PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactWOS Podstawy prawa (wersja wstępna) .pdfOriginal filename: WOS - Podstawy prawa (wersja wstępna).pdf
Title: WOS - Podstawy prawa
Author: Damian Mury

This PDF 1.3 document has been generated by Pages / Mac OS X 10.7.3 Quartz PDFContext, and has been sent on pdf-archive.com on 04/03/2012 at 20:13, from IP address 109.74.x.x. The current document download page has been viewed 2574 times.
File size: 306 KB (3 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


1. Pojęcie prawa, normy prawnej i przepisu prawnego
W skład norm społecznych wchodzą:
normy prawne, moralne, obyczajowe, normy wew. organizacji politycznych
Prawo (ujęcie przedmiotowe) - zbiór norm(zasad) ustalonych lub uznanych za słuszne
przez państwo i zabezpieczone przymusem państwowym.
Prawo (ujęcie podmiotowe) - zbiór uprawnień przyznawanych jednostce przez
obowiązujące akty normatywne (np. konstytucje), służących zabezpieczeniu jej interesów i
dających jej pewną swobodę działania
Norma prawna - reguła postępowania, która bezpośrednio nakazuje określonym
adresatom, by w danej sytuacji zachowywali się w wyznaczony sposób.
Normy prawne pochodzą zawsze od władzy państwowej i są zagwarantowane przymusem
państwowym.
Przepis prawny - zapis normy prawnej
Za przepis uważa się każdy akt prawny, w tym: artykuł, paragraf, punkt.
Norma prawna zawiera: (Koncepcja trójczłonowa)
- Hipotezę: określa sytuacje do której się odnosi
- Dyspozycję: wskazuje obowiązujący w danej sytuacji sposób zachowania ( co jest
dozwolone, a co zakazane)
- Sankcję: określa konsekwencje za nieprzestrzeganie normy
Temida - personifikacja prawa (bezstronności, sprawiedliwości)
Temida była przedstawiana z rogiem obfitości, z wagą i mieczem; niekiedy z opaską na
oczach (stąd ślepa Temida, ślepe prawo).

Copyright Damian Mury©

2. Funkcje i zadania PRAWA

- funkcja regulacji życia społecznego: prawo zapewnia obywatelom poczucie
bezpieczeństwa oraz wpływa na stabilizacje stosunków społecznych. Utrwala istnienie
ładu społecznego.
- funkcja wychowawcza: prawo wpływa na kształtowanie trwałych motywacji
pozytywnych zachowań, jak np. przestrzeganie przepisów ruchu drogowego
- funkcja dystrybucyjna: prawo reguluje tworzenie zasad dystrybucji(rozdziału)
pożądanych dóbr społecznych oraz gwarantuje ten rozdział. Funkcja ta dotyczy głównie
prawa administracyjnego i cywilnego
- funkcja represyjna: prawo wymierza kary za przestępstwa. Kara ma działać
odstraszająco na sprawców czynów zabronionych.
- funkcja kulturotwórcza: prawo jest czynnikiem integrującym ludność żyjącą w danym
państwie. Wychowanie w duchu poszanowania instytucji i norm prawnych stwarza
gwarancję utrzymania ciągłości historycznej narodu i jego państwa. Społeczna
znajomość podnosi poziom kultury, między innymi kultury politycznej.

Copyright Damian Mury©

3. Prawo naturalne a stanowione

Podział Prawa

Prawo Naturalne

Prawo Stanowione

- Prawo naturalne: zbiór norm, które obowiązują całe społeczeństwo i władzę
państwową, bez względu czy są one przez władzę ustanowione i uznawane
- Prawo stanowione (pozytywne): zbiór norm ustanowionych lub uznanych przez
władzę, obowiązujące w danym państwie i zagwarantowane przymusem

Dobre prawo to prawo stabilne, które nie działa wstecz, jest przejrzyste, zapewnia
człowiekowi poszanowanie i ochronę jego praw oraz bezpieczeństwo.

Copyright Damian Mury©


WOS - Podstawy prawa (wersja wstępna).pdf - page 1/3
WOS - Podstawy prawa (wersja wstępna).pdf - page 2/3
WOS - Podstawy prawa (wersja wstępna).pdf - page 3/3

Related documents


wos podstawy prawa wersja wst pna
konkurs rymowanka
post powanie s dowo administracyjne
zdob d z nami malbork regulamin konkursu
1
cv damian error 1


Related keywords