PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactfax hoac thu dien tu1673 .pdfOriginal filename: fax hoac thu dien tu1673.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by / iTextSharp™ 5.4.1 ©2000-2012 1T3XT BVBA (AGPL-version), and has been sent on pdf-archive.com on 15/05/2013 at 04:52, from IP address 119.81.x.x. The current document download page has been viewed 760 times.
File size: 53 KB (3 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


fax hoac thu dien tu
Fax hoc th in t cái gì an toàn?
Tôi lao ng bán khong thi gian cho 1 trng tâm th cht thn kinh ti b phn CNTT. Ngày hôm qua, tôi va
mi tham d 1 cuc hp hun luyn HIPAA bt buc. ti iu ào to, tôi ã nói fax là cách thc an toàn ã c duyt y
ng thi e-mail không. Tôi tht s bi ri s vic này. Tôi tìm hiu nó trên mng, dù vy tôi ã cha mang n 1 lí
do tht s vng chc bi vì sao email coi là kém an tâm hn na sánh vi fax gi d nó tht s là. Trong khi tôi
nhn thy vài hn ch bi email, truyn thông qua mng có th có kh nng c ng nhp bt lun lúc nào, tuy th tôi
cm giác fax ngay c vic cng kém an toàn. V phn mt, fax cht nm chung quanh cho n ngay khi ai y
nht chúng lên ng thi các bn chng có m bo rng ây là úng ngi. 2, trong khi tôi thy rng 1 in thoi c nh
vn s c an tâm hn na mng, nu nh bn fax i thng n t im A n im B, thc ti, vài cuc gi in thoi có kh nng c
truyn qua tháp lò vi sóng cc k tt ng thi k t khi fax ng nên mã hóa, bn h có kh nng c truy cp d dàng
nh email. Cm thy ca tôi coi nh là nu nh chúng mình s dng PGP email ó luôn luôn c coi là an tâm
hn so fax. Ông ch ca tôi ng thi tôi cng nh tôn trng quan im ca bn. Các bn có kh nng làm phân minh
ó là an toàn hn na?
Fax vs th in t
Do vy, ct lõi coi là cái nhìn do tôi chy dc theo nh dòng dõi nh là bn. Tôi cha tht s tìm hiu fax c bt c
quá nhiu hn th hay là tng i ít an toàn hn na so vi th in t vn bn n gin. Tôi thy bi vì sao th in t vn ch
nên phép. Bi vì nó c coi là vn bn n gin, chúng ta có th ã gi thông tin t nhng ngi này sang nhng ai
khác (có th mn cm), nhng vô lun ai va mi ng nhp vào mng hay là mt s dng c tính trong gia hai im c
bn có kh nng tìm hiu h s ó.
Nhng kch bn ph bin nht, thí d, có kh nng chính là lên trên mt dch v nh Gmail hoc Hotmail. Là email
ang ngi nm trên 1 dng c ch ca bên th ba. Nó không hn là dng c ch do bn. Nó chng phi là dng c ch
ca nhng ngi nhn. ó là mt vài bên th 3 (nh là Google hay là Microsoft) kèm vi v mt lí thuyt, vài th in t
có kh nng có kh nng c coi bi nhng ai khác. iu này hn nhiên là 1 hành vi phm vào iu trái quy nh các
quy nh HIPAA.
Fax nh là mt chút khó khn hn cho bàn cãi vi mt s ng nét, tuy th tôi hi vng vn này có th cng úng.
Ngay khi chúng ta gi fax qua in thoi ... ln u do tt tt nhn ra là 1 fax nh là mt truyn ti âm thanh. ây c
coi là (nh là mình nói) ng nên mã hóa vì th nhng gì mà vi tc th mình gi fax im A n im B, bt c ai có
kh nng lng nghe lên trên dòng in thoi có kh nng nhn c fax nh là tt. Bt lun ai cùng vi bt c loi dùng
nghe trm, vô lun ai thm chí xy ra cho nhn cùng vi 1 dòng nh là fax c th xy n cho c nhn c gi i nm
trên thc ti có th có c fax ng thi kt qu nh là, nhìn thy nó.
Tôi tht s có 1 bc xa hn. iu quan tâm ca tôi i mt vài xa hn trc này. Mt Doanh nghip chúng tôi chuyên
bán buôn - bán l a dng sn phm: Máy fax úng là chng có nào nhiu hn na mt hình nh do mt tài liu, vi
tc là nó vn tng i, rt quá d gi mo. Ti thc ti, ti rt nhiu v vic, ch ký fax có kh nng c gi là hp pháp. Nói
cách khác na, h có kh nng c coi là bó buc nh ch ký tay trên mt mnh giy. Làm th nào Công ty
chúng tôi chuyên cung cp các sn phm: Máy fax rt d làm gi, mà ch thc s chn vn trong u tôi.
Theo lut pháp

