govt pri final.pdf


Preview of PDF document govt-pri-final.pdf

Page 1 2 3 45632

Text preview


MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi
cÖv_wgK wk¶v Awa`ßi, wgicyi, XvKv|
miKvwi cÖv_wgK we`¨vj‡qi mnKvwi wk¶K wb‡qvM-2011
miKvwi cÖv_wgK we`¨vj‡qi mnKvwi wk¶K c‡` wb‡qvM-2011 Gi Rb¨ M„nxZ wjwLZ I †gŠwLK cix¶vq চচড়ড়ন fv‡e wbe©vwPZ cÖv_©x‡`i †RjvwfwËK ZvwjKvt

†Rjv t biwms`x
biwms`x ‡Rjvq Ab¨ †Rjv †_‡K wbe©vwPZ cÖv_©x‡`i ZvwjKv (7(L) aviv †gvZv‡eK )t
‡gvU = 0

biwms`x ‡Rjvi cÖv_©xiv hviv Ab¨ †Rjvq wbe©vwPZ n‡q‡Q Zv‡`i ZvwjKv t
974 (biwms`x) --> ( gyÝxMÄ, ‡jŠnRs ), 2558 (biwms`x) --> ( gyÝxMÄ, ‡jŠnRs ), 2924 (biwms`x) --> ( gyÝxMÄ, ‡jŠnRs ), 2958 (biwms`x) --> (
gyÝxMÄ, gyÝxMÄ m`i ), 3150 (biwms`x) --> ( XvKv, ‡`vnvi ), 3724 (biwms`x) --> ( gyÝxMÄ, kªxbMi ), 3932 (biwms`x) --> ( gyÝxMÄ, ‡jŠnRs ), 5062
(biwms`x) --> ( gyÝxMÄ, gyÝxMÄ m`i ), 5927 (biwms`x) --> ( gyÝxMÄ, gyÝxMÄ m`i ), 6259 (biwms`x) --> ( gyÝxMÄ, ‡jŠnRs ), 6396 (biwms`x) --> (
gyÝxMÄ, ‡jŠnRs ), 6545 (biwms`x) --> ( gyÝxMÄ, UsMxevox ), 7009 (biwms`x) --> ( gyÝxMÄ, gyÝxMÄ m`i ), 7701 (biwms`x) --> ( gyÝxMÄ, ‡jŠnRs ),
8272 (biwms`x) --> ( gyÝxMÄ, MRvwiqv ), 8479 (biwms`x) --> ( gyÝxMÄ, ‡jŠnRs ), 8648 (biwms`x) --> ( gyÝxMÄ, gyÝxMÄ m`i ), 8768 (biwms`x) --> (
XvKv, ‡`vnvi ), 8799 (biwms`x) --> ( XvKv, ‡KivbxMÄ ), 8800 (biwms`x) --> ( gyÝxMÄ, kªxbMi ), 9696 (biwms`x) --> ( gyÝxMÄ, kªxbMi ), 9984
(biwms`x) --> ( gyÝxMÄ, ‡jŠnRs ), 10625 (biwms`x) --> ( gyÝxMÄ, kªxbMi ), 11221 (biwms`x) --> ( gyÝxMÄ, ‡jŠnRs ), 11859 (biwms`x) --> ( gyÝxMÄ, ‡
jŠnRs ), 12140 (biwms`x) --> ( gyÝxMÄ, ‡jŠnRs ), 12800 (biwms`x) --> ( gyÝxMÄ, wmivRw`Lvb ), 15360 (biwms`x) --> ( gyÝxMÄ, ‡jŠnRs ), 16576
(biwms`x) --> ( gyÝxMÄ, wmivRw`Lvb ), 16755 (biwms`x) --> ( gyÝxMÄ, ‡jŠnRs ), 16990 (biwms`x) --> ( XvKv, ‡`vnvi ), 17013 (biwms`x) --> ( gyÝxMÄ,
gyÝxMÄ m`i ) ‡gvU = 32

