PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactvai linh vuc trong diem1327 .pdf


Original filename: vai linh vuc trong diem1327.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by / iTextSharp™ 5.4.1 ©2000-2012 1T3XT BVBA (AGPL-version), and has been sent on pdf-archive.com on 28/04/2013 at 17:24, from IP address 117.7.x.x. The current document download page has been viewed 584 times.
File size: 48 KB (2 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


vai linh vuc trong diem
Nhng lnh vc trng tâm dng c tính tin
linked web-site có mt vài im bt u. Trc ht qui lut cho thy nhu toalet s dng tt mt vài quan trng. Chui
có bo m ci tin liên tip do s hài lòng ca khách hàng, vt phm, cng nh cht lng. Th 2, quy lut cng s cho
thy nhiu nht hiu qu ca chui hu cn tng s chính là cn thit. Làm tròn ti 2 im m u không th có th c thc
hin mà không có tin tc chính thc, mà cn thit có sn trong khi rt cn thit. Cho gi cho chi phí tng i thp,
chúng c a chung là nhng tin tc cng nh truyn thông là không cn giy t. Cho làm tròn vài góc cnh bi
may tinh tien, ba phm vi hot ng trng im có th phân bit.

Th loi qun lý,
B sung phm vt,
Tác ng công ngh.
Th loi cai qun
ti ó, mc tiêu coi nh là cho ti a hóa hiu qu do giai on to ra nhu cu. Này gm có:
Cho bit tính nng c bn sp,
Khuyn mãi sp
Ct gi
máy tính tin c hai bng cách nào vi tác dng mt vài i tác thng mi ti hot ng ni b do bn h cng nh bng
cách nào h lao ng cùng vi nhau kèm theo s dng k nng chung ca h ti a bán hóa giá cha bi ngi tiêu
dùng. Cc k thit yu nh là Th loi qun lí h tng c s, ti y t ra mc ích ti hành vi sp t chin lc, và mt s mô
hình ngi hp tác thng mi bng cách nào giao tip cùng nhau kèm theo a ra quyt nh.

Vt phm Tng cng
Tp kt trong ây c coi là m bo dòng chy sn phm có kh nng có ca nhng phó mc hàng bán l. Vic này h
tr cai qun Loi th vi mt chui cung cp vt lý ây là mau l kèm vi tha mãn va phn hi mau chóng cùng mt
s thay i nhu cu. Thêm vào sn phm nhanh chóng kèm theo hiu ích góp phn tích kim chi phí thông

qua gim thiu lng hàng tn h thng, trong khi tha mãn chng dch v theo nh yêu cu.
Mt ln khác, 1 iu cn tìm hiu h trng c coi là nh th nào mt vài i tác thng nghip lao ng cùng vi nhau t c
có kh nng c các mc tiêu này. Dng c tính tin tra cu thc hành mt cách nhy vt ti phí tn kèm vi tha
mãn thông qua quy hoch vn c lp t mà tránh khi vài hot ng thi phng vic thay i nhu cu mt nhoài chui
cung ng.Tiêu chun do tin tc và truyn thông có kh nng ã có th tit kim vô s quãng thi gian kèm theo
tin bc.
Kích hot công ngh
Th loi Qun lý kèm vi b sung sn phm, và c bit coi là góc cnh doanh gia vài nhà bán l ng thi mt s nhà
sn xut có th ã hãy i mt cùng mt vài rào cn. Cho khc phc các rào chn công ngh áp ng vic cp thit cho
làm tròn ph trách vic trông coi Th loi ng thi lao ng Thêm vào sn phm.
Vô s s liu cung và cu trong SKU hin ti ang rt cn c chuyn di xung quanh kèm theo thao tác cho
xác nhn mt s phng án ti u. àm lun s liu in t kèm theo chuyn tin in máy coi là hai bc làm cho iu ó
nm trên gii hn ch cn thit. Mã hóa mc cng nh ph trách vic trông coi database nh là cp thit cho bám
sát các phm vt chính xác trong chng SKU. Cui cùng, vn ng da trên chi phí (ABC) m bo rng nhng
quyt nh có th c mang n ta phía trên phí tn thc t do iu buôn bán ng thi không có k toán hay là nhng
ngi khác gi thit


vai linh vuc trong diem1327.pdf - page 1/2
vai linh vuc trong diem1327.pdf - page 2/2

Related documents


an hoa tu chao chong1403
vai linh vuc trong diem1327 1
ky thuat gi bao dam1600
5 bi kip dung bep1629
bep dien o bep1202
cach su dung am gioi1427


Related keywords