Reglement concours FB DF NL april 2013 .pdf

File information


Original filename: Reglement concours FB_DF_NL_april_2013.pdf
Author: Audrey Beckers

This PDF 1.5 document has been generated by Acrobat PDFMaker 10.1 für Word / Adobe PDF Library 10.0, and has been sent on pdf-archive.com on 28/03/2013 at 16:02, from IP address 213.246.x.x. The current document download page has been viewed 1084 times.
File size: 21 KB (3 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Reglement concours FB_DF_NL_april_2013.pdf (PDF, 21 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Wedstrijd
Vanaf 1 april 2013 t.e.m. 30 april 2013 organiseert NMC nv, met maatschappelijke zetel gevestigd te
Gert-Noël-Straße in B-4731 Eynatten, ondernemingsnummer BE 0402 469 826, een wedstrijd. Dit
reglement beschrijft het verloop van deze wedstrijd en legt de deelnemingsvoorwaarden vast.

Verloop van de wedstrijd
NMC nv nodigt eenieder uit, die aan de onderstaande deelnemingsvoorwaarden voldoet, deel te nemen
aan de wedstrijd door het antwoorden op de 2 vragen op het online formulier (1 technische vraag en 1
schiftingsvraag) via de toepassing toegankelijk op Facebook.

Deelnemingsvoorwaarden
De wedstrijd is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon van minimum 18 jaar op datum van
1 april 2013 en woonachtig in België met uitzondering van de huidige personeelsleden van NMC nv,
de bestuurders van NMC nv en van elke persoon die aan de organisatie van de wedstrijd deelneemt,
evenals de gezinsleden van de hierboven vermelde natuurlijke personen.
Vanaf 1 april tot en met 30 april 2013 tot 24h is de deelname mogelijk via het webformulier. De
deelnemers moeten de gevraagde persoonsgegevens invullen en moeten verplicht op de 2 vragen van
het online formulier antwoorden.
Elke post die onwettig, schadelijk, bedreigend, belagend, onrechtmatig, vulgair, obsceen, inbreuk
makend op iemands privacy, haatdragend, racistisch, xenofobisch of op een andere wijze laakbaar is,
zal onmiddellijk uitgesloten worden.
Elke deelnemer mag meerdere keren deelnemen op de toepassing toegankelijk via Facebook, met dien
verstande dat er enkel maar een winnaar en een prijs zal zijn.

Winnaar
De winnaar van de wedstrijd zal diegene zijn die aan volgende voorwaarden voldoet:
1. Het correcte antwoord op de technische vraag geven
2. Het aantal geven als antwoord op de schiftingsvraag dat het dichtstbijzijnd is van het aantal
correcte verkregen antwoorden op de eerste vraag (technische vraag) bij het afsluiten van de
wedstrijd. Het gegeven aantal als antwoord op de schiftingsvraag mag in geen geval hoger zijn
dan het aantal correcte verkregen antwoorden op de technische vraag
3. Indien er dan nog gelijkheid bestaat, zal de winnaar diegene zijn die zijn antwoorden
chronologisch als eerste heeft gepost op de toepassing toegankelijk via Facebook.
De persoonsgegevens die bij het deelnemen ingevuld worden op het webformulier dienen voor
contactopname met de winnaar. De winnaar verneemt op dezelfde wijze eveneens de praktische
gegevens omtrent het verkrijgen van zijn prijs.

De prijs
De winnaar heeft recht op:
1 x Bongo (ten waarde van 159,90 €)

Aanvaarding van dit wedstrijdreglement
De deelname aan deze wedstrijd impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van dit
wedstrijdreglement door de deelnemer. Na afloop van deze wedstrijd zal NMC nv het
wedstrijdreglement niet archiveren.

Interpretatie van onderhavig wedstrijdreglement
Ieder probleem met betrekking tot de interpretatie van dit wedstrijdreglement, evenals iedere situatie
die niet geregeld zou zijn door onderhavig reglement, zal beslecht worden door de Juridische Dienst
van NMC nv. Op geen enkele schriftelijke, telefonische of mondelinge vraag met betrekking tot de
interpretatie of toepassing van onderhavig reglement, de modaliteiten van de wedstrijd of met
betrekking tot de lijst van deelnemers of winnaars zal geantwoord worden.

