PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactsuc bat moi do do1432 .pdf


Original filename: suc bat moi do do1432.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by / iTextSharp™ 5.4.1 ©2000-2012 1T3XT BVBA (AGPL-version), and has been sent on pdf-archive.com on 25/04/2013 at 14:17, from IP address 117.7.x.x. The current document download page has been viewed 359 times.
File size: 57 KB (2 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


suc bat moi do do
Bc tin mi bi dùng tính tin

Hn 15 nm k t khi các chic máy tính tin in máy (Electronic Cash Register - ECR) có kh nng c em n
th trng Vit Nam, n nay ECR ã tr nên 1 phng tin cai qun thit yu còn v tng i nhiu ngi ch kinh doanh.
Mc dù da theo quãng thi gian kèm vi công ngh, ng dng tính tin trên vi tính xut hin ngày 1 cc k nhiu,
dù vy không ai có th chi cãi có th c mt vài li th do dùng tính tin ti ph trách vic trông coi kinh
doanh.

Th mà, sau nhiu nm ti nc ta, dng c tính tin in t vn không mi có kh nng c Vit hóa. Chúng ch thun túy
in ra vài hóa n cùng ting Vit không có du. K c vic, ht sc nhiu loi dùng tính tin cng không th in ra tác
dng tin rõ ràng cùng du chm phân cách hàng nghìn, hàng triu.
Doanh nghip C phn TIE bc chân vào phm vi hot ng dùng tính tin in máy vi sau mt phn nhng công
ty khác na, mc dù vy vi li im v qui mô u t, bng s c gng quyt tâm bi chúng ta, Công ty TIE va mi kin
to mt bc cách tân rt ln ti ngành máy tính tin . Công ty TIE ã liên kt vi Doanh nghip Casio cho em b
phông ting Vit cùng vi b gõ kiu VNI vào tng tr cho dùng tính tin Casio nhng dòng dùng SE gm có
SE-S300, SE-C300, SE-S2000, SE-C2000, SE-S6000 kèm vi SE-C6000. im khác hn t trên là iu
ng u ti b phông và b gõ chy rt tt. Th nghim phía trên mt vài máy ã cho thy b phông ting Vit chy d s
n nh. ó là phn mm c quyn do Hãng TIE Vit Nam.
Bc tin trên bi Công ty TIE tht s chính là 1 im t phá khá ln chng loi hàng hóa Máy tính tin in máy
Vit Nam. Cùng chuyn biu l rõ rt vi ting Vit phía trên hóa n chng t, khách hàng có kh nng ã chng
còn hãy bn khon cho suy ngm xem ây c coi là món n nào hoc là món hàng gì. Thông tin t Hãng
TIE cho hay, trong giai on u tiên này, TIE mi ch em b phông ch Vit n thit b cng nh h tr cho mt s
nhà phân phi y quyn bán l cài t t máy vi tính. Trong giai on tip n, TIE có th ã Vit hóa hu nh mi hin
th mc nh trong máy nh là mt s báo thiu sót, mt s hin th tng tr nhng ai dùng to nên 1 dng c tính tin
hoàn toàn Vit.
dùng tính tin in t, cánh tay c lc bi ch nhân kinh doanh hàng n, cà phê hoc nhà sách, ca hàng tp
hóa, shop thi trang, nay tng bc có th c Vit hóa cho thích hp hn th vi th trng. Mai sau không xa, ó có
kh nng vn là mt dùng không th thiu cùng mi ngi ch buôn bán


suc bat moi do do1432.pdf - page 1/2
suc bat moi do do1432.pdf - page 2/2

Related documents


buoc tien moi boi thiet1311
suc bat moi do do1432
ky thuat gi bao dam1600
cach chon dung cu tinh1290
10 huong dan khi chon1482
10 diem rat can chu1264


Related keywords