PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contacttesty szybkości .pdfOriginal filename: testy szybkości.pdf

This PDF 1.3 document has been sent on pdf-archive.com on 11/02/2012 at 18:58, from IP address 95.160.x.x. The current document download page has been viewed 1818 times.
File size: 991 KB (5 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


R

ozróżniamy elementarne oraz
kompleksowe formy szybkości.

Elementarne

formy

to:

szybkość reakcji, szybkość pojedynczego
ruchu oraz szybkość ruchów cyklicznych.
Przy ocenie poziomu wytrenowania
szybkości najczęściej stosuje się biegi
na odcinkach do 60 metrów. W sportach

'^mgr

\

t

technicznych typu szermierka, tenis czy
tenis stołowy częste zastosowanie mają
testy oceniające szybkość kończyn i reakcji prostych, jak na przykład test reakcji
prostej, tzw. „drop ruler test" - test upadającej linijki czy test „plate tapping test
PLT" - test stukania w krążki, będący
sprawdzianem szybkości cyklicznych ruchów. Warto pamiętać, że poprawa wyników w kształtowaniu szybkości w dużej
mierze zależy od sprawności układu nerwowego, a szybkość działania mięśni
.uwarunkowana jest w dużej mierze od
przepływu impulsu z mózgu do układu
ruchu. Dlatego istotnym elementem kontroli tej zdolności motorycznej jest testowanie

poszczególnych

elementarnych

form szybkości, jakimi są szybkość reakcji,
szybkość pojedynczego ruchu i szybkość
ruchów cyklicznych.

W przygotowaniu kondycyjnym młodych sportowców bardzo istotne znaczenie
ma kształtowanie a następnie kontrola szybkości. Szybkość określa zdolność
człowieka do wykonywania ruchów w najmniejszych odcinkach czasu
dla danych warunków.

MAGAZYN TRENERA

5

M T

WARSZTAT TRENERA

BIEG NA ODCINKU
10-60 METRÓW
Biegi na odcinkach od 10 do 60 m są typowymi testami mierzącymi szybkość w wielu dyscyplinach sportu.
Cel testu: osiągnięcie maksymalnego przyspie-

mając obie stopy za linią startu. Na sygnał trenera zawodnik biegnie

szenia i jego utrzymanie.

do wyznaczonej linii, na której jest dokonywany pomiar czasu biegu.

Adresat testu:

Jeśli istnieje możliwość zainstalowania fotokomórki, wtedy można

• sprinterzy i zawodnicy sportów drużynowych,

mierzyć odcinki pośrednie, np.: 5,10,15, 20, 25 m itd. Taki pomiar daje

• sportowcy dyscyplin, w których szybkość

obraz tego, który zawodnik posiada najlepsze przyspieszenie w pierwszym odcinku biegu, a który rozpędza się później. Jest to ważne mię-

biegu odgrywa istotną rolę,
• młodzież szkolna.

dzy innymi na wczesnym etapie specjalizacji w piłce nożnej, kiedy tre-

Przebieg testu: testy biegowe na krótkich od-

ner może ocenić, który zawodnik ma najlepsze predyspozycje do peł-

cinkach należy przeprowadzać po dobrze prze-

nienia roli napastnika, skrzydłowego itp.

prowadzonej rozgrzewce w celu zminimalizo-

Rejestracja i interpretacja wyników: w testach tego typu, oprócz

wania ryzyka kontuzji naderwania lub zerwa-

pomiaru szybkości przebycia całego odcinka i możliwości porównania

nia włókien mięśniowych i podobnych urazów.

wyników, często mierzy się międzyczasy. I tak, na przykład w biegu

Testowany zawodnik startuje z pozycji wysokiej,

na 60 metrów wykonuje się pomiar pierwszych 10 metrów biegu,
otrzymując wynik przyspieszenia, a czasy uzyskane na odcinkach

Przykładowe normy dla sportowców australijskich

Wyniki biegu na 3 5 m (w sekundach)
ocena

mężczyźni

bardzo dobra

< 4.80

dobra

4.80-5.09

5.30-5.59

średnia

5.10-5.29

5.60-5.89

dostateczna

5.30-5.60

5.90-6.20

słaba

> 5.60

Źródło: www.topendsport.com i

6

Nr 13 grudzień 5 0 1 1

kobiety
< 5.30

> 6.20

30-60 metrów, kiedy zawodnik jest w ruchu, wskazują na prędkość
maksymalną w trakcie biegu. Przy przeprowadzaniu testów tego typu
należy brać pod uwagę warunki biegu (najlepsza jest bieżnia lekkoatletyczna) i warunki pogodowe (różnice wyników przy dużym wietrze).

