Aleksandra Szymańska CV polskie .pdf

File information


Original filename: Aleksandra Szymańska CV polskie.pdf

This PDF 1.4 document has been sent on pdf-archive.com on 24/11/2012 at 16:50, from IP address 91.149.x.x. The current document download page has been viewed 3837 times.
File size: 7.9 MB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Aleksandra Szymańska CV polskie.pdf (PDF, 7.9 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


ALEKSANDRASZYMAŃSKA
St
ancywi
l
ny:

Panna

Dat
aur
odz eni
a:

4c
z
er
wc
a1990

Mi
ej
sceur
odz eni
a:


oc
ł
awek

Adr
es:

ul
.Kl
audy
ny36/
1
16
01684War
s
z
awa

T
el
ef
on:

0698168981

Emai
l
:

hi
ndu@wp.
pl

WYKSZT
AŁCENI
E
X2009-I
V2014-

Vl
et
ni
es
t
udi
amagi
s
t
er
s
k
i
e(
obec
ni
eI
Vr
ok
)
Eduk
ac
j
aMedi
al
naiDz i
enni
k
ar
s
t
wonaWy
dzi
al
eT
eol
ogi
i
Spec
j
al
i
z
ac
j
a:Publ
i
cRel
at
i
onsiDz i
enni
k
ar
s
t
woI
nt
er
net
owe
Uni
wer
s
y
t
eti
m.Kar
dy
nał
aSt
ef
anaWy
s
z
y
ńs
k
i
egowWar
s
z
awi
e

X201
1-VI
I2012-

ERASMUSLi
f
el
ongLear
ni
ngPr
ogr
ammew Buł
gar
i
i
Pr
o
g
r
a
mwy
mi
a
n
ymi
ę
dzy
n
a
r
o
d
o
we
j
n
aI
I
I
r
o
k
uV
l
e
t
n
i
c
hs
t
u
d
i
ó
wma
g
i
s
t
e
r
s
k
i
c
h
.
St
.Cy
r
i
l
andSt
.Met
hodi
usUni
v
er
s
i
t
yofVel
i
k
oTur
nov
o

I
X2006-I
V2009-

ILi
c
eum Ogól
nok
s
z
t

c
ąc
ei
m.Zi
emiKuj
aws
k
i
ejweWł
oc
ł
awk
u
(
ma
t
u
r
az
d
a
n
an
ap
o
z
i
o
mi
er
o
z
s
z
e
r
z
o
n
y
m:
j
ę
z
y
kp
o
l
s
k
i
,
j
ę
z
y
ka
n
g
i
e
l
s
k
i
,
h
i
s
t
o
r
i
a
,
wi
edzaos
poł
ec
z
eńs
t
wi
e)

DOŚWI
ADCZENI
E
VI
I
I2012-XI2012-

St
ażnas
t
anowi
s
k
uoper
at
ork
amer
y
/
mont

y
s
t
a/
gr
afi
k
St
udi
oSurPr
oduc
c
i
ones(
pr
oduk
c
j
at
el
ewi
z
y
j
nai
fi
mowa)
,
Gr
anada,Hi
s
z
pani
a

I2010-I
X201
1-

Pr
ac
awc
har
ak
t
er
z
ef
r
eel
anc
er
a:
xPr
oj
ek
t
ygr
afi
c
z
nedl
aRadi
aAk
t
y
wnego
xpr
e-i
pos
t
pr
oduk
c
j
amat
er
i

ówdl
at
el
ewi
z
j
i
s
t
udenc
k
i
ej
UKSW
xdoś
wi
adc
z
eni
ewmar
k
et
i
nguopar
t
y
m nas
oc
i
al
medi
a

JĘZYKI
J.angi
el
skiJ.hi
sz
pańskiJ.buł
gar
skiJ.ni
emi
ecki-

bi
egł
az
naj
omoś
ćwmowi
ei
pi
ś
mi
e
bar
dzodobr
az
naj
omoś
ćwmowi
ei
dobr
awpi
ś
mi
e
bar
dzodobr
az
naj
omoś
ćwmowi
ei
dobr
awpi
ś
mi
e
pods
t
awowaz
naj
omoś
ćwmowi
ei
pi
ś
mi
e

