รวมหนังสือสั่งการฉบับสมบูรณ์ (mini)นอนแล้ว.pdf


Preview of PDF document mini.pdf

Page 1 2 3 456383

Text preview


หน้า
13. หนังสือสํานักทะเบียนกลาง ที่ มท 0309.1/ว 9 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2547……………………………………47
เรื่อง การแจ้งการเกิดและการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
14. หนังสือสํานักทะเบียนกลาง ด่วนมาก ที่ มท 0309.1/ว 32 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2547……………………..50
เรื่อง การป้องกันการแจ้งย้ายที่อยู่โดยมิชอบหรือมิได้อาศัยอยู่จริง
15. หนังสือสํานักทะเบียนกลาง ด่วนที่สุด ที่ มท 0309.1/ว 66 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2547………………..53
เรื่อง แนวทางการควบคุมและตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตทางการทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน
16. หนังสือสํานักทะเบียนกลาง ที่ มท 0309.1/ว 7 ลงวันที่ 31 มกราคม 2549………………………………………55
เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติในการแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทางของผู้เยาว์
17. หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0309.1/ว 8524 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2549……………………………….56
เรื่อง การปฏิบัติราชการทางปกครองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน
18. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0309.1/ว 53 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2549………………………………….61
เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน
19. หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0309.1/ว 3341 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2550………………………………..65
เรื่อง มาตรการแนวทางและระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน
20. หนังสือสํานักทะเบียนกลาง ที่ มท 0309.1/ว 7 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2550………………………………………….70
เรื่อง เจ้าบ้านและการแจ้งย้ายที่อยู่
21. หนังสือสํานักทะเบียนกลาง ที่ มท 0309.1/ว 20 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2550………………………………..73
เรื่อง การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ปลายทาง
22. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0309.1/ว 1587 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2551………………76
เรื่อง การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
23. หนังสือกรมการปกครอง ด่วนมาก ที่ มท 0309.1/ว 9489 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2551…………………….80
เรื่อง การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
24. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0309.1/ว 2618 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2551…………………83
เรื่อง กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
25. หนังสือสํานักทะเบียนกลาง ด่วนมาก ที่ มท 0309.1/ว 93 ลงวันที่ 23 กันยายน 2551…………………..102
เรื่อง ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ออกตามความในพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551