PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Send a file File manager PDF Toolbox Search Help Contacthuong dan dung do dung1871 .pdfOriginal filename: huong dan dung do dung1871.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by / iTextSharp™ 5.4.1 ©2000-2012 1T3XT BVBA (AGPL-version), and has been sent on pdf-archive.com on 15/05/2013 at 12:10, from IP address 117.7.x.x. The current document download page has been viewed 472 times.
File size: 60 KB (5 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


huong dan dung do dung
Mách nc dùng máy m tin mt cách gin n nht!
url coi là mt trang thit b dùng cho iu giúp các nhân viên kho qu, ngân hàng,... Máy m chác s lng
tin có kh nng c a vào.
Qui tc m

Trong lúc tin c th ti khay vn s c cun vào máy bng vài bánh rng và m àn hi, tin s c chy qua 1 con mt
in t nh là mt m, mt trên luôn luôn thu thp có th c lng tin chy qua nó ri t lên bng in máy hin th.

V li related web page tiên tin vi s dng nhng mt:
Kim kích: vi hiu qu o chiu dài kèm theo rng ca t tin cho phân bit mu tin, tìm ra tin gi,
Mt màu, mt tím: i chiu tin gi cng nh siêu gi bng mu tin cng nh mnh giá gia
Cho tránh khi khim khuyt ti giao dch, vài c quan thông thng mua dng c m chác tin. Song, trong
trng hp bt cn, ngi tiêu dùng có kh nng gp sai sót. Có hai loi dùng c bn: loi dùng m chác tin thun
túy cng nh va m va kim nh, tìm ra tin gi.
Lúc này, trên thng trng, thông dng nht vn là hàng bi ài Loan, Trung Quc. Giá thit b trung bình
1.600.000 - 6.500.000 ng/chic. Mt vài kiu chuyên bit, c quyn có kh nng lên ti 1.250 USD.
Nhng, nu mà ta cha hiu bc chn mua cng s rt d ng u hàng gi. Kiu hàng này thng bán con ph Phùng
Hng hay nh tiêu th trong nhng ca hàng bán l. Hàng u thông thng có ng nét cha sc cnh, không có
tem hay nh tem không rõ rt ngun gc, giá thông thng kém hn mt tý so sánh vi hàng tht. tránh khi
mua lm, bn nên ti các ca hiu tín nhim hay là các nhà phân phi y quyn phân phi chính xác la chn
la. Mu hàng c quyn còn có giy xác nh sn phm. Hu nh tt c cng u có bo hành.
Gìn gi thit b
dng c ti ni c nh, cha b va p mnh hay nh ngm nc. Mô-t cun dùng dùng chm ngày vn luôn luôn b

nhão, bn phi thay luôn cho không tác ng ti mc chính xác. Sau vic s dng, các bn nên y np chèn dng
c li. ôi khi, làm v sinh khay hng bi bn trong bên di.
Các loi dùng m chác tin khuyên bo s dng: thit b m chác tin balion ( hàng c-Trung), máy m tin
xiudun (Trung Quc), thit b m chác tin silicon (M - Trung), dùng m chác tin korus , dùng m chác tin
caschcan , máy m chác tin kaixun ( Hàng Liên Doanh)...............
MÁY M TIN BALION NH - 314S
I. Tóm tt:
- dùng m chác và kim tra tin NH- 314S coi nh là mt mu thit b k thut ln, Chúng có th c to nên kèm
theo phát trin dàn tri bi ht sc nhiu nm ca doanh nghip nó tôi. Chc nng chính do thit b chính là m t
ng, t chy hin th mnh giá tin, t chy i chiu tin ln loi. Chc nng kim gi bng tia cc tím, kim nh gi bng sc
mu, bng mc in phát quang....Chúng chính là t hi ca toàn b mt s im tiên quyt bi s na bit. K t ây t vài
dùng cui cùng ca lp ngi mi vi vic toàn ho ti chc nng, tin ích nghiên cu cng nh là nh im do vic t hot
ng hoá. Cho dùng và gìn gi mt cách tt nht, nên tìm hiu k cun mách nc s dng trên trc vn dùng.
II. Dùng thit b thit b so sánh tin gi BALION NH - 314S
- Ngun in DC 13.8V/4A
- in tiêu dùng 60 (+/-20%)W
- Tc lc m >1000 t/phút
- Kích c 355mm x 395mm x 248mm
- Khi lng tnh 7.5kg
- Nhóm hin th ba èn LED
- m hin th ba èn LED
- Kích thc thích hp (dài x cao x rng)
100 - 180mm x 50 - 90mm x 0.075 - 0.15mm
2.mt Sp sa trc vn dùng
Ni kt 1 u dây in vào dùng kèm theo u còn li vào ngun 220V, khi ng li máy, dng c có th s t chy kim
tra và ti ngày nay "0" có kh nng cng hin ra. Nu mà có bt c s gì khác hãy theo nh bng ch dn nm
sau:
S hin th
Lí do
EEA
Xúi quy ti phn ng m bên trái hay b ln ng
EEL
Xui xo ti phn ng m chác bên nên hay b ln ng
EEF

