PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contacttesty prygot ogln .pdf


Original filename: testy prygot ogln.pdf

This PDF 1.3 document has been sent on pdf-archive.com on 11/02/2012 at 18:55, from IP address 95.160.x.x. The current document download page has been viewed 1184 times.
File size: 870 KB (4 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


P

rzy

naborze

do

grupy

sporto-

wej w grach zespołowych należy
wziąć pod uwagę wyrównywanie

poziomu zdolności motorycznych, ocenę rozwoju i stanu funkcjonalnego oraz
właściwości psychicznych. W

zależności

od etapu selekcji i wieku rozwojowego
sportowców należy przyjąć odpowiednią
strategię w wieloaspektowym wyrównywaniu poziomu sportowego.
Wyrównywanie

poziomu

przygoto-

wania motorycznego

Testy

Myśląc o przygotowaniu motorycznym

W

zawodnika, każdy trener musi mieć na

sprawnościowe, które pozwalają trenerowi dokonać analizy poziomu motorycznego

celu określenia poziomu zdolności motorycznych stosuje się popularne testy

uwadze takie zdolności motoryczne jak

swojej grupy. Dopiero po ich przeprowadzeniu trener powinien powziąć dalsze kroki

wytrzymałość, siłę, szybkość, koordynację

w wyrównywaniu poziomu swoich zawodników.

ruchową i gibkość. W

obrębie wytrzy-

małości istnieje podział na wytrzymałość
ogólną

i specjalną

WYTRZYMAŁOŚĆ

(np. wytrzymałość

Ocena stanu funkcjonalnego organizmu opiera się, między innymi, na pomiarach po-

szybkościową), w sferze siły na siłę ogól-

ziomu V 0 2 max, czyli maksymalnego pułapu tlenowego. Przez pułap tlenowy rozumie

ną i specjalną (dynamiczną). Składowymi

się maksymalną ilość tlenu, jaką ustrój może pochłonąć w jednostce czasu. Dzięki

szybkości są czas reakcji, częstotliwość

pomiarom V 0 2 max trener może porównać predyspozycje zawodników do wyko-

ruchów i szybkość pojedynczego ruchu,

nywania długotrwałej pracy o umiarkowanej intensywności. Dzięki temu na dalszym

a na koordynację ruchową składa się

etapie procesu treningowego może różnicować obciążenie treningowe w zależności

zdolność orientacji przestrzennej, zdol-

od potrzeb i predyspozycji. W warunkach laboratoryjnych można dokonać bardzo

ność różnicowania ruchów, dostosowa-

precyzyjnych pomiarów V 0 2 max, korzystając z nowoczesnych technologii cyfrowych,

nia, rytmizacji ruchów i równowagi oraz

bieżni ruchomej lub cykl o ergo metru, W warunkach boiska treningowego lub hali

zdolność sprzężenia ruchów i szybkiego

sportowej trenerzy mogą skorzystać z kilku metod pośrednich. D o najbardziej popu-

reagowania. W

szkoleniu dzieci i mło-

larnych testów wytrzymałościowych zaliczanych do metod pośrednich, które można

dzieży szczególne miejsce zajmuje roz-

stosować w przypadku grup młodzieżowych, należąTest Coopera i tzw. Beep Test, czyli

wój koordynacji ruchowej. Jest t o zwią-

test w postaci biegu wahadłowego.

zane ze zmianami w układzie nerwowym.
Najlepszym okresem w rozwoju tej zdolności jest wiek 10-12 lat, kiedy proces
kształtowania nawyku ruchowego i jego
automatyzacja podlegają bardzo szybkiemu utrwaleniu. Inną zdolnością, która
wynika z naturalnego rozwoju, w tym
wieku, jest szybkość i dlatego okres ten
powinien być optymalnie wykorzystany
do rozwoju tej cechy.

30

«rtKA? \IT<F3£NiRA

Test Coopera
Największą zaletą tego testu jest prostota i możliwość szybkiego odczytania wyniku
poziomu wydolności z tabeli. Minusem jest konieczność dostępu do bieżni lekkoatletycznej lub zbliżonego obiektu.
Przebieg testu: trener (nauczyciel) ustawia na bieżni paliczki (znaczniki) w odległości
co 50 lub 100 metrów w celu lepszej widoczności i orientacji dystansu pokonanego
przez zawodników. Badani w ciągu 12 minut mają za zadanie przebiec jak najdłuższy
dystans, a po upływie tego czasu zatrzymać się w miejscu i poczekać na dokonanie
zapisu przez trenera.

jjjP

WtKmSm

WARSZTAT TRENERA

W

przypadku grup o dużej liczebności

ważne jest, aby trener na bieżąco notował
liczbę przebytych okrążeń przez każdego
testowanego zawodnika. Może t o robić
w postaci kresek przy nazwisku zawodnika, a na końcu zapisać ilość m e t r ó w
ostatniego przebytego okrążenia. W y n i k
jest podawany w metrach. Przykład:
Jan Kowalski - I I I I I + 200 m = 2200 m
(jedna kreska t o 400 m - I okrążenie)
Korzystając z powyższych tabel, trener
może

określić

poziom

predyspozycji

swoich graczy do wykonywania długotrwałego wysiłku (tlenowego) i aktualny poziom wytrzymałości.

