Brochure มาราธอน ok .pdf

File information


Original filename: Brochure มาราธอน_ok.pdf
Title: มาราธอน รร.นครสวรรค์.indd

This PDF 1.3 document has been generated by Adobe InDesign CS5 (7.0) / Adobe PDF Library 9.9, and has been sent on pdf-archive.com on 28/11/2012 at 08:52, from IP address 110.168.x.x. The current document download page has been viewed 798 times.
File size: 2.9 MB (4 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Brochure มาราธอน_ok.pdf (PDF, 2.9 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


สมาคมศิษยเกาโรงเรียนนครสวรรค
รวมกับ โรงเรียนนครสวรรค
ขอเชิญรวมงาน

วันอาทิตยที่ 9 ธันวาคม 2555
ณ โรงเรียนนครสวรรค จ.นครสวรรค
ชิงถัวยรางวัลชนะเลิศ นายกรัฐมนตรี
(นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร)

*ภาพใชเพ�อการโฆษณา

ลุน

และของร รับโชค
างวลั มา
มูลคารวมก
วา 300,0 กมาย
00 บาท

หลักการและเหตุผล
เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระชนมมายุ ๘๕ พรรษา และในโอกาสที่โรงเรียนนครสวรรค จะครบรอบ
การกอตั้ง ๑๐๘ ป ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการสมาคมศิษยเกาโรงเรียนนครสวรรค ไดรวมกับโรงเรียนนครสวรรค กําหนดให
มีการจัดทําโครงการ “รอยแปด พันเกา มวง – ขาว คืนถิ่น” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
มีพระชนมมายุครบ ๘๕ พรรษา และ เพื่อระดมทุน ในการสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนนครสวรรค รองรับการเปด
เสรีทางการศึกษาภายใตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซ)ี ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ ทัง้ ยังจะเปนโครงการที่ กระชับความสัมพันธ มุง เสริมสราง
สัมพันธภาพที่ดีระหวางศิษยเกาของโรงเรียนฯ ในอันที่จะนําไปสูเครือขายศิษยเกา ในการที่รวมกันสรางประโยชน กลับมาพัฒนา
โรงเรียนและจังหวัดนครสวรรค

วัตถุประสงค

1. เพื่อจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ “นครสวรรคมาราธอน ครั้งที่ 1”
2. เพื่อสงเสริมใหประชาชนชาวไทยไดมีโอกาสออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและอนามัยที่ดี
ถวายเปนพระราชกุศลแดองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
3. เพื่อเสริมสรางความรัก ความสามัคคีใหเกิดขึ้นภายในชาติซึ่งเปนไปตามนโยบายรัฐบาล
4. เพื่อหารายไดสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนนครสวรรค
5. เพื่อเปนการประชาสัมพันธจังหวัดนครสวรรคใหเปนที่รูจักอยางกวางขวาง

ประเภทการแขงขัน

1. ประเภทครอบครัว (Family) เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ ระยะทาง 3.0 กิโลเมตร ครอบครัวละ 3 คน มีสถานะดังตอไปนี้
พอ แม ลูก
พอ ลูก ลูก
แม ลูก ลูก
2. ประเภทนักเรียน เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ ระยะทาง 5.25 กิโลเมตร (Fun Run) ชาย/หญิง อายุไมเกิน 14 ป
3. ประเภทวิ่งมินิมาราธอน (Mini Marathon) ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร รวม 11 รุน ดังนี้
ชาย อายุไมเกิน 15 ป อายุ 16 - 29 ป อายุ 30 - 39 ป อายุ 40 - 49 ป อายุ 50 - 59 ป อายุ 60 ปขึ้นไป
หญิง อายุไมเกิน 15 ป อายุ 16 - 29 ป อายุ 30 - 39 ป อายุ 40 - 49 ป อายุ 50 ปขึ้นไป
4. ประเภทวิ่งฮาลฟมาราธอน (Half Marathon) ระยะทาง 21.1 กิโลเมตร รวม 10 รุน ดังนี้
ชาย อายุไมเกิน 19 ป อายุ 20 - 29 ป อายุ 30 - 39 ป อายุ 40 - 49 ป อายุ 50 - 59 ป อายุ 60 ปขึ้นไป
หญิง อายุไมเกิน 19 ป อายุ 20 - 39 ป อายุ 40 - 49 ป อายุ 50 ปขึ้นไป