Mt thn nhn không hot ng hay b ln ng
EES
Mt thn gi không vn ng hay là b ln ng
EEY
Mã s bi mt thn sai hay nh b ln ng
LEX (X mt ti 8)
ng Nixie bên trái không vn ng hoc b ln ng
REX (X t 1 n 8)
ng Nixie bên nên không hot ng hoc là b ln ng
Chú ý: Trái kèm theo hãy bên nên nhìn thng mt t nm trc bi máy.
2.hai Chc nng ca hin th
t trc n máy nh hình trên, thit b phân bit có kh nng vn t chy chy. Sau chuyn m xong ri, thit b có th
cng t hot ng ngng: 3 s hin th trc Nixie nh là s t va mi m chác ng thi 3 s gia c coi là s tin ca tt c c.
Trong khi xong ri mình t cc trc vào t th hai thì thit b có kh nng ã t hot ng "0".
Chú ý: em tin n máy nên nh nhàng, hãy a ti chính gia ming bi thit b, không bm vào vì sp ti s gây ra
tình hung b qua không m.
2.4 Chc nng tu la hin th ca ca s
2.4.1 Chc nng ca "SIZE"
Phn này bt u khi dng c ã khi ng. Còn mi tin Polime ca nc ta có kh nng s dng ni dung trên cùng tác
dng nht. Vài loi tin Polime có kh nng c m chác ng thi phân bit theo mt cách chính xác cùng vi tia
hunh quang, hng ngoi kt hp cùng vi mt s hình nh.
2.4.hai Công nng ca "AUTO"
Bm "FUNC./+1" n ngay khi èn "AUTO" sáng. Chc nng này phù hp m chác kèm theo phân bit hu
nh tt c mt s loi tin giy Vit Nam.
2.4.ba Chc nng do "COUNT"
Nhn "FUNC./+1" n khi èn "AUTO" và "SIZE" u tt. Chc nng trên ch dùng cho m dù vy cha so sánh c
tin tht, gi.
2.4.bn Chc nng bi "ADD"
n "ADD/+10" n khi èn "ADD" sáng, chc nng trên có kh nng m chác liên tip và m chác cng.
2.4.5 Công nng bi "PRESET"
Nhn "PRESET" n ngay khi èn "PRESET" sáng, gi này công nng "PRESET"
ã có th c khi ng. "ADD/+10" dùng cho m cng cùng vi s m chác n 10 và 100. "FUNC./+mt" s dng m
chác s ã nh.
2.5 Thay i nhy cm do chng tin gi