WARSZTAT TRENERA

M T

TEST IMA 30 METRÓW
OCENIAJĄCY SZYBKOŚĆ
I WYTRZYMAŁOŚĆ SZYBKOŚCIOWA
Wydłużenie fazy szybkości maksymalnej w trakcie próby szyb-

Adresat testu: piłkarze nożni i dyscypliny pokrewne.

kości prowadzi do specyficznego kompleksu sprawności moto-

Przebieg testu: bieg na 30 m z wysokiego startu.

rycznej - wytrzymałości szybkościowej.

Powtarza się trzy razy z przerwami 20 sekund. Najlepsza
próba: oceniamy szybkość. Wytrzymałość szybkościową

Cel testu: ocena dwóch składowych: szybkości i wytrzymało-

ocenia się według sumy wskaźników w trzech próbach.

ści szybkościowej.

Rejestracja i interpretacja wyników:

Ocena szybkości

Ocena wytrzymałości szybkościowej

(wyniki a d e k w a t n e dla juniorów) w sekundach
Bardzo dobry

4,0 i mniej

12,4 i mniej

Dobry

4,1

12,5 do 12,6

Dostateczny

4,2 i więcej

12,7 do 12,8

j

TEST NA 40 METRÓW
Podobnym testem badającym te same składowe jest test

Przebieg testu: badany zawodnik wykonuje rozbieg z pozycji

na 40 m stosowany w drużynach seniorskich. Jest on często

wysokiej na odcinku 5 metrów i od tego miejsca asystent trene-

stosowany jako test szybkości i wytrzymałości szybkościowej

ra włącza stoper. Po przebyciu 40 metrów „czystego" biegu

przed okresem przygotowawczym I po nim.

trener dokonuje pomiaru czasu i zapisuje wynik. Ze względu
na to, że każda próba powinna być przeprowadzona na pełnym

Cel testu:

wypoczynku, zaleca się po każdym biegu 5-minutową przerwę.

• kontrola progresu

Ilość powtórzeń nie jest określona, ale przy wydłużaniu się cza-

szybkości i wytrzymałości

sów należy test przerwać, gdyż wtedy następuje już pomiar

szybkościowej

wytrzymałości specjalnej.w procesie treningowym,
• wyznaczenie typów
zawodnika „szybkościowca
i „wytrzymałościowca".

5 m
rozbieg40 m
bieg

j

meta
T

Rejestracja i interpretacja wyników: wyniki prób zapisujemy w tabeli.

Nazwisko
zawodnika

Próba I

Próba II Próba III

Próba IV

Próba V

Próba VI

Próba VII

Średnia

A
B
C
Najlepsze wyniki w pierwszych 3 seriach

Dzięki temu testowi, oprócz aspektu selekcyjnego

wskazują, że zawodnik A jest typem

w prowadzonej grupie, trener ma możliwość do-

„szybkościowca".

konania specjalizacji w odniesieniu do predyspoNajlepsze wyniki w próbach V, VI i VII

zycji wysiłkowych zawodników. Jest wtedy łatwiej

wskazują, że zawodnik C jest-typem

ocenić przydatność danego gracza do poszcze-

„wytrzymałościowca".

gólnych pozycji.

MAGAZYN TRENERA

7

M T

WARSZTAT TRENERA

PLATE TAPPING TEST

TEST STUKANIA W KRĄŻKI)
EUROFIT (The

P r z e b i e g t e s t u : stół, na którym p r z e p r o w a d z a n a jest ta próba, powi-

Fitness Test Battery), który został

nien b y ć u s t a w i o n y na takiej wysokości, a b y b a d a n y m ó g ł stać swo-

