Lab3 opis 12 11 12 .pdf

File information


Original filename: Lab3_opis_12_11_12.pdf
Title: Microsoft Word - Lab3 opis.doc
Author: JAKUB

This PDF 1.3 document has been generated by PScript5.dll Version 5.2 / GPL Ghostscript 8.15, and has been sent on pdf-archive.com on 18/01/2013 at 01:26, from IP address 89.68.x.x. The current document download page has been viewed 1285 times.
File size: 108 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Lab3_opis_12_11_12.pdf (PDF, 108 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Laboratorium 3.
Obliczanie przepływów maksymalnych rocznych Qmax,p o zadanym prawdopodobieństwie
przewyższenia p
A. Zadania do wykonania:
1. Dane
a) Ściągnąć do swojej kartoteki plik Excela QmaxXXX.xls z numerem XXX zgodnym ze swoim przydziałem.
Plik ten zawiera próbę losową przepływów maksymalnych rocznych Qmax,i, i = 1,2,...,n, n = 30, konkretnej
rzeki w danym przekroju wodowskazowym.
b) W układzie współrzędnych (rok, Qmax) przedstawić swoje dane, oznaczyć Rys. 1 i odpowiednio podpisać.
2. Empiryczny rozkład prawdopodobieństwa
Uporządkować malejąco ciąg Qmax,i, tworząc ciąg uporządkowany Qmax,(i), i = 1,2, ...,n, a następnie każdej z
wartości Qmax,(i) przyporządkować empiryczne prawdopodobieństwo przewyższenia pˆi :
i
, i = 1,2,...,n
(1)
pˆi = Pˆ(Q max ≥ Q max ,(i) ) =
n +1
Uzyskane wyniki przedstawić w układzie współrzędnych ( pˆi ,Qmax,(i)), ( pˆ w %, wartości w układzie odwrotnym) oznaczyć Rys. 2 i podpisać Empiryczna funkcja prawdopodobieństwa przewyższenia przepływów maksymalnych rocznych rzeki ...... w przekroju wodowskazowym ......
3. Teoretyczny rozkład prawdopodobieństwa: rozkład Pearsona, typ III; obliczanie wartości jego parametrów
Zakładamy, że zmienna losowa Qmax podlega trójparametrowemu rozkładowi Pearsona III typu:

αλ
(x − ∈)λ −1e −α ( x −∈ )
(2)
Γ(λ)
Funkcja Γ(λ) nosi nazwę gamma Eulera1. Liczby: ∈ > 0, α > 0, λ > 0 (parametry rozkładu) oznaczają
fΓ (x;∈,α , λ) =

kolejno: dolne ograniczenie, parametr skali, parametr kształtu.
Korzystając z rys. 2 znaleźć wartość ∈
ˆ poprzez ekstrapolację empirycznej funkcji prawdopodobieństwa
przewyższenia do wartości 100%, po czym w kolejnej kolumnie obliczyć wartości ln(Qmax–∈
ˆ ).
Niech x oznacza nową zmienną: x = Qmax–∈
ˆ . Znając wartość ∈
ˆ dolnego ograniczenia ∈ i stosując metodę
największej wiarygodności obliczyć wartości αˆ i λˆ parametrów α, λ rozkładu (2), poprzez kolejne obliczanie
następujących wartości:
1 + 1 + 4 Aλ / 3
λˆ
(3)
Aλ = ln x − ln x,
λˆ =
,
αˆ =
4 Aλ
x
Pod rys. 2 utworzyć tabelę (nazwać Tabela 1 i odpowiednio podpisać) zawierającą wartości ∈
ˆ , x , Aλ, αˆ i λˆ .
Mając już znane wartości ∈
ˆ , αˆ i λˆ parametrów ∈ , α i λ rozkładu (2), obliczyć teoretyczne wartości
kwantyli Q max,pi dla zadanych wartości pi (i = 1,2,..., m) prawdopodobieństwa przewyższenia korzystając ze
statystycznej funkcji ROZKŁAD.GAMMA.ODW(...) arkusza kalkulacyjnego Excel:
Q max ,pi = ∈ˆ + ROZKŁAD.GAMMA.ODW(1 − pi ;Alfa; Beta)

(4)

gdzie:
1
(5)
Alfa = λˆ, Beta =
αˆ
Wykorzystać równanie (4) do obliczeń Q max,pi dla prawdopodobieństwa przewyższenia pi w zakresie od 100%

do 1%. Skopiować rys. 2, oznaczyć Rys. 3 i zmienić oś prawdopodobieństwa na logarytmiczną. Wykreślić na
rys. 3 teoretyczny rozkład prawdopodobieństwa przewyższenia.

