cardinal chronology .pdf

File information


Original filename: cardinal chronology.pdf
Title: cardinal chronology
Author: Admin

This PDF 1.4 document has been generated by Adobe PageMaker 7.0 / Acrobat Distiller 7.0 (Windows), and has been sent on pdf-archive.com on 17/03/2012 at 12:36, from IP address 202.164.x.x. The current document download page has been viewed 1465 times.
File size: 39 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


cardinal chronology.pdf (PDF, 39 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


I¿Zn\mƒ tPmk^v ]mtd°m´n¬: Hc\pkvacWw
1969 am¿®v 28˛mw XobXnbmWv {it≤bamb B PohnXw Bcw`n°p∂Xv {ioi¶cs‚
P∑tZiamb ImeSn°SpØp≈ InSßqcn¬ \n∂mWv. 1912 G{]n¬ H∂n\mWv C´nb®≥ F∂
A]c\maØm¬ Adnbs∏´ncp∂ I¿Zn\mƒ P\n®Xv. C´ocm Geoiz ZºXnIfpsS \memasØ
]p{X\mbn´mbncp∂p At±lØns‚ P\\w. A¶amen thßq¿, aqfn°pfw F∂o ÿeßfn¬
{]mYanI hnZym`ymkw \n¿hln®Xn\ptijw A¶amen sk‚ v tPmk^vkv anUn¬ kvIqfnepw
Bephm sk‚ v tacokv sslkvIqfnepw ]T\w ]p¿Ønbm°n. 1930˛¬ FdWmIpfw XncplrZb
s]‰nskan\mcnbn¬ tN¿∂p ]ptcmlnX ]T\w Bcw`n®p. 1933 P\phcnbn¬ Im≥Un t]∏¬
skan\mcnbn¬ Abbv ° s∏´p ssZhimkv { XØnepw XXzimkv { XØnepw {]ikv X hnPbw
Icÿam°n 1939˛BKÃp amkw 24˛mw XobXn Im≥Unbn¬ h®p sshZnI\mbn A`ntjIw
sNøs∏´p.
sshZnI\mbn BZyw tkh\w sNbvXXp Rmd°¬ ]≈nbnse AknkvtX¥n Bbn´mWv.
1941˛¬ At±lw Im≥Unbnte°v D]cn]T\m¿∞w t]mbn. AhnsS tUmIvStd‰p {]ikvXambn
Icÿam°nbXn\p tijw ]dhq¿ AknkvtX¥nbmbpw NpWßpwthen, amdºn≈n F∂o
CShIIfnse hnImcnbmbpw s]cpam\q¿ ]≈nbpsS NpaXeIƒ \n¿hln®psIm≠p Xs∂
{]ikvXamw hn[w _n.F _ncpZw t\Sn. 1947˛¬ kXyZo]w ]{Xm[n]cmbn \nbanX\mbn. tIcf
ss{Ikv X hcpsS {]nbwIcamb {]kn≤oIcWambn kXyZo]w amdnbXp I¿Zn\mfns‚
]{Xm[n]XyImeØv BWv. kXyZo]w ]{Xm[n]¿ Bbncn°ptºmƒ BWv At±lw sa{Xm≥
ÿm\tØbv°v Db¿Øs∏Sp∂Xv. 1953 HIvtSm_¿ 28˛\p ]uckvXy XncpkwLØns‚ A∂sØ
sk{I´dnbmbncp∂ I¿Zn\mƒ Sn cmMvv tIcfw kμ¿in® 1953 \hw_¿ 11 \p BWv ]mtd°m´n¬
sa{Xm\mb hnhcw {]Jym]n°s∏´Xv. 1953 \hw_¿ 30˛\v sk‚ v B≥{Uqkns‚ Xncp\mfn¬
I¿Zn\mƒ Sn cmMv ]mtd°m´nens\ sa{Xm\mbn hmgn®p. ""\o Iev]n°p∂Xp sNøphm\p≈
A\p{Klw XctW'' F∂ hn. AKkvXot\mkns‚ hmNIw ap{ZmhmIyambn Xncs™SpØpsIm≠v
ssZhØn\p Xs∂ kpºq¿Wambn ka¿∏n°pIbmWv At±lw sNbvXXv.
FdWmIpfw sa{Xmt∏meoØmbpsS klmb sa{Xm≥ F∂ \nebn¬ At±lw B¿®p_nj]v
AKÃn≥ I≠Øn¬ Xncpta\nbpsS hnizkvX klNmcnbmbn. hnImcn P\d¬ F∂ \nebnepw
]n∂oSp I≠Øn¬ Xncpta\n A¥cn®t∏mƒ AUvan\nkvt{S‰¿ F∂ \nebnepw {]h¿Øn®p
_nj]v ]mtd°m´nens\ 1956 Pqsse 20 \p FdWmIpfw AXncq]XbpsS sa{Xmt∏meoØ Bbn
]{¥≠mw ]obpkv ]m∏ \nban®p.
tIcf k`m Ncn{XØnse ]e kp{][m\ kw`h߃°pw At±lØns‚ `cWImew km£yw
hln®n´p≠v. IpSntb‰°mcmb ae_mdnse k`mwK߃°pth≠nbp≈ Xet»cn cq]Xm ÿm]\w,
Nß\mt»cn AXncq]XbpsS sXt° AXr¿Øn I\ymIpamcn hsc hnIk∏n°¬, Xr»q¿
cq]XbpsS ]cn[nbn¬ tImbºØq¿ Xq]Xm {]tZißfpw Xet»cn cq]XbpsS AXrØnbn¬
ssakq¿ awKem]pcw cq]Xm {]tZi߃ Dƒs∏Spج F∂nh FSpØp]dtb≠hbmWv.
Nß\mt»cn cq]Xsb AXncq]Xbmbn Db¿ØnbXpw FdWmIpfw AXncq]Xsb hn`Pn®p
tImXawKew cq]Xbv°p P∑w \¬InbXpw Cu ImeL´Øn¬ Xs∂bmWv.
]mtd°m´n¬ ]nXmhns‚ ImeØv AXncq]XbneqS\ofw PmXnaXt`Zat\y At\Iw
kmaqly{]h¿Ø\߃ \S∂n´p≠v.1965˛apX¬ AXncq]Xbn¬ {]h¿Øn°p∂ tkhv F ^manen
]≤XnbneqsS At\Imbncßsf Zmcn{ZyØn¬ \n∂p IcIb‰m≥ km[n®n´p≠v. 25 Bip]{XnIfpw
11 Unkvs]≥kdnIfpw ÿm]n®psIm≠p s]mXp P\ßfpsS BtcmKy kwc£WImcyØn¬
I\Ø kw`mh\bmWv FdWmIpfwAXncq]XbpsS Cu kmcYn \evInbn´p≈Xv.

