Diluted Truth0.pdf


Preview of PDF document diluted-truth0.pdf

Page 1 2 34542

Text preview


Letting It Happen ............................................................................................................................................................. i
I’m Kickin’ Gin Drinkin’ Again..................................................................................................................................... i
Chapter 3 Haiku.......................................................................................................................................................................... i
On Desires:............................................................................................................................................................................. ii
Lose Lust ............................................................................................................................................................................ ii
The Beautiful Dream ..................................................................................................................................................... ii
On Tops Liquor store: ....................................................................................................................................................... ii
#1.......................................................................................................................................................................................... ii
On Policing: ........................................................................................................................................................................... ii
#1.......................................................................................................................................................................................... ii
#2.......................................................................................................................................................................................... ii
#3.......................................................................................................................................................................................... ii
#4.......................................................................................................................................................................................... ii
On Other Matters: ................................................................................................................................................................. i
Damn ..................................................................................................................................................................................... i
Irrefutable ........................................................................................................................................................................... i
On Writing Haiku: ................................................................................................................................................................. i
#1............................................................................................................................................................................................ i
#2............................................................................................................................................................................................ i
On Bees: .................................................................................................................................................................................... i
#1............................................................................................................................................................................................ i
#2............................................................................................................................................................................................ i
#3............................................................................................................................................................................................ i
To Frobot ............................................................................................................................................................................. i
Funeral Home Scam ........................................................................................................................................................ i
#3............................................................................................................................................................................................ i
Chapter 4 Narrative .................................................................................................................................................................. i
The Story ............................................................................................................................................................................. i