Test t e n w c h o d z i
Eurofit

Physical

w skład testu

o p r a c o w a n y przez R a d ę Europy w celu standaryzacji

b o d n i e przed krążkami. D w a żółte krążki u ł o ż o n e są w odległości

w y n i k ó w z w y c h o w a n i a f i z y c z n e g o w szkołach kra-

80 c m o d siebie, p r z y m o c o w a n e d o stołu, a prostokąt leży w środku

j ó w Unii Europejskiej i jest p o w s z e c h n i e s t o s o w a n y

p o m i ę d z y krążkami. B a d a n y układa w o l n ą rękę (tę, która nie bierze

o d 1988 r. w w i e l u p a ń s t w a c h .

udziału w teście) na prostokącie, a d r u g ą (testowaną) przekłada jak
najszybciej n a d d r u g ą ręką, d o t y k a j ą c na przemian raz j e d n e g o , a raz

C e l t e s t u : oznaczenie szybkości reakcji i koordynacji

d r u g i e g o krążka. Cały test t r w a d o m o m e n t u , kiedy b a d a n y w y k o n a

k o ń c z y n g ó r n y c h (istnieje o d m i a n a dla k o ń c z y n dol-

25 cykli stuknięć na każdym krążku ( w sumie 50).

nych).

Rejestracja i interpretacja wyników:

A d r e s a t t e s t u : dzieci i młodzież szkolna, s p o r t o w c y

w y n i k i e m jest czas trwania cyklu mierzony

dyscyplin t e c h n i c z n y c h , w których szybkość koń-

stoperem. Próbę w y k o n u j e się dwukrotnie,

c z y n g ó r n y c h ma duże znaczenie.

a p o d u w a g ę bierze się lepszy w y n i k mierzony

Wymagany sprzęt:

z dokładnością d o 0,1 sekundy.

stół o r e g u l o w a n e j wysokości,
okrągłe krążki w kolorze

Wyniki testu stukania w krążki z podziałem na kategorie wiekowe (w sekundach)

ż ó ł t y m o średnicy 20 c m

Wiek Bardzo słaby

(najlepiej g u m o w e ) ,
prostokąt o w y m i a r a c h
3 0 x 2 0 cm,
stoper.

12
i

Słaby

Zadowalający

Dobry

Bardzo Dobry Wybitny

> 16,7

16,7-15,3 :

15,4-14

13,9-13

12,9-12,3

13

> 15,6

15,6-14,3 i

14,2-13,1

13-12

11,9-11,3

< 12,3

14

> 13,9

13,9-12,9

12,8-12,1

12-11,2

11,1-10,5

15

> 12,5

12,5-11,9

11,8-11

10,9-10,3

10,2-9,7

< 9,7

16

> 12,4

12,4-11,6

11,5-10,5

10,4-9,8

9,7-9,3

< 9,3

I

<113

!

< 10,5

Źródło: Eurofit Physical Fitness Test Battery (Rada Europy 1988)

BIEG WAHADŁOWY
no X 5 M
Bieg w a h a d ł o w y na o d c i n k u 5 m należy p o d o b n i e jak
opisany w y ż e j test PLT d o testu EUROFIT.
C e l t e s t u : ocena szybkości i zwinności.
A d r e s a t t e s t u : dzieci i młodzież szkolna.
P r z e b i e g t e s t u : b a d a n y na sygnał „start" b i e g n i e jak najszybciej d o drugiej linii odległej o 5 m i wraca, przekraczając

M


- I•

5m

Przy w y k o n y w a n i u t e g o testu należy p a m i ę t a ć o d o b r y m

o b y d w i e linie stopami. O d l e g ł o ś ć t ę p o k o n u j e 10 razy. Test

o b u w i u z a n t y p o ś l i z g o w ą p o d e s z w ą (w p r z y p a d k u wyko-

p r z e p r o w a d z a się raz, a w y n i k p o d a j e się z d o k ł a d n o ś c i ą d o

n y w a n i a na sali gimnastycznej).

0,1 sekundy.

Rejestracja i interpretacja wyników:
Wyniki biegu w a h a d ł o w e g o 1 0 x 5 m z podziałem na kategorie wiekowe (w sekundach)

Wiek

Bardzo słaby

Słaby

Zadowalający

Dobry

Bardzo Dobry

Wybitny

12

> 22,8

22,8-21,7

21,7-20,9

20,9-20,1

20,1-19,5

< 19,5

21,6-20,6

20,6-19,5

19,5-18,8

< 18,8

13

> 22,6

22,6-21,6

14

> 21,9

21,9-21,4

2M-20.2

20,2-19,4

19,4-18,3

< 18,3

15

>21,6

21,6-20,4

20,4-19,5

19,5-18,7

18,7-18,1

< 18,1

16

>21,3

21,3-19,9

19,9-18,9

18,9-17,9

17,9-17,4

< 17,4

' "•

Źródło: Decock & Demeestere, 1999

o

Nr 13 grudzień 2 0 1 1

WARSZTAT TRENERA

M T

TEST C Z A S U REAKCJI
CTHE CROP RULER TES"!
lO
CM
'