1

Czasami mówi się, że jest to uogólniona silnia, gdyż prawdziwa jest równość Γ(z+1) = z Γ(z), co oznacza, że dla dowolnej
liczby naturalnej n mamy Γ(n+1) = n!

4. Test zgodności λ Kołmogorowa
Określić (może być graficznie z rys. 3) maksymalną wartość Dmax różnic pomiędzy empiryczną a teoretyczną
funkcją prawdopodobieństwa przewyższenia (koniecznie zaznaczyć Dmax na rys. 3), po czym obliczyć wartość
λ statystyki testu Kołmogorowa:
(6)
λ = Dmax n
i porównać z 5% wartością krytyczną λkryt = 1.36. Zapisać wniosek pod rys. 3.
5. Ocena niepewności kwantyli teoretycznych za pomocą 95% jednostronnego obszaru ufności dla kwantyla
Qmax,p
a) Obliczyć odchylenie standardowe DQmax,p teoretycznego kwantyla Qmax,p:
1
DQ max ,p = ϕ(p, λ)
(7)
α n
gdzie wartości ϕ(p,λ) dla prawdopodobieństwa przewyższenia p od 50% do 1% i znanej wartości λ należy
odczytać z tabeli zawartej w pliku fi(p,lambda).xls (może być potrzebna interpolacja).
u

95%
b) Dla ustalonych wyżej wartości p obliczyć Qmax,p i górną granicę Q max
,p 95% jednostronnego obszaru ufności

dla kwantyla Qmax,p:
u95%
Q max
,p = Q max ,p + u95% ⋅ DQ max ,p

(8)

gdzie u95% = 1.645. Wynik wykreślić na rys. 3.
u

95%
c) Odczytać z rys. 3 wartości przepływu 10-, 20-, 50- i 100-letniego oraz odpowiadające im wartości Q max
,p .

Wyniki zamieścić w tabeli, oznaczyć ją Tabela 2 i odpowiednio opisać.
6. Gwarancja Gw(T,T0) (niewystąpienia) przepływu T-letniego w okresie czasu T0 lat:
 T 
(9)
Gw(T , T0 ) = exp  − 0  100%
 T 
oznacza prawdopodobieństwo, że w ciągu kolejnych T0 lat nie pojawi się ani jeden raz przepływ T-letni.
Korzystając ze wzoru (9) i mając zadane w tabeli 3 wartości Gw i T0 obliczyć T i wartości prawdopodobieństwa
przewyższenia p = 1/T, a mając p obliczyć ze wzoru (4) wartości Qmax,T przepływu T-letniego i wpisać je do
tabeli. Przepływy Qmax,T to przepływy gwarantowane. Wybrać jedną wartość Qmax,T i wytłumaczyć, co ona
oznacza.
Tabela 3. ...............................................
25 lat

T0
Gw

T

50 lat
3

Qmax,T, m /s

T

100 lat
3

Qmax,T, m /s

T

200 lat
3

Qmax,T, m /s

T

Qmax,T, m3/s

99%
95%
90%
75%
50%

B. Oddane opracowanie to plik w formacie pdf o nazwie HI_L3_Nazwisko_Imię_Wersja.pdf zawierający:
a) nazwisko i imię
b) temat laboratorium
c) nazwę przydzielonego pliku z danymi
d) krótki wstęp (samodzielny!)
e) kolejne zadania, jak w punkcie A


Document preview Lab3_opis_12_11_12.pdf - page 1/2

Document preview Lab3_opis_12_11_12.pdf - page 2/2

Related documents


lab3 opis 12 11 12
wzory 4
projekt kompilatora
ss ogr zadania
metody prob 2
umowa

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Lab3_opis_12_11_12.pdf