Blankett E9 74 Försäkran (PDF)
File information


Title: E9.74
Author: Jordbruksverket

This PDF 1.6 document has been sent on pdf-archive.com on 12/04/2012 at 23:23, from IP address 81.167.x.x. The current document download page has been viewed 1031 times.
File size: 57.51 KB (1 page).
Privacy: public file
Document preview - Blankett E9 74 Försäkran.pdf - Page 1/1

File preview


FÖRSÄKRAN – hållande av exemplar av
utrotningshotad art enligt CITES
DECLARATION – keeping of specimens of
endangered species according to CITES
SWEDISH BOARD OF AGRICULTURE
Enheten för sällskapsdjur / Division for CITES and Pet Animals

För att importera CITES-listade arter från länder utanför
EU krävs tillstånd. Vid ansökan om tillstånd krävs också
att denna försäkran lämnas med uppgifter om korrekt
förvaring.
In order to import CITES listed species from non-EU countries,
a permit is required. This declaration concerning the proper
keeping of the specimens shall be enclosed with any
application for such a permit.

Skickas till / To be sent to :

Jordbruksverket
Enheten för sällskapsdjur
551 82 Jönköping
Sverige / Sweden
Fax: 036-15 50 05 (+46 36 15 50 05)

Försäkran och underskrift / Declaration and signature
• Jag försäkrar att de exemplar som anges i min ansökan om CITES-importtillstånd kommer att direkt
föras till och förvaras på en plats som är lämpligt utrustad så att levande exemplar kan skyddas och
vårdas på ett riktigt sätt. I declare that the specimens referred to in my application for a CITES import permit
will be brought directly to, and kept at, a location that is suitably equipped so that the specimens can be
properly protected and cared for.
• För att uppfylla ovanstående åtar jag mig att beträffande försöksdjur uppfylla de krav som anges i
djurskyddsförordningen (1988:539). In order to fulfil the statement above, as regards laboratory animals, I will
comply with the requirements laid down in the Ordinance on Animal Welfare (1988:539).
• För att uppfylla ovanstående åtar jag mig att beträffande djurparksdjur bekräfta att det finns av
länsstyrelsen godkänt djurparkstillstånd och godkända utrymmen som även täcker exemplaren avsedda
för import. In order to fulfil the statement above, as regards zoo animals, the County Administrative Board has
approved the zoo and there are approved areas for the specimens to be imported.
• För att uppfylla ovanstående åtar jag mig att följa de anvisningar och uppfylla de krav som anges i
Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:16) om villkor för hållande, uppfödning
och försäljning av djur avsedda för sällskap och hobby. In order to fulfil the statement above, I will comply
with the instructions and the requirements laid down in the Swedish Regulation and Recommendations (DFS
2004:16) on conditions for keeping, raising and selling pet and hobby animals.
• För koraller och andra lägre djur som ej omfattas av ovan nämnda föreskrift försäkras att djuren har
utrymmen som garanterar djurens överlevnad och tillgodoser djurens krav på en god livsmiljö
(vattenkvalitet, belysning, temperatur m.m.). As regards corals and other lower animals not comprised by the
Regulation above, I will ensure that the animals have areas that guarantee their survival and satisfy their
needs for a good living environment (water quality, lighting, temperature, etc.).

SJV E 9.74 2008-06 www.jordbruksverket.se-PDF

• Om förhållandena hos mig ändras kommer jag att anpassa mina förvaringsutrymmen så att de uppfyller
ovanstående krav. If the conditions change at my end, I will adapt the accommodations so that they comply
with the requirements above.
• Om jag avyttrar något av de exemplar som ingår i denna försäkran kommer jag att informera mottagaren
om de krav på förvaring, utrustning och skötsel som krävs för att på rätt sätt vårda exemplaret.
If I part with any of the specimens comprised by this declaration, I will inform the recipient about the
requirements regarding keeping, equipment and handling that are necessary in order to take proper care of
the specimen.
• Att ovanstående uppgifter stämmer helt med de verkliga förhållandena intygas. I hereby confirm that the
information above is in complete agreement with the actual conditions.
Datum / Date

2009-09-18

Underskrift / Signature

Namnförtydligande / Clarification of signature


Download Blankett E9 74 FörsäkranBlankett E9 74 Försäkran.pdf (PDF, 57.51 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Blankett E9 74 Försäkran.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000039989.
Report illicit content