NUK II.pdf


Preview of PDF document nuk-ii.pdf

Page 1...6 7 8910176

Text preview


011.54376

Projekt se v tlorisnih gabaritih podreja uličnemu prostoru Zoisove in
Emonske ceste in nadaljuje gradbeno linijo Rimske in Slovenske ceste.
Višinski gabarit nadaljuje linijo filozofske fakultete naprej ob Zoisovi
cesti, vzdolž Emonske ceste pa se stopničasto spušča proti Trgu francoske
revolucije. Programski sklopi so umeščeni smiselno, skladišča knjig so
locirana ob južni, hrupnejši stranici, v obliki monolitnega volumna, delovne
enote proti parku pred Križankami, notranji, osrednji, povsem mirni del
pa je namenjen čitalnicam. Celotna fasada stavbe je obložena s kamnitimi
ploščami v nepravilnem rastru, ki po mnenju avtorjev spominja na zložene
knjige. Konstrukcijska zasnova objekta temelji na geometriji antičnega
mesta in se le na obodu prilagaja smerem obstoječe karejske zazidave.
Ocenjevalna komisija je bila kritična predvsem do ogromnega zračnega
prostora nad vhodno avlo. Volumen, ki se spektakularno vzpenja skozi 7
etaž, a po vsej južni stranici meji na skladišča knjig, s poudarjeno izpostavljenimi tekočimi stopnicami, ustvarja atmosfero, ki je bliže živahnemu
prostoru veleblagovnice kot mirnemu, kontemplativnemu vzdušju knjižnice.

The floor plan dimensions of the project are inferior to the street space of
Zoisova and Emonska streets, and continue the building line of Rimska and
Slovenska streets. The height dimension continues the line of the Faculty of
Arts along Zoisova Street, and gradually descends towards Trg francoske
revolucije square along Emonska Street. The programme sets are sensibly
positioned. Book storage area is located along the noisier, southern edge
in the form of a monolithic volume; working units looks toward the park in
front of Križanke, while the inner, central, peaceful section is intended
for reading rooms. The entire façade of the building is clad with flags in
an irregular grid plan, which, according to the authors, are reminiscent
of neatly arranged books. The structural design of the project is based
on the geometry of the ancient town and adjusts to the directions of the
existing urban block only on the perimeter. The jury was critical mainly
of the huge airspace above the entrance hall. The volume spectacularly
ascends through seven floors, but borders on book storage area along
the entire southern edge, and is emphasised with an exposed escalator and
creates an atmosphere closer to the lively space of a department store
than a peaceful, contemplative atmosphere of a library.