PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact
Original filename:

This PDF 1.4 document has been generated by / iTextSharp™ 5.4.1 ©2000-2012 1T3XT BVBA (AGPL-version), and has been sent on pdf-archive.com on 04/05/2013 at 11:11, from IP address 27.2.x.x. The current document download page has been viewed 582 times.
File size: 4 KB (2 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


cách mua vé máy bay
Hãy online sn vé

iu kin tiên quyt sn c chic vé kiu này bn hãy m bo máy tính ca mình kt ni vi intetnet có ng truyn tc
cao và liên tc. Nu nhà hoc vn phòng bn có cáp internet, bn nên kt ni nó vi máy tính hn là dùng wifi.
có th truy cp thoi mái, bn nên s dng 1 account VPN, tao kt ni truy cp t nc ngoài v, tránh hin tng
nghn mng do quá nhiu ngi truy cp t hng Vit Nam v server ca Jetstar
Khi mun t vé cho ngi không bit s dng internet thì sao? Vic t vé này không phân bit ngi thao tác là
ai mà ch quan tâm thông tin khi bn ng kí. Vì th bn hãy c yên tâm t vé cho ông bà mình bng cách
ghi chép li y chính xác thông tin ca h trc khi thao tác (nên lu sn trên file .txt copy cho nhanh).

không sót hay quên thông tin v các chng trình khuyn mãi ca hãng, bn nên ng kí nhn bn tin cp nht.
Ti www.jetstar.com, bn có th ng kí cho mình mt Jetmail giao dch vi hãng. Vé giá r ca các t khuyn
mãi không i hoc tr li nên bn cn chc chn v thi im và a im mình mun i du lich. Nu i chung vi nhiu ngi
bn cn thng nht trc vi h. Cuc sn vé cnh tranh nhau tng cú click chut (0.1 giây) vì th, có th ch mt chút
lng l hoc mt cuc gi in "hi ý" trong lúc t vé ã có th khin bn b l mt c hi ri ó.
Th thanh toán
Có th bình thng bn không quan tâm lm n nhng cm t nh: thanh toán trc tuyn, th tín dng… thì nay bn
bt buc phi làm quen và s dng nó thanh toán online khi mua vé. S dng ra sao, s th nm âu, s tin, hn
mc còn li bn cn kim tra, chun b trc. Tránh tình trng phi lc tung chic ví tìm chic th trong lúc t vé.
Không có th, bn có th mn bn bè ngi thân, nhng iu này bn cn xin ý kin và nói rõ h mc ích s dng vì
liên quan n vn thông tin và tài chính cá nhân.

Tp dt quen tay, quen mt
S dng internet 10 ting 1 ngày không có ngha là bn ã thun thc trong thao tác online. Hãy làm quen
vi giao din ca hãng ti www.jetstar.com m bo rng bn ã quen vi nó.
Lu ý luôn n nhng chi tit nh nh bn cn gõ vào (fill in) hay tùy chn (select). Các vn nh: im n nhm
thành im i, gi sáng thành gi chiu tng chng nh là nhng vn nh nhng thc t ây li là nhng li thng gp nht
hành khách. Phân bit h - ch lót - tên, vit hoa - thng, có du - không du,… cng cn phi c bn "tp dt trc".
ng li, khi vi bn có th s mc nhng li rt… tri i nh th.
Và bây gi, khi ã thun thc các bí quyt trên, bn có th an tâm bc vào cuc sn vé. Cng nh bao cuc sn
khác, bn s tn hng cm giác rt tuyt vi khi nhn c hp thoi "ng kí thành công".

Du lich Nam Phuong, chuyên gia v Du Lich, Caravan & TeamBuilding
Du lich teambuilding


 - page 1/2
 - page 2/2

Related documents


c ch mua ve m y bay1832
c ch mua ve m y bay1078
an hoa tu chao chong1403
ky thuat gi bao dam1600
buoc chon kem theo su1342
cach gin giu am toc1558


Related keywords