govt pri final.pdf


Preview of PDF document govt-pri-final.pdf

Page 1...4 5 67832

Text preview


MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi
cÖv_wgK wk¶v Awa`ßi, wgicyi, XvKv|
miKvwi cÖv_wgK we`¨vj‡qi mnKvwi wk¶K wb‡qvM-2011
miKvwi cÖv_wgK we`¨vj‡qi mnKvwi wk¶K c‡` wb‡qvM-2011 Gi Rb¨ M„nxZ wjwLZ I †gŠwLK cix¶vq চচড়ড়ন fv‡e wbe©vwPZ cÖv_©x‡`i †RjvwfwËK ZvwjKvt

†Rjv t ‡b·Kvbv
‡b·Kvbv ‡Rjvi cÖv_©xiv hviv Ab¨ †Rjvq wbe©vwPZ n‡q‡Q Zv‡`i ZvwjKv t
964 (‡b·Kvbv) --> ( ‡gŠjfx evRvi, KgjMÄ ), 1209 (‡b·Kvbv) --> ( Pvu`cyi, kvnivw¯— ), 1241 (‡b·Kvbv) --> ( wm‡jU, ‰Rš—vcyi ), 5035 (‡b·Kvbv) -> ( ‡gŠjfx evRvi, eo‡jLv ), 5317 (‡b·Kvbv) --> ( wm‡jU, weqvbxevRvi ), 6954 (‡b·Kvbv) --> ( K·evRvi, DwLqv ), 10982 (‡b·Kvbv) --> ( ‡gŠjfx
evRvi, KgjMÄ ), 12765 (‡b·Kvbv) --> ( PÆMÖvg, dwUKQwo ), 14024 (‡b·Kvbv) --> ( mybvgMÄ, RMbœv_cyi ), 15003 (‡b·Kvbv) --> ( PÆMÖvg, iv½ybxqv )
‡gvU = 10

†Rjv t Rvgvjcyi
Rvgvjcyi ‡Rjvi g‡a¨ wbR Dc‡Rjvq wbe©vwPZ cÖv_©xi ZvwjKv
2632,
4445,
5390,
6640,
7384,
8731,
13721,
14681,
15659,
16405,
18366,

2701, 3034, 3124, 3185, 3207, 3211, 3241, 3247, 3257, 3258, 3408, 3541, 3799, 4018, 4027,
4580, 4816, 4862, 4905, 5218, 5320, 5322, 5351, 5352, 5354, 5355, 5361, 5366, 5369, 5378,
5400, 5469, 5589, 5702, 5771, 5785, 5863, 5934, 5953, 6025, 6034, 6401, 6524, 6618, 6625,
6884, 6971, 7036, 7060, 7097, 7191, 7193, 7202, 7203, 7222, 7230, 7267, 7289, 7312, 7338,
7420, 7422, 7609, 7619, 7635, 7682, 7684, 7697, 7710, 7975, 8056, 8599, 8601, 8602, 8604,
8809, 8878, 9329, 9528, 9533, 9548, 9810, 10698, 11404, 12861, 13683, 13685, 13697, 13712,
13791, 13833, 13986, 14018, 14472, 14516, 14530, 14554, 14567, 14631, 14638, 14640, 14644,
14723, 14725, 14726, 14727, 14728, 14760, 14761, 15100, 15235, 15239, 15285, 15424, 15447,
15755, 15785, 15954, 16046, 16099, 16141, 16276, 16288, 16290, 16300, 16311, 16364, 16376,
16435, 16449, 16506, 16524, 16661, 16704, 16709, 16710, 16807, 17530, 17662, 17953, 18321,
18367, 18369, 18371, 18411, 18425, 18435, 18438, 18689 ‡gvU = 170

4338,
5388,
6626,
7376,
8679,
13717,
14679,
15449,
16387,
18363,

Rvgvjcyi ‡Rjvi ga¨Kvi Dc‡Rjvmg~‡n Ab¨ Dc‡Rjv †_‡K wbe©vwPZ cÖv_©x‡`i ZvwjKv (7(L) aviv †gvZv‡eK )t
‡gvU = 0

