ร่าง พรบ.ปรองดอง ฉบับ นายนิยม วรปัญญา (PDF)
File information


This PDF 1.6 document has been generated by Adobe Acrobat 7.1 / Adobe Acrobat 7.1 Paper Capture Plug-in, and has been sent on pdf-archive.com on 04/06/2012 at 13:04, from IP address 110.49.x.x. The current document download page has been viewed 478 times.
File size: 197.43 KB (7 pages).
Privacy: public file
File preview


J
d.

(

au15nanii~~wu51wgs
wssn ...:.........

/J'Y

..................
~uiu~aadsa<iGmui%n

"

......

J

J

3fi9

am.

P

( ..1.6
..................................."1............ .)

W.

aui%nan-~[unusiwgsw s s n ...

&.$..s..

w u i ~ a a " l l s z ~ i 6 a a u .......
i ~ n2.5.k.....

wuiula.udsz{i~aaui~n
...

J

J
6
s
.

...............

aui?nani~aawusiwgswssn..

[I.,L-\
cab.

,a&-

v
i:. W
......w
;l

a u i ? n a n i ~ ~ ~ w u s iws
w ~As...............

J

yF:sJ?/;W$

rig-,a'.& .k..
.
...................

( .........................

!dl J\
auiGnamiaawusiwgs wssn ................
ic
wuiuaa.ud~zSi~aauiGn
.... !.!..J .......
,pi-*

/

.

/

/LC--

\

/

'

aui9nani juwusivg> wssn . . .
9r1ui~~a"llszdiGaaui?n
..... l

. ~ . . ~

aui~nan-tamusiwgswssn ....
wuiu~aadszdi~~aui?n..3/.*
...........

J

519
~5g51q~9J"t$@?

a'i6aianaiuelsosmas~~i~mG
W.W.

....

~ ~ a n i s m : ~ ' i ~ ? n ~ n n s : w " i f i ~muaa<uuiuu
" u ~ wH. bkda l u n a i u i j m d ~ ~ u a i i ~
m,

(0)

d5:qv

s

s

~ 1 5 ~ 5 ~ w " 1 ~ l 5 d ~ ~ d ~ 1 5 ~ ~~ ~
U ~5 W~ S9~ ~
U ~~I 5
~ W
~ ~~S ~
U Y
~ I d~ J5 L l ~~U l

~6aiuQ
ma hoiuu w n b ~ ds
aa u ~ ~ n i ~ n ~ ~ w " i m i u d i ~ ~ 9 r l ~ a d ~ : n 1 ~ " 1 1 n ~ n a ~ d ~ ~ d n
w

9

6

lu~:unuels:ai~dImu~u~w5:u9rlinwmu~il~~~ud~:q"11

m.

imnwaa~a:n~iua'ir3ulunisraua<
i~wazsiusJ"qm~iiii?unaiudsa.rna~vi~uiR

W.W. ....

~ d a a a i d u i l a ~ r i u r ~ ~ n i s ~ ~ i udszuiau~Rnnisr~~~rrunwianaiuGn
~Za~~ddni
adiquu3a auiinisrri~~duiln~3udiu
Cuu";luinn2iuaiiin8 winnaiuauiujud w"i1Gdszuiau
r P l n n s i u w ~vinn2iurdai?u
~~
a.rwalGriinm~iuId$un~ua~ui~
&wiamaqiia &nu uaznisriiad
.4
auaia~8u~uninsiuiaanisi"uuii
a n i l j l l ~ i a uoasanirjuwszuwinvnsu
i
iwal~dsz~~nuiGna"ucj
naiuasuS~u?au1 ~ a T i a l f i i ~ n n ~ i u ~ u n ~ i a d ~ z ~ w m u i G ~ ~ a z a n i s J "miurruawi~
u~~zu~9invm~u
ni2d2adna.r2zuaud5z"111"5dlmu
Cuiiw2zuwinGm5nidw2ab3ud5zyv aunasa?iamaiudsa~nadrrp4duii
~nunisd
j r a ~ ~ ~ a z ' b ~ u a u ~ u ~ i u i a ~ ' b ~ u ~ ~w9ancuzynna
l n ~ ~ " ~ ~ a Gdii
u u ardaas'i~naiudaaiu
~nna
1firiin~u1u~~dszuiuu~r6ur~i"ila~~iui~a"sel~n~drrw"a?~'b~r~uw~i~~1'bd~au~aiui
uanoin%gqfin
TanidGynnu y n ~ i u d ~ n ~ i u ~ ~ i u " ~ w i ~ n a i u ~ nniiu~miud2a.rmadsutiuf
luwi~ni~riia~
7uh
%uiui~'bwu'bd~n~iu~und1uwidni5b~ad
r f i - i ~ i i ubrasknuniul~nisdnn5ad~u~zuaudszui"sd'bmu
Euiuiiwszu~inrjn?u'w5~r~ud~zyu
W C . 6

w

w

w

C.6


Download ร่าง พรบ.ปรองดอง ฉบับ นายนิยม วรปัญญาร่าง พรบ.ปรองดอง ฉบับ นายนิยม วรปัญญา.pdf (PDF, 197.43 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file ร่าง พรบ.ปรองดอง ฉบับ นายนิยม วรปัญญา.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000295685.
Report illicit content