NUK II.pdf


Preview of PDF document nuk-ii.pdf

Page 1...5 6 789176

Text preview


009.68593

Predlagani objekt NUK2 sledi v tlorisnih gabaritih zazidalni liniji vzdolž
Zoisove in Emonske ceste, da bi tako skupaj z obstoječimi stanovanjskimi
stavbami zaključil robno zazidavo stavbnega otoka. Skulpturalno poudarjena
členjenost izrazito težkih volumnov z velikimi okenskimi izrezi v stenastem
ovoju pa sledi smerem antičnega mesta. Stavba je introvertirana, v nižjih
etažah podstavka so čitalnice, nad njimi pa so v dveh ločenih volumnih
skladišča knjig, v tretjem pa pisarne in tehnični prostori. Razporeditev
programskih sklopov ne upošteva okoliških pogojev, prometno obremenjene
in hrupne Zoisove ceste na južni strani, ter zatišja parkovne ureditve pred
Križankami na vzhodni strani. Celotna tipologija objekta je podrejena
geometriji arheoloških najdb, križišču carda in decumanusa, kar je v škodo
programski, funkcionalni in prostorski zasnovi notranjosti knjižnice.
Stavba deluje v širšem prostoru tuje, v merilu, materialu in izrazu v
izrazitem neskladju z zazidavo neposredne soseščine.

The floor plan dimensions of the proposed NUK2 facility follow the construction line along Zoisova and Emonska streets, thus concluding the boundary
building of the building site together with the existing residential building. The sculpturally emphasised diversification of the extremely heavy
volumes with big window openings in the walls follows the directions of
the ancient town. The building is introverted. There are reading-rooms
on the lower floors of the basement, and above them, book storage area
in two separate spaces. Offices and technical premises are situated in
a third space. The arrangement of the programme sets does not consider
the conditions in the environment, the busy and noisy Zoisova Street on
the south side, and the silence of the park in front of Križanke on the
east side. The entire typology of the facility is inferior to the geometry
of the archaeological finds, the crossing of Cardo and Decumanus, which
causes damage to the programme, and the functional and spatial design of
the library interior. In the wider space, the building appears strange. It
is in distinct disharmony with the buildings in the immediate vicinity in
terms of scale, material and expression.