Tabela w y n i k ó w Testu Coopera dla przedziału w i e k u 1 3 - 2 0 lat
Wiek

Oczywiście

w przypadku słabego wyniku któregoś
z badanych nie należy go dyskwalifikować.

1314

Płeć

Bardzo dobrze

Dobrze

Średnio

Źle

Bardzo źle

M

pow. 2 7 0 0 m

2400-2700 m

2200-2399 m

2100-2199 m

pon. 2 1 0 0 m

K

pow. 2000 m

1900-2000 m

1600-1899 m

1500-1599 m

pon. 1 5 0 0 m

M

pow. 2 8 0 0 m

2500-2800 m

2300-2499 m

2200-2299 m

pon. 2 2 0 0 m

K

pow. 2 1 0 0 m

2000-2100 m

1700-1999 m

1600-1699 m

pon. 1600 m

M

pow. 3 0 0 0 m

2700-3000 m

2500-2699 m

2300-2499 m

pon. 2 3 0 0 m

K

pow. 2 3 0 0 m

2100-2300 m

1800-2099 m

1700-1799 m

pon. 1600 m

W r ę c z przeciwnie, w wielu przypadkach
jest t o znak, że ó w zawodnik osiągnie

15-

o wiele lepszy rezultat w testach badają-

16

cych predyspozycje o charakterze szybkościowym, więc będzie o wiele lepszym

17-

sprinterem

20

W

niż

długodystansowcem.

piłce nożnej tacy zawodnicy zostają

napastnikami lub szybkimi skrzydłowymi.
Dla grup dziecięcych przy

pomiarach

wytrzymałości można też stosować tzw.

Tabela w y n i k ó w T e s t u Coopera dla s p o r t o w c ó w
Płeć

Bardzo dobrze

Dobrze

Średnio

Źle

Bardzo źle

Mężczyźni

pow. 3700 m

3400-3700 m

3100-3399 m

2800-3099 m

pon. 2 8 0 0 m

Kobiety

pow. 3000 m

2700-3000 m

2400-2699 m

2100-2399 m

pon. 2 1 0 0 m

I

„Pół Coopera", czyli bieg 6 rninutc :.y, ale
też bieg na 200 m (u dzieci 8 l e t n i e .

Przelicznikiem, który pozwala ob c z y ć V 0 2 (ml • kg"' • min"') jest w z ó r :
V 0 2 max = (dystans w metrach - 504,9) :44,73 (Cooper l i

Beep Test
Jest t o wahadłowy bieg na dystarsie 20
metrów, który może być przeprowadzony zarówno w warunkach boiska sportowego, jak i hali. Próba ta znana jest
pod innymi nazwami jako „Bleep Test".
„FitnessTest" czy „Yoyo test". Najczęściej
testowani tą metodą są piłkarze, hokeiści
i rugbiści. Przebieg testu: zawodnicy biegają wahadłowo na odcinkach 20 metrowych, od linii do linii oznakowanej znacznikami, zgodnie ze słyszanym z głośnika

\

y
20m

sygnałem dźwiękowym.
przez

dy zawodnik dwukrotnie nie zdąży dobiec do wyznaczonej linii (ok. 2 metry toleran-

sygnał i co minutę się zwiększa. Każdy

cji) kończy test, a trener zapisuje ilość przebiegniętych poziomów. Często jednak t o

Tempo

biegu

regulowane

jest

odcinek minutowy, zwany „poziomem"

badany sam decyduje, kiedy kończyć test, bo nie wytrzymuje dalszej pracy (odmowa).

zawiera coraz krótsze odcinki sygnału

Typowe wersje tego testu prowadzone są z szybkością biegu ok. 8,5 km/h w pien/vszej

dźwiękowego, co zmusza badanego do

minucie i co każdą minutę t e m p o zwiększa się o 0,5 km/h.

zwiększenia tempa biegu, ponieważ w
momencie usłyszenia dźwięku musi on

W celu rejestrowania przez trenera odcinków przebytych przez ćwiczących można

znajdować się na linii. W momencie, kie-

stosować przykładowe karty testu:

PAŹDZIERNIK 2 0 1 0

31

WARSZTAT TRENERA

Na karcie testu trener zaznacza ilość ukończonych poziomów i odcinków, a obok pozioData
Poziom 1
Poziom 2
Poziom 3
Poziom 4
Poziom 5
Poziom 6
Poziom 7
Poziom 8
Poziom 9

