PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Send a file File manager PDF Toolbox Search Help Contactfax hoac thu dien tu1673 .pdfOriginal filename: fax hoac thu dien tu1673.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by / iTextSharp™ 5.4.1 ©2000-2012 1T3XT BVBA (AGPL-version), and has been sent on pdf-archive.com on 15/05/2013 at 04:52, from IP address 119.81.x.x. The current document download page has been viewed 706 times.
File size: 53 KB (3 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


fax hoac thu dien tu
Fax hoc th in t cái gì an toàn?
Tôi lao ng bán khong thi gian cho 1 trng tâm th cht thn kinh ti b phn CNTT. Ngày hôm qua, tôi va
mi tham d 1 cuc hp hun luyn HIPAA bt buc. ti iu ào to, tôi ã nói fax là cách thc an toàn ã c duyt y
ng thi e-mail không. Tôi tht s bi ri s vic này. Tôi tìm hiu nó trên mng, dù vy tôi ã cha mang n 1 lí
do tht s vng chc bi vì sao email coi là kém an tâm hn na sánh vi fax gi d nó tht s là. Trong khi tôi
nhn thy vài hn ch bi email, truyn thông qua mng có th có kh nng c ng nhp bt lun lúc nào, tuy th tôi
cm giác fax ngay c vic cng kém an toàn. V phn mt, fax cht nm chung quanh cho n ngay khi ai y
nht chúng lên ng thi các bn chng có m bo rng ây là úng ngi. 2, trong khi tôi thy rng 1 in thoi c nh
vn s c an tâm hn na mng, nu nh bn fax i thng n t im A n im B, thc ti, vài cuc gi in thoi có kh nng c
truyn qua tháp lò vi sóng cc k tt ng thi k t khi fax ng nên mã hóa, bn h có kh nng c truy cp d dàng
nh email. Cm thy ca tôi coi nh là nu nh chúng mình s dng PGP email ó luôn luôn c coi là an tâm
hn so fax. Ông ch ca tôi ng thi tôi cng nh tôn trng quan im ca bn. Các bn có kh nng làm phân minh
ó là an toàn hn na?
Fax vs th in t
Do vy, ct lõi coi là cái nhìn do tôi chy dc theo nh dòng dõi nh là bn. Tôi cha tht s tìm hiu fax c bt c
quá nhiu hn th hay là tng i ít an toàn hn na so vi th in t vn bn n gin. Tôi thy bi vì sao th in t vn ch
nên phép. Bi vì nó c coi là vn bn n gin, chúng ta có th ã gi thông tin t nhng ngi này sang nhng ai
khác (có th mn cm), nhng vô lun ai va mi ng nhp vào mng hay là mt s dng c tính trong gia hai im c
bn có kh nng tìm hiu h s ó.
Nhng kch bn ph bin nht, thí d, có kh nng chính là lên trên mt dch v nh Gmail hoc Hotmail. Là email
ang ngi nm trên 1 dng c ch ca bên th ba. Nó không hn là dng c ch do bn. Nó chng phi là dng c ch
ca nhng ngi nhn. ó là mt vài bên th 3 (nh là Google hay là Microsoft) kèm vi v mt lí thuyt, vài th in t
có kh nng có kh nng c coi bi nhng ai khác. iu này hn nhiên là 1 hành vi phm vào iu trái quy nh các
quy nh HIPAA.
Fax nh là mt chút khó khn hn cho bàn cãi vi mt s ng nét, tuy th tôi hi vng vn này có th cng úng.
Ngay khi chúng ta gi fax qua in thoi ... ln u do tt tt nhn ra là 1 fax nh là mt truyn ti âm thanh. ây c
coi là (nh là mình nói) ng nên mã hóa vì th nhng gì mà vi tc th mình gi fax im A n im B, bt c ai có
kh nng lng nghe lên trên dòng in thoi có kh nng nhn c fax nh là tt. Bt lun ai cùng vi bt c loi dùng
nghe trm, vô lun ai thm chí xy ra cho nhn cùng vi 1 dòng nh là fax c th xy n cho c nhn c gi i nm
trên thc ti có th có c fax ng thi kt qu nh là, nhìn thy nó.
Tôi tht s có 1 bc xa hn. iu quan tâm ca tôi i mt vài xa hn trc này. Mt Doanh nghip chúng tôi chuyên
bán buôn - bán l a dng sn phm: Máy fax úng là chng có nào nhiu hn na mt hình nh do mt tài liu, vi
tc là nó vn tng i, rt quá d gi mo. Ti thc ti, ti rt nhiu v vic, ch ký fax có kh nng c gi là hp pháp. Nói
cách khác na, h có kh nng c coi là bó buc nh ch ký tay trên mt mnh giy. Làm th nào Công ty
chúng tôi chuyên cung cp các sn phm: Máy fax rt d làm gi, mà ch thc s chn vn trong u tôi.
Theo lut pháp

