dp.pdf


Preview of PDF document dp.pdf

Page 1 2 34572

Text preview


Komprese obrazu pomocí vlnkové transformace
Prohlášení
Prohlašuji, že jsem tento semestrální projekt vypracoval samostatně pod vedením pana Ing.
Davida Bařiny
.......................
Pavel Urbánek
7. května 2013

Poděkování
Děkuji vedoucímu diplomové práce Ing. Davidu Bařinovi za odbornou pomoc a rady při
zpracování tohoto semestrálního projektu.

c Pavel Urbánek, 2013.

Tato práce vznikla jako školní dílo na Vysokém učení technickém v Brně, Fakultě informačních technologií. Práce je chráněna autorským zákonem a její užití bez udělení oprávnění
autorem je nezákonné, s výjimkou zákonem definovaných případů.