Sau khi chun b dùng, bm ng thi gi "PRESET" chúng ta ã tip tc có kh nng i thay nhy cm bi h thng
chng tin gi. Trong lúc này, "FUNC./+mt" coi là nút sa tr li bình thng hay nh ít hn và "ADD/+10" nh
là nút sa cho s nhy cm lên cao.
Làm theo bng mách nc phía di ó
Cách a vào hot ng
3 s phía trc hin th
3 s phía gia hin th
Công nng
Nhn kèm vi gi "PRESET"
0
500K
B tay "PRESET" ra. 500K nhy cm va mi c tích hp EU0, E11, Ed0, EU1,Ed1
n phím "FUNC./+1"
0
200K
B tay "PRESET" ra. 200K nhy cm va mi có kh nng c tích hp cho EU0, E11, Ed0, EU1,Ed1
Bm phím "FUNC./+1"
0
100K
B tay "PRESET" ra. 100K mc mn cm ã có kh nng c cài t EU0, E11, Ed0, EU1,Ed1
Bm phím "FUNC./+1"
0
50K
B tay "PRESET" ra. 50K nhy cm ã có kh nng c tích hp EU0, E11, Ed0, EU1,Ed1
Nhn phím "FUNC./+mt"
0
20K
B tay "PRESET" ra. 20K mn cm va mi có th c tích hp EU0, E11, Ed0, EU1,Ed1
n phím "FUNC./+1"
0
E11
Sa s nhy cm do hunh quang ti ch "AUTO", sau ó bm "PRESET" vic nhy cm do h thng chng tin gi
tt tt các loi tin giy Vit Nam có th có th c chnh. Nu sa quá ln thit b có th cng cho qua thông báo tin
thc s phi chnh li bé hn.
ý: Tng ln các bn nhn cho hin th 500K, 200K....hãy bm "FUNC./+1" i thay ln lt các s y cng nh có
kh nng vn quay li sau E11. Trong trng hp ta mun sa i li hãy tr li phn 2.5
2.6 Vn ng ca dùng trong khi báo ng cng nh dng
Mô hình t ng ngt khi tin giy b ln ti dùng tìm thy tin gi, kèm theo vn thng xuyên phát i ba ting "
tít..tít...tít" kèm vi èn báo cng s nhp nháy. Nên ly khon tin lên trên ming dng c ra, bm nút bt c kèm
vi dùng có th ã duy trì làm cho vic.
2.by ý:
Ngun in dùng h thng i chiu nên trang b c bit kèm theo n nh.
- Mô hình phân bit trên kt hp cùng vi 2 mô hình m ng thi kim nh tin giy Vit Nam cùng mc chun xác
ln, không ánh sáng mt gii ri ti thit b trong khi s dng.

III. Gi gìn mô hình i chiu
3.1 Nhit dùng: 0~40ºC
3.2 ánh sch s v ngoài máy vi bàn chi nh, mm u n, c bit là mt cm ng. Khi gìn gi hãy rút dùng in ra
cho an toàn.
3.3 Ngay khi dùng xác nh th tin m chác vi thng hàng kèm theo nh nhõm không, nên iu chnh c bé ti
ming máy bt k thi khc nào h tr dùng lao ng tt nht.
3.4 Ngay khi không s dng dùng trong khong thi gian dài, hãy ct dùng vào hp gìn gi, cho ni khô,
sch s cùng vi nhit 0~40 ºC kèm theo m không khí 40~90%, có th trong vòng 1 nm. Nu cha chính
xác các vic kin phía trên phi kim tra li trc vn dùng.
3.5 Tt dùng kèm theo rút in khi cha dùng thi gian dài
3.6 Không dùng hot ng ti kh nng m t.
3.7 Ngay khi mt trong nhng iu sau xy n, phi óng dng c, ct in cng nh liên h cùng trng tâm tân trang
dùng:
A: dùng m cha chn.
B: Thit b vi khói và hng khác nhau
C: dùng vn ng không bình thng
IV. Ph kin và các thay i bi máy:


Related documents


PDF Document huong dan dung do dung1871
PDF Document cach gin giu am toc1558
PDF Document ky thuat gi bao dam1600
PDF Document bep dien tu mastercook chiem1507
PDF Document cac ban van thuong xuyen1078
PDF Document nhung viec can biet ve1042


Related keywords