. - Czaś
Warunki
1 2 3 4 5 67
12 34 5 67 i
1 2 3 4 5 6 7 3i
1 2 3 4 5 6 7 39
£
1 2 3 4 5 6 7 39
?
1 2 3 4 5 6 7 3i 9 10
1 2 3 4 5 6 7 3E9 10
3 9 10 1 1
1 2 3 4 5 67E
12 34 5 67 E
39 10 1 1

mu wpisuje nazwisko testowanego. Jako ciekawostkę można powiedzieć, że najlepszy
wynik w historii uzyskał turecki piłkarz Hakan Mild - 19 poziomów i 2 odcinki (źródło
www.topendsports.com).

Wynik

uzyskany

w

czyć na V 0 2 max. Kalkulator do obliczenia V 0 2

Beep-Teście

można

przeli-

max znajduje się na stronie

www.topendsports.com.
Podsumowując kwestię testowania wytrzymałościowych zdolności i predyspozycji
młodych sportowców, należy pamiętać o doborze testu i dopasowaniu go do wieku
zawodników. Przed przeprowadzeniem testów ważne jest odbycie fachowych badań
lekarskich pod kątem stanu zdrowia kandydatów do grup sportowych i oceny rozwoju i stanu funkcjonalnego.
Tabela w y n i k ó w
^vJA/ynik
Płeć

Wybitny

B. dobry

Dobry

Średni

Słaby

B. słaby

Mężczyźni

>13 poziomów

11-12

9-11

7-9

5-7

<5

Kobiety

>12 poziomów

10-12

8-10

6-8

4-6

<4

SZYBKOŚĆ, ZWROTIMOŚĆ I WYTRZYMAŁOŚĆ SZYBKOŚCIOWA
Podstawowym testem na badanie szybkości jest bieg na dystansie nie dłuższym niż 60
metrów. Mając na myśli np. grupę juniorów w piłce nożnej, można zastosować bieg
na 30 metrów. Najlepszy wynik spośród trzech prób określi nam poziom szybkości,
natomiast równie cennym pomiarem może być suma wskaźników w trzech próbach,
która będzie wykładnikiem wytrzymałości szybkościowej. Zwrotność, jako pochodną
szybkości, można mierzyć za pomocą biegu po „kopercie".
Bieg na odcinku 30 metrów
Próba ta może być przeprowadzona na dowolnej, ale mało śliskiej nawierzchni zarówno w hali, jak i na boisku. Przebieg: start następuje z pozycji wysokiej. Bieg powtarza się
trzy razy z przerwami 20 sekundowymi. Najlepsza próba - oceniamy szybkość, suma
trzech pomiarów - oceniamy wytrzymałość szybkościową.
B. dobry

Dobry

Dostateczny

Szybkość

4,0 s
i mniej

4,1 s

4,2 s

Wytrzymałość
szybkościowa

12,4 s
i mniej

12,5 s
-12,6 s

12,7 s
-12,8 s

5m

I

Bieg po „kopercie" - próba zwinności

r
32

MAGAZYN TRENERA

Test ten można przeprowadzić w sali sportowej lub na boisku, Ważne jest, aby nie
przeprowadzać go na śliskiej nawierzchni w celu uniknięcia kontuzji. Przebieg: na sygnał trenera zawodnik trzykrotnie obiega pole oznakowane znacznikami (tyczkami)
ustawionymi w kształcie koperty o wymiarach 5 metrów na 3 metry. Czas mierzony
jest stoperem z dokładnością do 1/10 s. Każdy zawodnik otrzymuje określoną liczbę
punktów: 21,0 s = 30 pkt, każda I /10 s gorzej o 2 pkt mniej (dla juniorów).
SIŁA
W pomiarze siły jako zdolności do pokonywania o p o r ó w zewnętrznych i własnego
ciała kosztem wysiłku mięśniowego należy wziąć pod uwagę siłę mięśni kończyn górnych i dolnych, mięśni brzucha i grzbietu. W treningu dzieci i młodzieży najbardziej
powszechnymi testami siły są skok w dal z miejsca, wyskok dosiężny, „pompki", podciąganie na drążku i „poziomki" na drabinkach.
Skok w dal z miejsca
Test ten nazywany jest także próbą mocy. Przebieg: testowany staje w małym rozkroku
przed linią, a następnie z półprzysiadu wykonuje skok w dal, odbijając się obunóż, wy-

WARSZTAT TRENERA

tonując

w p i e w zamach ramion oburącz. Z a w o d n i k wykonuje test trzykrotnie. Liczy

się najlepszy wynik. Pomiar liczony jest od końca stopy, która jest bliżej linii wybicia,
D o wykonania tej próby można użyć specjalnych mat z narysowaną skalą metryczną.
P r z y k ł a d o w y s c h e m a t oceny s k o k u w dal z m i e j s c a dla dzieci klas 1 - 3
Klasa

