รวมหนังสือสั่งการฉบับสมบูรณ์ (mini)นอนแล้ว.pdf


Preview of PDF document mini.pdf

Page 1 2 345383

Text preview


สารบัญ
คํานํา
หนังสือสั่งการ

หน้า

1. หนังสือสํานักทะเบียนกลาง ที่ มท 0310.1/ว 3 ลงวันที่ 9 มกราคม 2539……………………………………………1
เรื่อง การดําเนินการกรณีมีการแจ้งเท็จต่อนายทะเบียนและกรณีการออกหลักฐานผิดประเภท
2. หนังสือสํานักทะเบียนกลาง ที่ มท 0310.1/ว 6 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2541…………………………………………4
เรื่อง การแต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียน
3. หนังสือสํานักทะเบียนกลาง ที่ มท 0310.5/ว 2359 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542…………………………….7
เรื่อง แนวทางปฏิบัติการแก้ไขปัญหาเลขประจําตัวประชาชนและการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนกลาง
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ปกปิด ที่ มท 0310.1/ว 8 ลงวันที่ 19 มกราคม 2544…………………………….11
เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีมีการกระทําทุจริตทางทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน
5. หนังสือสํานักทะเบียนกลาง ที่ มท 0310.1/ว 6 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2544……………………………………19
เรื่อง การจําหน่ายรายการบุคคลในเอกสารทะเบียนราษฎร
6. หนังสือสํานักทะเบียนกลาง ที่ มท 0310.1/ว 42 ลงวันที่ 21 กันยายน 2544…………………………………….21
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาเลขประจําตัวประชาชนในทะเบียนบ้านและฐานข้อมูลฯ
ไม่ตรงกับสูติบัตร
7. หนังสือสํานักทะเบียนกลาง ที่ มท 0310.1/ว 43 ลงวันที่ 27 กันยายน 2544……………………………………29
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการรับแจ้งการย้ายที่อยู่ปลายทาง
8. หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0310.1/25057 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2544…………………………………31
เรื่อง หารือการขอเพิ่มชื่อบุคคลสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน (คดีขาดอายุความ)
9. หนังสือสํานักทะเบียนกลาง ที่ มท 0310.1/ว 10 ลงวันที่ 1 เมษายน 2545……………………………………...33
เรื่อง มาตรการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร
10. หนังสือสํานักทะเบียนกลาง ด่วนมาก ที่ มท 0309.1/ว 12 ลงวันที่ 22 เมษายน 2546………………………36
เรื่อง การรับแจ้งการเกิดบุตรของคนต่างด้าวที่มีบิดาหรือมารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย
11. หนังสือสํานักทะเบียนกลาง ที่ มท 0309.1/ว 24 ลงวันที่ 22 กันยายน 2546…………………………………..38
เรื่อง การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
12. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0309.1/ว 63 ลงวันที่ 8 มกราคม 2547………………………………………41
เรื่อง กําชับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน