonej piłki i dotyka ją podeszwą, po czym wraca
do piłki środkowej i w momencie jej dotknięcia pokazywany jest mu kolejny numerowany kartonik. W ten sam sposób badany biegnie do wszystkich piłek, kończąc całą próbę przez dotknięcie
dowolną częścią stopy piłki startowej. O k o ł o 20 minut wcześniej badany pokonuje na ustawionym
stanowisku dystans 5 x 3 m. Kolejność demonstrowania kartoników z numerami powinna być
zmieniana dla każdego testowanego. Wynikiem próby jest różnica między czasem biegu d o ponumerowanych piłek i biegu wahadłowego (5 x 3 m) mierzona z dokładnością do 0,01 s.

Poziom
Tabela normy dla oceny zdol-

Rodzaj próby (wskaź=nik)
wysoki

średni

niski

ności orientacji

przestrzennej

u piłkarzy wieku 1 5 - 1 7 lat
bieg wahadłowy 5 x 3 m

9,91 s i mniej

10,2I-I0,64 s

10,85 s 1 powyżej

bieg do ponumerowanych piłek

I 1,22 s i mniej

I 1,61-12,39 s

12,77 s i powyżej

BIBLIOGRAFIA
J. Bergier, „Piłka

Nożna

Dzieci

różnica między biegiem do ponumerowanych piłek i
biegiem wahadłowym 5 x 3 m

0,85 s i mniej

1,21-1,93 s

2,29 s i więcej

i

Młodzieży."

W. Szyngiera,

PODSUMOWANIE

„Piłka

Nożna

K.Bibrzycki,
Dzieci i Mło-

Przy przeprowadzaniu testów niezmiernie istotną rzeczą jest rzetelność wykonywania poszcze-

dzieży." AWF Katowice

gólnych prób przez zawodników oraz

J. Talaga, „Piłka

rzetelność dokonywanej przez trenera oceny. Zawodnicy

1994

Nożna.

powinni być testowani na początku i na końcu określonego etapu treningowego. Pozwala t o na

Sprawność

ocenę poziomu wyjściowego i zmian w przebiegu procesu treningowego pod w p ł y w e m pracy.

na.Testy." Zysk i spółka

W celu wyrównania poziomu sportowego w nowopowstałej grupie, preeprowadzenie wymie-

dawnictwo

Fizyczna

SpecjalWy-

2006

nionych wyżej przykładowych testów pozwoli trenerowi na dokonanie podziału w zależności o d

T. Ulatowski,

zaawansowania zdolności motorycznych, Dzięki temu, przejście d o kolejnego etapu pracy nad

ka Sportu. Sport i

„Teoria i

wyrównywaniem poziomu, dzięki indywidualizacji treningu, będzie^o wiele łatwiejsze, a oczekiwane

Warszawa

efekty powinny być wkrótce widoczne.

www.topendsports.com

Metody-

Turystyka."

1981

T e k s t : Jarosław Jabłoński

¡JSTOPAD 2 0 1 0


testy koordynacji.pdf - page 1/2
testy koordynacji.pdf - page 2/2

Related documents


testy wytrzyma o ci
pl executive summary
trolle
testy koordynacji
szczepienia 1aa pwikc582ania 1
file


Related keywords