P o z i o m w y k o n a n i a próby
Płeć
Minimalny

Dostateczny

Dobry

B. d o b r y

Wysoki

Wybitny

Dziewczęta

do 110

111-130

131-166

167-183

184-201

od 202

Chłopcy

do 128

129-147

148-173

174-192

193-211

od 212

Dziewczęta

do 114

115-134

135-170

171-188

189-204

od 205

Chłopcy

do 139

14 0 - 1 5 8

159-184

185-203

204-222

od 223

Dziewczęta

do 117

118-136

137-172

173-189

190-205

od 206

Chłopcy

do 150

151-159

160-195

196-207

208-236

od 237

I

11
II

II II II

Wyskok dosiężny
Innym pomiarem mocy jest wyskok dosiężny. Próba ta, stosowana w teście Ulatowskiego, służy pomocą w wielu dyscyplinach. Przebieg: pod zawieszoną na ścianie tablicą
z podziałką centymetrową znakuje się równolegle do ściany dwie linie w odległości
10 cm i 15 cm. Ćwiczący staje twarzą do tablicy nie bliżej niż linia 10 cm od ściany.
Stojąc na całych stopach (bez wznoszenia się na palce), zawodnik wyciąga ramię maksymalnie do góry i dotyka tablicy palcami umaczanymi uprzednio w białej kredzie lub
wodzie. Odczyt w centymetrowej skali na tablicy stanowy wartość wyjściową. Następnie stojąc bokiem do ściany przy linii oddalonej o 15 cm o d ściany, wykonuje się wyskok poprzedzony przysiadem z przedmachem rąk, dotykając palcami tablicy w możliwie najwyższym miejscu. Różnica w pomiai^e między górnymi śladami wykonanymi
w pozycji stojącej i w wyskoku, daje różnicę w centymetrach. Próba wykonywana jest
w dwukrotnie z przen/vą 1-5 minut. Liczy się wynik lepszy.

Podciąganie na drążku
Jest t o próba mierząca siłę względną kończyn górnych i barków. Przebieg: dla dzieci
można wykorzystać krzesło w celu łatwiejszego dosięgnięcia drążka (drążek musi być
na tyle wysoko, aby badany mógł wykonać swobodny zwis na drążku). Ćwiczący przechodzi do zwisu na drążku (podchwyt lub nachwyt) i podciąga się na nim. Prawidłowo
wykonana próba t o podciągnięcie się na wysokość podbródka. Próba jest wykonywana jeden raz, a kończy się w momencie, kiedy testowany podciągnie się niżej, niż do
wysokości podbródka lub zrobi przerwę wynoszącą 2 sekundy lub dłuższą. Należy
zwrócić uwagę, aby podciągnięcia odbywały się wolno, a nie zrywami.Testten wchodzi
w skład Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej. Wyniki w postaci punktów
można odczytać ze specjalnych tabel MTSP
P r z y k ł a d o w a ocena w y s k o k u d o s i ę ż n e g o dla c h ł o p c ó w w w i e k u 1 0 - 1 2 lat
Punkty
Wiek
Poniżej 4

4-6

8-10

12-14

16-18

20

10

do 15 c m

16-20 cm

2 1 - 2 6 cm

2 7 - 3 0 cm

31-35 cm

od 36 c m

11

do 18 c m

19-23 cm

2 4 - 2 9 cm

30-33 cm

3 4 - 3 8 cm

od 39 c m

12

do 20 cm

21-25 cm

2 6 - 3 0 cm

3 1 - 3 6 cm

3 7 - 4 0 cm

od 41 c m

BIBLIOGRAFIA
J. Bergier: Piłka Nożna Dzieci i Młodzieży.
W

Szyngiera, ICBibrzycki: Piłka Nożna

i Młodzieży, AWF Katowice

Dzieci

1994

J. Talaga: Piłka Nożna. Sprawność Fizyczna Spec-

W kolejnym numerze „Magazynu Trenera" przedstawimy testy oceniające koordynację

jalna.Testy, Zysk i spółka Wydawnictwo

ruchową zawodników

T. Ulatowski:Teoria i Metodyka Sportu. Sport i Turystyka, Warszawa

2006

1981

www.topendsports.com
Tekst: Jarosław Jabłoński

PAŹDZIERNIK 2 0 1 0

33


testy prygot ogln.pdf - page 1/4
testy prygot ogln.pdf - page 2/4
testy prygot ogln.pdf - page 3/4
testy prygot ogln.pdf - page 4/4

Related documents


testy prygot ogln
testy wytrzyma o ci
gibkosc fr10
testy szybko ci
testy si y
testy koordynacji


Related keywords