อัตราคาสมัคร ของรางวัลและของที่ระลึก
ประเภทกิจกรรม

ระยะทาง

ประเภทครอบครัว (Family) เดิน-วิ่ง ทีมละ 3 คน โดยมีสถานะดังตอไปนี้
พอ แม ลูก
พอ ลูก ลูก
แม ลูก ลูก
* เงื่อนไขการรับถวยรางวัลและเงินรางวัล ตองเขาเสนชัยพรอมกันทั้งทีม

ประเภทนักเรียน (Fun Run) เดิน-วิ่ง บุคคล ชาย/หญิง
ประเภทวิ่งมินิมาราธอน (Mini Marathon)
ประเภทวิ่งฮาลฟมาราธอน (Half Marathon)

อัตราคาสมัคร เสื้อที่ระลึก

3.0 กิโลเมตร 500 บาท/ครอบครัว

5.25 กิโลเมตร
10.50 กิโลเมตร
21.10 กิโลเมตร

200 บาท/คน
250 บาท/คน
400 บาท/คน

3 ตัว

1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว

ของรางวัลและของที่ระลึก

เหรียญที่ระลึก ถวยรางวัล หมายเหตุ
3 เหรียญ

อันดับ 1-5 ตัดสินจาก

1 เหรียญ
1 เหรียญ
1 เหรียญ

อันดับ 1-5 5 คนแรก
อันดับ 1-5 ทุกกลุมอายุ
อันดับ 1-5 ทุกกลุมอายุ

ทีมที่เขา
เสนชัย
5 ทีมแรก

เงินรางวัลพิเศษ สําหรับผูเขาเสนชัย ( OVER ALL)
อันดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
รวม

Half Marathon

ชาย
7,000
6,500
6,000
5,500
5,000
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
47,500

หญิง
7,000
6,500
6,000
5,500
5,000
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
47,500

Mini Marathon
ชาย
5,000
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
27,500

หญิง
5,000
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
27,500

ประเภทนักเรียน
ชาย
2,500
2,250
2,000
1,750
1,500
1,250
1,000
750
500
250
13,750

หญิง
2,500
2,000
1,500
1,000
500
1,250
1,000
750
500
250
13,750

ประเภทครอบครัว
ทีม 3 คน
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000

10,000

เง�อนไขการรับของรางวัล ของที่ระลึก ถวยรางวัลและเงินรางวัล
1. หนวยงานหรือชมรมวิ่งที่ซื้อบัตรเดิน – วิ่งฯ เพื่อสงนักกีฬาเขารวมแขงขันมากที่สุดลําดับที่ 1 – 5 จะไดรับโลหที่ระลึก
2. โรงเรียนที่ซื้อบัตรเดิน - วิ่งฯ เพื่อสงนักกีฬาเขารวมแขงขันมากที่สุดลําดับที่ 1 – 5 จะไดรับโลหที่ระลึก
3. เหรียญที่ระลึกจะมอบใหเฉพาะผูที่ลงแขงขันและเขาเสนชัยเทานั้น
4. เงินรางวัลพิเศษ ในแตละประเภทพิจารณาจาก ผูเขาเสนชัย 10 คนแรกหรือ 5 คนแรก หรือ 5 ทีมแรกตามกรณี
5. นําหางใบเสร็จรับเงินใสกลอง ณ บริเวณจุดรับสมัคร เพื่อลุนรางวัลมูลคามากกวา 100,000 บาท ทั้งนี้ ผูที่ไมไดอยูในบริเวณงาน
จะไมมีสิทธิ์ไดรับรางวัล
6. ผูที่ไดรับรางวัล ตองนําบัตรประจําตัวประชาชนมาแสดงดวยตนเอง พรอมดวยใบเสร็จรับเงิน เพื่อเปนหลักฐานในการรับรางวัล