†Rjv t gqgbwmsn
gqgbwmsn ‡Rjvi g‡a¨ wbR Dc‡Rjvq wbe©vwPZ cÖv_©xi ZvwjKv
66, 1722, 1917, 1987, 2104, 2318, 2357, 4466, 4664, 4754, 4863, 5109, 5158, 5662, 5692, 6077, 6271,
6520, 6635, 6641, 6808, 7392, 7495, 8010, 8040, 8060, 8110, 8152, 8158, 8526, 8622, 8631, 8719,
8807, 8915, 9074, 9113, 9178, 9435, 9473, 9506, 9536, 9540, 9543, 9551, 9727, 9837, 9860, 9886,
9945, 10026, 10091, 10193, 10195, 10261, 10287, 10327, 10348, 10389, 10391, 10397, 10515, 10785,
11172, 11245, 11247, 11289, 11555, 11605, 11617, 11618, 11651, 11686, 11709, 11716, 11770, 11800,
11970, 11995, 12000, 12012, 12020, 12027, 12072, 12580, 13098, 13199, 13412, 13438, 13471, 13490,
14088, 14663, 14754, 15146, 15182, 15306, 15400, 15526, 15536, 15650, 15666, 15771, 16022, 16073,
16124, 16183, 16187, 16201, 16460, 16503, 16513, 16529, 16533, 16534, 16546, 16569, 16628, 16848,
17072, 17097, 17185, 17190, 17306, 17307, 17343, 17361, 17469, 17594, 17655, 17774, 17858, 17918,
18178, 18287, 18308, 18359, 18367, 18428, 18508, 18531, 18570, 18611, 18675, 18741, 18742, 18746,
18834, 18861, 18966, 18970, 19008, 19012, 19030, 19081, 19097, 19137, 19201, 19206, 19260, 19307,
19541, 19798, 20092, 20109, 20175, 20231, 20463, 20646, 20709, 20918, 21000, 21038, 21076, 21293,
21419, 21548, 21685, 21766, 21791, 21805, 21855, 22003, 22011, 22089, 22091, 22192, 22196, 22220,
22266, 22276, 22284, 22296, 22298, 22344, 22427, 22476, 22522, 22546, 22553, 22582, 22606, 22622,
22697, 22756, 22767, 22774, 22905, 22918, 23094, 23124, 23155, 23218, 23230, 23475, 23545, 23552,
23795, 23902, 23962, 23972, 23992, 24148, 24211, 24231, 24284, 24296, 24417, 24450, 24571, 24717,
24760, 24766, 24776, 24815, 24842, 24843, 24846, 24849, 24859, 24885, 24919, 24993, 25156, 25176,
25253, 25367, 25574, 25829, 25928, 26014, 26083, 26087, 26109, 26193, 26197, 26214, 26287, 26345,
26531, 26626, 26648, 26660, 26677, 26715, 26732, 26743, 26755, 26779, 26839, 26865, 26866, 26869,
27181, 27208, 27217, 27226, 27334, 27346, 27430, 27560, 28249, 28258, 28468, 28541, 28602, 28758,
29560, 29757, 29821, 30055, 30068, 30093, 30411, 30454, 30479, 30495, 30575, 30733, 30769, 30808,
30839, 31046, 31095, 31156, 31159, 31179, 31348, 31504, 31508, 31884, 32053, 32060, 32169, 32294,
32376, 32443, 32564, 32565, 32622, 32729, 32884, 32947, 32960, 32969, 32988, 32990, 33101, 33128,
33135, 33150, 33197, 33214, 33227, 33253, 33300, 33338, 33443, 33482, 33518, 33534, 33536, 33565,
33913, 34112, 34198, 34322, 34349, 34356, 34509, 34633, 34981, 35125, 35237, 35262, 35297, 35314,
35713, 35792, 35889, 35932, 36119, 36192, 36241, 36489, 36559, 36576, 36593, 36611, 36643, 36752,
36869, 36873, 36875, 36892, 36928, 36979, 37052, 37065, 37108, 37145, 37294, 37330, 37342, 37372,
37394, 37395, 37402, 37406, 37442, 37506, 37516, 37592, 37613, 37616, 37649, 37747, 37813, 37879,
37945, 37979, 37980, 38005, 38006, 38008, 38025, 38027, 38036 ‡gvU = 436

6420,
8757,
9899,
11154,
11820,
14069,
16097,
16875,
18125,
18820,
19530,
21328,
22256,
22696,
23657,
24718,
25224,
26445,
27126,
29165,
30809,
32375,
33134,
33649,
35628,
36810,
37375,
37894,

gqgbwmsn ‡Rjvi ga¨Kvi Dc‡Rjvmg~‡n Ab¨ Dc‡Rjv †_‡K wbe©vwPZ cÖv_©x‡`i ZvwjKv (7(L) aviv †gvZv‡eK )t
199, 5041, 15077, 15111, 27991, 28385, 30801, 30864 ‡gvU = 8

gqgbwmsn ‡Rjvq Ab¨ †Rjv †_‡K wbe©vwPZ cÖv_©x‡`i ZvwjKv (7(L) aviv †gvZv‡eK )t
‡gvU = 0
Page 4 of 32