WOS Podstawy prawa (wersja wstępna) .pdf

File information


Original filename: WOS - Podstawy prawa (wersja wstępna).pdf
Title: WOS - Podstawy prawa
Author: Damian Mury

This PDF 1.3 document has been generated by Pages / Mac OS X 10.7.3 Quartz PDFContext, and has been sent on pdf-archive.com on 04/03/2012 at 20:13, from IP address 109.74.x.x. The current document download page has been viewed 2839 times.
File size: 306 KB (3 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


WOS - Podstawy prawa (wersja wstępna).pdf (PDF, 306 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


1. Pojęcie prawa, normy prawnej i przepisu prawnego
W skład norm społecznych wchodzą:
normy prawne, moralne, obyczajowe, normy wew. organizacji politycznych
Prawo (ujęcie przedmiotowe) - zbiór norm(zasad) ustalonych lub uznanych za słuszne
przez państwo i zabezpieczone przymusem państwowym.
Prawo (ujęcie podmiotowe) - zbiór uprawnień przyznawanych jednostce przez
obowiązujące akty normatywne (np. konstytucje), służących zabezpieczeniu jej interesów i
dających jej pewną swobodę działania
Norma prawna - reguła postępowania, która bezpośrednio nakazuje określonym
adresatom, by w danej sytuacji zachowywali się w wyznaczony sposób.
Normy prawne pochodzą zawsze od władzy państwowej i są zagwarantowane przymusem
państwowym.
Przepis prawny - zapis normy prawnej
Za przepis uważa się każdy akt prawny, w tym: artykuł, paragraf, punkt.
Norma prawna zawiera: (Koncepcja trójczłonowa)
- Hipotezę: określa sytuacje do której się odnosi
- Dyspozycję: wskazuje obowiązujący w danej sytuacji sposób zachowania ( co jest
dozwolone, a co zakazane)
- Sankcję: określa konsekwencje za nieprzestrzeganie normy
Temida - personifikacja prawa (bezstronności, sprawiedliwości)
Temida była przedstawiana z rogiem obfitości, z wagą i mieczem; niekiedy z opaską na
oczach (stąd ślepa Temida, ślepe prawo).

Copyright Damian Mury©

2. Funkcje i zadania PRAWA

- funkcja regulacji życia społecznego: prawo zapewnia obywatelom poczucie
bezpieczeństwa oraz wpływa na stabilizacje stosunków społecznych. Utrwala istnienie
ładu społecznego.
- funkcja wychowawcza: prawo wpływa na kształtowanie trwałych motywacji
pozytywnych zachowań, jak np. przestrzeganie przepisów ruchu drogowego
- funkcja dystrybucyjna: prawo reguluje tworzenie zasad dystrybucji(rozdziału)
pożądanych dóbr społecznych oraz gwarantuje ten rozdział. Funkcja ta dotyczy głównie
prawa administracyjnego i cywilnego
- funkcja represyjna: prawo wymierza kary za przestępstwa. Kara ma działać
odstraszająco na sprawców czynów zabronionych.
- funkcja kulturotwórcza: prawo jest czynnikiem integrującym ludność żyjącą w danym
państwie. Wychowanie w duchu poszanowania instytucji i norm prawnych stwarza
gwarancję utrzymania ciągłości historycznej narodu i jego państwa. Społeczna
znajomość podnosi poziom kultury, między innymi kultury politycznej.

Copyright Damian Mury©

3. Prawo naturalne a stanowione

Podział Prawa

Prawo Naturalne

Prawo Stanowione

- Prawo naturalne: zbiór norm, które obowiązują całe społeczeństwo i władzę
państwową, bez względu czy są one przez władzę ustanowione i uznawane
- Prawo stanowione (pozytywne): zbiór norm ustanowionych lub uznanych przez
władzę, obowiązujące w danym państwie i zagwarantowane przymusem

Dobre prawo to prawo stabilne, które nie działa wstecz, jest przejrzyste, zapewnia
człowiekowi poszanowanie i ochronę jego praw oraz bezpieczeństwo.

Copyright Damian Mury©


Document preview WOS - Podstawy prawa (wersja wstępna).pdf - page 1/3

Document preview WOS - Podstawy prawa (wersja wstępna).pdf - page 2/3
Document preview WOS - Podstawy prawa (wersja wstępna).pdf - page 3/3

Related documents


wos podstawy prawa wersja wst pna
pytania na sprawdzian z prawoznawstwa
post powanie s dowo administracyjne
zdob d z nami malbork regulamin konkursu
konkurs rymowanka
prawo ochrony rodowiska

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file WOS - Podstawy prawa (wersja wstępna).pdf