UMI
EJĘTNOŚCI
xpr
e-ipost
pr
odukcj
afil
mowa-poc
z
ąws
z
yodoper
owani
ak
amer
ą,ar
anż
ac
j
ęuj
ęć
,
popr
z
ezmont
ażmat
er
i

u,k
ońc
z
ącnat
wor
z
eni
uDVD(z
naj
omoś
ć
p
r
o
g
r
a

wd
oe
d
y
c
j
i
wi
d
e
ot
a
k
i
c
hj
a
k:
So
n
yVe
g
a
sPRO,
p
a
k
i
e
t
Ad
o
b
e
m.
i
n
.
Ad
o
b
ePr
e
mi
e
r
e
,
Ad
o
b
eAf
t
e
rEf
f
e
c
t
,
Ad
o
b
eEn
c
o
r
e
)
xpr
oj
ekt
owani
egr
aficz
ne-p
r
a
c
awś
r
o
d
o
wi
s
k
uAd
o
b
ePh
o
t
o
s
h
o
p
,
I
n
k
Sc
a
p
e
,
Co
r
e
l
Dr
a
w
o
r
a
zGI
MP
,
at
a
k
ż
ewwi
ę
k
s
z
o
ś
c
i
s
t
a
n
d
a
r
d
o
wy
c
hp
r
o
g
r
a

wg
r
a
fi
c
z
n
y
c
h
xdobr
ywa
r
s
z
t
a
tdzi
e
nni
k
a
r
s
k
i
-b
a
r
dzod
o
b
r
az
n
a
j
o
mo
ś
ćdzi
a
ł
a
ńzz
a
k
r
e
s
up
u
b
l
i
cr
e
l
a
t
i
o
n
s
,
mar
k
et
i
ngumedi
al
nego,br
andi
nguor
azś
r
odowi
s
k
ai
nt
er
net
owego;
,
,
l
e
k
k
o
ś
ćp
i
ó
r
a

.
xbar
dz odobr
az
naj
omośćur
z
ądz eńbi
ur
owych-z
naj
omoś
ćs
y
s
t
emów oper
ac
y
j
ny
c
h
Wi
ndowsi
MacOSX;z
naj
omoś
ćpak
i
et
uMi
c
r
os
of
t
Of
fi
c
eor
azi
nny
c
h
pr
ogr
amówdoedy
c
j
i
t
ek
s
t
u;umi
ej
ęt
noś
ćos
ł
ugi
ur
z
ądzeńbi
ur
owy
c
h:
t
e
l
e
f
o
n
u
,
f
a
k
s
u
,
d
r
u
k
a
r
k
i
,
k
s
e
r
o
k
o
p
i
a
r
k
i
,
d
u
p
l
i
k
a
t
o
r
a
,
n
a
g
r
y
wa
r
k
i
,
p
r
o
j
e
k
t
o
r
a
;

ZAI
NTERESOWANI
A
xkul
t
ur
a-

t
eat
r
,k
onc
er
t
ymuz
y
k
i
or
i
ent
al
nej
,r
el
i
gi

wi
at
a,j
ęz
y
k
i
obc
e,hi
s
t
or
i
a
XXl
ec
i
ami
ędzy
woj
ennego,podr
óż
e;

xsz
t
uka-

pr
oj
ek
t
owani
egr
afi
c
z
ne,
s
z
t
uk
i
audi
owi
z
ual
ne,fi
l
m,
r
z

ba,
mal
ar
s
t
wo;


Wy
r

am z
godęnapr
z
et
war
z
ani
emoi
c
hdany
c
hos
obowy
c
hdl
apot
r
z
ebpr
oc
es
ur
ek
r
ut
ac
j
i

(
z
g
o
d
n
i
ezUs
t
a
wązd
n
i
a2
9
.
0
8
.
1
9
9
7r
.
oOc
h
r
o
n
i
eDa
n
y
c
hOs
o
b
o
wy
c
hDz .
U.
Nr
1
3
3p
o
z
y
c
j
a8
8
3
)Document preview Aleksandra Szymańska CV polskie.pdf - page 1/2

Document preview Aleksandra Szymańska CV polskie.pdf - page 2/2

Related documents


aleksandra szyma ska cv polskie
maciej bartosiewicz
sam sparro qp2 digital booklet
vazektomija v nemciji
brd
company profile to printer compressed

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Aleksandra Szymańska CV polskie.pdf