Hin nay, iu cn gii quyt thc s ây không phi là rt nhiu k thut tham gia tuy th pháp lut. Mt t khác na, tôi
chng phi là mt lut gia, tôi cha mun suy ra ti bt c cách gì mà tôi. Tuy th, tôi chc chn cng khuyên
mình - bt c chuyn gì chúng ta làm cho - bn khin cho nhng gì qui nh HIPAA yêu cu chúng ta hãy
làm dù cho bn h vi giá tr hay nh không. Chính vì k c vic mình khin chuyn gì y mà làm cho tng cm
nhn công ngh, nu mà chuyn ó xy ra ng chm n mt s quy nh, ta ang có th gp ri rm ây là loi bc bi, tôi
hiu. Tuy vy y là nhng gì chúng c.
Mã hóa
thc tin, tôi vi bn cng nh PGP (bt c mu th in t c mã hóa) coi nh là an tâm hn na rt nhiu so sánh vi bt
c trên.
Nhng iu nó thc s có ngha là vài th in t có kh nng c mã hóa ti u. Vì vy, vô lun ni nào t lúc tip tc, gia
chuyn gi kèm theo ón nhn, nó coi nh là khó bit cho bt c ai tht s có kh nng xy ra nhn c mt bn sao
ca nó min là bn h chng có mã hóa thích hp hay khóa gii mã.

PGP, c coi là mt mô hình khóa làm sáng rõ, vi tc th chúng ta có kh nng qu quyt "bài trên" có th có
kh nng c mã hóa bng cách thc mi "trên" nhng ai nhn có th k n, nhng ngi nhn n c nhng ngi nm gi
chìa khóa này mi ngi u bit c th.
Thành th, yeah, tuyt i! Mã hóa do hu ht các loi (mc du chúng cn phi va mnh) chính là có c kiên nh
hn th, s c an toàn hn th hay nh fax (trên ng bng ging nói) hoc là email (th in t vn nguyên bn) qua
internet.
Thành th, cui cùng nh tôi va mi nói, tôi vn không tht s khng nh th in t hay nh fax mnh m hn th, hoc
fax hay email coi là kém an toàn (hay nh an toàn hn th) sánh cùng email hay nh fax. Tôi hy vng
bn h va c rt cha an toàn.

An ninh trt t c coi là khó khn
Trong trng hp tôi ã có vn bn quy nh HIPAA, ví d, tôi có th s nhn mnh là tt tt mt s loi thông tin liên lc
có th c mã hóa. V vic cùng vi mã hóa (kèm theo tôi ã vit vn này trc y) chính là mã hóa c coi là ...
nh là nó quay ra, c coi là "cng".

Không khó khn công ngh. y là có th c gii quyt. Tng i khó cho làm tròn ti theo mt cách làm sáng rõ
- vi mt cách nht quán trên nhiu máy tính:
Cài t PGP? ây là tht s khó khn làm trong nhng chng trình th in t ph thông (Thunderbird xy ra có 1
tuyt trn plug-in mà ch hin chúng).
Sau vic nhng ai qun lí khóa công cng cng nh t nhân do riêng bn? ó là tht s khó nhc cho khách
hàng trung bình.
Vic tng t cho mt vài chng trình mã hóa khác, các ni dung chng ch na, vài ni dung trng im công cng
kèm vi t nhân na, ng thi vv.
ó là tt c mt mc phc tp mà A) va mi không nên chun hóa trên toàn mô hình email hoc các ni dung
th in t kèm theo B) c coi là rt gây ra nhm ln khách hàng trung bình. Và nó thông thng nh là nhng
ai tiêu dùng trung bình do vài osin cui có c mt vài thông tin liên h có th c bo v này.
Thành ra, tôi có th không tht s cung cp áp ng bn mt li gii v nhng iu ch cn khin thc hành HIPAA an
toàn hn. Ta cn mi vic có cho làm tròn theo nh mt s qui nh do HIPAA. Song, ti iu mc bi công ngh
liên quan, tôi mong mun hiu email có th c mã hóa.
Trong thc t, mt trong nhng cái mà ta vn phát hin nu chúng ta va mi có 1 nhà cung ng sn sóc sc
vóc rt tt c coi là h có th vn không gi chúng ta email. Thay vào y h cng s ch dn mình n 1 giao din
da trên web cho mô hình do bn h mà các bn có kh nng tìm hiu tin nhn ó. Thông ip này sau ó có
kh nng có kh nng c mã hóa phía trên thit b ch ca h. Nó có th c mã hóa ti quá cnh vì nó coi là 1 kt
ni https ti thit b ch ca h. Cng nh vì ó, ni duy nht có kh nng nhìn thy chúng cho ngi dùng (cho bt k
ai) là thi im nó c hin th bi vài y thác kèm vi truy nhp bi khách hàng, hay là trong khi nó hin c truy cp
bi mt s y nhim cng nh ng nhp ti nhà cung ng vào u kia.


fax hoac thu dien tu1673.pdf - page 1/3
fax hoac thu dien tu1673.pdf - page 2/3
fax hoac thu dien tu1673.pdf - page 3/3

Related documents


PDF Document bep dien o bep1202
PDF Document ky thuat gi bao dam1600
PDF Document phat hien thanh phan moi1132
PDF Document fax hoac thu dien tu1673
PDF Document cach gin giu am toc1558
PDF Document cay lau nha omega mop1438


Related keywords