IX!
«
Vf
CM
>*n

csi
oj

Czas reakcji prostej jest mierzony od momentu po-

a palcem wskazującym sprawniejszej ręki badanego.

wstania impulsu nerwowego w ośrodkowym układzie

Zadaniem testowanego jest złapanie zwolnionej przez

ruchowym do momentu zaistnienia czynności rucho-

trzymającego linijkę w możliwie najkrótszym czasie.

wej. W dużej mierze jest uzależniony od czynników

Asystent odczytuje wynik, którym jest odległość od-

wrodzonych, czyli od szybkości przebiegu impulsu po

czytana w miejscu, w którym badany złapał linijkę.

włóknach nerwowych. Testem oceniającym tę reakcję

Rejestracja i interpretacja wyników:

jesttzw. Drop RulerTest, czyli ..test upadającej linijki".

Szybkość reakcji oblicza się z algorytmu:

CM

i Cel testu: pomiar czasu reakcji sportowca
CM

O

"CM

d = v t + y2 a t

Adresat testu: sprinterzy i zawodnicy
dyscyplin, w których czas reakcji na

gdzie: d - dystans w cm,

bodziec jest bardzo ważny.

v - prędkość początkowa = 0

W y m a g a n y sprzęt: linijka o długości

a - przyspieszenie równe

od 30 cm do 1 m.

sile grawitacji = 9,81 m/s

Przebieg testu: linijka jest trzymana przez

t - czas w m/s

osobę przeprowadzającą test lub jego

Należy obliczyć d = vt+Viat, aby otrzymać

asystenta tak, aby początek linijki (0 cm na

algorytm dla t.

miarce) znajdował się między kciukiem

Ponieważ v = 0, stąd vt = 0, dlatego
algorytm dla t = (2d/a)

LT>

- CTi
- CO
.

• to
• ir>
• sr
• K»
• Ol

= — o

Odległość

Czas

w cm

w milisekundach

1

0,45

2

0,64

3

0,78

4

0,90

5

1,01

6

1,11

7

1,19

8
9

Przykład:
Zawodnik łapie linijkę na 9. centymetrze.
D = 9 cm
t = (2*9/9.81)
t = 1.35 m/s-wynik szybkości reakcji badanego
Aby zaoszczędzić czas i uniknąć obliczeń matematycznych,
można posłużyć się tabelami i przeliczyć wynik
z linijki na milisekundy:
Czas

Odległość

1,28

w milisekundach

w cm

1,35

0,2

0,20

10

1,43

0,4

0,78

11

1,50

0,6

1,77

U

1,56

0,8

_3J4_

13

1,63

1,0

4,91

14

1,69

1,2

7,06

15

1,75

1,4

9,61

16

1,81

1,6

12,56

17

1,86

1,8

15,89

18

1,92

2,0

19,62

19

1,97

2,2

23,74

20

2,02

2,4

28,25

A

AA
A
J

JĘK

Źródło: www.pponline.co.uk

Bibliografia:
Raczek J..Szkolenie dzieci i młodzieży w systemie sportu wyczynowego, AWF Katowice 1986.
Szyngiera W, Bibrzycki K., Piłka Nożna Dzieci i Młodzieży, AWF Katowice 1994.
Kwiatkowski M., Borek D., Żukowski N., Normy Klasyfikacyjne Czasów Reakcji Dla.Grjjpy Sportowców, www.cos.pl
Mackenzie B., 101 Evaluation Performance Tests, Electric Word 2005.
www.pponline.co.uk
www.homeware.be

JAROSŁAW JABŁOŃSKI

www.topendsports.com

MAGAZYN TRENERA

7


Related documents


regulamin e
regulamin zaj sportowych
destinysnajperki 1
regulamin akademia sandecja
najpowszechniejsze paskudne kamsta kt re telewizyjni1681
pismo stojaki rowerowe kopia


Related keywords