อายุของผูสมัคร

ใหนําป พ.ศ. 2555 ลบดวยป พ.ศ.เกิด ไมนับวันและเดือน การพิสูจนอายุใหใชหลักฐานที่ทางราชการออกใหเทานั้น

กติกาการแขงขัน

ยึดการตัดสินของกรรมการจัดการแขงขันถือเปนเด็ดขาด

การประทวง

จะทําไดภายในเวลา 15 นาที หลังจากที่กรรมการไดประกาศผลอยางเปนทางการแลว และตองวางเงินประกันจํานวน 1,000 บาท
(หนึ่งพันบาท) ในกรณีการประทวงไมเปนผลจะไมไดรับเงินคืน

วัน เวลา และสถานที่จัดงาน

วันอาทิตยที่ 9 ธันวาคม 2555 เวลา 05.30 ณ โรงเรียนนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค

การรับสมัคร

1. กรุงเทพฯ ติดตอผูประสานงานสมาคมศิษยเกานครสวรรค
คุณวารี แวนแกว 081-007-9466, 080-682-7514
2. จังหวัดนครสวรรค ติดตอผูประสานงานสมาคมศิษยเกานครสวรรค
คุณเจษฎา ปทุมมาศ โทรศัพท. 081-973-2399
3. ตั้งแตบัดนี้ ถึงวันอาทิตยที่ 9 ธันวาคม 2555 กอนเวลา 05.30 น.
4. และแจกเบอรนักวิ่ง ในวันอาทิตยที่ 9 ธันวาคม 2555 เวลา 04.00 – 05.45 น.

กําหนดการ

วันเสารที่ 8 ธันวาคม 2555
เวลา 10.00-21.00 น.
วันอาทิตยที่ 9 ธันวาคม 2555
เวลา 04.00-06.00 น.
เวลา 05.30 น.
เวลา 06.00 น.
เวลา 06.15 น.
เวลา 07.00 - 09.00

- เปดรับสมัครนักวิ่งเขารวมการแขงขันฯ ณ ตึกอํานวยการ โรงเรียนนครสวรรค
-

จําหนายบัตร เปดรับสมัครนักวิ่งเขารวมการแขงขันฯ ลงทะเบียนและรับหมายเลขนักกีฬา
พิธีเปดการแขงขัน และปลอยตัวนักวิ่ง ระยะทาง 21.1 กม.
ปลอยตัวนักวิ่ง ระยะทาง 10.5 กม.
ปลอยตัวผูเขารวมกิจกรรมเดิน-วิ่ง ระยะทาง 5.25 กม.และทีมครอบครัว ระยะทาง 3.0 กม.
พิธีมอบรางวัล มอบของที่ระลึกใหแกผูสนับสนุนการแขงขันฯ พรอม จับรางวัล และมอบโชค
แกนักกีฬาผูโชคดีจากการเขารวมกิจกรรม และปดการแขงขันฯ
การบริการของฝายจัดการแขงขัน
1. บริการรับฝากของที่กองอํานวยการ ทั้งนี้ คณะผูจัดจะไมรับผิดชอบ กรณีของมีคาสูญหาย โปรดอยาฝากของมีคา
2. บริการน้ําดื่มทุกๆ 3 กม. และอาหาร เครื่องดื่ม หลังเสนชัย
3. บริการหนวยปฐมพยาบาล และรถบริการสุขาเคลื่อนที่

................................

ใบสมัคร / Entry Form เดิน – วิ่งเฉลิมพระเกียรติ “นครสวรรคมาราธอน ครั้งที่ 1”
ชื่อ-สกุล / Full-Name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .สัญชาติ / Citizenship. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ชาย/Male
หญิง/Female
วัน/เดือน/ปเกิด / Birth D/M/Y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
เพศ/Sex
อายุ/Age . . . . . . . ป/Yrs. ที่อยูปจจุบัน/Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .โทร./Tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
โทรสาร/ Fax . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. E-mail . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
หมายเลขบัตรประชาชน / ID CARD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
สมาชิกชมรม,สมาคม/Member of Club . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
ประเภทการแขงขัน / EVENT
เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 3.0 / FUN RUN 3.0 Km.
ประเภทครอบครัว 3 คน / FAMILY RUN
พอ, แม, ลูก/DAD, MOM, SON
พอ, ลูก, ลูก/DAD, SON, SON

