dp.pdf


Preview of PDF document dp.pdf

Page 1 23472

Text preview


Abstrakt
Tato práce se zabývá problematikou komprese obrazu pomocí vlnkové transformace. První
část tohoto dokumentu poskytuje čtenáři informace o problematice komprese obrazu, představuje nejznámější současné postupy a detailněji probírá vlnkovou transformaci a následná
kódování. Jsou představeny standardy JPEG a JPEG2000. V druhé části se rozebírá způsob implementace, inovativní postupy a optimalizace. Třetí část je věnována srovnání a
vyhodnocení dosažených výsledků.

Abstract
This thesis is focused on subject of image compression using wavelet transform. The first
part of this document provides reader with information about image compression, presents
well known contemporary algorithms and looks into details of wavelet compression and
following encoding schemes. Both JPEG and JPEG2000 standards are introduced. Second
part of this document analyzes and describes implementation of image compression tool
including inovations and optimalizations. The third part is dedicated to comparison and
evaluation of achievements.

Klíčová slova
vlnková, transformace, diskrétní, komprese, ztrátová, bezeztrátová, vlnka, DWT, kódování, PSNR, SSIM, EZW, SPIHT, EBCOT, koeficienty, kvantizace, filtr, lifting, JPEG,
JPEG2000

Keywords
wavelet, transform, discrete, compression, lossy, lossless, DWT, coding, PSNR, SSIM, EZW,
SPIHT, EBCOT, coefficients, quantization, filter, lifting, JPEG, JPEG2000

Citace
Pavel Urbánek: Komprese obrazu pomocí vlnkové transformace, diplomová práce, Brno,
FIT VUT v Brně, 2013