model release pdf .pdf

File information


Original filename: model-release-pdf.pdf
Author: ArS Arser

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / OpenOffice.org 3.0, and has been sent on pdf-archive.com on 21/03/2012 at 17:09, from IP address 79.185.x.x. The current document download page has been viewed 994 times.
File size: 67 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


model-release-pdf.pdf (PDF, 67 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


FHU

AGENCJA FOTOGRAFICZNA PSTRYK.info

www.PSTRYK.info pstryk.info@gmail.com Jastkowska 11 27-440 Ćmielów
NIP 863-109-65-51 tel. 0 609 329 571 fax. 015 8612222 REGON 291121324
Studio fotograficzne AF PSTRYK: ul. Sandomierska 26a 27-400 Ostrowiec Św. Lokal 104 (Inkubator Przedsiębiorczości)
MODEL RELEASE
oświadczenie o zgodzie na publikację wizerunku
i udzielenie licencji na posługiwanie się zdjęciami w trybie art.23 ustawy o ochronie praw autorskich i prawach
pokrewnych
Oświadczenie sporządzone w dniu …_.............................__
strona : fotomodel/fotomodelka , data urodzenia : ….........................................pesel :.............................................
_......................................................_ , zam. : …_..................................................................................._,
imię i nazwisko

adres

na rzecz :
wykonawcy fotografii i posiadacza praw autorskich osobowych i majątkowych do wykonanych dzieł-fotografii , tj.
Arkadiusza Pękalskiego (-)
(imię i nazwisko właściciela/dyrektora lub osoby upoważnionej do reprezentacji, adres)

Ja osoba przedstawiona na fotografii/cyklu fotografii z moim wizerunkiem wykonanej/wykonanych w dniu
…...................... przez wykonawcę jak wyżej , oświadczam, że wyrażam nieograniczoną w czasie zgodę na
publikację mojego wizerunku przez wykonawcę na wszelkich promocyjnych polach eksploatacji i portfolio twórcy
dzieła.
1.

2.
3.

4.

5.

Wykonawcy jako autorowi przysługują niezbywalne osobiste prawa autorskie do wykonanych zdjęć oraz zbywalne
majątkowe prawa autorskie. W myśl art. 17 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych twórcy przysługuje
wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji z zastrzeżeniem
ochrony wizerunku.
Ochrona publikacji wizerunku osób wyłączona jest w myśl art. 81.1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
wobec osób powszechnie znanych, jeżeli wizerunek wykonano w ramach pełnienia przez tą osobę funkcji publicznych
oraz wobec osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, impreza publiczna.
Wykonawca nie przenosi niniejszą umową autorskich praw majątkowych na stronę fotomodela/fotomodelki.
Wykonane fotografie spełniają kryteria bycia utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Fotomodel/fotomodelka może wykorzystywać fotografie wyłącznie w dozwolonym użytku
osobistym - art.23. ustawy, czyli w szczególności może udostępniać kopie tych zdjęć osobom
pozostających z nim w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku
towarzyskiego. Nie może zaś ich rozpowszechniać bez zgody autora na innych a zwłaszcza komercyjnych
płaszczyznach publikacyjnych. Fotografie wykonano bezpłatnie.
Jeżeli Zamawiający wnosi o przeniesienie na niego autorskich praw majątkowych na tę okoliczność sporządzona
zostanie odrębna umowa na piśmie w myśl art. 53 ustawy w kwocie nie wyższej niż wynikającej dla danego działu
publikacyjnego z cennika Związku Polskich Artystów Fotografików (ZPAF).

Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych w chwili realizacji zdjęć oraz chwili podpisywania niniejszego oświadczenia.
Podpis fotomodela/fotomodelki : …............................................................

W przypadku braku pełnych zdolności do czynności prawnych,tj.fotomodela/fotomodelki w wieku mniej niż lat 18, oświadczenie
podpisują rodzice/opiekunowie prawni.
Ja rodzic/opiekun prawny ….............................................................. legitymujący się dowodem osobistym nr i seria :
….......................................wyrażam zgodę na publikację wizerunku fotomodela/fotomodelki z fotografii/cyklu
fotograficznego jak wyżej.
Podpis rodzica/opiekuna prawnego : …......................................................

Ja, Arkadiusz Pękalski, twórca/autor fotografii/cyklu fotografii (indeks fotografii w załączeniu) jak wyżej
udzielam nieodwołalnego i stałego zezwolenia fotomodelowi/fotomodelce , w trybie art.23 ustawy na
posługiwanie się wykonanymi fotografiami i wykorzystywanie ich do celów budowania portfolio z zastrzeżeniem
zakazu modyfikacji fotografii pod kątem barw, kadru i innych operacji graficznych.

…................................................................
STYKÓWKI SĄ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ FORMULARZA
_____________________________________________________________________________________________
AGENCJA FOTOGRAFICZNA PSTRYK.info fotografia reportażowa i sesyjna, ślubna i korporacyjna, reklamowa i mody


Document preview model-release-pdf.pdf - page 1/1


Related documents


model release pdf
regulamin konkursu kamera odpowiedzialno ci docx
regulamin konkursu fotograficznego nasz
informacja prawna
odpowiedzi do testu z ochr
wkpp regulamin 2017

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file model-release-pdf.pdf