รวมหนังสือสั่งการฉบับสมบูรณ์ (mini)นอนแล้ว.pdf


Preview of PDF document mini.pdf

Page 1 234383

Text preview


คํานํา
สํานักบริหารการทะเบียน โดยส่วนการทะเบียนราษฎร (กลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบการ
ทะเบียน) ได้จัดทําโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน
ประจําปี พ.ศ.2555 ในกลุ่มจังหวัดเป้าหมาย ด้วยวิธีการจัดชุดเจ้าหน้าที่ออกไปแนะนําติดตามการ
ดําเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชนของสํานักทะเบียน
อําเภอ สํานักทะเบียนท้องถิ่น และสํานักทะเบียนจังหวัด เพื่อให้บุคลากรในสํานักทะเบียนได้รับทราบ
แนวทางในการป้องกันการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จึงได้จัดรวบรวมหนังสือสั่งการด้านทะเบียนราษฎร บัตรประจําตัวประชาชน ทะเบียนครอบครัว
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน มอบให้
สํานักทะเบียนอําเภอ สํานักทะเบียนท้องถิ่น และสํานักทะเบียนจังหวัด ใช้ในการปฏิบัตหิ น้าที่ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของทางราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

สํานักบริหารการทะเบียน
มกราคม 2555