Rvgvjcyi ‡Rjvq Ab¨ †Rjv †_‡K wbe©vwPZ cÖv_©x‡`i ZvwjKv (7(L) aviv †gvZv‡eK )t
‡gvU = 0

Rvgvjcyi ‡Rjvi cÖv_©xiv hviv Ab¨ †Rjvq wbe©vwPZ n‡q‡Q Zv‡`i ZvwjKv t
220 (Rvgvjcyi) --> ( wm‡jU, weqvbxevRvi ), 2631 (Rvgvjcyi) --> ( wm‡jU, weqvbxevRvi ), 3001 (Rvgvjcyi) --> ( K·evRvi, ivgy ), 5741 (Rvgvjcyi) -->
( wm‡jU, KvbvBNvU ), 7604 (Rvgvjcyi) --> ( ‡gŠjfx evRvi, Ryox ), 7637 (Rvgvjcyi) --> ( wm‡jU, KvbvBNvU ), 7736 (Rvgvjcyi) --> ( mybvgMÄ,
RMbœv_cyi ), 8663 (Rvgvjcyi) --> ( ‡bvqvLvjx, PvUwLj ), 8905 (Rvgvjcyi) --> ( wm‡jU, RwKMÄ ), 9615 (Rvgvjcyi) --> ( wm‡jU, RwKMÄ ), 9634
(Rvgvjcyi) --> ( ‡gŠjfx evRvi, KgjMÄ ), 9815 (Rvgvjcyi) --> ( wm‡jU, KvbvBNvU ), 13711 (Rvgvjcyi) --> ( ‡gŠjfx evRvi, ivRbMi ), 18396
(Rvgvjcyi) --> ( PÆMÖvg, ivDRvb ), 18404 (Rvgvjcyi) --> ( PÆMÖvg, dwUKQwo ), 18432 (Rvgvjcyi) --> ( Kzwgjøv, ‡gNbv ), 18450 (Rvgvjcyi) --> ( wm‡
jU, RwKMÄ ) ‡gvU = 17

†Rjv t ‡kicyi
‡kicyi ‡Rjvi g‡a¨ wbR Dc‡Rjvq wbe©vwPZ cÖv_©xi ZvwjKv
68, 90, 158, 179,
2805, 2809, 2810,
3360, 3405, 4233,
6632, 6671, 6786,
8256, 8284, 8344,

323, 349, 481, 621, 677, 682, 858, 998, 1888, 1896, 2075, 2324,
2814, 2827, 2841, 2920, 2955, 2977, 2997, 3060, 3081, 3116, 3176,
4777, 4794, 4806, 4860, 4865, 4997, 5247, 5463, 5532, 5913,
6829, 6884, 7061, 7071, 7247, 7381, 7474, 7726, 7730, 7790,
8560, 8711, 8785, 9292, 9323, 9330, 9356, 9359 ‡gvU = 83

2718,
3234,
6227,
7897,

2763,
3267,
6332,
7921,

2798,
3277,
6362,
8189,

2803,
3317,
6512,
8252,

‡kicyi ‡Rjvi ga¨Kvi Dc‡Rjvmg~‡n Ab¨ Dc‡Rjv †_‡K wbe©vwPZ cÖv_©x‡`i ZvwjKv (7(L) aviv †gvZv‡eK )t
6748, 6781, 8287 ‡gvU = 3

‡kicyi ‡Rjvq Ab¨ †Rjv †_‡K wbe©vwPZ cÖv_©x‡`i ZvwjKv (7(L) aviv †gvZv‡eK )t
‡gvU = 0

‡kicyi ‡Rjvi cÖv_©xiv hviv Ab¨ †Rjvq wbe©vwPZ n‡q‡Q Zv‡`i ZvwjKv t
5243 (‡kicyi) --> ( wm‡jU, RwKMÄ ) ‡gvU = 1

†Rjv t UvsMvBj
Page 6 of 32