Hin nay, iu cn gii quyt thc s ây không phi là rt nhiu k thut tham gia tuy th pháp lut. Mt t khác na, tôi
chng phi là mt lut gia, tôi cha mun suy ra ti bt c cách gì mà tôi. Tuy th, tôi chc chn cng khuyên
mình - bt c chuyn gì chúng ta làm cho - bn khin cho nhng gì qui nh HIPAA yêu cu chúng ta hãy
làm dù cho bn h vi giá tr hay nh không. Chính vì k c vic mình khin chuyn gì y mà làm cho tng cm
nhn công ngh, nu mà chuyn ó xy ra ng chm n mt s quy nh, ta ang có th gp ri rm ây là loi bc bi, tôi
hiu. Tuy vy y là nhng gì chúng c.
Mã hóa
thc tin, tôi vi bn cng nh PGP (bt c mu th in t c mã hóa) coi nh là an tâm hn na rt nhiu so sánh vi bt
c trên.
Nhng iu nó thc s có ngha là vài th in t có kh nng c mã hóa ti u. Vì vy, vô lun ni nào t lúc tip tc, gia
chuyn gi kèm theo ón nhn, nó coi nh là khó bit cho bt c ai tht s có kh nng xy ra nhn c mt bn sao
ca nó min là bn h chng có mã hóa thích hp hay khóa gii mã.

PGP, c coi là mt mô hình khóa làm sáng rõ, vi tc th chúng ta có kh nng qu quyt "bài trên" có th có
kh nng c mã hóa bng cách thc mi "trên" nhng ai nhn có th k n, nhng ngi nhn n c nhng ngi nm gi
chìa khóa này mi ngi u bit c th.
Thành th, yeah, tuyt i! Mã hóa do hu ht các loi (mc du chúng cn phi va mnh) chính là có c kiên nh
hn th, s c an toàn hn th hay nh fax (trên ng bng ging nói) hoc là email (th in t vn nguyên bn) qua
internet.
Thành th, cui cùng nh tôi va mi nói, tôi vn không tht s khng nh th in t hay nh fax mnh m hn th, hoc
fax hay email coi là kém an toàn (hay nh an toàn hn th) sánh cùng email hay nh fax. Tôi hy vng
bn h va c rt cha an toàn.

An ninh trt t c coi là khó khn
Trong trng hp tôi ã có vn bn quy nh HIPAA, ví d, tôi có th s nhn mnh là tt tt mt s loi thông tin liên lc
có th c mã hóa. V vic cùng vi mã hóa (kèm theo tôi ã vit vn này trc y) chính là mã hóa c coi là ...
nh là nó quay ra, c coi là "cng".

Không khó khn công ngh. y là có th c gii quyt. Tng i khó cho làm tròn ti theo mt cách làm sáng rõ
- vi mt cách nht quán trên nhiu máy tính:
Cài t PGP? ây là tht s khó khn làm trong nhng chng trình th in t ph thông (Thunderbird xy ra có 1
tuyt trn plug-in mà ch hin chúng).
Sau vic nhng ai qun lí khóa công cng cng nh t nhân do riêng bn? ó là tht s khó nhc cho khách
hàng trung bình.
Vic tng t cho mt vài chng trình mã hóa khác, các ni dung chng ch na, vài ni dung trng im công cng
kèm vi t nhân na, ng thi vv.
ó là tt c mt mc phc tp mà A) va mi không nên chun hóa trên toàn mô hình email hoc các ni dung
th in t kèm theo B) c coi là rt gây ra nhm ln khách hàng trung bình. Và nó thông thng nh là nhng
ai tiêu dùng trung bình do vài osin cui có c mt vài thông tin liên h có th c bo v này.
Thành ra, tôi có th không tht s cung cp áp ng bn mt li gii v nhng iu ch cn khin thc hành HIPAA an
toàn hn. Ta cn mi vic có cho làm tròn theo nh mt s qui nh do HIPAA. Song, ti iu mc bi công ngh
liên quan, tôi mong mun hiu email có th c mã hóa.
Trong thc t, mt trong nhng cái mà ta vn phát hin nu chúng ta va mi có 1 nhà cung ng sn sóc sc
vóc rt tt c coi là h có th vn không gi chúng ta email. Thay vào y h cng s ch dn mình n 1 giao din
da trên web cho mô hình do bn h mà các bn có kh nng tìm hiu tin nhn ó. Thông ip này sau ó có
kh nng có kh nng c mã hóa phía trên thit b ch ca h. Nó có th c mã hóa ti quá cnh vì nó coi là 1 kt
ni https ti thit b ch ca h. Cng nh vì ó, ni duy nht có kh nng nhìn thy chúng cho ngi dùng (cho bt k
ai) là thi im nó c hin th bi vài y thác kèm vi truy nhp bi khách hàng, hay là trong khi nó hin c truy cp
bi mt s y nhim cng nh ng nhp ti nhà cung ng vào u kia.


fax hoac thu dien tu1673.pdf - page 1/3
fax hoac thu dien tu1673.pdf - page 2/3
fax hoac thu dien tu1673.pdf - page 3/3

Related documents


bep dien o bep1202
ky thuat gi bao dam1600
fax hoac thu dien tu1673
phat hien thanh phan moi1132
cay lau nha omega mop1438
cach gin giu am toc1558


Related keywords