Controle op de naleving van het wedstrijdreglement
De winnaar en de deelnemers stemmen in met iedere verificatie met betrekking tot hun identiteit of
met betrekking tot de verblijfplaats die zij hebben opgegeven of andere voorwaarden uit het
wedstrijdreglement. Iedere valse, onvolledige of onjuiste opgave van identiteit of adres leidt
automatisch tot de eliminatie van de deelnemer.

Aansprakelijkheidsbeperking van NMC nv
NMC nv. behoudt zich het recht voor de wedstrijd uit te stellen, aan te passen of te annuleren ten
gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van NMC nv ligt (zoals, en zonder dat
deze opsomming als limitatief kan worden beschouwd, een technisch incident verbonden aan een
defect van het gebruikte informaticasysteem, een frauduleuze toegang tot het informaticasysteem, een
disfunctie, een onderbreking of een vertraging van het telecommunicatienetwerk).
Evenzo kan NMC nv niet verantwoordelijk gesteld worden voor om het even welk probleem van
overdracht van gegevens via het internet of voor problemen die inherent zijn aan elektronische
dataverzending waardoor het niet of niet geldig aan de wedstrijd deelgenomen kan worden.

Bescherming van uw persoonsgegevens
NMC nv is begaan met de bescherming van uw privacy. De persoonsgegevens die van een deelnemer
worden verzameld in het kader van de wedstrijd worden verwerkt door NMC nv als verantwoordelijke
van de verwerking. De gegevens worden gebruikt voor het uitvoeren en afhandelen van de wedstrijd.
NMC nv kan de naam van de winnaar ook gebruiken in het kader van de communicatie en promotie
rond de wedstrijd. NMC nv kan de gegevens meedelen aan onderaannemers die voor haar rekening
handelen of aan bedrijven van haar groep. Elke deelnemer heeft het recht zijn gegevens in te kijken en
te doen verbeteren.

Vrijwaring
Door deelname aan de wedstrijd erkent de deelnemer automatisch dat NMC nv niet aansprakelijk kan
worden gehouden voor de door de deelnemer verstrekte inhoud.
De deelnemer stemt ermee in NMC nv, evenals haar werknemers, bestuurders, aandeelhouders,
agenten en vertegenwoordigers te vergoeden voor, te vrijwaren en, indien zij hiervoor kiezen, te
verdedigen tegen, alle vorderingen van derden en/of kosten (inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke
advocatenhonoraria en -kosten) voortvloeiend uit zijn/haar inbreuk op dit wedstrijdreglement.

Geldigheid
Indien enige bepaling van dit wedstrijdreglement onwettig, nietig of voor enige andere reden niet
afdwingbaar zou zijn dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van het
wedstrijdreglement en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden.
De aldus uitgesloten bepalingen dienen geïnterpreteerd en/of vervangen te worden door geldige
bepalingen waarvan het doel en de gevolgen dezelfde zijn, of equivalent of het meest gelijkend aan
deze beoogd door de oorspronkelijke bepaling.

Toepasselijk recht en keuze van rechtsforum
Op dit wedstrijdreglement zal het Belgisch recht van toepassing zijn, zonder evenwel rekening te
houden met de principes van rechtsconflicten in de ruimte.
De deelnemer stemt ermee in dat elke vordering met betrekking tot zijn/haar deelname aan de
wedstrijd of met betrekking tot dit wedstrijdreglement enkel bij rechtbanken van de maatschappelijke
zetel van NMC nv (België) aanhangig kan worden gemaakt en hij/zij stemt in met en onderwerpt

zich aan de jurisdictie van dergelijke rechtbank voor de doeleinden van dergelijke vordering.


Document preview Reglement concours FB_DF_NL_april_2013.pdf - page 1/3

Document preview Reglement concours FB_DF_NL_april_2013.pdf - page 2/3
Document preview Reglement concours FB_DF_NL_april_2013.pdf - page 3/3

Related documents


reglement concours fb df nl april 2013
wedstrijdreglementapril14nl
de grote koffie competitie actievoorwaarden
chair giveaway algemene voorwaarden
voorwaarden
rules chiquisafe nl

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Reglement concours FB_DF_NL_april_2013.pdf