รางวัล 1-5 อันดับ
คาสมัคร 500 บาท/
แม, ลูก, ลูก/MOM, SON, SON

เดิน - วิ่ง ฟนรัน ระยะทาง 5.25 ก.ม. / FUN RUN 5.25 Km.
ประเภทนักเรียน ชาย/หญิง / STUDENT อายุไมเกิน 14 ป

รางวัล 1-5 อันดับ
คาสมัคร 200 บาท/฿

วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10.50 ก.ม. / MINI MARATHON 10.50 Km.
รางวัล 1-10 อันดับ
ประเภทบุคคลทั่วไป ชาย/หญิง / INDIVIDUAL
คาสมัคร 250 บาท/฿
ชาย/Male
หญิง/Female
อายุไมเกิน 15 ป/yrs. and lower
£
อายุไมเกิน 15 ป/yrs. and lower
16-29 ป/yrs. £
16-29 ป/yrs.
30-39 ป/yrs. £
30-39 ป/yrs.
40-49 ป/yrs. £
40-49 ป/yrs.
50-59 ป/yrs. £
50 ปขึ้นไป/yrs. and over
60 ปขึ้นไป/yrs. and over
£
£วิ่งฮาลฟมาราธอน ระยะทาง 21.10 ก.ม. / HALF MARATHON 21.10 Km. รางวัล 1-10 อันดับ
ประเภทบุคคลทั่วไป ชาย/หญิง / INDIVIDUAL
คาสมัคร 400 บาท/฿
ชาย/Male
หญิง/Female
อายุไมเกิน 19 ป/yrs. and lower
อายุไมเกิน 19 ป/yrs. and lower
20-29 ป/yrs.
20-39 ป/yrs.
30-39 ป/yrs.
40-49 ป/yrs.
40-49 ป/yrs.
50 ปขึ้นไป/yrs. and over
50-59 ป/yrs.
60 ปขึ้นไป/yrs. and over
คํารับรองของผูสมัคร
ขาพเจาของรับรองวา ขอความขางตนเปนความจริง และไดทําการฝกซอม ทั้งมีสุขภาพสมบูรณพรอมที่จะแขงขันในประเภทที่สมัครไวขางตน
ดวยความเต็มใจ จะปฏิบัติตามกติกาทุกประการ และจะไมเรียกรองคาเสียหายใดๆ หากเกิดอันตราย หรือบาดเจ็บทั้งกอน และหลังการ
แขงขัน อีกทั้งยินดีที่จะแสดงหลักฐานพิสูจนตนเอง หรือ วัน เดือน ป ที่เกิด ตอคณะกรรมการผูจัดการแขงขันฯ นอกจากนี้ขาพเจายังยินยอมให
คณะกรรมการผูจัดการแขงขันฯ ถายภาพ หรือภาพยนตร บันทึกเหตุการณในการแขงขันฯ และใหถือวาภาพ หรือภาพยนตรดังกลาวเปนลิขสิทธิ์
ของคณะกรรมการผูจัดการแขงขันฯ ในครั้งนี้
WAIVER AND RELEASE STATEMENT
I certify that I am medically fit to complete and fully understand that I entreat my own risk, and the organizers will in no way be held responsible
for any injury, illness or loss, or a result of the event

ลายมือชื่อ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ผูสมัคร/Entrant Sign
วันที่เขียนใบสมัคร . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . Date

*** ใบสมัครนี้สามารถใชถายเอกสารได กรุณากรอกขอมูลใหสมบูรณ และชัดเจน Can Use By Copy Print and Write Clearly


Document preview Brochure มาราธอน_ok.pdf - page 1/4

Document preview Brochure มาราธอน_ok.pdf - page 2/4
Document preview Brochure มาราธอน_ok.pdf - page 3/4
Document preview Brochure มาราธอน_ok.pdf - page 4/4

Related documents


brochure ok
famo daretowin contest terms and conditions
participant waiver 1
disclaimer
crusadersapp
efh official rules

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Brochure มาราธอน_ok.pdf