2
km¿h{XnI k`bpsS hf¿®bv°p I¿Zn\mƒ ]mtd°m´n¬ \n¿hln®n´p≈ tkh\w
Ncn{XØn\p ad°m≥ Ignbn√. temIØns‚ Xs∂ `mhn°p cq]w \evInb c≠mw hØn°m≥
Iu¨knen¬ ]s¶SpØp [ocamb {]kvXmh\Iƒ sNbvXpsIm≠p Xs‚ km∂n≤yw {]ISam°n.
1969 am¿®v 28˛m\p I¿Zn\mƒ ÿm\tØbv°p Db¿Øs∏´t∏mƒ ]mtd°m´n¬ ]nXmhn\p
BtKmf k`bpsS KXnhnKXnIƒ \nb{¥n°p∂Xn¬ `mK`m°mI\p≈ Ahkchpw e`n®p.
am¿]m∏amsc Xncs™Sp°m\p≈ tIm¨t¢hn¬ c≠p {]mhiyw ]s¶Sp°m\pw At±lØn\p
Ahkcap≠mbn. c≠mw hØn°m≥ Iu¨knens‚ cq]tcJ Xømdm°nb {]nt∏m´dn IΩoj\wKw,
]uckvXy k`IfpsS s]m¥n^n°¬ IΩoj≥ AwKw, kotdm ae_m¿ k`bnse sa{Xmt∏meoØ
F∂ \nebn¬ A¥¿t±iob _nj]vkv kn\Unse ÿncmwKw, ]uckvXy XncpkwLØns‚
I¨kƒ´¿, bqWn‰n sk{I´dntb‰v AwKw, Hmdnbs‚¬ Im\m≥ tem IΩoj≥ AwKw, ]uckvXy
Im\≥tem IΩoj≥ {]knU‚ v F∂o At\Iw ÿm\ßfn¬ Ccp∂p kvXpXy¿l tkh\w
A\pjvTn°m≥ I¿Zn\mƒ ]mtd°m´nen\p km[n®n´p≠v.
tIcf _nj]vkv tIm¨{^≥kv {]knU‚ v kotdm ae_m¿ _nj]vkv tIm¨{^≥kv
{]knU‚ v, AJnte¥ym _nj]vkv tIm¨{^≥kv {]knU‚ v F∂o \neIfnse√mw `mcXk`bpsS
\bcq]nIcWØnepw \n¿amW {]h¿Ø\Ifnepw I¿Zn\mƒ \evInb kw`mh\Iƒ Ncn{XØn\p
ad°m\mhp∂X√.
I¿Zn\mƒ ]mtd°m´n¬ P∑\m Hcp FgpØpImcm\mbncp∂p. Hcp kmlnXyImcs‚
klrZbXzhpw Hcp \ncq]Is‚ hna¿i\ NmXpcnbpw At±lØns‚ FgpØpIfn¬ sXfn™p
ImWmw. At±lw FgpXnbn´p≈ CSbteJ\߃, Ip™p߃°p≈ IØpIƒ, ktlmZco
am¿°p≈ IØpIƒ, sshZnI¿°p≈ IØpIƒ F∂nhsb√mw kmlnXyckw Xpfpºp∂hbmWv.
""Rms\s‚ ZrjvSnbn¬' F∂ t]cn¬ I¿Zn\mƒ aq∂p hmeyßfnembn FgpXnb BflIY aebmf
kmlnXyØnse BflIYm imJbn¬ A]q¿hamb Hcp krjvSnbmWv. 1984 G{]n¬ H∂mw XobXn
IYm]pcpj≥ FdWmIpfw AXncq]XbpsS ÿm\w Hgn™t∏mƒ FgpXm\pw hmbn°m\pambn
Xr°mIcbnep≈ hntPm`h\mWv Xncs™SpØXv. 1987 s^{_phcn 20˛mw XobXn I¿Zn\mƒ
tPmk^v ]mtd°m´n¬ Xs‚ Hm´w hnPbIcambn ]q¿Ønbm°n ssZhk∂n[nbntebv°p
bm{Xbmbn.
^m. Ipcymt°mkv ap≠mS≥


Document preview cardinal chronology.pdf - page 1/2

Document preview cardinal chronology.pdf - page 2/2

Related documents


cardinal chronology
card pareckattil

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file cardinal chronology.pdf